Projekt:Inspelning av PD-musik 2014/Ansökan till Kulturbryggan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Kulturbryggan
Sista ansökningsdatum: 2014-04-07
Max bidrag: 100 000
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5): * Axel kontaktar Visarkivet om vilka licenser de använder.
 • OK Jan tar fram kontakt för Musikhögskolan.
 • OK Sara kontaktar Musikhögskolan om samarbete.
 • Statens musikverk?
 • KB och deras musiksamlingar?
 • OKJan kontaktar Digisam om de kan kolla på riktlinjerna att de harmoniserar med deras.
 • OK Jan kontakter Riksförbundet unga musikanter (skalbarhet, har 400 föreningar under sig).
Beslutsdatum: 2014-06-16
Uppföljning inför inskick:

Mall för ansökan [1]

Projektbeskrivningsmall - Startstöd omgång 7

 • Projektägare: Wikimedia Sverige
 • Projekttitel: Pilot för inspelning av fri svensk musik
 • Projektstart: 2014-07-01
 • Projektslut: 2014-12-31
 • Länkar till relevant information:
 • Har ni sökt eller beviljats stöd från Kulturbryggan vid något tidigare tillfälle?
 • Önskad kompetens 1: Tillgänglighet
 • Önskad kompetens 2: Folkmusik/världsmusik
 • Önskad kompetens 3: Klassisk musik/konstmusik
 • Önskad kompetens 4:

Kortsiktigt: Beskriv konkret och kortfattat vad ni vill uppnå med projektet inom ramen för denna ansökan

Sverige har en enorm musikskatt som fler bör kunna få glädjas åt. Inspelningar av äldre svenska visor, psalmer, sånger, folkmusik m.m. kan i dagsläget inte användas fritt, då de inte är uttalat fritt licensierade. Svenskt visarkiv har lett vägen men deras material är tyvärr inte fritt licenserat då de saknar en formell överenskommelse med musikerna.

Wikimedia Sverige vill att fler av de svenska musikaliska verken som har slocknad upphovsrätt (där skaparen varit död i mer än 70 år) görs tillgängligt genom högkvalitativa nyinspelningar framförda av professionella musiker (vilka formellt godkänt att materialet sedan får spridas) samt digitalisering av gamla inspelningar med slocknad upphovsrätt. Verken kommer då att kunna berika Wikipedias artiklar om exempelvis psalmer och visor då det går att lyssna på dem. Detta gagnar alla som är intresserade av svensk musikhistoria. Då den digitaliserade musiken kommer att ligga under fria licenser kommer inspelningarna även att kunna användas kostnadsfritt i exempelvis filmproduktion, teaterföreställningar och liknande och på så sätt stödja nya kulturella skapelser.

Wikimedia Sverige har viljan att genomföra ett projekt av detta slag och har redan stor kunskap om upphovsrätt och digital spridning, men i dagsläget saknas kunskap för just inspelningar och digitalisering av musikaliska verk. Detta projekt syftar till att utreda följande aspekter:

 1. hur stor insatsen/kostnaden skulle vara per verk för att realisera detta;
 2. hur inspelningar rent praktiskt kan genomföras på bästa sätt;
 3. hur de upphovsrättsfria musikstyckena skall identifieras i större skala (för att möjliggöra större inspelningsprojekt);
 4. metoder för hur detta på bästa sätt skall få en så stor digital spridning som möjligt (på Wikipedia och på andra plattformar);
 5. vilka verk vi borde prioritera vid kommande inspelningsprojekt.

Genom denna inledande pilot är målet är att besvara dessa frågor och identifiera lämpliga partners och hur vi kan verka tillsammans på mest effektivt sätt. Vi kommer även att pröva att sätta upp en crowdfunding-kampanj för fortsatt finansiering och expandering av projektet. Materialet kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Commons (mediadatabasen som Wikipedia använder sig av) och kopplas till Wikipedia-artiklar. Om föreningen genom detta startstöd kan inhämta dessa kunskaper möjliggörs ett större inspelningsprojekt kommande år. Det finns ingen övre gräns för hur många klassiska digitaliserade verk vi kan lagra på Wikimedias servrar.

