Projekt:Fotosafari 2015/Ansökan till Kulturbryggan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Kulturbryggan
Sista ansökningsdatum: 2015-04-08
Max bidrag: 1 000 000
Bedömd chans: Medel om vi skickar in den nu
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 5 (mkt högt)
Beslutsdatum: 2015-06-16
Uppföljning inför inskick:

.

Projektägare

Wikimedia Sverige

Projekttitel

Länkar till relevant information

Har ni sökt eller beviljats stöd från Kulturbryggan vid något tidigare tillfälle?

Ja. Umepedia samt Inspelningar av svensk PD-musik.

1. Beskriv konkret vad ni ska göra? Komplettera med att kortfattat redogöra för aktiviteterna i tidplanen på nästa sida.

Att tillhandahålla lättförståelig information till allmänheten om vårt gemensamma kulturarv är viktigt för att skapa intresse och engagemang. Detta projekt syftar till att på nya innovativa sätt binda samman digitalt material, som gemensamt sammanställs på Wikipedia, med fysiska objekt i stadsbilden. Detta görs genom att placera ut skyltar med QR-koder som kan skannas med en smartphone. De ger dig sedan information på ditt eget språk samt mängder av intressant bild-, ljud- och videomaterial som fördjupar upplevelsen. Tillgängligt och lättförståeligt för fler i staden. Samtidigt går informationen alltid att komma åt via Wikipedia för alla intresserade, när som helst. Aldrig förr har det varit så enkelt att ta del av kulturarvet för så många människor.

Under 2014 genomfördes ett pilotprojekt i Umeå där vi mycket framgångsrikt prövade metoder för att engagera lokala entusiaster och organisationer – men metodiken kan förbättras ytterligare. Vi vill nu göra Hedemora, Stockholm och Göteborg till Wikipedia-städer, samt utöka projektet i Umeå. En fortsatt metodutveckling för hur vi kan engagera och lära lokala volontärer samt personer från lokala utbildnings- och kulturinstitutioner hur de kan bidra med material till våra projekt och inkludera det som en naturlig del av sin ordinarie verksamhet. Det kommer även att anordnas onlineevent (tävlingar) för översättningar, förberedas informationsmaterial samt avslutningsvis kommer ett omfattande arbete för att få upp QRpedia-skyltar på plats i de olika städerna. Till skillnad från i vår pilot vill vi lägga ett större fokus på olika typer av bild-, ljud- och videomaterial då vi ser stora möjligheter där.

Parallellt under hela projektet kommer en aktiv kampanj för att sprida kunskap om Wikipedia-städer i olika media. Härigenom sätts fokus på kopplingen mellan kulturarvets tillgängliggörande, digital närvaro och en stark turism. Att nå ut är viktigt både för att få deltagare till evenemangen, men även för att skapa allmänkännedom om den nya tekniken samt om möjligheterna som fri kunskap leder till.

Aktivitet (Påbörjas Avslutas) (i en listning)

Max 10 stycken får plats i listan! Uppdatera datum!

 1. 2014-11-06 - 2014-12-31 Förberedelser och projektplanering
 2. 2014-12-01 - 2015-07-30 Skyltar tas fram, produceras och sätts upp
 3. 2014-12-01 - 2015-09-30 Evenemang i de olika städerna
 4. 2015-01-01 - 2015-03-30 Framtagning av informationsmaterial
 5. 2015-01-01 - 2015-09-30 Kontinuerligt stöd till utbildningsväsende och GLAM
 6. 2015-01-01 - 2015-09-30 Onlinetävlingar
 7. 2015-07-01 - 2015-09-30 Presentationer
 8. 2015-08-01 - 2015-10-15 Analyser, enkäter och rapportskrivning

