Projekt:Inspelning av PD-musik 2015/Ansökan till Vinnova

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skickat!


Kort om projektet

Syftet är att skapa en fri och öppen lärresurs (OER) baserad på en musikbank där nyinspelningar av svensk musik under public domain fritt kan delas och användas, och presenteras i en kulturhistorisk kontext. Genom att skapa nytolkningar av musik ur kulturarvet, och dela dessa digitalt under en fri kulturlicens, kan elever såväl göra en del av kulturarvet till sitt eget, som möjliggöra för andra att ta till sig det och bygga vidare på det.

Bakgrund

Eleverna vid Music and Production vid Katedralskolan i Skara utbildas för att kunna verka som producenter inom musikbranchen. Målet med detta projekt är att synliggöra hur det egna skapandet bygger på och är beroende av inspiration, och att kultur är beroende av att vi kan dela med oss av vårt skapande. I en tid då upphovsrätt och nyttjanderätt inom kulturen står inför stora utmaningar p.g.a. den digitala utvecklingen är det viktigt att elever lär sig fundera kring vikten av att dela det man skapar, i förhållande till betydelsen av att kunna skydda rätten till intellektuella och kreativa verk. Rätten att äga, förvalta och ha inkomster av konstnärligt skapande kan stärkas av att aktivt ta ställning för att välja att dela utvalt material. Detta projekt vill alltså visa på vikten av att dela konstnärliga verk för att vi gemensamt ska kunna njuta av kulturarvet och utvecklas ur det, samtidigt som det vill visa på vikten i att respektera, och göra medvetna val kring, upphovsrätten.

Syftet är att skapa en OER för det svenska musikarvet, vars första byggsten är en resurs av nyinspelningar av Gunnar Wennerbergs musik. Gunnar Wennerberg var lärare vid Katedralskolan, och i lokala arkiv finns originalmaterial kopplat till Wennerberg och hans verk. Gluntarne är en levande del av den svenska kulturskatten, och musik och text är numera fria att använda. Nya tolkningar av Gluntarne finns dock inte publicerade på nätet, och under fri licens finns inte materialet tillgängligt. Musikfilerna ska ligga i en öppen plattform som utformas i samarbete med Wikimedia Sverige. För att bilda en kulturhistorisk kontrast till Gunnar Wennerberg och hans verk kommer även ett par originalkompositioner av Dan Andersson att inkluderas i projektet. Förhoppningen är att detta även ska bidra till att peka på möjligheten för andra skolor och kulturinstitutioner att framöver bidra och bygga ut resursen. Materialet ska ligga under en fri kulturlicens som tillåter andra att ta del av och bygga vidare på det som har skapats. Denna resurs kan alltså kontinuerligt användas och byggas vidare på, skolor, kulturföreningar, körer o.s.v. kan fritt utöka resursen med nya inspelningar av material som kan publiceras under fri kulturlicens.För att kunna genomföra projektet så att resultatet blir värdefullt för så många nyttjare som möjligt krävs en anpassad utveckling av OER:ens portal på Wikiversity, samt tillgång till studiotekniker och inspelningsstudior av professionell kvalitet. För detta vore medel från Vinnova avgörande.

Att dela musik på nätet - utmaningar och möjligheter

Sverige har en fantastisk musikskatt som fler bör kunna få glädjas åt. Inspelningar av äldre svenska visor, psalmer, sånger, folkmusik m.m. kan i dagsläget inte användas fritt, då de generellt inte finns publicerade under fri licens. Det finns inte heller någon OER kring svensk musik och musikhistoria där inspelningar finns samlade för att använda i utbildning.

Genom att skapa en OER och inleda arbetet med att bygga en lärresurs där svensk musik finns inspelad med professionell kvalitet och presenterad i en kulturhistorisk kontext under fri licens syftar projektet till att göra ett nytt slags digitalt läromedel tillgängligt inom skolan, som inte bara kan användas fritt utan även utvecklas av lärare, elever och utbildare. Verken kommer också att kunna berika Wikipedias artiklar. Detta gagnar alla som är intresserade av svensk musikhistoria. Då den digitaliserade musiken kommer att ligga under fria licenser kommer inspelningarna även att kunna användas kostnadsfritt i exempelvis filmproduktion, teaterföreställningar och liknande och på så sätt stödja nya kulturella skapelser.