Långsiktigt: Beskriv konkret och kortfattat vad ni vill att projektet ska leda till på längre sikt

Genom piloten läggs grunden för att i större skala spela in och sprida upphovsrättsligt fria musikaliska verk online. Det långsiktiga målet är att bygga upp ett fantastiskt bibliotek med alla klassiska svenska visor, psalmer, sånger, folkmusik är fritt tillgängligt för hela världen. Alla erfarenheter som samlas in inom ramen för projektet kommer att finnas fritt tillgängligt på svenska och engelska för att andra intresserad i Sverige och andra länder skall kunna genomföra liknande projektet. Materialet kommer att distribueras till de andra av Wikimedias lokalavdelningarna (som finns i cirka 40 länder) så att de enkelt ska kunna ta till sig av konceptet med anpassning till lokala lagar.

För att få en skalbarhet på inspelningarna planeras ett samarbete med Riksförbundet Unga Musikanter som har 40 000 medlemmar och 400 lokalföreningar. Ett sådant nätverk har en stor potential för en omfattande inspelningsverksamhet och snabbt tillgängliggörande. Riksförbundet Unga Musikanter får på så sätt möjlighet att använda Wikipedia som en publikationsplattform vilket de anser ökar deras chanser att vara motiverande och relevanta för ungdomarna. Riksförbundet Unga Musikanter ser möjligheten att när frågan är ordentligt utredd inkludera skapandet av fritt musikaliskt material i flera av deras pågående projekt samt i framtida projekt som befinner sig på planeringsstadiet.

Genom de träffar och workshops med partnerorganisationerna under pilotprojektet kommer ett kunskapsutbyte att ske med målet att det ska leda till ett fördjupat fortsatt samarbete.

Nyskapande: Argumentera för på vilka sätt projektet är nyskapande

Idag finns ingen rutin för att göra inspelningar av kulturarvet när de blir fria. Visserligen har enstaka inspelningar gjorts i olika länder, men att utvärdera hur det kan systematiseras har inte gjorts så vitt vi vet. Att skapa en sådan dokumentation, en samling av best-practices som är tillgänglig på både svenska och engelska, gör att arbetet med att spara och tillgängliggöra kulturarvet kan komma att underlättas avsevärt. En del av dokumentationen kommer att utgöras av korta instruktionsfilmer som beskriver moment som kan upplevas krångliga på ett extra pedagogiskt sätt.

Kvalitet: Argumentera för projektets kvalitet ur följande perspektiv:

a) konstnärlig och/eller kulturell aktualitet

Genom fria inspelningar av klassiska svenska musikaliska verk kan musiken användas på oräkneliga sätt, i datorspel, i independence-filmer, vid teaterföreställningar, som delar av konstinstallationer m.m. De ursprungliga musikskaparna brukar också hamna i fokus de år upphovsrätten går ut och får alltså en ny aktualitet 70 år efter sin död. Genom detta initiativ kan dessa kompositörer lyftas fram på ett beskrivande sätt.

Genom att även titta på det närbelägna området av digitalisering av verk som redan är inspelade men nu har utslocknad upphovsrätt ges dessa musiker en ny spridning och tillgängliggörs via den uppspelningsutrustning som i dag för att lyssna på musik, d.v.s. datorer, mobiltelefoner och läsplattor. Genom detta arbete förenklas vår prioritering av vilka verk som måste spelas in igen och dubbelarbete kan på så sätt undvikas.

b) konstnärlig och/eller kulturell ambition

Professionella inspelningar av hög kvalitet av klassiska svenska musikaliska verk som är fritt tillgängliga har oss veterligen aldrig genomförts tidigare. I detta pilotprojekt är ambitionen att utreda vad som krävs för en större insats. Vi kommer noggrant att välja ut de första 20 verken för att få största möjliga genomslag av materialet och ökad kompetens i arbetsgruppen. Ambitionen på lång sikt är också att bli heltäckande, att alla klassiker med utslocknad upphovsrätt ska finnas med hög tillgänglighet och i en relevant kontext (ex. Wikipedias artiklar).