2. Beskriv konkret varför ni ska göra det?

Att tillgängliggöra kultur till allmänheten är något som vi anser är centralt för att utveckla kulturen och skapa intresse. Med mer kunskap och välstrukturerad information kommer enorma vinster att göras för samhället och för den kulturella utvecklingen. En djupare förståelsen för kulturen som finns runtomkring oss påverkar positivt den allmänna opinionen om kultur i det offentliga rummet. Då projektet på ett väldigt effektivt sätt leder till att information blir tillgängligt på läsarens modersmål så ökar förståelsen avsevärt och ex. turister och den som är ny i Sverige får en fördjupad upplevelse av vårt kulturarv. Genom innovativa lösningar och metoder kan vi engagera befolkningen i att beskriva den kultur som finns runtomkring dem samt delge den informationen till så många som möjligt. Vi har kompetens och kapacitet att ta tillvara på de tekniska möjligheter som nu finns och som fram till nu har varit underutnyttjade. Materialet från vår lilla pilot har över 50 000(!) sidvisningar per månad. Tusentals lär sig nu om Umeås kultur online. Genom projektet kan vi utveckla metoder för att fylla Sverige med Wikipedia-städer. Vi behöver bygga på lärdomarna från piloten och pröva våra nya idéer för hur vi kan ordna event, vilka vi ska inkludera och hur, hur vi får mer bild- och videomaterial m.m.

Vi har sett att mängder av nya samarbeten bildas och att projektet fungerar som dörröppnare samt att det engagerar volontärer. Det stärker helt enkelt det långsiktiga arbetet med att tillgängliggöra kulturarvetet digitalt. Vi räknar med ett stort antal mediaomnämnanden vilka sätter kulturen i fokus på ett positivt sätt.

3. Nyskapande: Argumentera konkret för på vilket/vilka sätt projektet är nyskapande.

Projektet skapar nya typer av kulturella samarbeten mellan föreningsliv, företag, organisationer (org.), institutioner och myndigheter. Wikipedia öppnar dörrar då många snabbt förstår vilka möjligheter det finns för deras olika org. och de vill engagera sig i detta kulturprojekt. Org. som annars inte skulle prioritera ett liknande projekt.

Wikipediastäder är ett nytt koncept där lokalbefolkningen och andra intresserade bjuds in till att förbättra Wikipedia-artiklar inom ett avgränsat geografiskt område. Detta sätter området på den digitala kartan. Ett antal centrala artiklar om städernas kultur och historia saknas på Wikipedia vilket, på grund av hur använt Wikipedia är, är en stor nackdel för det lokala kulturlivet och företagandet samt turismen. Genom innovativa samarbeten kommer stora insatser att ske för att råda bot på detta. Material från Wikipedia är fritt att återanvända vilket leder till en ännu större effekt i ett senare skede. Mängder av lärdomar samlades in under vårt pilotprojekt om vilka typer av partners vi kan och bör försöka involvera och lämpliga metoder för detta.

Projektet använder sig av ny teknik, på nya sätt. Den nya teknik som används gör material tillgängligt för människor som av olika anledningar har svårt att tillgodogöra sig material från en vanlig informationsskylt. QR-skyltar som förmedlare av information om kultur i den offentliga miljön är i sig en ny företeelse och QRpedia med sin innovativa flerspråkighet tar det hela ett steg längre genom att inkludera fler grupper att lättare ta del av kulturen. Kultur, teknik och språk möts här för att stärka varandra på ett nyskapande sätt. Digitalt material är tillgängligt för personer med synnedsättning, via möjligheten att få text uppläst i telefonen. Dessa möjligheter vill vi titta vidare på och se hur det kan utvecklas. Att gräva ned sig i detta var omöjligt i vår lilla pilot. Potentialen med QRpedia-skyltar finns där och vi vill nu utveckla material och öka spridningen så att de blir naturliga att använda. Att skala upp projektet i flera städer är ett naturligt sätt att göra detta och likaså vårt fokus på att aktivt berätta om möjligheterna till andra aktörer så att vi även kommande år kan fortsätta arbeta med detta.