Möjligheterna att hitta, dela och använda film, musik och andra resultat av intellektuellt, skapande arbete på nätet ställer kulturbranschen inför nya utmaningar globalt. Kultur uppstår inte i ett vakuum, alla som skapar behöver inspiration, nya impulser, snabb och bred tillgång till andras skapande. Genom att dela sina verk på nätet kan konstnärer idag nå ut till en bred publik, snabbt och enkelt. Samtidigt innebär dock detta att det kan bli svårare att skydda upphovsrätten, att se till att de som skapar får rättmätig betalning och cred för sina verk.

Ungdomar idag vet hur man hittar film och musik på nätet, och uppskattar att verk görs tillgängliga. Skolelever vet värdet i att ha bild, film. musik och andra resultat av skapande tillgängliga för att lära av och skapa vidare ur. Samtidigt så är skaparna av kultur måna om att deras upphovsrätt ska respekteras. Genom att låta elever skapa själva, och sedan tillgängliggöra sina verk i en OER under fri licens, får eleverna erfarenhet av arbetet med att skapa för nätet, samtidigt som processen i och ställningstagandet bakom att dela digitalt och fritt synliggörs. Estetiska lärprocesser lyfts fram som en pedagogisk framgångsfaktor av forskningen. Denna OER kan på ett nyskapande sätt visa att digitala verktyg och fora öppnar nya sätt att integrera estetisk verksamhet i undervisningen. Genom multimodalt arbete i digitala miljöer kan elevers självförtroende, nät-medvetenhet och entreprenörskap utvecklas, samtidigt som man lyfter in publiken i klassrummet.

Wikipedia är världens sjätte mest besökta webbplats. Internetstiftelsen i Sverige har i en rapport (2011) visat att Wikipedia används av sju av tio, och hälften i åldern 16 till 25 år går till Wikipedia dagligen eller åtminstone någon gång i veckan. Alla mediafiler som används på Wikipedia är uppladdade via Wikimedia Commons, en av världens största mediadatabanker. Att kunna digitalisera musik och konvertera till filformat som kan användas på Wikimedia Commons ger både praktisk erfarenhet av digitaliseringsprocesser och teoretiska kunskaper kring fria format. Dessa färdigheter efterfrågas i en bransch som i allt större utsträckning använder sig av olika former av licenser och där många företag använder sig av MediaWiki. Genom att bli producenter i världens största projekt för att skapa och dela kunskap och kultur får eleverna träning kopplad till läroplanens värdegrund, där aktivt medborgarskap och insikter i informationsteknologins möjligheter betonas.

Wikiversity - en MOOC under fri licens som alla kan redigera

Öppna lärresurser har identifierats, bl.a. i the Horizon Report 2015, som en stigande stjärna på utbildningshimlen. MOOC:s där innehåll erbjuds från världens främsta universitet och högskolor lockar tusentals deltagare. I Sverige har MOOC:s introducerats i mer blygsam skala, det har varit svårt att hitta stabila plattformar riktade till en bred publik. Genom att basera projektet i Wikiversity kan en redan skapad teknik användas för att nå en redan etablerad publik. Med varje projekt som skapas ökar Wikiversitys attraktionskraft, i och med att mer innehåll görs tillgängligt.

Genom att skapa resursen i en OER under fri licens kan grunden läggas för att utveckla plattformen för att besvara efterfrågan på fri musik. Inom offentlighet och kulturliv pågår ett arbete med att inspirera till och stötta digitalisering av musik inom public domain för publicering på nätet. Inom arkiv- och biblioteksvärlden i Sverige finns starka drivkrafter för digitaliseringarbete. Det tycks dock ännu i början av 2015 råda brist på nationella riktlinjer för digitalisering och arkivering, även om regeringen börjat ta steg åt det hållet.

Wikiversity ger som OER enkel och bred tillgänglighet till mediafilerna som skapas, och kanaliserar det i Wikimedia Commons uppladdade materialet, presenterat i en visuell, läroplansförankrad, pedagogisk och kulturhistorisk kontext. Eleverna får genom arbetet i Wikiversity träning i att publicera sig på nätet, i ett sammanhang där man har verkliga avnämare och möjlighet till återkoppling och vidareuteckling i samarbete. Härigenom får både eleverna och framtida användare möjlighet att arbeta med digitala verktyg i ett aktivt deltagande i ett samhällsriktat projekt, i enlighet med de grundläggande värderingarna i läroplanen.