Genom att inspelningarna är under fria licenser kan verken spridas och användas i arenor som vi inte förutsett i dagsläget, men som vi i vår utredning kan identifiera. Då har vi en grund för att få till stånd en så stor vidareanvändning som möjligt vid kommande inspelningar/digitaliseringsprojekt.

c) konstnärlig och/eller kulturell integritet

De riktlinjer vi sätter upp kommer djupgående gå in på vad som är tillåtet och förklara detta på ett enkelt och pedagogiskt sätt så att verk vars upphovsrätt fortfarande är aktiv inte riskerar att spridas utan tillstånd. Inspelningarna syftar till att bevara tonsättarnas ursprungliga idé och ska i sig inte vara nyskapande. Projektet kommer att dokumentera hur man bäst belyser upphovsmännen och ger dem attribuering på ett korrekt sätt. Urvalet av inspelningar kommer att baseras på vad som centralt ur folkbildningsaspekt snarare än kommersiella prioriteringar.

Kompetens och genomförbarhet: Redogör kortfattat för initiativtagarnas och övriga nyckelpersoners roll och vad de ska tillföra inom ramen för projektet

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap tillgängligt under fria licenser för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wiktionary etc.). Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Wikimedia Sverige har sedan första halvåret 2012 ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens och en aktiv och erfaren styrelse bestående av volontärer.

Föreningen bildades 2007 och är en av 40 organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse. Wikimedia Sverige fungerar dock helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen. Wikimedia Sverige har genom åren införskaffat en omfattande erfarenhet och kunskap om digitalisering samt digital spridning av material.

Wikimedia Sverige kommer att:

 • Koordinera arbetet;
 • Utreda juridiken;
 • Identifiera andra partners som kan komma att vara med i projektet i framtiden;
 • Delta på inspelningar som Riksförbundet unga musikanter genomför för att kunna dokumentera processen och dra lärdomar om vad man behöver tänka på;
 • Skapa instruktionsmaterial baserat på lärdomarna samt beskrivningar från samarbetspartners;
 • Översätta till engelska;
 • Utvärdera vilka problem/möjligheter som finns med att fortsätta projektet, vilket avslutas med en rapport;
 • Kontinuerligt förbättra Wikimedia Commons för att göra det enklare att ladda upp ljudfiler i framtiden (i dagsläget är informationsmaterial med den inriktningen av begränsad kvalitet);
 • Förbereda en crowdfunding-kampanj;
 • Marknadsföra projektet.

Samverkan: Redogör kortfattat för befintliga och/eller potentiella samarbeten samt beskriv på vilka sätt de är relevanta (eller inte!) för projektets genomförande och resultat

Kungliga Musikhögskolan har omfattande erfarenhet och kunskap om Sveriges musikaliska konstskatt, tillgång till högkvalitativ inspelningsutrustning och kontakter med lämpliga musiker bland sina studenter och alumni. Kungliga Musikhögskolan kommer att:

 • Beskriva ett optimalt arbetsflöde;
 • I samråd med Wikimedia Sverige skapa en prioritering av inspelning av musikaliska verk;
 • Presentera idén för studenterna och eventuellt inkludera det i undervisningen.

Kungliga Musikhögskolan och Wikimedia Sverige har sedan 2013 arbetat tillsammans för att förbättra Wikipedias täckning av musikaliska verk och detta projekt är en naturlig fortsättning på det hela.

Riksförbundet unga musikanter bedriver flera olika projekt där musik spelas in, bland annat börjar projektet Levande Lycksele i juni 2014 med stöd av Kulturstiftelsen och Postkodslotteriet. Riksförbundet unga musikanter kommer att:

 • Bereda plats för Wikimedia Sverige att dokumentera inspelningsprocessen;
 • Släppa inspelningarna under en fri licens;
 • Ge återkoppling på uppladdnings- och publiceringsprocessen.

Digisam, Samordningssekretariatet för digitalisering, kommer att remissläsa de sammanställda riktlinjerna och ge återkoppling så att de ligger i linje med de kommande nationella riktlinjerna för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet.

