Projekt:Offentligkonst.se 2014/Ansökan till Vinnova om fler datakällor

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 2014-09-09
Max bidrag: 280 000
Bedömd chans: Hög
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 4 (högt)
Beslutsdatum: 2014-09-30
Uppföljning inför inskick:

Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 5 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande:

Projekttitel på svenska och engelska

Mer öppen data i Offentligkonst.se - en nationell databas över Sveriges offentliga konst / More open data in Offentligkonst.se - a national database of Sweden's public works of art

Svensk sammanfattning

Projektet ska sammanställa och tillhandahålla öppna data om offentlig konst i Sverige. Det finns inget komplett nationellt register vilket är en brist för en intresserad allmänhet, forskare, utbildningsinstitutioner och turistnäringen. För att förändra detta kontaktas Sveriges kommuner, landsting, staten, museer m.fl. i Sverige och deras data om den offentliga konsten begärs. Denna data håller en blandad kvalitet och kräver ofta en stor insats för att få redo att lägga in i databasen. På vägen informerar vi de som samlar in data i kommunerna om vad som behövs, en kontinuerlig fortbildning och diskussion sker alltså. Genom kontakterna kommer de interna diskussionerna hos dataägarna igång om hur och varför de ska bidra. Samtidigt får vi ut dataset som i sig har ett stort värde vilket också kopplas in i Wikipedia och Wikidata.

Under vårt pilotprojekt fick vi ut ett dataset från var tredje kommun vi förde en diskussion med. Med 50 dataset som mål, räknar vi därför med att diskussioner om värdet av öppna data kommer att ske med mellan 100-150 kommuner.

Då vår data är öppen kan de olika aktörerna själva använda den för eget bruk, för att ex. visa vad som finns i en kommun eller en region, utan att på egen hand bygga tjänster. Detta ökar förståelsen för öppna data och möjliggör för Wikipedias internationella publik att ta del av Sveriges konstskatter online. Wikipedia är Sveriges mest använda uppslagsverk och har mängder med artiklar om konstverk och konstnärer, samt sedan 2013 listor över några kommuners offentliga konst. Genom en ansökan tillsammans med MetaSolutions, Publiceringsverktyg för metadata enligt DCAT-AP, anpassas databasen för DCAT-AP vilket ökar användbarheten ytterligare.

Engelsk sammanfattning

The project collects and distributes open data about public art in Sweden. There is no complete national register which is a deficit for an interested public, researchers, educational institutions and tourism, To change this, municipalities, counties, the state, museums etc. will be contacted and asked for their data about the public art. This data has a mixed quality and requires a great effort to get ready for the database. Meanwhile, we inform those we collect data from in the municipalities about what is needed, a continuous education and discussion happens. Through the contacts the internal discussions are initiated at the data owners about how and why they should contribute. At the same time we get dataset with great value which also is plugged into Wikipedia and Wikidata.

During the pilot we got datasets from every third municipality we discussed with. With 50 datasets as a target we estimate to discuss the value of open data with around 50-100 municipalities.

As our data is open, the different actors can reuse it themselves, e.g. by showing what there is in a municipality or region, without building services. This enhances the understanding of open data and enables the international audience of Wikipedia to take part of Swedens art treasures online. Wikipedia is Sweden's most used encyclopedia and has many articles about art and artists, and since 2013, lists of public art in some Swedish municipalities. Through an application with Metasolution the database will be adjusted for DCAT-AP, which increases the usability.

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att öka mängden fria dataset om Sveriges offentlig konst i databasen Offentligkonst.se och i förlängningen på Wikipedia.

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte

Målen är att:

 1. Totalt 50 org. har lagt in material kopplat till offentlig konst
 2. Initiera diskussioner i > 100 kommuner
 3. Utveckla ett webbaserat gränssnitt
 4. Koppla databasen till Wikidata

Potential och nytta

Projektets potential och nytta, dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas. Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på, t.ex. angelägenhetsgrad eller vem gynnas av en lösning

Wikipedia är världens största uppslagsverk med över 30 miljoner artiklar på 287 olika språk och läses varje månad av cirka 500 000 000 människor. Wikimedia Sverige, en ideell stödförening för Wikipedia, har en omfattande satsning för att förbättra Wikipedias artiklar med anknytning till konst och kultur, då dessa områden är ett av de som bedömts behöva en hel del arbete av de volontärer som gör det mesta av arbetet på Wikipedia. Databasen Offentligkonst.se är en central del av detta arbete.