Målgrupp

Målgruppen är i första hand elever och lärare inom det svenska utbildningsväsendet. Läroplanen för såväl grundskola som gymnasium lyfter vikten av att barn och ungdomar lär sig både använda och skapa i digitala verktyg. Betydelsen av media- och informationskunskap för att i framtiden kunna verka både som yrkesverksam och som aktiv medborgare lyfts också av Digitaliseringskommissionen och andra intressenter inom utbildning och informationsteknologi:

Sverige är ett av de mest uppkopplade länderna i världen. Trots detta är medie- och informationskunnighet ett starkt eftersatt område i skolans undervisning, konstaterar professor Ulla Carlsson, institutionschef på Nordicom vid Göteborgs universitet.... Vi har inte en likvärdig skola inom det här viktiga området, och det ser jag som ett stort och allvarligt demokratiproblem.


Ur demokrati och likvärdighetsperspektiv är det av yttersta vikt att projekt för digitalisering i utbildning och innovation inom lärande och läromedel inte koncentreras till Stockholm eller storstadsområdena. Tvärtom bör den digitala tillgången till det offentliga rummet, kunskap och kultur användas för att understryka och utveckla att alla elever kan använda och bidra till digitala resurser i det fria landskapet på nätet oavsett bostadsort. Lika viktigt som det är att de kulturskatter som finns i huvudstaden med hjälp av IKT tillgängliggörs för alla, lika viktigt är det att det digitala rummet utnyttjas för att ge likvärdig möjlighet för alla elever och medborgare att dela och ta del av hela Sveriges kulturutbud.

Genom att skapa en OER under fri licens syftar projektet inte bara till att utveckla digitala färdigheter hos deltagarna, utan även till att bidra till den fria tillgången av kunskap och kultur på nätet och ett öppet bidrag till ett demokratiskt arbetssätt inom kultur och utbildning.

Genom att skapa ett material som blir fritt att använda syftar projektet till att inspirera till att bidra och utveckla resursen. Genom sin kulturhistoriska förankring kan den OER som skapas också komma till användning inom kultur, fritids och museisektorn.

Potential

Projektet ska resultera i en OER för musik under fri licens. Resursen kommer att skapas inom ramarna för Wikiversity, en öppen lärplattform inom wiki-projekten på svenska. Detta innebär att de musikstycken som spelas in kommer att publiceras under fri licens, i ett verktyg som är fritt och öppet för alla. Då Wikiversity är en etablerad plattform inom Wikimedias projekt kan materialet förväntas nå en bred publik. Plattformen riktar sig främst till utbildningsorganisationer, varför goda möjligheter finns att materialet både kommer att kunna användas i andras lärande, och bilda grund för andras skapande.

Digitaliseringen av det skapade materialet innebär att eleverna får lära sig digitaliseringsprocessen i studio. Skapandet av portalen i Wikiversity innebär att eleverna sedan lära sig att bygga sidor i märkspråk, inom ramarna för wiki-projektet, samt rätt använda de därför nödvändiga licenserna.

Kortsiktigt kommer alltså en del av det svenska kulturarvet, i form av Gunnar Wennerbergs Gluntar, att göras fritt tillgängliga för andra att använda, dela och utveckla. Plattformen Wikiversity har en funktion som möjliggör att man mäter antalet sidvisningar. Efter att projektet är färdigställt är det alltså möjligt att långsiktigt mäta hur många gånger portalen öppnats. Genom historiken är det också möjligt att se hur projektet utvecklas över tid, och förhoppningsvis växer och breddas.

Genom att presentera musikmaterialet tillsammans med texter och bildmaterial som sätter in musiken i en kulturhistorisk kontext blir materialet brett användbart inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. När portalen väl är skapad, blir det enkelt för andra att bidra till projektet efter att ursprungsprojektet är färdigställt. Portalen blir fri och tillhör alla, och är inte beroende av projektskaparna för sin fortlevnad. Resursen kan utvecklas med olika former av musik, och är inte begränsad till ramarna för ursprungsprojektet.

Någon liknande lärresurs med musik existerar inte.

