Projekt:Öppna data 2015/Visualisering/Inbjudan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svenska

Ett viktigt men nästan osynligt dataset med länkad öppna data finns i Wikidata. Gör en visualisering av denna fantastiska samling och ha chans att vinna en resa värd 25 000kr!

Allt mer händer i brytpunkten mellan officiella öppna data och användargenererad data. Projektet Wikidata gör det möjligt att på ett effektivt sätt använda crowdsourcing för att koppla samman datamängder från aktörer över hela världen. Det har snabbt utvecklats till ett nav för öppna data och kommer bland annat att förse Wikipedia, världens sjätte mest använda webbplats, med data.

För att engagera allmänheten är det dock centralt att på ett lättförståeligt sätt förklara nyttan av arbetet, hur de olika delarna hänger ihop. En visualisering hjälper till att besvara mängder av frågor. Vad sker med den data som finns på Wikidata? Hur används den? Sprids den online? Hur kopplas den samman? Detta är några frågor som kan visualiseras i tävlingen. Det kan handla om vilka ändringar som sker i en samling öppna data (likt http://listen.hatnote.com/). Eller att bygga intressanta representationer för den data som databasen innehåller (likt Tempo-Spatial display). Samtidigt kan externa dataset, som av olika orsaker inte passar på Wikidata (som fokuserar på allmängiltig data), kombineras på sätt som skapar en djupare förståelse eller nya insikter, tack vare att Wikidata har många identifierare till samma objekt i andra dataset.

På något sätt, men i vid bemärkelse, ska alltså Wikidata vara inblandat i visualiseringen och det ska gärna kombineras med andra öppna dataset.

I prispotten finns bland annat ett resestipendium med värde på 25 000 kr för att resa till och delta i startup-festivalen Slush i Helsingfors senare i år.

Tävlingen pågår från 4 maj till 1 juni. Prisutdelningen sker på ett evenemang på KTH 4 juni.

Tävlingssidan hittar du på http://wvc.se

English

An important but almost invisible dataset with linked open data is available in Wikidata. Create a visualization of this fantastic collection and have a chance to win a trip worth 25 000 SEK!

More and more is happening in the crossover between official open data and user generated data. The project Wikidata makes it possible to efficiently use crowdsourcing to link datasets from actors all over the world. Wikidata has quickly developed into a hub for open data. To engage the public it is essential to explain the effects of this work in an easily understood way, showing how the different parts fit together. A visualization could help answer many questions. What happens with the data that is on Wikidata? How is it used? Is it spread online? How is it linked? This is just a few examples that can be visualized during the event. It can be about the changes in a set of open data (similar to http://listen.hatnote.com/). Or about visualizing interesting representations of the data in the database (like Wikidata Tempo-Spatial display). At the same time external datasets that do not fit on Wikidata (which focus on generalized data) can be combined in ways that creates a deeper understanding or gives new insights thanks to Wikidata including many identifiers to the same object in other datasets.

In some way, but in a broad sense, Wikidata must be involved in the visualization and preferably also combined with other open datasets.

Among the prizes are the chance for a travel grant worth 25 000 SEK for travelling to and attending at the startup festival Slush in Helsinki later this year.

The contest starts on May 4 and goes on until June 1. The award ceremony will be at KTH June 4.

More information about the challenge can be found at http://wvc.se