Denna digitala presentation av den lokala kulturen möjliggör mer än tidigare, men likt en traditionell informationsskylt får man en tydlig koppling till platsen som besökaren befinner sig på. Bild, ljud och video kan bakas in och i Umepedia såg vi intresse från museer att hjälpa till med både material för artiklarna men även att använda skyltar i utställningarna då det gör dem mer interaktiva. Vi kommer att undersöka möjligheten för skyltar på mer överraskande platser om orternas kultur och historia. Som exempel kan nämnas den utmärkta artikeln Ljusskyltar i Stockholm. Efter översättning skulle QRpedia-skyltar kunna placeras vid flera olika ljusskyltar i staden. Andra exempel är att inkludera QR-koder i bibliotekens böcker som leder till artiklar om ex. författarna, eller i botaniska trädgårdar/parker till olika växtartiklat, samt som en integrerad del av utställningar på museer. Vi har sedan tidigare samarbeten med mängder av museer i Sverige så vi bedömer att vi kommer att ha goda chanser att övertyga dem om att inkludera QR-koder på olika sätt samt utveckla metoder runt detta i nära samarbete med dem. Helt vitt skilda delar av vår kultur binds därigenom samman i projektet till en helhet med ett gemensamt medium vilket inte gjorts tidigare.

Under pilotprojektet märkte vi även ett stort intresse från utbildningssektorn som vi dock inte hade resurser till att utveckla och testa. Att bidra med och tillgodogöra sig information om lokalhistorien på olika sätt skulle vara mycket lämpligt att integrera i ex. gymnasieskolans och studiecirklars arbete. Här tror vi att det finns goda möjligheter att utveckla ytterligare. På så sätt testar vi nya sätt att involvera akademiker och experter i att bidra om lokal kultur på en internationell plattform och nå ut med sina forskningsresultat. Vi vill även för första gången jobba med studiecirklar för att utbilda volontärer hur de kan bidra.

Det kanske mest banbrytande är dock hur vi skapar materialet för skyltarna. I projektet är det en kombination av olika aktörer som gemensamt beskriver den lokala kulturen och konsten gemensamt. Där diskussioner om innehåll och fokus diskuteras öppet och transparent och där alla är välkomna att delta. Det är en offentlig kulturdebatt med ett konkret fokus på textskapande. Det är en kombination av ideellt och betalt arbete; av myndigheter, utbildningsinstitutioner och föreningsliv; och av kultur och teknik (både på nätet/webben och IRL). Alla är inbjudna att delta i utvecklingen av artiklarna. En demokratisk sammanställning om svensk kultur. Det är ett arbete som aldrig slutar och volontärer kommer att kunna fortsätta arbeta med materialet även i framtiden. Vid projektets slut stannar inte arbetet!

Under 2014 började vi diskutera ett möjligt samarbete med företaget UmeNet, som har ett stadsnät i Umeå, om att tillgängliggöra Wikimedia Foundations projekt i stadsnätet utan kostnad. Detta vore det första samarbetet av det slaget i Norden och under det här projektet hoppas vi kunna förverkliga detta och ge alla i staden fri tillgång till informationen.

Vi kommer att genomföra en crowdfunding-ansökan som en del av projektet där vi räknar med att få in cirka 100 000 kronor. Vi tror att det finns ett stort intresse för den lokala allmänheten att bidra och påverka liknande projekt i deras närmiljö. Wikimedia Sverige har aldrig tidigare genomfört en crowdfunding tidigare och ser detta som ett spännande möjlighet som ligger väl i linje med föreningens idéer.

4. Kvalitet: Argumentera konkret för på vilket/vilka sätt projektet har hög kvalitet

Vi lärde oss väldigt mycket under pilotprojektet. Där såg vi vilka möjligheter som finns för att ta det hela ännu längre och erfarenheterna från Umepedia kommer att säkerställa detta större projekts framgång. Projektplaneringen har kunnat förbättrats och vi vet bättre om vilka ställtider som finns samt vilka synergieffekter som snabbt kan utvecklas.

