Projekt:Öppna data 2015/Ansökan till Vinnova 2

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 13 april 14.00
Max bidrag: 50 000 kronor
Bedömd chans: Hög
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 4
Beslutsdatum: 22 april 2015
Uppföljning inför inskick:
 • Vilka kan vara lämpliga att göra video?

Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 5 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande:

Projekttitel på svenska och engelska

En liten film om GLAMig data

A short movie about GLAMorous data

Sammanfattning

Det saknas i dagsläget en video som på ett lättförståeligt sätt beskriver värdet av öppna data för GLAM-institutioner (Galleries, Libraries, Archives and Museums). Wikimedia Sverige har ett intresse av att fler GLAM-aktörer fritt licensierar sin data och gör den tillgänglig så att den går att använda på Wikimedias projekt. Men det finns också en enorm potential för institutionerna själva att sätta sina samlingar i en kontext genom att länka sin data med andra dataset.

Vi kommer att intervjua våra partners inom GLAM-sektorn som redan aktivt arbetar med öppna data och sammanställa deras svar i en kort video om hur de tänker runt öppna data. Förhoppningen är att videon skall inspirera fler museer att aktivt arbeta med öppna data på ett genomtänkt sätt. Detta blir allt viktigare för oss då vi har ett stort fokus på att öka mängden strukturerad data på projektet Wikidata, som drivs av Wikimedia Foundation.

Sammanfattning på engelska

Today there is no easily understandable video that describes the value of open data for GLAM institutions (Galleries, Libraries, Archives and Museums). Wikimedia Sverige has a great interest in seeing more GLAM actors freely licensing their data and make the data available for use in the Wikimedia projects. But there is also a huge potential for the institutions to get their collections in a context by linking their data to other data sets.

We will interview our partners in the GLAM sector that already actively are working with open data and compile their answers in a short video on their thoughts on open data. Our hope is that the video will inspire more museums to acitvely work with open data in a thoughtful manner. This is increasingly important to us because we have a focus on increasing the amount of structured data on the Wikidata project, run by Wikimedia Foundation.

Klassificering

Behovsområde

12 Utbildning (lärande)

Forskningsområde

5.08.02 Kommunikationsvetenskap

Produktområde

59.11 Film-, video- och TV-produktionstjänster

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att introducera GLAM-personal om värdet av arbetet med öppna data genom att göra en trevlig video och lättförstådd video.

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte

Projektet har följande mål:

 1. Skapa en video om hur GLAM kan använda sig av öppna data.
 2. Visa videon på minst två konferenser och evenemang för minnesinstitutioner.
 3. Minst 100 visningar online.

Potential och nytta

En video som på några minuter ger en första grundförståelse för värdet av öppna data för GLAM-institutioner kan skynda på införande av öppna data som en del av arbete. Videon kommer att fokusera på GLAM-data då många av de som sitter i beslutsposition inte alls känner till ämnet och snabbt och enkelt bör presenteras för detta. Den data som en GLAM-institution sitter på kan genom Wikidata berikas och kopplas till andra dataset vilket kan skapa nya insikter och ökade värden. P.g.a. det stora antalet myndigheter och det stora antalet inblandade beslutsfattare är det inte möjligt att träffa dem enskilt. Videon blir ett bra komplement till det tryckmaterial vi tidigare utvecklat. Om en första introduktion getts via video kan vi följa upp med samtal och svara på kluriga återstående frågor istället för att behöva fokusera på det mest grundläggande. Detta är en specialiserad film och vi räknar därför att antalet visningar inte är jättehögt, men vår förhoppning är att det istället kommer att vara nyckelpersoner som tittar på den.

Kan vi få fler GLAM-institutioner att släppa sin data under licenserna CC0 eller PDM kan vi återanvända den på Wikidata, vilket är vårt databasprojekt. Wikidata kommer inom något år att börja berika Wikipedias 297 språkversioner med olika typer av grunddata för artiklarna, och därigenom hjälpa Wikipedias 500 miljoner läsare. Då Wikimedia-rörelsen internationellt har påbörjat fokuserade insatser som rör data från GLAM-institutioner, såsom projektet Sum Of All Paintings (vilket syftar till att sammanställa data om alla de tavlor som finns i världens olika museer) blir videon en pusselbit som kan hjälpa hela vår internationella rörelse att skapa otroligt intressanta resultat. Ett dataset av exempelvis den typen skulle vara en otrolig resurs för alla konstintresserade. Liknande projekt som fokuserar på andra delar av samlingarna skulle kunna utvecklas i framtiden.

Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet

Videon kommer att vara uppbyggd på intervjumaterial från centrala personer inom GLAM-sektorn som arbetar med databasfrågor och angränsande ämnen av olika slag. Vi kommer att sammanställa deras svar i en kort video om hur de tänker och arbetar runt öppna data och deras personliga vittnesmål/historier kommer att ge en fördjupad förståelse av värdet med att arbeta med dessa frågor för minnesinstitutioner. Wikimedia Sverige har ett nära samarbete med Centralmuseernas Samarbetsråd (CMS) och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam) där vi har ingångar för att nå lämpliga personer att intervjua.

Det praktiska arbetet innehåller flera steg: Först måste vi planera videon och fastslå vad vi hoppas att tittaren skall lära sig och vilken längd som är lämplig. Det ligger till grund för det manus och de frågor vi skriver. Vi skall även enas om visuell stil på videon. Därefter handlar det om att börja produktionsarbetet och slutligen arbetet med klippning, musiksättning m.m.

För projektet kommer Wikimedia Sverige antingen att anställa en sommarjobbare från en videoproduktionsutbildning alternativt (om externa medel från andra ansökningar som vi har ute ges) anställa en kommunikatör med erfarenhet av videoproduktion. Den personen kommer att sköta det praktiska arbetet med videon medan existerande personal bidrar med sin expertis om öppna data. Vi har redan identifierat sju stycken lämpliga utbildningar där vi kan rekrytera en filmskapare. Några resor kommer troligtvis att krävas för intervjuer utanför Stockholm samt för att visa filmen på event.

Allt material som används i videon kommer att vara fritt licensierat (CC BY-SA eller friare).

Tidsplan

 • 27 april: Projektet startar
 • 30 april: Jobbeskrivning skickas ut
 • 1 juni: Student/kommunikatör påbörjar arbetet
 • 30 juni: Manuset för filmen är färdig
 • 15 september: Filmen är redo att laddas upp
 • 30 september: Manuset läggs upp för översättning och volontärer bjuds in så att videon finns med undertexter vilket kan hjälpa till att få en ökad medvetenhet i framförallt våra grannländer som har liknande system med minnesinstitutioner
 • 15 december: Slutrapporten skickas in

Budget

Löner: 30 000 kr
Overhead: 10 000 kr
Utrustning: kr
Material: 0 kr
Evenemang: 0 kr
Resor: 10 000 kr
Övrigt: 0 kr
Totalt
50 000 kr

Förtydligande av budget: 20 000 till student/kommunikatör + 5 000 för handledning + 5 000 i förberedelser + 10 000 i overhead + 10 000 i resor = 50 000 kr

Kommunikation och upphovsrätt

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt.

Allt resultat och producerat material från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC BY-SA) eller friare vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgänglig för både Vinnova och andra intressenter.

Uppföljning och kvalitetsarbete

I slutet av projektet sammanställs lärdomar och best-practice i en rapport. Rapporten kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kommer att kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter.

Vi kommer att promota videon i framtida evenemang vi genomför samt på vår webbplats. Våra systerföreningar och organisationer i vårt nätverk kommer även att ombedjas sprida videon i sina kanaler.

Videofilmerna med manus kommer att finnas tillgängliga på Wikimedia Foundations servrar vilket säkerställer att de är tillgängliga även i framtiden samt att de lätt kan kopieras och återanvändas av andra.

Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt

Wikimedia Sverige (WMSE) driver projektet. WMSE är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Föreningen verkar för att sprida kunskap om Wikipedia och flera andra projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Föreningen har ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens och en aktiv och erfaren styrelse bestående av volontärer. WMSE har de senaste åren blivit en central aktör för att nå ut med kulturhistoriskt material till allmänheten och kansliets personal har de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna för att driva ett projekt av den här typen. Personalen har praktiskt erfarenhet från flera projekt som fokuserar på museers metadata samt andra typer av öppna data och hur detta kan integreras på Wikimedias projekt och komma allmänheten till godo samt med videoproduktion. Vi har ett omfattande internationellt nätverk vilket är centralt för att effektivt få videon översätt till andra språk. Vi har ett nära och flerårigt samarbete med mängder av minnes- och utbildningsinstitutioner.

Allt material kommer att placeras på servrar som drivs av Wikimedia Foundation i USA.

Inspelningen kommer att ske i samarbete med personal från Centralmuseernas Samarbetsråd och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Open Knowledge Sverige kommer att använda sina kanaler för att hjälpa till att hitta volontärer som kan översätta filmen genom OKFNs internationella nätverk. Open Knowledge Sverige kommer även att hjälpa till att sprida den färdigproducerade filmen för att säkerställa att dess nyttiggörande.