Projekt:Umepedia 2014/Ansökan till Kulturbryggan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Kulturbryggan
Sista ansökningsdatum: 2013-08-19 12:00
Max bidrag: 100 000 kr
Bedömd chans: 5 %
Väntevärde: 5 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-11-05
Uppföljning inför inskick:

1. Beskriv konkret och kortfattat era mål och visioner med projektidén.

Här frågar vi efter vad ni vill uppnå med projektidén? Är mål och visioner överensstämmande med vad som kan betraktas som nyskapande utifrån Kulturbryggans perspektiv?

UmepediA-projektet syftar till att stärka Umeås digitala närvaro genom att på Wikipedia – världens sjätte största webbplats – beskriva Umeås kultur på så många språkversioner som möjligt, och som kronan på verket sätta upp QR-koder på olika platser i staden. QR-koder är en sorts streckkod som placeras på skyltar bredvid kulturellt viktiga objekt i Umeå (såsom kulturinstitutioner, konstverk, k-märkta byggnader och dylikt). QR-koden kan därefter skannas in med en smartphone av personer som besöker platsen och de får då se Wikipedia-artikeln om objektet på det språk som de har mobilen inställt på (om artikeln finns på det språket). UmepediA är därigenom tänkt som en mångspråkig ingång till Wikipedia via smartphones.

För att maximera nyttan för turister krävs dock att Wikipedia-artiklarna om Umeå finns på fler olika språk. Under projektet kommer åtminstone 25 QR-koder att sättas ut och ett flertal evenemang kommer att anordnas för att förbättra och översätta artiklarna till så många språk som möjligt. Projektet äger rum under slutet av 2013 samt under större delen av 2014 då Umeå är kulturhuvudstad, och förhoppningen är att andra kulturhuvudstäder tar efter och i framtiden genomför liknande projekt.

2. Beskriv konkret och kortfattat vad ni ska göra för att uppfylla projektidéns mål och visioner.

Här frågar vi efter de aktiviteter i projektet som ryms i ansökan. Frågan ställs i första hand för att kunna bedöma huruvida projektet verkar genomförbart. Är tillvägagångssättet rimligt i förhållande till vad som ska uppnås? Kan tillvägagångssättet beskrivas som nyskapande?

Projektets första del handlar om att identifiera artiklar med koppling till Umeås kultur som QR-koderna skall länka till. Detta arbete har redan påbörjats genom ett projekt på Wikipedia där allmänheten kan kommentera och komma med förslag. Urvalet kommer att ske i samarbete med våra partners och våra många volontärer för att de skall ge en så god helhet av Umeås kultur som möjligt. En del av detta arbete är att identifiera var skyltarna skall sättas upp. Detta sker i samarbete med stadsbyggnadskontoret och fastighetsägare. Kontakter med flera aktörer har redan initierats och kommunen ställer sig mycket positiva till det hela och kommer att prioritera en beredning av nödvändiga tillstånd etc. Därefter måste skyltarna produceras och sättas upp, vilket sker med hjälp av stadsbyggnadskontoret, eller alternativt av volontärer.

För att artiklarna skall hålla så hög nivå som möjligt kommer tre evenemang att anordnas där artiklarna om Umeås kultur förbättras av volontärer och översätts till olika språk. För att göra Umeås kultur tillgängligt till så många som möjligt kommer även en onlinetävling anordnas för att översätta artiklarna till så många språk som möjligt.

Även om QR-koder är en etablerad teknik kommer vi att förbereda informationsmaterial om hur QR-koderna används för att se till att så många som möjligt som besöker staden kan använda dem och ta del av Umeås kultur och konst.

Slutligen kommer de erfarenheter vi dragit att sammanställas för att andra kulturhuvudstäder skall kunna ta efter och genomföra liknande projekt.

3. Argumentera för på vilka sätt projektet är nyskapande

Här frågar vi efter på vilka sätt projektet är nyskapande på både kort och/eller lång sikt. Argumentera gärna för på vilka sätt projektet kan beskrivas som nyskapande såväl till form som till innehåll? Projektidén i sig kanske inte är nyskapande – men den kanske kan leda till nya sätt att skapa förutsättningar för nyskapande kultur?

Att använda QR-koder som en integrerad del för att tillgängliggöra kulturarvet har aldrig prövats i Norden tidigare, trots att det ger möjlighet till förbättrad information, ökad spridning av information och att fler grupper kan tillgodogöra sig informationen. Genom detta digitala hjälpmedel kan invandrare och turister lättare ta del av kulturen. Projektet gör det även lättare för personer som är blinda eller har synskador då de kan få texten uppläst i telefonen genom modern teknik. Kultur och teknik möts här för att stärka varandra på ett mycket nyskapande sätt. Därtill kopplas QR-koderna till en ny spännande webbtjänst kallad "QRpedia" som automatiskt sänder personen som skannat QR-koden till rätt språkversion av Wikipedia. Vilket språk man skickas vidare till baseras på de språkinställningar som smartphonen har.