Projektet är lämpligt att genomföra nu då det efter framgången i Umeå finns ett stort intresse bland våra volontärer att engagera sig samt nödvändig kunskap på kansliet. Det som påbörjades i Umeå kan även fortsätta utvecklas på ett effektivt sätt.

I en tid då allt mer fokus läggs på det material som finns online blir det allt mer centralt att få ut den svenska kulturen och historien online. Wikipedia har de senaste åren utvecklats till den självklara startpunkten för många människor att söka efter information och trenden ser ut att fortsätta. Samtidigt ökar resandet till Sverige och det blir allt viktigare att göra materialet tillgängligt på turisternas egna språk så att de får ut mesta möjliga av sin upplevelse. Även invandringen har ökat de senaste åren och att enklare ta del av kultur och historia i sitt nya hemland är viktigt för integrationen och kan hjälpa till att minska utanförskapet. Då allt material finns kvar efter projektets slut och enkelt kan uppdateras kommer projektets resultat att vara nyttigt i överskådlig tid. Genom pilotprojektet fann vi nya oerhört effektiva metoder att sprida information om svensk kultur internationellt. Många av Umeås kulturella sevärdheter finns nu beskrivna på 46 språk! Det är troligt att Wikipedia nu är den bästa källan om Umeå någonsin på vissa språk. Vi vill nu ta de erfarenheterna och se om de är tillämpbara även för andra städer och vid upprepade tillfällen.

Att välja orter att fokusera på var ett komplext beslut och krävde en hel del tankemöda. Vi valde att genomföra aktiviteter på de fyra orterna då:

 1. Vi på orterna har duktiga lokala volontärer på plats som har uttalat intresse för att hjälpa till. Det säkerställer en lokal koppling och håller nere kostnaderna.
 2. Vi vill få med en bra bredd av Sveriges kultur att visa för världen genom det skyltfönster Wikipedia är. I städerna finns även flera tunga nationella institutioner som har stora mängder intressant material.
 3. Existerande samarbeten med partners som känner till Wikipedia som vi känner att vi kan arbeta med även inom detta nya område. Detta är en logisk och spännande fortsättning. Att vi har jobbat tillsammans med flera av våra partners tidigare gör att vi har en stabil grund att stå på och vid nya samarbeten kan vi alla hjälpas åt att förklara fördelarna. Vi har jobbat nära med både minnes- och utbildningsinstitutioner i städerna.

Det finns en risk att QR-koder som teknik inte kommer att slå igenom och att föreningen kommer att bedömas utifrån detta hos våra samarbetspartners. D.v.s. att de kritiserar valet av teknik och/eller skyltutformning. Vi hoppas dock att vi genom att aktivt informera om tekniken att den kommer att anammas av större delar av allmänheten. Genom att skala upp till fler städer hoppas vi kunna nå en kritisk massa av användare.

Att använda sig av crowdsourcing för att skapa informationen som skyltarna hänvisar till är inte okontroversiellt och en ständigt återkommande fråga är hur kvalitén kan säkerställas i materialet. Jämfört med traditionella informationsskyltar är det en intressant skillnad att allmänheten här tillåts delta i skapandet av den informations som delges om sin stad. Vi ser en stor möjlighet att genom projektet diskutera allmänhetens roll och betydelse i att sprida material och kunskap om svensk kultur.

5. Kompetens och genomförbarhet: Redogör konkret för initiativtagarnas och övriga nyckelpersoners roll och vad de ska tillföra inom ramen för projektet.

