Projekt:Restauranger och Wikidata 2015/Ansökan till Vinnova om öppen mat

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 13 april
Max bidrag: 50 000 kr
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): Kontakta Smaka på Stockholm om möjlighet att ställa ut där. Fixat!
Beslutsdatum: 22 april
Uppföljning inför inskick:

Projekttitel på svenska och engelska

Restauranger och Wikidata: Ett framgångsrecept

Restaurants and Wikidata: A recipe for success

Sammanfattning

Vi vill visa för restauranger och matintresserad allmänhet vilka möjligheter Wikidata skapar med flerspråkiga menyer genom att på evenemanget Smaka på Stockholm (4-7 juni) ställa ut med pekskärmar som allmänheten kan använda för att välja språk på de olika menyerna. Tanken är att flera av de deltagande utställarna deltar med sina menyer, vilket skapar direkt nytta av arbetet från projektet. Att synas på ett oväntat ställe och på ett roligt sätt visa vad som kan åstadkommas med öppna data är ett sätt att skapa intresse för frågan hos grupper som tidigare inte alls intresserat sig.

Vi kommer att kontakta alla utställarna så att vi har deras menyer i förväg. Inför Smaka på Stockholm kommer vi att anordna en tävling där den internationella Wikimedia-gemenskapen bjuds in till att genomföra översättningar och ta bilder på ingredienser och maträtter (så att menyerna kan bli illustrerade) samt spela in hur de uttalas på olika sätt. Detta material kommer att finnas på Wikidata som fritt licensierad data. Vi kommer att göra en interaktiv meny där gästerna kan se rätterna och vad de innehåller på sitt eget språk. En prototyp finns redan. Med en vidareutveckling av den samt komplettering och översättning av den öppna data vi har kan vi visualisera och förevisa möjligheterna för allmänheten. Skulle det av någon anledning vara omöjligt att få menyer från deltagande restauranger kommer vi i att ta exempelmenyer från olika typer av världens kök för att visa på möjligheterna (organisatörerna är dock mycket positiva). Organisatörerna av Smaka på Stockholm försöker hitta sponsorer för surfplattor till de restaurangerna som ställer ut. Blir det inte framgångsrikt planerar vi att hyra några surfplattor för de dagar vi står där.

Sammanfattning på engelska

We want to show restaurants and the food interested public what possibilities Wikidata creates through multilingual menus by displaying touchscreens that the public can use to choose language on the different menus at the event Smaka på Stockholm (4-7 June). The idea is that the participating restaurants share their menus, which create a direct use of the work done during the project. To be present at an unexpected place, and in a fun way show what can be done with open data, is a way to create interest about Open Data in groups that previously haven't shown interested.

We will contact all exhibitors to get their menus in due time. Before Smaka på Stockholm we will arrange a competition where the international Wikimedia community are invited to create translations and take images on ingredients and dishes (so that the menus can get illustrated) and record pronunciations. This material will be available freely licensed on Wikidata. We will create an interactive menu where guests can see the dishes and what they contain, in their own language. A prototype is already created. With further development and more translations of the open data we have, we can visualize and show the possibilities for the public. If, by some reason, we would not get menues from the participating restaurants we will create example menus from different world cuisines to show the possibilities (but the organizers are positive). The organizers of Smaka på Stockholm are trying to find sponsors for tablets to the exhibiting restaurants. If that will not succeed we plan to rent tablets for the days we are there.

Klassificering

Behovsområde

12 Utbildning (lärande)

Forskningsområde

 • 1.2.08 Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
 • 1.2.04 Människa–datorinteraktion (interaktionsdesign) (Samhällsvetenskapliga aspekter under 508)
 • 5.8.03 Mänsklig interaktion med IKT

Produktområde

 • 63.99 Övriga informationstjänster
 • 56.10 Restauranger och mobila restaurangtjänster

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att på ett tydligt sätt visualisera hur öppna data kan användas av och gynna alla möjliga aktörer i samhället. Genom att fokusera på restauranger visar vi att det inte bara tekniska företag som kan dra nytta av möjligheterna med öppna data och crowdsourcing.

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte  

Projektet har som mål att genomföra:

 • Deltagande på Smaka på Stockholm under minst 3 dagar.
 • En tävling med minst 50 deltagare och översättningar av orden till minst 30 nya språk (flera finns sedan tidigare för många ingredienser).
 • Möjligheten att få bilder och ljudinspelningar integrerade på vår digitala menyn.
 • Minst 150 personer som vi får samtala med om öppna data och som testar recepten.
 • Minst två omnämnanden i media.