Då musik är ett internationellt språk, kan inspelningarna som skapas komma till användning även utanför Sverige. Allt material som länkas in i Wikiversity måste först laddas upp på Wikimedia Commons. Detta innebär att alla som söker på Gunnar Wennerberg, eller svensk musik eller annan kategorisering som bedöms lämplig, på nätet kommer att få sökträffar som leder till projektets material. Spridningspotentialen är därför stor.

Projektet är ett planerat samarbete mellan Katedralskolan i Skara, där eleverna kommer att få arbeta med den historiska kontexten, Music Center i Skara, där professionella studior, producenter och inspelningstekniker finns, samt Wikimedia Sverige som bidrar med utvecklingsstöd för plattformen. Inom ramen för projektet kommer även en presentationsfilm och en instruktionsfilm för OER:en att skapas, som handleder den som fortsättningsvis vill bidra till projektet.

Utfall och lärdomar från projektet kommer att spridas både nationellt och internationellt genom projektparternas nätverk inom såväl bransch som utbildning. och även genom riktade insatser. Vårt mål är att presentera resultatet genom artiklar, föreläsningar etc. i minst tre nationella sammanhang (tidningar, konferenser m.m.) i Sverige samt minst en internationell konferens, tidning e.dyl. Vi siktar på att projektet blir omskrivet i minst två tidningar, och genom samordnaren så kommer projektet också att kunna omskrivas i minst två större bloggsammanhang. Genom Music Center kommer projektet också att kunna spridas i ett stort etablerat branschnätverk på såväl nationell som internationell nivå. Vårt mål är att materialet på dessa sätt kommer att nå minst 5 000 stycken pedagoger inom skolan och minst 10 intressenter inom kultur- och musikbranschen.

Långsiktig bärighet: Alla deltagare i projektet ser resursen som en långsiktig bas för vidare arbete med att skapa och dela. Planerings- och genomförandehandledningar kommer att finnas tillgängliga via t.ex. lektion.se. Då resursen publiceras under fri licens är förhoppningen att den kommer att användas, utvecklas, förfinas och breddas genom läsare och bidragsgivare. Kvalitativ musik som publiceras under fri licens är fortfarande tillgänglig i alltför liten utsträckning, varför förhoppningen är att resursen ska komma till användning i nya områden - film, gaming, multimediaproduktion o.s.v.

Genomförbarhet

I projektgruppen finns representanter från Wikimedia Sverige som har expertis hur plattformen fungerar och kan användas. Projektledaren från Katedralskolan kommer att sköta fortbildningen av lärarna vad gäller wiki-plattformarna, kontinuerlig utvärdering från deltagarna samt lägga fram förslag på hur projektet bäst kan färdigställas utifrån utvärderingarna. Projektgruppen kommer att ha avstämningsmöten en gång i månaden och då föra loggbok över projektets utveckling.

De involverade lärarna kommer att ha gemensamma avstämningar varannan vecka. Möten med representant för Wikimedia kommer att genomföras digitalt. En sammanställning med utvärdering av arbetet med eleverna, kopplat till ämnesplaner, programmål och läroplan kommer att påbörjas i januari 2016 för att färdigställas under april 2016.

Inom ramen för projektet kommer vi att arbeta med två klasser på det estetiska programmet, inriktning musik på gymnasiet. Projektgruppen har redan ställt samman en plan för hur arbetet ska kunna genomföras utifrån centralt innehåll och kunskapskrav i musikämnen samt historia 2b, kultur.

Varje klass kommer med stöd av Wikimedia Sverige, lärare från Katedralskolan samt lärare, producenter och studiotekniker från Music Center/Nordic Sound Lab att arbeta med spela in nya arrangemang av Gunnar Wennerbergs Gluntar, sätta in dem i ett lokalhistoriskt och kulturhistoriskt perspektiv genom att använda arkiv från Katedralskolan, Länsmuseet Västa Götaland samt Djäkneföreningens arkiv, samt publicera resultatet i en OER. Härigenom ges eleverna möjlighet att öka sin historiemedvetenhet genom att förena historia och nutid genom att göra egna tolkningar av ett kulturhistoriskt material. Detta skapar möjligheter för andra att i framtiden använda och skapa vidare från den resurs som skapas. Genom att ladda upp verken på Wikimedia Commons görs de tillgängliga i en internationell kontext.

