Projekt:Öppna data 2016/Ansökan till Vinnova om Offentligkonst.se

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 2015-11-17 14.00
Max bidrag: 400 000 kronor
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 40 000 kronor
Värde för WMSE (1-5): 4 (erfarenheterna stärker vår position inom öppna datavärlden samt breddar vårt nätverk i Sverige och engagerar fler personer i våra projekt)
Beslutsdatum: 2015-11-25
Uppföljning inför inskick:

Fält i ansökningsverktyget

Titel på svenska (100 tecken)

Ett okonstlat exempel av Öppna data

Titel på engelska (100 tecken)

A non-artificial example of Open data

Sammanfattning (1 500 tecken)

Värdet och möjligheterna med öppna data kommuniceras till beslutsfattare i Sveriges kommuner, med arbetet runt Offentligkonst.se som konkret exempel. Detta för att få deras arbete runt öppna data att konkretiseras och komma igång. Kommuner är till sin natur toppstyrda och projektet ökar chansen att politiker och andra beslutsfattare tar de besluts som krävs för att arbetet skall komma igång. Även allmänheten engageras genom anslutande evenemang som sker i kommunerna och hur de kan hjälpa till i arbetet, baserat på sina olika förkunskaper och även på lång sikt fungera som öppna data-ambassadörer för Wikimedia Sverige.

Sammanfattning på engelska (1 500 tecken)

The value and possibilities with Open data will be communicated to decision makers in the municipalities of Sweden with the Offentligkonst.se as a tangible example. This will get their work around open data to e concrete and get started. Municipalities are by their nature governed top-down and and the project will increase the chances that politicians and other decision makers takes the decisions needed to get the work started. The public will also be engaged by events in the municipalities about how they can help the work, based on their different levels of skills and to also be open data ambassadors for Wikimedia Sverige.

Mål (150 tecken)

Beslutsfattare i 50 kommuner får information om öppna data vid möten

Lokala event ordnas 30 ggr för allmänheten

5 volontärer engageras som ambassadörer

Klassificering

Behovsområde

 • 12 Utbildning (lärande)

Forskningsområde

 • 5.6.02 Studier av offentlig förvaltning
 • 1.2.99 Annan data - och informationsvetenskap

Produktområde

 • 63.99 Övriga informationstjänster
 • 84.11 Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning

Bilaga - Beskrivning

Max 5 A4-sidor med 12 punkters text.

Projekttitel på svenska och engelska

Ett okonstlat exempel av öppna data

A non-artificial example of open data

Sammanfattning

Värdet och möjligheterna med öppna data kommuniceras till beslutsfattare i Sveriges kommuner, med arbetet runt Offentligkonst.se som konkret exempel. Detta för att få deras arbete runt öppna data att konkretiseras och komma igång. Kommuner är till sin natur toppstyrda och projektet ökar chansen att politiker och andra beslutsfattare tar de besluts som krävs för att arbetet skall komma igång. Även allmänheten engageras genom anslutande evenemang som sker i kommunerna och hur de kan hjälpa till i arbetet, baserat på sina olika förkunskaper och även på lång sikt fungera som öppna data-ambassadörer för Wikimedia Sverige.

Projektets syfte och mål kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att öka intresset för öppna data i Sveriges kommuner med den offentliga konsten som konkret exempel.

Målet är att möten skall ske i minst 50 kommuner där fokuset ligger på att träffa kommunpolitiker och tjänstemän och förklara värdet av öppna data.

I samband med varje möte kommer även lokala evenemang att anordnas för att allmänheten ska få lära sig mer om arbetet med öppna data samt genom crowdsourcing berika databasen över offentliga konstverk med ex. koordinater och bildmaterial. Då vissa evenemang kan innefatta flera kommuner är målet 30 evenemang.

Minst 5 volontärer skall, som en följd av evenemangen och fortsatt stöd inom ramen för projektet, fortsätta att driva arbetet med öppna data i sina kommuner och regioner som lokala öppna data- representanter från Wikimedia Sverige. En åtgärdsplan för hur det arbetet bör gå till kommer att tas fram under projektet.

Projektetspotential och nytta

Sveriges kommuner har enorma mängder med data som vore väldigt värdefullt som öppna data. Informationen kan då kombineras och leda till nya insikter, kostnadsbesparingar och nya innovationer. Kommunernas arbete runt detta har dock gått mycket långsammare än vad som förväntats och är önskvärt.