För att kunna strukturera och stödja insatserna från mängder av volontärer utspridda över hela landet började Wikimedia Sverige under 2013, med stöd från Vinnova, med ett pilotprojekt syftande till att sammanställa Sveriges första nationella databas över offentlig konst (en visualisering finns på www.offentligkonst.se). Under pilotprojektet togs rutiner för insamlande av officiell data om offentlig konst i Sverige fram och 72 kommuner kontaktades och 25 dataset lades till i databasen. Databasen har utöver information från Sveriges kommuner sedan kompletterats med ytterligare information från allmänheten (såsom koordinater och relaterade bilder) som kommunerna kan återanvända och på så sätt spara sina begränsade resurser (ex. i sin stadsplanering eller vid underhållsplanering).

Genom databasen kan vi strukturera arbetet och volontärerna kan hitta basinformation om konstverken för att komma igång och skriva och det går lätt att få bättre uppfattning över vilka artiklar som saknas samt vilka artiklar som saknar bilder eller koordinater. Vi har byggt en funktionalitet som berikar Wikipedia med den insamlade informationen vi får från kommunerna och därefter förädlar. Många aktörer har intresse av databasen, såsom forskare och journalister som vill undersöka olika delar av konsthistorien eller -politiken samt turismsektorn som vill kunna sprida information om konsten inom ex. en kommun.

Idag är kunskapen om det kulturarv vi alla äger runt om i landet begränsad och det saknas en strukturerad gemensam databas med metadata om de konstverk som ägs gemensamt av medborgarna. Den nya digitala ekonomin behöver tillgång till öppna data som tjänsteleverantörer kan använda för att utveckla nya tjänster. För folkbildningen och kunskapssamhällets fortsatta tillväxt måste data av den här typen finnas sökbar och strukturerad. På lång sikt är öppna data den enda vägen framåt, eftersom fler aktörer då kan ansluta sig, och arbeta för att data kontinuerligt förbättras och hålls uppdaterad. Genom projektet kommer minst 50 dataset att öppnas upp, och inkluderas i databasen.

Vi har valt att fokusera på att begära ut dataset om konstverk då konst är relativt oproblematiskt att dela då det inte krockar med andra regler, såsom ex. PUL och för nyttan för bl.a. Wikipedia. Vi begär inte ut bilder av konstverken, endast metadata, vilket förenklar frågor om upphovsrätt. När vi begär ut data kickstartar vi de allmänna diskussionerna hos Sveriges kommuner om öppna data då det har visat sig att de sällan fått liknande förfrågningar tidigare. Genom att vi samtidigt skapar en fungerande slutprodukt visar vi på möjligheterna för kommunerna, skapar en resurs för alla med konstintresse, samt förbättrar Wikipedia, en av världens mest använda informationskällor.

Kommunerna kommer även själva att ha nytta av projektet då många av dem idag saknar databaser med den nödvändiga informationen utan har endast informationen i analog form och då hjälper vi till att digitalisera den. Många mindre kommuner saknar ofta resurser och kompetens för att bygga upp sökbara och användbara databaser på egen hand. Genom vår hjälp och stöd kommer de dock framåt i arbetet och vi hjälper till att få deras data öppen och tillgänglig. Kommunerna och turismsektorn kan sedan använda den färdiga databasen kan ligga som grund för verktyg som underlättar underhåll samt för att visa vad som finns att beskåda i kommunen m.m. Genom att systematiskt kontakta landets kommuner leder det här projektet förhoppningsvis även till att fler kommuner börjar se möjligheterna med öppna data, samt att undersöka fördelarna för att övervinna svårigheterna med dagens slutna system.