Potential och nytta 

Projektet kan på ett konkret sätt visualisera hur öppna data kan gynna alla möjliga aktörer i samhället. Detta är ett sätt att skapa en bredare förståelse för allmänheten om (det ibland oväntade) värdet av öppna data och att genom crowdsourcing berika den data som är tillgänglig. Att ges insikter om vad data egentligen innebär och hur det kan användas kan öppna ögonen för människor som aldrig förstått hur det kan hjälpa dem och vilka oanade möjligheter som finns. Därför är det extra spännande att delta på ett evenemang likt Smaka på Stockholm där vi tror att majoriteten av deltagarna inte har funderat runt öppna data tidigare. Potentialen att nå bredare grupper i samhället förväntas därmed vara stor.

All data som vi använder finns och utvecklas på Wikidata. Då Wikidata är helt öppen, med ett tillgängligt API och fritt licensierad under CC0 har det potentialen att bli en av de mest använda centrala datakällorna på hela nätet och med dessa ansträngningar även för data om mat. Wikidata kan genom grunden som läggs i detta projekt ytterligare utvecklas till att bli en thesaurus för mat på över 400 språk. Wikidata inkluderar mängder av officiella data och runt 5 000 aktiva användare berikar kontinuerligt projektet med data (januari 2015). Tävlingen har även den dubbla nyttan att den kan stärka Wikidata-gemenskapen genom att fler volontärer som är aktiva i våra projekt får upp ögonen för hur enkelt det är att även bidra där och vilka möjligheter som då skapas. Det finns över 15 miljoner dataobjekt som kan beskrivas med över 1 000 olika egenskaper. Det pågår projekt för att ytterligare göra det lättare att snabbt addera och kontrollera data. Projektet gör också ansträngningen att lägga till källor för värdena, vilket gör det möjligt för den som använder data att själv dra slutsatser. Ett objekt i Wikidata är alltså mer avancerat än vanliga "tripples" i länkade data och kan till och med innehålla kvalificerare för ett påstående.

Med sin koppling till Wikipedia, som dessutom kommer att ökas med tiden, är potentialen för Wikidata otroligt stor. Wikidata är flerspråkigt och finns även tillgängligt på svenska. I dagsläget finns cirka 2 000 poster inlagda med anknytning till mat med semantisk länkning till andra poster. Det kan finnas ytterligare poster som inte har hunnit bli länkade än, och om detta återfinns under arbetets gång kommer detta att åtgärdas under projektet.

Allt material kan även komma att användas i andra projekt som har med mat att göra, ex. en flerspråkig receptbok.

Målet är att visa på möjligheterna med öppna data, men den digitala flerspråkiga menyn kommer att vara så pass utvecklad och enkel att använda att restauranger med en internationell kundkrets kan införa dem på sina webbplatser redan innan turistsäsongen 2015 om de är intresserade. Om idén med vår flerspråkiga meny sprids finns alltså en potential att personer intresserade av mat, både i branschen och privatpersoner, blir både producenter och konsumenter av öppna data. Genom att våra systerföreningar arbetar för att engagera volontärer i översättningar till de nordiska språken ökar chansen att menyerna även börjar användas i våra nordiska grannländer.

Det finns även en potential att olika datakunniga personer kan skapa företag som hjälper restaurangägare att implementera den flerspråkiga menyn på deras webbplatser (även om det kommer att vara byggt på ett sätt som gör det väldigt enkelt även för de med mycket grundläggande webbdesignkunskaper), ex. med att förbättra design och översättningar ytterligare.

Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet

Arbeta med restaurangerna

Vi kommer med hjälp av Smaka på Stockholm att bjuda in deltagande restauranger i festivalen till projektet genom att låta oss ta del av deras menyer i förväg (så att vi kan förbereda översättningarna av dem). Detta ger oss en lista på vilka råvaror och maträtter som behöver översättas, fotograferas samt talas in i den följande tävlingen. Tillsammans med restaurangerna kan vi titta på olika möjliga designer och sätta upp grunden för varje restaurangs meny. Vi kan då förklara möjligheterna och visa dem praktiskt hur de går tillväga för att visa kunder under marknaden.

Wikidata-tävling

Baserat på de maträtter som finns på menyerna under Smaka på Stockholm sätter vi samman en lista med alla de maträtter och råvaror som de innehåller. Vi delar in listan baserat på olika områden (ex. kök (thai, indiskt, svenskt m.m.), eller typ av råvara (grönsak, frukt, kött m.m.)) och bjuder därefter in volontärer till att översätta orden till andra språk. Vi har ordnat onlinetävlingar tidigare vilka varit mycket framgångsrika.

