Projekt:Öppna data 2015/Ansökan till Vinnova visualisering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 13 april 14.00
Max bidrag: 50 000 kronor
Bedömd chans: Hög
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 4
Beslutsdatum: 22 april 2015
Uppföljning inför inskick:

Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 5 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande:

Projekttitel på svenska och engelska

Göra det förståeligt − Visualisering av Wikidata och öppna data

Making it understandable − Visualization of Wikidata and Open Data

Sammanfattning

Projektet syftar till att göra en visualiseringstävling som pågår under en månad. Resultatet presenteras under ett avslutande event på KTH:s Visualization Studio VIC under Nordic Open Data Week. Deltagande är studenter på KTH samt andra universitet. Under evenemanget presenteras bidragen och vinnaren utses av en jury bestående av företrädare från de deltagande organisationerna, andra speciellt inbjudna jurymedlemmar och idealt även av en jurymedlem från Vinnova (om intresse finns).

Allt mer händer i brytpunkten mellan officiella öppna data och användargenererad data. Projektet Wikidata gör det möjligt att på ett effektivt sätt använda crowdsourcing för att koppla samman datamängder från aktörer över hela världen. Det har snabbt utvecklats till ett nav för öppna data. För att engagera allmänheten är det dock centralt att på ett lättförståeligt sätt förklara nyttan av arbetet, hur de olika delarna hänger ihop m.m. En visualisering kan hjälpa till att besvara mängder av frågor. Vad sker med den data som finns på Wikidata? Hur används den? Sprids den online? Hur kopplas den samman? Detta är några frågor som skulle kunna visualiseras i tävlingen. Det kan handla om vilka ändringar som sker i en samling öppna data (likt http://listen.hatnote.com/). Eller att bygga intressanta representationer för den data som databasen innehåller (likt https://tools.wmflabs.org/reasonator/). Samtidigt kan externa dataset, som av olika orsaker passar på Wikidata (som fokuserar på allmängiltig data), kombineras på sätt som skapar en djupare förståelse eller nya insikter, tack vare att Wikidata har många identifierare till samma objekt i andra dataset.

Projektet är ett samarbete mellan KTH, Open Knowledge Foundation (OKFN) och Wikimedia Sverige (WMSE).

Sammanfattning på engelska

This project aims to arrange a visualisation contest that will go on during a month. The result will be presented during an event at KTH's Visualization Studio VIC during the Nordic Open Data Week. The participants are students at KTH and other universities. During the event the contributions will be presented and the winner will be decided upon by a jury consisting of spokesperson from the different organisations, by other specially invited jury members and ideally also a jury member from Vinnova (if you are interested).

More and more is happening in the crossing between official open data and user generated data. The project Wikidata makes it possible to efficiently use crowdsourcing to link datasets from actors from all over the world. Wikidata has quickly developed to a hub for open data. To engage the public it is essential to in an easily understandable way to explain the effects of the the work, how the different parts stick together. A visualization could help answer many questions. What happens with the data that is on Wikidata? How is it used? Is it spread online? How is it linked? This is just a few examples that can be visualized during the event. It can be about the changes in a set of open data (similar to http://listen.hatnote.com/). Or about visualizing interesting representations of the data in the database (like https://tools.wmflabs.org/reasonator). At the same time external datasets that do not fit on Wikidata (which focus on generalized data) can be combined in ways that creates a deeper understanding or gives new insights thanks to that Wikidata includes many identifiers to the same object in other datasets.

The project is a cooperation between KTH, Open Knowledge Foundation (OKFN) and Wikimedia Sverige (WMSE).

Klassificering

Behovsområde

12 Utbildning (lärande)

Forskningsområde

  • 5.6.02 Studier av offentlig förvaltning
  • 5.08.02 Kommunikationsvetenskap

Produktområde

  • 63.99 Övriga informationstjänster
  • 84.11 Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

Projektet syftar till att genom studenters engagemang få fram vackra och intresseskapande visualiseringar som antingen visar arbetet som sker med öppna data på Wikidata eller som visualiserar den data som finns på Wikidata (gärna i kombination med andra dataset).