Att den här typen av data är öppna är även en demokratifråga då det är centralt att allmänhet och media enkelt kan se vad våra skattepengar används till. Här finns också möjligheter att undersöka konsthistoria och hur kommunernas inköpsprocesser gått till över en längre tid. Nya möjligheter öppnas för att undersöka olika trender och inriktningar. Databasen kan även komma att användas av forskare och konstvetare som ett stöd för deras forskning och för att göra statistiska undersökningar.

Genom att vi dessutom kommer att göra vår data tillgängligt genom projektet Wikidata, som är Wikimedia Foundations centrala nav för länkad öppna data, ökar vi potentialen för vidareutnyttjande. Wikidata har ett mycket stort onlinecommunity som hjälper till att berika data och koppla samman den med andra dataset. Redan idag finns flera verktyg som använder sig av Wikidata på olika sätt för att visualisera och tydliggöra data, till exempel Reasonator (http://tools.wmflabs.org/reasonator/), och fler tillkommer hela tiden. Det finns verktyg för att se data med koordinater, på tidslinjer och som släktträd och Wikidata innehåller också identiteter i andra databaser vilket ytterligare utökar möjligheterna att göra intressant vidareutveckling. Vi genererar även listor över den offentliga konsten på Wikipedia vilket skapar struktur runt volontärernas arbete.

Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet

Genom projektet gör vi de som arbetar med konstsamlingar medvetna om möjligheterna för vidareanvändning samt tanken bakom en fri databas. Under arbetet med att kontakta kommunerna har vi upptäckt att många av de som arbetar med att samla in data inte förstår värdet med det arbete de gör eller vilka möjligheter som finns om data är strukturerad och de positiva effekter det kan leda till. Genom projektet kommer vi arbeta för en förändring av detta genom att visa vad som kan göras. Därför vill vi lägga en del tid på att utveckla ett modernt webbinterface som gör det lätt för besökaren att hitta det som de söker efter och upptäcka konst i sin närhet. Detta tydliggör möjligheterna och kan förhoppningsvis leda till att fler kommuner aktivt tar kontakt med oss för att bli tillagda. Detta arbete kommer att inledas omgående då projektet startar med målet att ha webbinterfacet utvecklat inom 3 månader.

Parallellt med detta kommer vi inom ramen för projektet Publiceringsverktyg för metadata enligt DCAT-AP, tillsammans MetaSolutions AB, att anpassa databasen för DCAT-AP. Detta beräknas vara färdigt i april 2015. Om projekt med MetaSolutions inte får finansiering kommer vi att senare under 2015 titta på möjligheterna att själva anpassa databasen för DCAT-AP.

Grunden för databasen är nu byggd men för att allmänheten skall kunna uppleva den svenska konstskatten digitalt behöver vi nå fler kommuner och andra aktörer med dataset som vi kan hjälpa till att öppna upp. Vi är också intresserad av aktörer t.ex. Akademiska hus som också har stora konstsamlingar. Vi kommer parallellt med utvecklingen av webbinterfacet skapa en prioriteringslista över vilka kommuner och andra aktörer vi skall fokusera på och samla in kontaktuppgifter och processa den data vi har fått in sedan tidigare. Deltagande i olika evenemang för att sprida information till flera kommuner/andra centrala aktörer om projektet för att få fler dataset är en möjlighet att snabbt nå ut. Vid behov kommer vi även att resa för att träffa och diskutera frågorna direkt med datasets-ägarna. Cirka 2-3 månader efter projektstart kommer vi att påbörja kontakterna med de nya kommunerna.

För att få en ordentlig belysning av databasen, dess gränssnitt och projektet kommer vi att sätta ihop en extern referensgrupp som granskar och ger råd för fortsatt utveckling. Återkopplingen från referensgruppen kommer att ha en styrande roll för den utveckling som görs. Gruppen kommer att bestå av personer och organisationer med erfarenhet av öppna data och/eller samarbete med kommuner.