En stor del av problemet är att kommunerna inte känner till värdet, vad som efterfrågas och vad de behöver tänka på. Wikimedia Sverige har omfattande erfarenhet av allt detta och har genomprojektet Offentligkonst.se ett konkret exempel att visa på. Offentligkonst.se kan användas som exempel både i de kommuner som har delat data inom ramen för det projektet där vi kan peka på konkreta problem som uppkommit och lösningar för att hantera dem. Offentligkonst.se kan även användas som exempel vi samlat med de kommuner som ännu inte deltagit. Här har de ett konkret första exempel att börja diskussionerna runt - och är ett relativt opolitisk sådant.

Vi har under arbetet med Offentligkonst.se sett att då det saknas styrning från kommunstyrelsen och politikerna så går det långsamt och tjänstemännen är osäkra på hur de ska hantera det hela. Att informera kommunerna blir ett sätt att skynda på arbetet och lyfta det på den kommunpolitiska agendan.

För att stärka den lokala kopplingen vill vi ordna evenemang för kommuninvånarna där vi informerar om öppna data, med Offentligkonst.se som exempel, och tar del av deras behov och tankar för att vid varje efterföljande evenemang ha mer intressant information om hur landet ligger att berätta om. Målet är att skapa ett ökat engagemang och en ökad förståelse runt frågan. Genom diskussionerna kommer vi även att identifiera lämpliga kandidater som kan hjälpa till i sina kommuner och regioner med fortsatt kommunikation. De blir lokala öppna data-ambassadörer och kommer att få ett fortsatt stöd från oss, även efter det att projektet avslutats.

Genomförande

Projektet genomförs i fyra steg:

 1. Identifiering av kommuner
 2. Urval, schemaläggning och förberedelser
 3. Genomförandet av evenemang
 4. Rapportering och slutsatser sprids

Att identifiera kommuner att fokusera på är ett viktigt steg då vi under projektet Offentligkonst.se sett att de har kommit väldigt olika långt och har olika förutsättningar. Vi kommer även att koordinera med organisationer i vårt nätverk för att se om det går att få synergieffekter med deras arbete. Även den geografiska aspekten kommer att tas i beaktande och vi kommer att försöka skapa små kluster då vi tror att kommunerna då kommer att sporra och inspirera varandra och även kunna ta del av varandras erfarenheter och i den bästa av världar även samordna en del av arbetet.

Det första urvalet av kommuner kommer dock att vara relativt brett. Det är viktigt att i början kontakta många kommuner och se deras reaktioner och om det är svårigheter att schemalägga evenemangen. Vi kommer därför att kontakta dem i omgångar under ett par månader. Då sätter samman ett schema för alla de 50+ mötena samt efterföljande publika evenemang. Vi har redan tryckt informations- och marknadsföringsmaterial som vi kan använda men kommer att komplettera det med mer information på vår webbplats som är riktat mot just kommuner, samt sätta samman specifika presentationsmallar där vissa nyckeltal m.m. kan bytas ut baserat på vilken kommun vi besöker.

Det centrala evenemanget i varje kommun är mötet med beslutsfattarna i kommunen. Under mötet kommer vi att kommunicera om vad öppna data handlar om och vad de kan göra för att ta sin kommun in i framtiden då de ökar transparensen, folkbildningen och innovationen. Så ofta som möjligt kommer vi även att organisera lokala evenemang för kommuninvånarna där vi informerar om värdet av öppna data och hur de kan bidra och vad de kan använda den till. Till evenemangen kommer vi speciellt att bjuda in personer med intresse av IT och där försöka engagera dem som volontärer som på plats kan fortsätta lyfta frågan. Det är ett upplägg som har varit mycket framgångsrikt när det handlar om Wikipedia (se exempelvis Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2015: http://bit.ly/1N8uj2W). Vi räknar med att till största del genomföra evenemangen exempelvis på skolor eller bibliotek för att hålla nere lokalkostnaderna och samtidigt få synergieffekter med våra andra projekt genom de kontakter vi då får.

Vi kommer att sammanställa våra erfarenheter från samtalen med kommunpolitikerna och -medborgarna i vår slutrapport. Rapporten kommer vi även att dela med andra öppna data-aktivister och med andra intresserade - så att lärdomarna får en större spridning och kanske kan gagna andras insatser på området.