Inom ramen för detta projekt kommer det att utredas vilken typ av QR-skyltar som är lämpliga att sätta upp i en nordlig stad med mycket snö och is som Umeå och om ytterligare teknik vilket inte tidigare skett. Vi kommer även att undersöka möjligheten att använda Närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC), vilket är en överföringsstandard för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor, bör inkluderas direkt i skyltarna.

Ett stort antal centrala artiklar om Umeås kultur och konst saknas ännu på Wikipedia vilket (på grund av hur använt Wikipedia är) är en stor nackdel för Umeås kulturliv och turism. Genom innovativa och nya samarbeten kommer stora insatser att ske för att råda bot på detta.

Även arbetssättet, med en kombination av olika aktörer som gemensamt beskriver Umeås kultur och konst, är ovanligt. Det är en kombination av ideellt och betalt arbete; av myndigheter, utbildningsinstitutioner och föreningsliv; och av kultur och teknik (både på nätet/webben och IRL).

Efter detta pionjärprojekt kommer vi att ha visat på QRpediastadskonceptets stora fördelar och att det är möjligt att få Kulturhuvudstäderna mer interaktiva och digitala. Förhoppningen är att QRpedia då blir en integrerad del av framtidens kulturhuvudstäder. De lärdomar, best-practices samt dos-and-dont's kommer därför noggrant att beskrivas i en avslutande rapport på engelska som utarbetas gemensamt av de olika deltagande parterna. Liknande projekt kan då ske med andra Wikimedia-chapter i Europa.

4. Argumentera för på vilka sätt projektet är kvalitativt. Resonera kring på vilka sätt projektet är relevant i termer av konstnärlig eller kulturell aktualitet, ambition och integritet.

Här frågar vi efter projektets kvalitativa egenskaper. Frågan ställs särskilt för att kunna bedöma projektets samtida/framtida relevans (aktualitet), seriositet/strävan (ambition) samt konstnärliga eller kulturella kompromisslöshet med projektets kärna (integritet).

Målet är att de artiklar som behandlar Umeås viktigaste objekt skall hålla så hög klass som möjligt på de olika språken och berikas med längre texter, bilder samt audiovisuellt material som inte är möjligt att ha på en liten informationsskylt. Umeås kultur kommer att tillgängliggöras online för världen att se och uppleva - för personer som annars aldrig skulle kunna ta del av Umeås kulturliv. QR-skyltarna binder därefter på ett konkret och praktiskt sätt samman den verkliga världen med den digitala världen.

Kulturen sätts på Wikipedia även i en kontext vilket ger en ökad förståelse. Vi räknar med att utöver de 25 huvudartiklarna så kommer även många andra artiklar med anknytning till Umeå att förbättras när fler personer i Umeå aktivt börjar bidra till Wikipedia. Materialet kommer att vara tillgängligt utan kostnad, till nytta för såväl umebor som turister och andra besökare. Då Wikipedias material är fritt att återanvända även för både privatpersoner och företag kan den information som sammanställs under projektet användas av vem som helst som vill utveckla nya innovativa verktyg för att berätta och sprida information om konst och kultur.

Projektet fokuserar nu på ett mindre antal skyltar för att materialet skall hålla så hög nivå som möjligt och konceptet kan testas, men baserat på erfarenheterna kan projektet skalas upp till att innefatta hundratals skyltar och även spridas geografiskt.

Jämfört med traditionella skyltar, ljudguider eller broschyrer kan texterna på Wikipedia enkelt hållas uppdaterade, översättas till andra språk (som läsaren då kommer att få se när personen skannar QR-koden) och förses med ytterligare information som inte kan förevisas på en vanlig skylt. Själva QR-koderna är mindre i omfång samt billigare att skriva ut och sätta upp än traditionella informationsskyltar. En skylt har nackdelen att den innehåller begränsad information, är dyr att uppdatera och kan av utrymmesskäl inte ha text på fler än två-tre språk. Dessa problem finns inte med QR-koder. QR-koderna kan, beroende på situationen, sättas upp som en ersättning eller ett komplement till en traditionell skylt.

Genom den konstellation som har bildats för projektet har vi goda möjligheter om att övertyga innehållsägare om att bidra med sitt material under fria licenser så att det kan inkluderas i Wikipedia-artiklarna vilket vi hoppas kommer att leda till att fler lokala organisationer börjar fundera över fria licenser och ändrar sina arbetssätt och interna rutiner.

5. Redogör kortfattat för initiativtagarnas och övriga nyckelpersoners kompetenser samt beskriv på vilka sätt de är relevanta för projektet

Här frågar vi efter projektets viktigaste medarbetares kompetenser och vilken betydelse de har för projektet. Frågan ställs i första hand för att kunna bedöma i vilken utsträckning kompetenserna tillämpas på ett relevant sätt i projektet.

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wiktionary etc.). Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Wikimedia Sverige har sedan första halvåret 2012 ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens och en aktiv och erfaren styrelse bestående av volontärer.

