Projekt:Fri offentlig information 2013/Spridning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här listas hur broschyren har spridits, totalt trycktes 1500 exemplar.

Mottagare Antal broschyrer Skickat
Donatorer genom FundedByMe 8 2013-07-17
Designer av broschyren 2 2013-07-17
Riksidrottsförbundet 10 2013-07-17
Seniornet Sweden styrelse 8 2013-07-18
Länsstyrelser (21 st) 42 2013-07-24
Myndigheter batch 1 (20 st) 40 2013-07-24
Statens musikverk 10 2013-07-29
Myndigheter batch 2 (6 st) 12 2013-07-29
Myndigheter batch 3 (21 st) 42 2013-07-30
Myndigheter batch 4 (70 st) 140 2013-07-31
Morus AB 6 2013-08-22
Fria tidningen 2 2013-08-22
Piratpartiet 12 2013-08-22
Tankesmedjor (9st) 18 2013-09-03
Riksdagsledamöter 349 2013-09-18
Totalt 603
Batch 1 - fick två exemplar var
 • BOVERKET
 • DANS- OCH CIRKUSHÖGSKOLAN
 • FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA
 • HÖGSKOLAN VÄST
 • KONSUMENTVERKET
 • LINNÉUNIVERSITETET
 • LÄKEMEDELSVERKET
 • OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM
 • RÄTTSMEDICINALVERKET
 • STATENS JORDBRUKSVERK
 • STATENS MUSIKVERK
 • STATENS SKOLVERK
 • STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA
 • STOCKHOLMS UNIVERSITET
 • TRAFIKVERKET
 • UMEÅ UNIVERSITET
 • ÖREBRO UNIVERSITET
 • RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
 • RIKSREVISIONEN
 • SJÖFARTSVERKET
Batch 2 - fick två exemplar var
 • LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
 • MODERNA MUSEET
 • RIKSANTIKVARIEÄMBETET
 • RIKSARKIVET
 • STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER
 • STATENS HISTORISKA MUSEER
Batch 3 - fick två exemplar var
 • GIH
 • KAMMARKOLLEGIET
 • KARLSTADS UNIVERSITET
 • KAROLINSKA INSTITUTET
 • KOMMERSKOLLEGIUM
 • LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
 • LUNDS UNIVERSITET
 • MALMÖ HÖGSKOLA
 • MITTUNIVERSITETET
 • MÄLARDALENS HÖGSKOLA
 • PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
 • RIKSUTSTÄLLNINGAR
 • SOCIALSTYRELSEN
 • STATENS MARITIMA MUSEER
 • STATSKONTORET
 • SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET
 • SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
 • TILLVÄXTVERKET
 • UPPSALA UNIVERSITET
 • VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM
 • LUFTFARTSVERKET
Batch 3 - fick två exemplar var
 • ARBETSMILJÖVERKET (AV)
 • BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
 • BOLAGSVERKET
 • EKONOMISTYRNINGSVERKET
 • ELSÄKERHETSVERKET
 • FORTIFIKATIONSVERKET
 • GÖTEBORGS UNIVERSITET
 • HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
 • HÖGSKOLAN DALARNA
 • HÖGSKOLAN I BORÅS
 • HÖGSKOLAN I GÄVLE
 • HÖGSKOLAN I HALMSTAD
 • HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD
 • HÖGSKOLAN I SKÖVDE
 • HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND
 • KEMIKALIEINSPEKTIONEN
 • KONJUNKTURINSTITUTET
 • KONKURRENSVERKET
 • KONSTFACK
 • KUNGLIGA BIBLIOTEKET
 • KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN
 • KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN
 • KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
 • LANTMÄTERIET
 • LINKÖPINGS UNIVERSITET
 • LIVSMEDELSVERKET
 • NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE
 • NATURHISTORISKA RIKSMUSEET
 • NATURVÅRDSVERKET
 • STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
 • STATISTISKA CENTRALBYRÅN
 • SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
 • ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN
 • ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN
 • ARBETSFÖRMEDLINGEN
 • ARBETSGIVARVERKET
 • ARVFONDSDELEGATIONEN
 • BARNOMBUDSMANNEN
 • BOKFÖRINGSNÄMNDEN
 • BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
 • BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
 • CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN
 • CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN
 • DATAINSPEKTIONEN
 • DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
 • DOMARNÄMNDEN
 • EKOBROTTSMYNDIGHETEN
 • E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN
 • ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
 • ERSÄTTNINGSNÄMNDEN
 • EXPORTKREDITNÄMNDEN
 • FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN
 • FIDEIKOMMISSNÄMNDEN
 • FINANSINSPEKTIONEN
 • FINANSPOLITISKA RÅDET
 • FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
 • FORSKARSKATTENÄMNDEN
 • FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH
 • FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP
 • FÖRSVARETS MATERIELVERK
 • FÖRSVARETS RADIOANSTALT
 • FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN
 • FÖRSVARSHÖGSKOLAN
 • FÖRSVARSMAKTEN
 • FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEDOMSTOLEN
 • FÖRSÄKRINGSKASSAN
 • GENTEKNIKNÄMNDEN
 • HARPSUNDSNÄMNDEN
 • HÄLSO- & SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND
 • ILO-KOMMITTÉN
 • INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
Tankesmedjor - fick två exemplar var
 • Fores
 • Timbro
 • Cogito
 • Sektor3
 • Arena idé
 • Global utmaning
 • SNS
 • Fri tanke
 • A-smedjan