Projektplan

Projektet består av fyra huvudsakliga delar:

 1. Identifiera vilka kommuner som bör fokuseras på för störst effekt. Baserat på ex. deras

deltagande i Offentligkonst.se, deras arbete runt öppna data, deras geografiska fördelning m.m. Denna del äger huvudsakligen rum januari-mars. Här beräknas ca. 15 procent av arbetstiden att behöva läggas.

 1. Schemaläggning och förberedelser. Denna del äger huvudsakligen rum april-maj. Här

beräknas ca. 15 procent av arbetstiden att behöva läggas.

  1. Skapa nödvändigt material och presentationer.
  2. Kontakta kommunerna och planera in möten för att diskutera det hela. 2.a och 2.b sker

till stor del parallellt.

 1. Evenemang. Denna del äger huvudsakligen rum maj-augusti. Här beräknas ca. 60 procent av

arbetstiden att behöva läggas.

  1. Möten hos kommunerna runt öppna data
  2. Efterföljande eller föregående evenemang med kommunmedborgarna
 1. Rapportering av projektet samt spridning av resultatet. Denna del äger huvudsakligen rum

juli-augusti. Här beräknas ca. 10 procent av arbetstiden att behöva läggas.

Wikimedia Sverige driver redan sajten Offentligkonst.se och har tagit fram en hel del informationsmaterial och promotionmaterial som vi kommer att kunna använda i projektet.

Kontinuerligt under projektet kommer vi att kommunicera hur projektet går på sociala medier, bloggar, vårt nyhetsbrev samt vid större händelser genom pressreleaser (inte minst till lokalpressen vid de olika evenemangen om varför vi bryr oss om data från just deras kommun).

Budget

 • Personalkostnader: 259 500 kr
 • Utrustning, mark, byggnader: 6 500 kr
 • Konsultkostnader, licenser m.m: 0 kr
 • Övriga direkta kostnader inkl. resor och evenemang: 164 000 kr
 • Indirekta kostnader: 36 000 kr

Totalt: 466 000, varav 400 000 kr från Vinnova

Egenfinansiering: 66 000

Aktörskonstellation

Wikimedia Sverige är en ideell förening som stödjer Wikipedia och alla de övriga projekten som Wikimedia Foundation driver. Föreningen har sedan dess grundande år 2007 anordnat mängder av evenemang av olika storlekar. I tre år har föreningen haft ett kansli i Stockholm med personal vilket har lett till en omfattande ökning av aktiviteter. Föreningen har utvecklats till att bli en av de mest aktiva aktörerna runt fri kunskap och öppna data i Sverige och har utvecklat ett omfattande nätverk. Under 2013-2015 har föreningens fokuserat allt mer på öppna data genom arbetet med Offentligkonst.se samt då projektet Wikidata lanserats som Wikimedia Foundations nya projekt. Wikidata innehåller strukturerad data för bland annat Wikipedia och är tänkt att fungera som en nod där data från olika aktörer kan inkluderas och kopplas samman. Föreningen har även arbetat med DCAT-AP för sina olika öppna data-projekt.

Föreningen har expertis med att anordna evenemang samt att informera om öppna data och licensiering. Som experter på Wikidata och Offentligkonst.se har vi konkreta exempel vi kan använda oss av. Vår erfarenhet gör att vi omgående kan påbörja arbetet. Våra världskända projekt (Wikipedia m.fl.) och vårt omfattande nätverk öppnar dörrar och ökar chanserna att kommunerna sätter av tid till oss. Föreningen har ett omfattande nätverk inom öppna data-Sverige som vi kommer att ha stor nytta av framförallt vid urvalet av lämpliga kommuner. Wikimedia Sverige kommer att driva det här projektet samt ha det övergripande ansvaret.

Open Knowledge Sweden kommer att aktivt stödja projektet i arbetet med att ta fram presentationerna. De har stor erfarenhet med att berätta och informera om öppna data vilket säkerställer att vårt presentationsmaterial, FAQ m.m. täcker in allt centralt.

Joakim Jardenberg, Internetchef på Helsingborgs kommun, kommer att hjälpa till med att titta på vårt informationsmaterial om öppna data för kommunerna, med utgångspunkt från de diskussioner han och hans team fört inom ramen för deras arbete med öppna data i Helsingborg, Sveriges ledande kommun gällande öppna data.