För att göra menyerna ännu intressantare kommer vi att berika dem med audiovisuellt material. Vi kommer att be deltagarna att ta bilder om det saknas på olika råvaror och maträtter som sedan kan illustrera menyerna. (Vi kommer även att be restaurangerna att förse oss med fritt licensierat bildmaterial på deras tillagade rätter.). Med hjälp av halvautomatiska verktyg kan också bilder som redan finns i mediadatabasen Wikimedia Commons kopplas till Wikidata vilket gör det sannolikt att alla befintliga bilder kan komma att bli semantiskt kopplade genom tävlingen. Därtill kommer vi att be volontärer att läsa in uttalet av råvaror m.m. på sina egna språk så att det går att få menyn uppläst. Tanken är att om man klickar på ett ord får man en popup med bild på objektet och möjligheten att få det uppläst på sitt språk. Allt för att skapa användbarhet för så många människor som möjligt och intresse vad som går att göra med öppna data i kombination med fritt licensierat material.

Wikimedia Norge, Wikimedia Danmark och Wikimedia Finland har lovat att sprida information i deras nätverk om tävlingen vilket borgar för att flera nordiska språk kommer att få översättningar.

Smaka på Stockholm

Väl på plats under Smaka på Stockholm kommer vi att ha en utställningsplats där vi kan demonstrera menyerna och berätta om öppna data och om hur materialet på Wikidata kan visualiseras för olika områden. Detta blir själva höjdpunkten av visualiseringen. Skärmar kommer att finnas på plats och vi kommer att förevisa menyerna och låta folk själva pröva samt berätta om vad öppna data har med saken att göra. Vi räknar med att vi även kommer att ha surfplattor vid de olika restaurangerna så att kunderna kan titta på menyerna även där. Arrangörerna för Smaka på Stockholm kommer att kontakta Samsung om sponsring av surfplattor, men om detta skulle falla igenom kommer vi att hyra surfplattor. Vi kommer att ha både volontärer och personal på plats för att kunna förevisa menyerna för så många personer som möjligt. Vi räknar med att bemanna vårt tält åtminstone 3 dagar under Smaka på Stockholm.

 Tidsplan

 • 27 april: Projektet startar
 • 4 maj: Kontakt tas med samtliga restauranger med hjälp av arrangörerna på Smaka på Stockholm
 • 4 maj: Förfrågan till Samsung om sponsring samt offertbegäran till uthyrningsföretag (som backup) skickas
 • 25 maj: Pressmeddelande skickas ut
 • 4-7 juni: Deltagande på Smaka på Stockholm
 • 31 augusti: Slutrapporten för Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser skickas in där erfarenheterna från det här evenemanget inkluderas

Budget

Löner: 30 000 kr (20 000 kr från WMSE)
Overhead: 10 000 kr (10 000 kr från WMSE)
Utrustning: 5 000 kr (surfplattor)
Material: 0 kr
Evenemang: 30 000 kr (för plats, inkl. el och tält)
Resor: 0 kr
Övrigt: 5 000 kr
Totalt
80 000 kr

Förtydligande av budget: WMSE står för 2/3 av lönen samt hela overheadkostnaden (detta bekostas genom vårt projekt Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser). Sponsras surfplattor kommer pengarna att användas för att göra menyn mer interaktiv och visuellt tilltalande.

 Kommunikation och upphovsrätt

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt. Vi kommer att få ytterligare hjälp med spridning av information om tävlingen av Wikimedia Norge, Wikimedia Danmark och Wikimedia Finland.

Allt resultat och producerat material från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC BY-SA 4.0) vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgänglig för både Vinnova och andra intressenter.

Uppföljning och kvalitetsarbete

I slutet av projektet sammanställs lärdomar och best-practice i den rapport vi skriver inom ramen för projektet Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser. Rapporten kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kommer att kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter.

Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt 

Projektet leds av Wikimedia Sverige (WMSE). Vi kommer att sköta utvecklingen av menyn, anordna tävlingen, sköta den externa kommunikationen samt delta på plats under eventet. WMSE är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Föreningen verkar för att sprida kunskap om Wikipedia och flera andra projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Föreningen har ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens och en aktiv och erfaren styrelse bestående av volontärer. WMSE har de senaste åren arbetat hårt för att sprida kunskap om öppna data och hur detta kan nå ut och göras användbart för allmänheten och kunna integreras på Wikimedias projekt. Kansliets personal har de nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna för att driva ett projekt av den här typen och har praktiskt erfarenhet från flera projekt som fokuserar på olika typer av öppna data från olika myndigheter. Vi har ett omfattande internationellt nätverk vilket är centralt för att effektivt få deltagare i tävlingen och översättningar till andra språk.

Vi har inlett samtal med Smaka på Stockholm och de är intresserade av samarbetet.

Våra systerföreningar Wikimedia Finland, Wikimedia Danmark och Wikimedia Norge har lovat att hjälpa till att sprida information om tävlingen i sina nätverk. Detta ökar chanserna att få ett högt deltande från de större nordiska språken.