Genom att bygga på erfarenheterna från det första projektet kan vi direkt komma igång med insamlandet av ytterligare data och samma personer som jobbade då kommer att ingå i projektgruppen nu. Då vi vill få en större användarnytta kommer vi att samla in och anpassa data från 50 kommuner och andra aktörer. Det innebär att vi begär ut data från kommunerna, anpassar den för vår databas och för in den i databasen så att den kommer projektet till godo. Vi kommer även att kontakta fler kommuner och andra aktörer för att få officiell data över konstsamlingarna. Flera olika aktörer (såsom bibliotek) har tidigare visat intresse för databasen och vi vill följa upp de kontakterna.

Erfarenheterna från projektet kommer vi att sprida till vår moderorganisation, stiftelsen Wikimedia Foundation med säte i San Francisco, USA och våra systerorganisationer som finns i ett 40-tal olika länder. Erfarenheterna kommer på så sätt att få internationell spridning och bärkraft och konstartiklarna på Wikipedia kan då förbättras på många språk.

Tidsplan

 1. 1 oktober 2014: Projektstart.
 2. Projektmånad 1: Upprättande av kommunikationsplan.
 3. Projektmånad 4: Webbinterface färdigt.
 4. Projektmånad 2-5: Kontakt med kommuner om deras dataset.
 5. Projektmånad 2-6: Anpassning av kommunernas dataset.
 6. Projektmånad 6-7: Koppling till Wikidata.
 7. Projektmånad 7: Databasen anpassad för DCAT-AP.
 8. Projektmånad 7: Listor över konstverk på Wikipedia skapas och kompletteras allt eftersom med ny data och information från kommuner och allmänhet.
 9. Projektmånad 8: Slutrapporten skrivs.
 10. 1 juni 2015: Projektavslut.

Budget

Löner: 326 340 kr
Tjänster: 0
Utrustning: 3 000 kr
Material: 3 000 kr
Immaterialrätt: 0
Indirekta kostnader: 0
Resor: 20 000 kr
Övrigt: 10 660 kr
Totalt: 363 000 kr

Egen finansiering: 83 000 kr.

Kommunikation och upphovsrätt

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skicka ut pressreleaser under projektets faser där stiftelsens bidrag givetvis kommer att framhållas. Wikimedia Sverige har även ökat sin närvaro på sociala medier och håller där på att bygga upp ett allt större community av följare. Vi kommer att satsa en del resurser för att där sprida information om projektet riktat mot den konstintresserade allmänheten samt journalister och kommunalanställda.

Allt resultat och producerat material från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0) vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges hemsida och är tillgänglig för både Vinnova och andra intressenter.

Uppföljning och kvalitetsarbete

I slutet av projektet sammanställs lärdomar och best-practice i en rapport. Rapporten kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kommer att kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter. Wikimedia-gemenskapen och andra intressenter kommer att inbjudas att kommentera och delta i skapandet av rapporten. Genom de lärdomar som görs och den grund som läggs under projektet hoppas vi underlätta fortsatt arbete med att successivt utöka databasen med offentliga konstverk.

Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt

Som en del av förberedelserna inför det fortsatta arbetet på projektet har vi identifierat centrala samarbetspartners inom den offentliga sektorn, den privata sektorn samt inom akademin som på olika sätt lovat att hjälpa till att säkerställa projektets fortsatta framgång. Vi kommer inom ramen för projektet att samarbeta med följande partners:

Statens konstråd är Sveriges största inköpare av konst och har som övergripande mål att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Statens konstråd kommer att delta i referensgruppen och ge oss råd hur databasen och gränssnittet bör utformas.

Mittuniversitetet, genom Magnus Eriksson, Programansvarig på Institutionen för Informationsteknologi och Medier, kommer att hjälpa till med att förmedla kontakter till studenter som kan genomföra delar av utvecklingsarbetet som del av sina examensarbeten.

Morus AB, som har fått stöd från Vinnova för att i ett årslångt projekt hjälpa kommuner med frågor kring öppna data, kommer att hjälpa till med att förmedla kontakter samt dela med sig av sina erfarenheter av kontakter med kommuner.

Joakim Jardenberg, chef för internet i Helsingborgs kommun, deltar i referensgruppen.

Peter Krantz, CIO på Kungliga biblioteket, deltar i referensgruppen.

Pernilla Näsfors, VD på OpenHearted AB, konsult med fokus på öppenhet.

Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet