Projekt:Påverkan 2016/Ansökan till Internetfonden om starter kit för kommuner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett starter kit för vad kommunerna behöver för att komma igång med sitt arbete runt öppna data:

 • Vilka besluts som måste tas
 • Mallar för dokument som de behöver

Partners:

 • Helsingborg?
 • SKL?

Persondata/kontaktuppgifter

 • Namn
 • e-post
 • Titel
 • Personnummer
 • Organisation
 • Postadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Telefon, arbete
 • Mobiltelefon
 • Personlig webbplats

CV

CV/Presentation av projektledare

[Observera! Utan någon information vid CV kan man inte skicka in ansökan.]

Projekt (första fliken)

Projekttitel

Område

[Med område menar vi det insatsområde som resultatet kommer att beröra. Alternativ är: Forskning, Information, Standardisering, Beslutsunderlag/Styrning, Teknik, Webbtjänst, Utbildning]

Målgrupp

[Med målgrupp menar vi den grupp användare som främst kommer att tillgodogöra sig resultaten dvs slutanvändare. Alternativ är: Allmänheten, Skola, Äldre, Funktionshindrade, Professionella, Ungdomar, Forskare.]

Projektets startdatum

Projektets slutdatum

Totalt sökt belopp

Ev. medsökande

Uppdragstyp

[Alternativ är: Forskningsuppdrag, Utbildningsuppdrag, Stipendium. Uppdrag ges till organisationer medans stipendier ges till privatpersoner]

Projektsammanfattning

[Idé och mål, omfattning, nyttan för Internet/IIS max 4000 tecken, ca 3000 tecken rekommenderas. Delar av texten kommer att publiceras i samband med beviljad ansökan. Tänk på att inledningsvis tydligt och kortfattat formulera projektets SMARTa mål. ]

Sökande (andra fliken)

Organisationstyp

[Med organisationstyp menar vi den sökandes organisationsform. Alternativ är: Aktiebolag, Offentlig verksamhet, Organisation, Privatperson, Enskild firma, Universitet och Högskola]

Uppdragstagaren är momsregistrerad

[Ja/Nej]

Organisation

[Nedanstående fält fylls ej i om sökande är privatperson]

 • Namn
 • Adress
 • Postnr.
 • Ort
 • Telefon
 • Organisationsnummer
 • Firmatecknare
 • Organisationens webbplats
 • Presentation av organisation

Frågeställning (tredje fliken)

Bakgrund

[Bakgrund till projektet, idéns ursprung, erfarenheter, målgruppens behov, tidigare relevanta projekt och studier, max 3000 tecken]

Framgångsfaktorer

[Ange varför du tror att projektet kommer att lyckas och vad som är nyskapande med det]

Avgränsningar

[Ange vad projektet inte omfattar]

Risker

[Ange vad som kan göra att projektet inte lyckas]

Resultat (fjärde fliken)

Aktiviteter (startdatum – slutdatum, rubrik samt beskrivning)

[Redogör för de resultat som ska presteras i projektet d.v.s. vad ni avser leverera och producera. Beskriv detta som beslutspunkter eller milstolpar]

Mål (specifikation/mått samt antal/mätetal)

[Ange vilka mål projektet avser att uppfylla. Både mätbara under projekttiden och långsiktiga effekter]

Plan (femte fliken)

Projektkalkyl (arbetstimmar, timkostnad samt övriga utlägg)

[Sammanfatta antalet timmar och kostnader som omfattas av projektet]

Projektdeltagare (roll, person/organisation och telefon/e-post)

[Beskriv deltagare om det är flera personer som arbetar i projektet]

Arbetsformer

[Beskriv hur arbetet genomförs, metoder, intern organisation, extern organisation, styrning etc.]

Ekonomi (sjätte fliken)

Kostnader (aktivitet, datum, kostnadstyp och belopp)

[Specificera hur de sökta projektmedlen ska användas (lön, konsultarvoden, material, server, resor etc.). Det ska gå att förstå hur medlen är tänkta att användas och avgöra om kostnadsberäkningen är rimlig]

Samfinansiering (finansiär, sökt belopp och erhållit belopp)

[Redovisa annan finansiering med relevans för det aktuella projektet som huvudsökande eller medsökande erhållit, sökt eller ämnar söka från andra anslagsgivare. Även egen medfinansiering anges här]

Framtid (sjunde fliken)

Spridning

[Beskriv hur projektresultatet ska spridas, till vem och när, marknadsföring, PR-aktiviteter mm.]

Förvaltning

[Med förvaltning avses hur projektresultatet fortlöpande i fram tiden kommer att tillhandahållas åt användarna samt hur det kommer att vidareutvecklas och fortsätta spridas. Beskriv hur och vem som långsiktigt ska finansiera, tillhandahålla och vidareutveckla projektresultaten]

Upphovsrätt

[Beskriv hur projektresultatets upphovsrätt ska hanteras. Projektresultatet ska tillhandahållas allmänheten under valfri licens. Ange även hur IIS ska få del av projektresultatet.]

Bidrag till IIS domännamnsverksamhet

[Ange hur IIS kan nyttja resultatet i sin dagliga verksamhet, samt vilka möjligheter till exponering IIS får som en följd av projektet. Peka gärna på specifik del av IIS verksamhet som kan nyttja resultaten.]

Uppföljning

[Ange möjligheten att följa upp projektresultatet efter projektets slut, samt vid senare tillfällen, t.ex. efter 1 och 3 år]

Övrigt (åttonde fliken)

Bilaga

[Endast en bilaga kan bifogas denna ansökan och måste vara i PDF-format och max 2MB. Lämpliga bilagor kan vara tex förstudier, skärmdumpar, budgetkalkyl, GANTT-schema.]

Video

[Webbadress till en kort videopitch kan bifogas denna ansökan som länk. Videon får vara max 2 minuter lång.]

Övrig information

[Här kan övrig textinformation läggas till som inte får plats i ansökan.]