Projekt:Skapa och underhålla kontakter med ämnesexperter 2014/Fallstudie föreningen MIND

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Beskrivning

Det här är en sammanställning av vårt samarbete med föreningen MIND i syfte att belysa framgångsfaktorerna i samarbete för fortsatt utveckling av vår verksamhet när det gäller vårt nätverk med ämnesexperter.

Föreningen MINDs nätverk består av en rad olika ämnesexperter inom psykologi/psykisk hälsa och samarbetet har knutit till sig representanter från: Psykologförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Folkhälsoinstitutet, Psykologiska Institutuionen SU.

Det övergripande och gemensamma målet har varit kunskapsspridning av hög kvalitet av ämnen som rör psykisk hälsa.

Bakgrund

En central egenskap i det här samarbetet är att det har pågått under en längre tid (första noteringen om samarbetet är från 10 oktober 2012) och har haft lite olika form och det är därför ett exempel på hur långsiktiga samarbeten spelar roll för vår verksamhet.

Initiativet till samarbetet kom ifrån...

Projektets ursprungliga mål

(från november 2012)

  • drygt 200 artiklar inom ämnesområdet granskats
  • definitioner av relevant begrepp har kontrollerats
  • relevant forskning har lagts till artiklarna

Projektet gick ut på föreningen MIND identifierade frivilliga inom sitt nätverk som tillsammans bildade ett "wikiteam" som fick utbildning av WMSE för att kunna sprida kunskap inom föreningens expertområde. De som fått utbildning kan sedan sprida sina Wikipedia-kunskaper vidare i ett decentraliserat system som "leder till att artiklar i områder psykisk hälsa kommer att utökas, nyskapas och förbättras". Denna delen av samarbetet finns arkiverat som "Pilot".

Betydande aktiviteter/milstolpar

"Syftet med det här samarbetet är att ta vara på de frivilliga som FPH (MIND) har och utbilda dom i att redigera på Wikipedia för att på så vis få fler att bidra till artiklar om psykisk hälsa. De som utbildas här kommer dessutom att utbilda vidare så att fler kommer att lära sig framöver."

  • Föreläsning för pilotstudenterna 11 mars 2014

Föreläsningen av WMSE var en introduktion för första terminens psykologistuderande på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Samtidigt presenterade läraren uppgiften där studenterna i grupper skulle arbeta med litteratursökning och några grundläggande begrepp och redogöra sitt arbete genom att redigera Wikipedia.

Studenters Wikipediaarbeten

"Kursen om 1,5 hp syftar till att studenterna ska uppnå en fördjupning i något av neuro- och/eller kognitionspsykologins (alt den kognitiva neuropsykologins) olika delområden." Den här uppgiften beskrivs som "pilotprojekt på Stockholms universitet".

  • Wikipediaexamination september 2014

Gemensam planering för mer omfattande Wikipediatenta som kräver individuella insatser av studenterna, ca 30 st, som nu går andra terminen på psykologprogrammet, Stockholms universitet. Samtidigt kommer de nya studenterna som nu läser första terminen att kunna göra den gruppexaminationen på 1,5 hp igen.

Resultat

Av de två år som samarbetet har pågått har arbetat resulterat i två omgångar med olika pilotgrupper. Den första bestod av aktiva inom MIND som bildade ett "wikiteam" och fick utbildning i att redigera Wikipedia i en tanke om att i sin tur kunna ta det vidare och utbilda andra, på ett flertalet orter i Sverige. 10 deltagare ingick i teamet och två artiklar utökades. Av dessa så har två deltagare fortsatt att ingå i arbetsgruppen för samarbetsprojektet. Under våren anmälde sig ytterligare 6 frivilliga till MIND om att de är intresserade av att ingå i arbetet. Samtidigt flyttades fokus till att gå vägen via utbildningsinstitutionerna eftersom en undervisande lärare där också ingick i arbetsgruppen och kände det angeläget om att låta studenterna bidra med sina ämneskunskaper inom psykisk hälsa till Wikipedia. Dessa studenter bildade därigenom en andra pilotgrupp och genomförde redigeringar av sex artiklar.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen är den grupp som har haft kontakt över projektets gång och även haft fysiska möten. Den har bestått av olika personer men där MIND och WMSE alltid varit representerade, i övrigt har psykologförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Folkhälsoinstitutet och Psykologiska Institutionen Stockholms universitet också varit representerade. Parallellt med arbetsgruppens diskussioner har projektsidan psykisk hälsa uppdaterats och fungerat som en gemensam referenspunkt för de olika deltagarna.

Erfarenheter

Samarbetet som beskrivs har dragit nytta av att pågå långsiktigt och genom att vara tillräckligt flexibelt för att kunna ta sig olika uttryck. Arbetsgruppen har varit relativt löst sammansatt och på så sätt kunnat bli en plats för gott utbyte av olika erfarenheter och idéer. Från WMSE har tre anställda tagit över efter varandra, och det visar att föreningen som sådan varit relevant för projektets genomförande, och inte avhängt enskilda anställdas engagemang. På så vis har den öppna arbetsmetoden varit en förutsättning för att kunna prova de olika pilotkoncepten, wikiteamet och studentgruppen. Projektet har underlättats av att alla parter finns i närheten av varandra och det har då varit relativt enkelt att hitta tid för möten etc.

Deltagande har gått långsamt men stadigt uppåt. Det ursprungliga målet om att förbättra 200 artiklar ligger väl inom ramen för vad som kan åstadkommas när lärdomarna från pilotgrupperna plockas in och systematiseras inom utbildningssektorn. Detta är redan på gång när den första pilotgruppen av studenter går in i sin andra termin och individuellt redigerar artiklar, samtidigt som de nya studenterna introduceras till gruppuppgiften för termin 1 på 1,5 hp som då är andra gången den undervisande läraren använder sig av upplägget, förfinat från första omgångens erfarenheter.

Att ha en gemensam projektsida på Wikipedia har visat sig vara ett användbart verktyg för samarbetet och det har även synliggjort intentionerna för gemenskapen på Wikipedia. För ett fortsatt arbete kan projektsidan få en allt större roll som en plats för att visa upp samarbetets olika aktiviteter och progression för sina respektive verksamheter.

I arbetsgruppen finns också diskussioner om att ta samarbetet vidare till fler lärare inom högskolans psykologiutbildning, både Stockholms universitet och Södertörns högskola ligger nära till hands för det. Psykologiförbundets nätverk är en annan väg till att etablera kontakt med fler högskolor runt om i landet.