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte

Målen för projektet är att genomföra en tävling med prisutdelning under Nordic Open Data Week. Där räknar vi med

  • 40 deltagare
  • 10 presenterade visualiseringar
  • 2 mediaomnämnanden

Potential och nytta

Att engagera studenter i visualiseringen av öppna data är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att visualisera öppna data. Dessa visualiseringar kan ge insikter till både användare och skapare av den öppna data som visualiseras, samt för beslutsfattare som kan få en bättre förståelse för olika skeenden. Det går att förstå vad som finns där och se vilka inneboende värden som finns i all den öppna data som finns när den kan föras samman. Genom projektgruppens pågående arbete går lämpliga studenter att nå på ett naturligt sätt och bjuda in dem för att delta. Detta är ett utmärkt tillfälle att engagera studenter i öppna data och ge dem intressanta och inspirerande uppgifter som även berikar deras CV. Att både Wikimedia och OKFN finns representerade, som är centrala aktörer i öppna daga-universumet, ökar chansen att studenterna finner uppgiften intressant och givande.

Idag har vi aldrig tidigare skådad teknik för att skapa förståelse av all den öppen data som vi har tillgång till. Verktygen för att samarbeta runt öppen källkod på webben har nu mognat till den punkt där projekt som krävde månader att slutföra skapas inom några dagar. Dessa online-verktyg inkluderar D3.js, HTML5, WebGL, GitHub, Javascript, Google Charts, och Many Eyes bland många andra. Dagens förmåga att snabbt utveckla från användarcentrerade koncept till uppgiftscentrerade visualiseringar saknar motstycke. Dessutom visar det sg att nya utvecklingsfilosofier visar sig vara särskilt kraftfulla med dessa nya API:er. Till exempel så skapar agila utvecklingsfilosofier en arbetskultur där resultat kan utvärderas på dagar istället för veckor. Slutligen ger kurser likt Information Visualization DH2321 på KTH studenter praktisk erfarenhet av effektivt förvalta och utnyttja alla verktygen. Masterstudenterna som genomfört denna kurs är viktiga resurser för dessa strävanden och kan hantera verktygen vilket gör att resultatet på den relativt korta tiden bedöms bli mycket intressant.

Vi kommer här att använda data både från Wikimedia-universumet men även externa dataset från Sverige och internationellt som kan kopplas samman på olika spännande sätt och visualisera skeenden och skapa en djupare förståelse. Vi hoppas kunna skapa ett ökat intresse för att släppa ny data när organisationer ser vad som kan ske samt skapa intresse hos allmänheten för öppna data-revolutionen. Om detta försök blir framgångsrikt kan detta komma att bli ett återkommande evenemang.

Wikidatas roll som en nod i öppna data-universumet blir allt viktigare och att engagera fler volontärer är viktigt då allt mer data släpps under licenser (CC0 och PDM) som gör det möjlig att inkludera det. Att praktiskt göra det kräver dock volontärers hjälp. Att visualisera de komplexa skeenden som äger rum på ett crowdsource-projekt behövs för att fortsätta engagera fler volontärer i arbetet. Att engagera studenter och allmänhet i den tävling som genomförs i projektet är ett kostnadseffektivt sätt att få fram spännande lösningar på visualiseringar. När allmänheten, genom Wikidata och liknande projekt, blir allt mer involverade i att underhålla och berika datamängderna blir det än mer viktigt för öppna data-systemet som helhet att säkerställa att fler volontärer blir involverade. Att på olika sätt visualisera det som sker med öppna data i crowdsourcade projekt kan hjälpa till att bibehålla och rentav öka intresset att bidra där. Att göra arbetet mer lättförståeligt och överblickbart blir då en viktig pusselbit. Att enkelt kunna visa på hur Wikidata bearbetas, används och sprids ökar intresset för myndigheter och andra datakällor att även dela materialet på Wikidata (vilket är snabbaste och effektivaste vägen för att nå ut med korrekt data på Wikipedia, världens sjätte mest använda webbplats).

Vi kommer att bjuda in media till evenemanget och även skicka ut en pressrelease. Visualiseringarna ökar chansen att media sprider information om projekten och om öppna data då det blir mer lättförståeligt samt visuellt tilltalande. Även tävlingsaspekten tror vi kommer att hjälpa till att öka intresset att skriva om öppna data. Något som annars får väldigt begränsad plats i medias rapportering. Att senare kunna använda visualiseringarna för hjälper till att förklara för myndigheter och andra datakällor vilka möjligheter som finns och varför de även bör dela sitt material på Wikidata.

Ett närmare samarbete med organisationerna i projektgruppen samt med deltagande lag, kan leda till framtida ansökningar för större (EU-)projekt, vilket är något vi är intresserade av.

Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet

Detta projekt syftar till att anordna en tävling för att visualisera Wikidatas data på bästa sätt. Tävlingen annonseras i maj vitt och brett. Målet är att få deltagande studenter även från andra utbildningar. Självklart kommer dock de studenterna som läser Mario Romeros kurser att informeras och uppmanas att delta. Inbjudningar kommer att skickas till studenter vid andra utbildningar som kan tänkas vilja delta och kan ha möjlighet att komma till eventet och presenteras. Därtill kommer vi att berätta om tävlingen under de evenemang där studenter deltar som vi ordnar inom ramen för vårt projekt Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser samt i våra nätverk och via sociala medier.

Tävlingen kommer att pågå under en månad och resultatet kommer att under ett avslutande event presenterar de deltagande lagen sina visualiseringar och vinnarna utses. Detta äger rum på KTH:s Visualization Studio VIC under Nordic Open Data Week. VIC innehåller all upptänklig utrustning som behövs för att förevisa visualiseringarna för en större publik vilket gör det hela intressantare och roligare för både deltagare och jury. Där kommer vinnaren att utses av en jury bestående av företrädare från de deltagande organisationerna, av andra speciellt inbjudna jurymedlemmar och idealt även av en jurymedlem från Vinnova (om intresse finns).

Studenterna kommer att engageras i tävlingen främst genom möjligheten att stärka sina CV:n samt möjligheten att vinna fina priser. Därför kommer huvudeventet och möjligheten att presentera för en jury som även består av personer utanför KTH att vara en väldigt viktig del. Där kommer även diplom att ges till de tävlande.

Ett pressmeddelande om vinnarna kommer att skickas ut för att lyfta fram deras insats och skapa intresse av arbetet runt öppna data och Wikidata.

Tidsplan

22-24 april: Bokning av lokal på KTH.

27 april: Inbjudan till deltagande i tävlingen skickas ut

5 maj: Deltagare på ett evenemang anordnat på KTH bjuds in till tävlingen

18 maj: Pressrelease skickas ut om evenemanget med inbjudan till media att delta

29 maj-7 juni: Evenemanget äger rum.

8 juni: Pressrelease om vinnarna skickas ut

Budget

Löner: 30 000 kr
Overhead: 0 kr
Utrustning: 0 kr
Material: 0 kr
Evenemang: 15 000 kr (för lokal)
Resor: 0 kr
Övrigt: 5 000 kr (catering)
Totalt
50 000 kr:
Vi räknar med att ytterligare ca. 15 000 kr behövs för priser för att engagera studenterna men vad vi förstått så kommer det från en speciell budget från Vinnova. 10 000 kr i lön till vardera parten, 15 000 kr för lokalen hos VIC samt 5 000 kr för cateringkostnader och andra angränsande kostnader vid evenemanget under Nordic Open Data Week.

Kommunikation och upphovsrätt

Visualiseringarna ökar chansen att media sprider information om projekten och om öppna data då det blir mer lättförståeligt samt visuellt tilltalande. Även tävlingsaspekten tror vi kommer att hjälpa till att öka intresset att skriva om öppna data. Något som annars får väldigt begränsad plats i medias rapportering. Därför bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur.