Projektet har såväl kompetens som erfarenhet, nätverk och faciliteter för att nå målen för projektet, och nå ut med resultatet till en bred publik och utbildare på många nivåer.

Arbetspaket

Start-Slut

Tidsåtgång

(timmar)

Ansvarig Övriga medverkande Kostnad VINNOVAS

finansiering

Egen/annan

finansiering

Projektledning 30 Katedralskolan, Ylva Pettersson 9 900 9 900
Projektsamordning, plattformsutveckling 30 Wikimedia, Axel Pettersson 9 900 9 900
Förberedelser nov 2015 - februari 2016 - planering, utbildning wikiteknik, förberedande av portal 64 Axel Pettersson, Ylva Pettersson, Music Center, Kristian Wejshag 19 200 15 990 3 210
Aktivt arbete, studio samt studiotekniker, december 2015 - april 2016 111 Axel Pettersson, Ylva Pettersson, Kristian Wejshag Bengan Andersson, Nordic Sound Lab 66 800 57 200 9 600
Arrangemang av verk, samarbete med lokala institutioner kring kulturhistorisk kontext 88 undervisningstimmar x1,5 förberedelse/efterarbete Ylva Pettersson, Kristian Wejshag Kurt Lundholm, lärare Music Center 104 100 0 Sker inom ram av ansvarigas ordinarie tjänst, motsvarar 20% av heltid.
Presentation konferenser 30 Axel Pettersson, Ylva Pettersson 13 600 13 600
Sammanställning maj 2016 16 Ylva Pettersson och Axel Pettersson 4 800 4 800
Utvärdering, sammanställning av arbetsmaterial, spridning, information och marknadsföring, jan 2016 - maj 2016 90 Axel Pettersson, Ylva Pettersson, Kristian Wejshag, Elever och lärare i deltagande klasser, 29 455 29 455
Produktion av film som presenterar projektet och kan användas i presentationer, på OER:en, samt handledningsfilm för framtida bidragsgivare 28 Ylva Pettersson, Kristian Wejshag och Qarpet Productions, Jorge Muños Escalante 18 720 18 720

Projektledning: Utförande av basrapport, lägesrapport, slutrapport, ekonomisk uppföljning m.m.

Kommunikation och information: Projektdeltagarna arbetar utifrån en gemensamt upprättad arbets- och kommunikationsplan. Under projektledarens ledning kommer arbetet att spridas, och resultatet lyftas i dessa sammanhang, samt möjligen fler:

 • Blogginlägg hos LR:s ämnesspanare, samt Wikimedias blogg
 • Bidrag till specialtidskrifter för lärare.
 • Pressmeddelanden vid projektstart och projektslut
 • Sociala medier. Projektdeltagarna har tillgång till väl upparbetade kanaler via facebook, twitter m.m.

Konferens/mässor: Möjlighet till deltagande i SETT Syd, Så funkar det samt Bokmässan är klart. Fler tillfällen kan tillkomma.

OER: Utveckling av portal i Wikiversity.