Wikimedia Sverige (WMSE) är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Föreningen verkar för att sprida kunskap om Wikipedia och flera andra projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Föreningen har ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens och en aktiv och erfaren styrelse bestående av volontärer. WMSE har de senaste åren blivit en central aktör för att nå ut med kulturhistoriskt material till allmänheten och kansliets personal har de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna för att driva ett projekt av den här typen och har praktiskt erfarenhet från pilotprojektet Umepedia 2014. Våra många samarbeten i de berörda städerna ligger som grund för arbetet med att på olika sätt inkludera QR-koder. Vi har ett omfattande internationellt nätverk vilket är centralt för att effektivt få artiklarna översätta till andra språk. Vi har ett nära och flerårigt samarbete med mängder av minnes- och utbildningsinstitutioner. Vi har en aktiv närvaro online och återfinns frekvent i media.

WMSE kommer (i följande ordning) att: Identifiera artiklar på Wikipedia att arbeta med (aug-nov 2015); Genomföra crowdfunding-kampanj (sep 2015-jan 2016); Anordna evenemang/utbildningstillfällen så att allmänhet och experter kan bidra (okt 2015-jan 2017); Hjälpa lokala museer och arkiv att sprida sitt material till Wikipedia och våra andra projekt (jan 2016-maj 2017); Anordna skrivtävlingar online för att få översättningar till olika språk (jan 2016-mar 2017); Designa och beställa skyltar (arbete + produktionskostnad) (jan-maj 2016) vilka därefter successivt placeras ut; Förbereda instruktionsmaterial för hur QR-koder fungerar (jan-jun 2016); Sprida information om projektet (med webbplats, pressreleaser, social medier, rapporter, presentationer m.m.) (kontinuerligt). På respektive ort kommer nyckelroller att innehas av driftiga volontärer med god Wikipedia-vana som fungerar som lokala kontaktpunkter. Umeå: Mikael Lindmark, systemutvecklare på Umeå universitet, redan aktiv i Umepedia-projektet. Hedemora: Carl Eklund, administratör på Wikipedia sedan 2008. Göteborg: Mattias Blomgren, ordförande i Wikimedia Sverige och administratör på Wikipedia.

Lokala partners kommer att: Skaffa tillstånd för skyltar samt fysisk utplacering; Sprida info om projektet och de enskilda evenemangen som anordnas; Ordna lokaler för evenemangen; Delta i referensgrupp i staden som kan hjälpa till att vidareutveckla projektet (och stärka det lokala ägandet); Sprida information om crowdfunding-kampanjen; Tillgängliggöra sina samlingar.

6. Samverkan: Redogör konkret för befintliga och/eller möjliga samarbeten samt beskriv på vilket/vilka sätt de är relevanta för projektets genomförande och resultat.

Projektets genomförs under ledning av Wikimedia Sverige. Föreningen har formaliserade och pågående samarbeten med Centralmuseernas samarbetsråd samt Arbetslivsmuseernas samarbetsråd och kommer att erbjuda deras medlemsorganisationer att delta. Redan nu har Livrustkammaren (LSH) och Kungliga biblioteket deklarerat att de vill testa skyltarna och Tekniska museet utreder hur de kan arbeta med QRpedia som en fördjupning för läsaren och vill samarbeta med skrivstugor. Detta är även en lösning som är lämplig för små museer men där behöver vi ett mer färdigt koncept för att de skall kunna delta. Att få in QR-koder på museer och på andra arenor upptäckte vi var centralt under vårt pilotprojekt. Det ger synlighet till projektet och QR-koder. Vår förhopping är att de ska fungera som en brygga för att få fler att anamma tekniken.

I Umeå kommer Umeå Energi AB att ge besökare i staden fri tillgång till Wikipedia och QRpedia via Umenet. Vi fortsätter vårt samarbete med Umeå universitet och våra andra partners i Umpedia-projektet. Vi räknar bl.a. med att sätta upp flera QRpedia-skyltar på campus.