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla projekt föreningen driver kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt. För att öka kännedomen om projektet kommer WMSE att ansvara för att att skicka ut pressreleaser under projektets faser där Vinnovas bidrag givetvis kommer att framhållas.

OKFN är en internationell rörelse som fokuserar på öppna data och kan genom sitt internationella nätverk nå ut med information om eventet för att skapa en hype och därefter sprida resultatet.

KTH kommer att sprida informationen om eventet till sina studenter samt till andra universitet.

Allt resultat och producerat material från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC BY-SA 4.0) eller friare, vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgänglig för både Vinnova och andra intressenter.

Uppföljning och kvalitetsarbete

I slutet av projektet sammanställs lärdomar och best-practice i en kort rapport. Rapporten kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kommer att kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter. Wikimedia-gemenskapen och andra intressenter kommer att inbjudas att kommentera och delta i skapandet av rapporten.

Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt

KTH är huvudansvarig för logistiken runt evenemanget och är ansvarig för att bjuda in sina studenter samt sprida informationen till andra universitet. Wikimedia Sverige och OKFN stödjer deltagarna med expertis om Wikidata och andra öppna datakällor samt arbetar tillsamman med KTH med den praktiska organiseringen. Samtliga parter arbetar med att kommunicera ut om tävlingen samt resultaten och bidrar med representanter till juryn. WMSE ansvarar för den externa kommunikationen om tävlingen.

KTH har över 5 000 anställda och 12 000 helårstudenter. KTH har huvudansvar för fem nationella strategiska forskningsområden (SFO), inklusive E-vetenskap samt IT och mobil kommunikation. På KTH finns Visualiseringsstudion (VIC) vilket är en resurs för studenter och forskare. Studion är en forskningsmiljö med mycket modern teknik för visualisering och interaktion där studenter, forskare och näringsliv möts och platsen där tävlingsdeltagarna kommer att genomföra sina presentationer. Utrustningen där är specialiserad för att det på olika sätt skall gå att hantera och interagera med stora mängder data och dess applikationer. Där finns bl.a. haptik, ögontracking, multitouch och diverse stereoskopiska system vilket ger möjligheter att på spännande och innovativa sätt visualisera den data deltagarna arbetat med. Det organiseras ofta olika typer av evenemang i VIC.

Wikimedia Sverige (WMSE) är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Föreningen verkar för att sprida kunskap om Wikipedia, Wikidata och flera andra projekt som drivs av Wikimedia-rörelsen, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Föreningen har ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens och en aktiv och erfaren styrelse bestående av volontärer. WMSE har de senaste åren arbetat hårt för att sprida kunskap om öppna data och hur detta kan nå ut och göras användbart för allmänheten och kunna integreras på Wikimedias projekt.

Open Knowledge är ett världsomspännande ideellt nätverk av människor passionerade om öppenhet, som använder förespråkande, teknik och utbildning för att låsa upp information och göra det möjligt för människor att arbeta med det för att skapa och dela kunskap. Vi vill se upplysta samhällen runt om i världen, där alla har tillgång till viktig information och förmågan att använda den för att förstå och forma sina liv; där mäktiga institutioner är begripliga och ansvariga; och där viktig forskningsinformation som kan hjälpa oss att ta itu med utmaningar som fattigdom och klimatförändringar är tillgänglig för alla. Det svenska Open Knowledge Sweden, handlar också som Open Knowledge Sverige, är en icke-vinstdrivande, ideell förening i Sverige som är en partipolitiskt och religiöst oberoende organisation. Föreningen Open Knowledge Sweden har organisationsnumret 802494-0937.

Detta är första gången Visualization Studio VIC på KTH arbetar tillsammans med Wikimedia och OKFN. Möjligheterna att göra kunskapen på deras projekt mer lättförståeligt genom en bättre visualisering kan skapa mängder med nya spännande möjligheter för gemenskaperna och ökar även chansen att de många avknoppade företagen från KTH börjar inkludera Wikimedias och OKFN:s material i sina produkter.