Aktörer

 • Katedralskolan i Skara Katedralskolan är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor. Skolan har erfarenhet av att arbeta med plattformsutveckling och digital innovation. Lärare på skolan har utvecklat Sveriges första elevskapade MOOC inom ramen för Wikiversity. På skolan finns bred kompetens inom historia, musik och kulturhistoria.
 • Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell allmännyttig förening. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen har sedan första halvåret 2012 ett kansli i Stockholm med sju stycken anställda med olika typer av spetskompetens samt en aktiv och erfaren styrelse bestående av ideellt arbetande volontärer. WMSE har genom åren arbetat med mängder av pedagoger för hur de kan använda Wikimedias projekt i undervisningen samt med att tillgängliggöra olika typer av mediafiler på sina plattformar.
 • Music Center, Skara MusicCenter bildades 2001 av Kristian Wejshag. Verksamheten bestod då i att leverera den musikrelaterade undervisningen till Katedralskolans musikgymnasieprogram Music and Production. Idag är gymnasiet ett av Sveriges största musikgymnasium med cirka 155 elever. Verksamheterna har dock blivit allt fler och idag jobbar man brett över flera områden inom musikbranschen, produktion, produktutveckling, skivbolag, marketing m.m.. MusicCenter har cirka 20 anställda medarbetare på fast basis och cirka 30 projektanställda medarbetare.
 • Qarpet Productions Qarpet Productions i Skara med studio i Nordic Sound Lab producerar film, främst inom musikvideo och videomarketing. Samordnare i projektet för Qarpet är Jorge Muños Escalante, producent.
Namn Organisation (organisationsnr.) Kompetens, bidrag och roll i den föreslagna testmiljön
Ylva Pettersson Katedralskolan i Skara (212000-1702) Projektledare. MA i historia, kulturhistoria och religion. MEd. Kompetens inom samordning och projektledning, mångårig kompetens inom wiki-projekten. Ledarskaputbildad samt egen företagare med erfarenhet inom digitala verktyg samt OER.
Axel Pettersson Wkimedia Sverige (802437-8310) Arbetar som projektledare hos Wikimedia Sverige. Ansvarig för plattformsutveckling. Sambands- och informationsansvarig i Wikimedia SE:s kanaler.
Kristian Wejshag Music Center (556651-5010) Musikdirektör, musiklärare. Chef Music Center med bred erfarenhet inom företagande och nätverkande med kompetens inom marketing och internationell outreach. Manager för bl.a. Timoteij, och har bred erfarenhet inom både den nationella och internationella musikbranschen.
Jorge Muños Escalante Qarpet Productions (556904-0131) Producent och regissör. Projektansvarig, presentationsfilm för OER samt marknadsföring

Ylva Pettersson, projektledare, är programansvarig för det estetiska programmet, Katedralskolan i Skara. Ylva Pettersson har en fil.mag i historia och kulturhistoria. Ylva Pettersson är också utbildad inom ledarskap och organisation och har erfarenhet som projektledare. Ylva Pettersson har arbetat med Digitaliseringskommissionen som assistent åt elev som medverkade i Lilla kommissionen. Hon ingick i expertpanelen för The Horizon Report Scandinavia 2015, och är ledamot med utbildningsansvar i WikimediaSE sedan 2010. För sitt innovativa arbete med att integrera wikiprojekt i utbildning belönades Ylva Pettersson 2014 med Guldäpplejuryns särskilda pris.

Axel Pettersson, ansvarig för plattformsutveckling, arbetar på WMSE som projektledare. Axel har omfattande erfarenhet av att förbereda och utveckla plattformarna för olika typer av projekt.

Kristian Wejshag är chef för Music Center, entreprenör inom musikbranschen med bred nationell och internationell erfarenhet av production, management och marketing. Han har haft såväl bidrag som artister i Eurovision Song Contest och står bakom en mängd produktioner och lansering av såväl nationella som internationella artister.

Jorge Muños Escalante är delägare i Qarpet Productions (tidigare Finchi Productions) där han är verksam som producent och regissör. Produktionsbolaget står bakom ett flertal musikvideoproduktioner och har även producerat informationsvideor för ideella organisationer.

Som referensgrupp finns Djäkneföreningen i Skara. Djäkneföreningen har arkiv och forskningskompetens och kan bistå som referensgrupp för den kulturhistoriska kontexten, och göra tillgängligt äldre bildmaterial kopplats till Gunnar Wennerbergs manskör vid Katedralskolan, Musikens Vänner.

I referensgruppen ingår också Musikens Vänner som genom anförare John Lindqvist kommer att kunna utvärdera resursens användbarhet och förankring i den av Musikens Vänner förvaltade traditionen från Gunnar Wennerberg.

Risker

 • Risk finns att arbetet med att få professionell kvalitet på inspelningarna leder till att mängden uppladdade verk blir mindre än vad målet (20st) är. Viktigt att hålla deadline in i studio, varför flexibilitet i arbetet med den kulturhistoriska förankringen är viktig. Sannolikhet=3 Konsekvens=1
 • Wikimedia Commons har strikta regler för publicering av musik, då risker att publicera i strid med upphovsrätten ska minimeras. Därför måste den svårigheten övervinnas, hur man skapar en rutin för uppladdning och licensiering av musikfilerna som godkänns av Commons. Sannolikhet 2 Konsekvens=1
 • Filerna som ska laddas upp kommer att vara stora. Tekniska hinder för uppladdning av mycket stora filer kan behöva åtgärdas. Plan för detta utarbetas i samarbete mellan Music Center och Wikimedia SE Sannolikhet=2 Konsekvens=2