Föreningen bildades 2007 och är en av 39 organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse. Wikimedia Sverige fungerar dock helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet, men vi har ett nära samarbete med de andra Wikimedia-föreningarna vilket kommer är mycket viktigt för att effektivt få artiklarna översätta till andra språk. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också med andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

John Andersson har det senaste 15 månaderna arbetat som projektledare för Wikimedia Sverige och har inom ramen för det projektet byggt upp ett omfattande internationellt kontaktnät inom Wikimedia-världen. John har arrangerat ett 15-tal evenemang under tiden och ett par internationella tävlingar. Innan John anställdes var han en aktiv volontär på Wikipedia i över sju år och kan projektet utan och innan. John har en kandidatexamen i Freds- och konfliktstudier från Umeå universitet och en Masterexamen i Europastudier från Göteborgs universitet.

Axel Pettersson är anställd av Wikimedia Sverige som projektledare med inriktning på GLAM-sektorn, GLAM står i det här fallet för Galleries, Libraries, Archives, Museums. Axel har varit engagerad inom Wikimediarörelsen i flera år, både som frivillig, presskontakt och styrelseledamot i Wikimedia Sverige. Han har omfattande arbetslivserfarenhet av projektsamordning och IT.

6. Redogör kortfattat för befintliga och/eller potentiella samarbeten samt beskriv på vilka sätt de är relevanta (eller inte relevanta!) för projektet.

Här frågar vi efter projektets eventuella samarbetspartners och hur de är viktiga för projektet. Frågan avser samarbeten i bred bemärkelse (dock inte ekonomiska samarbeten), men tonvikten ligger vid konstnärliga eller kulturella samarbeten.

Projektets genomförs under ledning av Wikimedia Sverige i en konstellation bestående av fem andra partners: Umeå universitet, Riksantikvarieämbetet och Umeå kommun, Common Culture of Umeå samt Rödåsel Bygdegårdsförening.

För att Wikipedia-artiklarnas information skall vara uppdaterad, korrekt och flerspråkig måste ett omfattande bakgrundsarbete ske. Wikipedia har redan åtskilliga aktiva volontärer som kan engageras i projektet och Wikimedia Sverige (WMSE) har omfattande erfarenhet av att engagera volontärer att bidra och att utbilda både experter och den breda allmänheten i hur de kan bidra på Wikipedia. Redan nu har ett omfattande projekt påbörjats där den information som finns och den information som saknas på Wikipedia om stadens kultur, dess historia och geografi struktureras upp. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Umeå universitet (UmU), Rödåsel Bygdegårdsförening samt Common Culture of Umeå har kontakter och nära samarbeten med experter och har tillgång till omfattande material som kan användas för att utveckla och berika artiklarna.

UmUs studenter och personal samt deltagare från de övriga föreningarna kommer att utbildas av Wikimedia Sverige hur de kan bidra till artiklarna om Umeå på flera olika språk. Umeå kommun och Umeå universitet tillhandahåller även lokaler för evenemangen vilket håller nere kostnaderna. RAÄ planerar även att anordna event som fokuserar på digitalisering av umebornas historiska dokument och bilder som kan användas för att berika Wikipedia-artiklarna och även en fototävling kan komma att bli aktuell.

Umeå kommun äger en stor del av de objekt som kan komma att förses med QR-koder vilket är ett krav för att det skall vara möjligt och göras på ett permanent sätt. Även UmU har flera lämpliga objekt som kan förses med QR-koder.

Samtliga partners har omfattande kontaktnät som kommer att användas för att sprida information om projektet.

Därtill har ett flertal andra organisationer och studieförbund i Umeå-regionen redan visat intresse för att samarbeta med oss på olika sätt.

7. Ekonomisk kalkyl

I den ekonomiska kalkylen ber vi er redogöra för projektets budget. Om ni söker Startstöd ställer vi inga krav på medfinansiering samt att vi eftersträvar viss exklusivitet i förhållande till andra offentliga bidragsgivare, vilket avspeglas i att utrymmet för andra finansiärer är mer begränsat i jämförelse med när man söker Genomförandestöd. Finns det annan ekonomi i projektet ska ni dock redogöra för detta i kalkylen. Det är av största vikt att ni följer anvisningarna för hur man fyller i den ekonomiska kalkylen så att beräkningarna blir rätt och att den information som ges är så korrekt som möjligt.

  • Lönekostnader (inklusive sociala avgifter): 48 000:- (160 timmar á 300 kronor)
  • Marknadsföringskostnader: 1 000:- (Marknadsföring av evenemangen på sociala medier)
  • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 23 000:- (Tre evenemang för att lära nybörjare att skriva (inklusive resor till Umeå från Stockholm))
  • Marknadsföringskostnader: 2 000:- (Informationsmaterial om QR-koderna, UmepediA, och om online-tävlingen (för att få fler artiklar på olika språk) samt marknadsföringsmaterial)
  • Produktionskostnader (ej lön): 20 000:- (Produktion av 25 stycken skyltar á 800 kronor)
  • Administrativa kostnader: 3 000:- (10 timmar á 300 kronor)
  • Övrig kostnad (Specificera kostnadsposten): 3 000:- (Priser i online-tävlingen (för att få fler artiklar på olika språk))

Totalt: 100 000:-

Se även (för inspiration)