Vi kommer även aktivt att fördjupa samarbetet med andra utbildningsinstitutioner i städerna då vi har haft flera produktiva samarbeten tidigare som vi nu hoppas kunna bygga vidare på samt fokusera deras insatser. Vi ser spännande möjligheter för detta då elever och studenters arbete på detta sätt kan få nytta utanför klassrummet och deras nedlagda arbete därigenom bättre tas tillvara. Det finns även ett stort behov i skolan att på olika sätt inkludera IT i undervisningen och detta projekt bereder en öppning för dem. Det är en potential för projektet som vi vill experimentera med att inkludera i skapande av materialet.

De samarbeten med utbildnings- och minnesinstitutioner, med företag och intresseorganisationer som påbörjas inom ramen för projektet kommer att vara värdefulla även i framtiden då de känner till möjligheterna med att använda crowdsourcing och Wikipedia och kan därigenom engageras i andra Wikistadsprojekt och då fungera som ambassadörer till liknande organisationer.

Wikipedia har redan åtskilliga aktiva volontärer som kan engageras i projektet och Wikimedia Sverige har omfattande erfarenhet av att engagera volontärer att bidra och att utbilda både experter och den breda allmänheten i hur de kan bidra på Wikipedia. Det är ett omfattande arbete att se över vilken information som finns och som saknas på Wikipedia om städernas kultur, historia och geografi. Att strukturera upp och utöka informationen är endast möjligt genom volontärer. Dessa volontärer arbetar inom alla möjliga olika fält och erbjuder därigenom ibland oväntade öppningar till samarbeten m.m.

7. Ekonomisk kalkyl

Ska vi sätta in 50 000 från egen finansiering (d.v.s. från projektmedel vi får in under året - vet vi om det kan det ju bakas in i ansökningarna (med event på de orterna etc.)) och minska potten från WMF?

‘’Den ekonomiska kalkylen består av totalt fem olika tabeller. De tre första tabellerna avser olika typer av intäkter; offentlig finansiering, egenfinansiering och extern privat/ickeoffentlig finansiering. Den fjärde tabellen avser kostnader och den sista är en resultattabell som automatiskt räknar samman projektets budget.

Inom Genomförandestödet har Kulturbryggan ett krav på finansiering från annan part, där minst en av dessa parter ska vara en privat/icke-offentlig finansiär. Med privat/ickeoffentlig finansiering avses både egenfinansiering och extern privat/icke-offentlig finansiering. Det går inte att tillgodoräkna sig egen arbetad tid för att uppfylla detta krav.

Inom Genomförandestödet kommer Kulturbryggan att prioritera projekt som kan påvisa en innovativ samverkan med privata/icke-offentliga finansiärer framför andra, i övrigt likvärdiga, projekt. Med "i övrigt likvärdiga projekt" avses projekt som uppnått samma nivå bland Bedömarpoolens sammanvägda omdömen.’’

Intäkter - Offentlig finansiering Finansieringens status Beviljade belopp i: Kommentar
Finansiär Sökt Kontanta medel Tjänster/varor Förtydliga ändamålet med det stöd ni har sökt eller beviljats från respektive offentlig part
Kulturbryggan
Hedemora kommun 2 000 Stöd till lokal
Summa: -

Intäkter - Egen finansiering Finansieringens status Säkrade belopp i: Finansiärens koppling till projektägaren
Finansiär Ej säkrad Kontanta medel Tjänster/varor Välj ett alternativ i menyn nedan
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Summa: - - - -

Intäkter - Extern privat/icke-offentlig finansiering Finansieringens status Säkrade belopp i: Typ av finansiering
Finansiär Ej säkrad Kontanta medel Tjänster/varor Förtydliga ändamålet med den tilltänkta eller säkrade finansieringen från respektive källa
Wikimedia Foundation 300 000 0
Allmänheten via crowdfundingkampanj 100 000
Summa: 100 000 300 000 - -

Kostnader, se Google docs.