Projekt:Arbetslivsmuseer 2013/Avsiktsförklaring

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Avsiktsförklaring - för samarbete mellan Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Wikimedia Sverige

ArbetSam

ArbetSam är en museiförening för arbetslivsmuseer. Föreningen bildades 1998 och har sitt kansli i Norrköping. ArbetSam är Sveriges största museinätverk med 444 medlemsmuseer (2012-11-03). ArbetSam är en ideell organisation som vill främja och utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. Några av ArbetSams uppgifter är att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet.

Wikipedia

Wikipedia är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Uppslagsverket drivs av den icke vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Wikipedia finns tillgänglig på många olika språk; 275 språkversioner har mer än 70 artiklar. På 41 språk har Wikipedia fler än 100 000 artiklar och på 4 språk fler än en miljon artiklar. Den engelskspråkiga versionen är störst, med över fyra miljoner artiklar. Totalt innehåller Wikipedia över 24 miljoner artiklar, varav den svenska versionen har drygt 560 000 artiklar. Wikipedia är därmed en av världens största söktjänster och har i genomsnitt ca 50 miljoner besök på en månad. (Källa: Wikipedia)

Bakgrund

På Wikipedia finns en Lista över arbetslivsmuseer i Sverige. Förteckningen bygger på ett urval av Sveriges omkring 1 300 arbetslivsmuseer, i första hand de drygt 400 medlemsmuseerna i nätverket ArbetSam. De flesta av länkarna är röda vilket innebär att dessa museer ännu inte har någon artikel på Wikipedia.

Avsiktsförklaringen bygger på följande utgångspunkt

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd avser att i samverkan med Wikimedia Sverige verka för att arbetslivsmuseerna i Wikipedia beskrivs på ett sätt så att informationen blir attraktiv att använda i olika lärande situationer och stimulera informationens användning i skolundervisning.

Roller och ansvar

För att samarbetet ska bli fruktbart och framgångsrikt behöver båda parter samverka och stötta varandra i hela produktionsprocessen och gemensamt sprida och kommunicera resultaten med omvärlden.

Roller och ansvar i arbetet

 • Arbetslivsmusernas Samarbetsråds roll är att verka för att medlemsmuseerna producerar artiklar som beskriver museernas kunskapsområden och dess samlingar på Wikipedia samt att publicera delar av sina fotosamlingar på Wikimedia Commons. Artiklarna kan även länka vidare till museernas egna kunskapskällor.
 • Wikimedia Sverige står för support och stöd i form av bland annat informationsmöten och workshops riktade mot ArbetSams medlemsmuseer.
 • Båda parter ansvarar gemensamt för att löpande utvärdera resultatet av arbetet och kommunicera projektet och dess nytta med organisationer knutna till skolundervisningen samt andra relevanta mottagare.
 • Båda parter ska via sina kommunikationskanaler sprida kännedomen om projektet och dess vision, syfte och mål.

Mål med samarbetet

Det övergripande målet är att museerna med sin expertkunskap ska hjälpa till att utveckla och bredda Wikipedia med kunskap inom de ämnesområden som man ansvarar för, så att användningen av Wikipedia och museernas egna kunskapskällor markant ökar samt breddas, inte minst inom skolundervisningen.

Förbehåll

Avtalet undertecknas 2012-12-06 men är inte giltigt förrän Wikimedia Sveriges styrelse tagit beslut om och godkänt Projekt Arbetslivsmuseer 2013, ett beslut om att inte godkänna projektet medför att avtalet inte gäller.

Förslag till genomförandeplan 2013

Januari-februari

 • Pressmeddelande och kommunikation via sociala medier.
 • Information till ArbetSams medlemmar via medlemsutskick och nyhetsbrev.
 • Artikel i Arbetsamma museer

Mars

 • Kompetensutveckling - ArbetSam arrangerar i samverkan med Wikimedia Sverige två workshops på Museimässan 15 mars 2013 för kunskapsproducenterna vid museerna.

Maj

 • Kompetensutveckling - ArbetSam arrangerar i samverkan med Wikimedia Sverige ett informationsmöte på museidagarna i Kristianstad 3 maj 2013 för kunskapsproducenterna vid museerna.

September – november

 • Kompetensutveckling - ArbetSam arrangerar i samverkan med Wikimedia Sverige fem workshopar på olika platser i Sverige för kunskapsproducenterna vid museerna.
Förslag på orter för workshopar Samarbetspartner
Husqvarna Husqvarna fabriksmuseum
Ludvika Ekomuseum bergslagen
Skara Skara Lundsbrunns Järnvägar
Uppland Vallonbruk i samverkan
Västerås

December

 • Utvärderingsmöte, ArbetSam och Wikimedia Sverige.
 • En utvärderingsrapport färdigställs och beslut tas om framtida ambitionsnivå och inriktning.