Ekonomisk kalkyl

Intäkter - Offentlig finansiering Finansieringens status Beviljade belopp i: Kommentar
Finansiär Sökt Beviljad Kontanta medel Tjänster/varor Förtydliga ändamålet med det stöd ni har sökt eller beviljats från respektive offentlig part
Kulturbryggan 100 000 - 100 000 Startstöd
Summa: 100 000 - 100 000 - -
Med offentlig finansiering avses finansiering från aktörer som bedriver verksamhet utan vinstsyfte och/eller vars finansiering, helt eller delvis, består av skattemedel eller motsvarande (genom offentliga anslag/bidrag, offentligt reglerade avgifter, lättnader etc.). Exempel på olika typer av offentliga aktörer i detta sammanhang är:
• Statliga myndigheter, institutioner och stiftelser (inbegriper även motsvarande instanser på kommunal och regional nivå)
• SR/SVT
• Svenska kyrkan och andra trossamfund som uppbär offentlig finansiering av olika slag
• Ideella föreningar, förbund eller organisationer samt ideella och privata stiftelser som kontinuerligt uppbär offentliga anslag/bidrag för sin verksamhet

Intäkter - Egen finansiering Finansieringens status Säkrade belopp i: Finansiärens koppling till projektägaren
Finansiär Ej säkrad Säkrad Kontanta medel Tjänster/varor Välj ett alternativ i menyn nedan
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Välj ett alternativ
Summa: - - - - -

Alternativ:

 • Finansiären är densamma som projektägaren eller någon av dess initiativtagare/nyckelpersoner.
 • Finansiären är en part där projektägaren eller någon av dess initiativtagare/nyckelpersoner har mandat att fatta beslut.
 • Finansiären är anhörig/partner till projektägaren eller någon av dess initiativtagare/nyckelpersoner.
 • Finansiären har genom avtal, stadgar eller motsvarande som huvudsakligt syfte att enbart stödja projektägaren.
 • Finansieringen består av lån från bank/låneinstitut eller annan part.
Med egenfinansiering avses finansiering från aktörer som har någon form av koppling till projektägaren. Med koppling avses följande:
• Då finansiären är densamma som projektägaren eller någon av dess initiativtagare eller nyckelpersoner
• Då finansiären är en part där projektägaren eller någon av dess initiativtagare eller nyckelpersoner har mandat att fatta beslut
• Då finansiären är anhörig/partner till projektägaren eller någon av dess initiativtagare eller nyckelpersoner
• Då finansiären genom avtal, stadgar eller motsvarande har som syfte att enbart stödja en specifik projektägare
Utöver detta innefattar egenfinansiering även lån från bank/låneinstitut eller annan part. Vi ber er också vänligen att välja ett alternativ i menyn till höger om beloppsrutorna för var och en av de finansiella källorna.

Intäkter - Extern privat/icke-offentlig finansiering Finansieringens status Säkrade belopp i: Typ av finansiering
Finansiär Ej säkrad Säkrad Kontanta medel Tjänster/varor Förtydliga ändamålet med den tilltänkta eller säkrade finansieringen från respektive källa
Summa: - - - - -
Med extern privat/icke-offentlig finansiering avses aktörer som oavsett organisationsform eller huvudmannaskap bedriver verksamhet i vinstsyfte och/eller vars finansiering, helt eller delvis, inte består av skattemedel eller motsvarande (genom offentliga anslag/bidrag, offentligt reglerade avgifter, lättnader etc.) samt att dessa finansiärer inte har någon koppling till projektägaren i enlighet med den beskrivning som ges under egenfinansiering på föregående sida. Utöver detta avses även följande:
• Aktörer som enbart i enskilda fall har mottagit offentliga bidrag
• Privata fonder och stiftelser som drivs utan vinstsyfte men med privat kapital

Kostnader
Kostnadspost Belopp Kommentar
Lönekostnader 76 000
Avtalade pensions- och försäkringskostnader 4 000
Produktionskostnader (ej lön) 12 000 Mat/fika vid inspelningarna samt resor
Marknadsföringskostnader 2 000
Administrativa kostnader 2 000
Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten) 4 000 Informationsmaterial
Summa: 100 000

Alternativ:

 • Lönekostnader (inklusive sociala avgifter)
 • Avtalade pensions- och försäkringskostnader
 • Kostnader för personer med F-skatt
 • Lokalkostnader
 • Produktionskostnader (ej lön)
 • Marknadsföringskostnader
 • Administrativa kostnader
 • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten)

Kommentar kring projektets ekonomiska kalkyl: