Projekt:Umepedia 2013/Ansökan till Kulturbryggan för skrivtävling

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Kulturbryggan
Sista ansökningsdatum: 2013-09-02 15:00
Max bidrag: 100 000 kr
Bedömd chans: 5 %
Väntevärde: 5 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: 2013-11-05
Uppföljning inför inskick:

http://www.kulturbryggan.se/wp-content/uploads/2013/08/Projektbeskrivningsmall-Tema-2013.pdf


1. Kortsiktigt:

Beskriv konkret och kortfattat vad ni vill uppnå med projektet på kort sikt (dvs. inom ramen för denna ansökan). Bedömningsgrunder: Nyskapande, Kvalitet, Kompetens och genomförbarhet och Samverkan Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er). TEMA 2013 har i syfte att bidra till utvecklingen av internationella samverkansprojekt och fungerar som förprojekteringsmedel. Den sökande behöver därmed redogöra för de målsättningar man sätter upp för förprojekteringen, e.g. kontaktsökande aktiviteter, skapandeprocess, ansökningsförfarande för internationell ansökan osv.

Wikimedia Sverige vill förbättra och översätta artiklar på Wikipedia gällande kulturellt viktiga platser och objekt i Umeå. För att artiklarna om Umeå ska finnas på olika språk och hålla en god kvalitet är målet med detta projekt att anordna en online-tävling för att engagera volontärer över hela världen till att översätta artiklar till sina respektive språk. Det som gör detta speciellt är att de fysiska objekten i Umeå (konstverk, byggnader m.m.) under 2014 kommer att förses med skyltar med QR-koder som intresserade kan skanna in med sin smartphone. Genom ett smart program, kallat QRpedia, visas då automatiskt Wikipedia-artikeln på det språk som deras smartphone har inställt. Exempelvis kommer en polsktalande som skannar QR-koden på Umeå stads kyrka att komma till den polska artikeln på Wikipedia. Finns det ingen artikel på det egna språket kommer man dock till den svenska artikeln och det vill vi genom tävlingen undvika i största möjliga mån. Tävlingen kallas för UmepediA Challenge. UmepediA är en sammanslagning av Umeå och Wikipedia.

Syftet med projektet är alltså att förbättra Umeås digitala närvaro samt etablera Umeå som en mångspråkig QRpedia-stad år 2014, samtidigt som Umeå är Europeisk kulturhuvudstad. Utan den här tävlingen, som ansökningen gäller, kommer värdet av skyltarna med QR-koder att vara mycket mer begränsade. Rent konkret bör projektet uppnå att minst 100 olika artiklar om Umeås kultur finns tillgängliga på minst två andra språk än svenska, alltså totalt 200 artiklar har skapats eller utökats under de två tävlingsmånaderna.

Minst lika viktigt är dock att vi genom projektet kommer att sätta upp tävlingsformatet samt identifiera sätt som Wikimedia-föreningar över hela världen kan arbeta på för att stödja varandra med översättningar för att göra våra projekt än mer framgångsrika. För att detta ska bli framgångsrikt kommer vi att att kontakta så många andra Wikimedia-föreningar som möjligt och på olika sätt få dem att engagera sig. Målet är att totalt 10 stycken olika Wikimedia-föreningarna kommer att delta och sprida information om tävlingen till sina respektive nätverk för att öka antalet deltagare. Genom Umeå universitet och SFI finns även en lokal förankring.

2. Tidplan:

Ange de mest tongivande aktiviteterna i tidplanen nedan. Bedömningsgrunder: Nyskapande, Kvalitet, Kompetens och genomförbarhet och Samverkan Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er). Redogör i den mån det går för de aktiviteter som ni planerar att genomföra, t.ex. resor, workshops, möten, evenemang osv.

 • 2013-12-02-2014-02-14 Research – vad har gjorts förut och vad har lärdomarna från detta varit?
 • 2014-01-20-2014-02-28 Planering och konstruktion av själva tävlingen
 • 2014-03-01-2014-03-30 Kommunikation och marknadsföring
 • 2014-04-01-2014-05-31 Genomförande av själva tävlingen
 • 2014-06-02-2014-06-19 Sammanställning och prisutdelning
 • 2014-06-23-2014-07-11 Analys av tävling och utfärdande av rekommendationer
 • 2014-08-08-2014-08-10 Presentation av resultat på Wikimania

3. Långsiktigt:

Beskriv konkret och kortfattat vad ni vill att projektet ska resultera i på lång sikt (dvs. om projektet beviljas stöd från den internationella parten). Bedömningsgrunder: Nyskapande, Kvalitet, Kompetens och genomförbarhet och Samverkan Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er). Redogör för de målsättningar ni har för det internationella samverkansprojektet och valet av program som ni ämnar söka ifrån, och hur det knyter an till era val av kompetenser i denna ansökan.

På längre sikt hoppas vi att QRpediastads-konceptet skall vara en integrerad del av framtidens Kulturhuvudstäder och de lärdomar, best-practices samt dos-and-dont's vi inhämtar kommer därför noggrant att beskrivas i en avslutande rapport på engelska som utarbetas gemensamt av de olika deltagande parterna under ledning av Wikimedia Sverige. Liknande projekt kan då ske med andra Wikimedia-föreningar i Europa vid senare år. Projektet kommer att leda till ett ökat fokus på Kulturhuvudstadsåret från andra Wikimedia-föreningar. Wikimedia-föreningarna är med sin kunskap om Wikipedia och digitala lärresurser och stora nätverk av skribenter är mycket lämpliga att leda dessa ansträngningar

På lång sikt vill vi etablera ett nätverk där de olika lokalavdelningarna tillsammans med externa parter stöder varandra i denna typ av mångspråkiga skrivtävlingar. De få försök som har gjorts hittills har varit arrangerade av en enda Wikimedia-förening och trots att de har varit hyfsat lyckosamma är vi rätt säkra på att det hade gått långt mycket bättre med organiserat lokalt stöd. För att få igång ett mer långsiktigt arbetet är det viktigt att träffas ansikte mot ansikte för att kunna diskutera om projektet. Därför kommer vi att delta på den årligt återkommande Wikimania konferensen som 2014 kommer att äga rum i London och hålla i en session för att dela med oss av våra erfarenheter och diskutera hur vi kan göra detta i framtiden. Det är den absolut största Wikimedia-konferensen och långt över 1 000 volontärer och personal från Wikimedia-rörelsen från hela världen beräknas vara på plats under konferensen. Vi bedömer det vara det bästa tillfället för oss att anordna en träff gällande detta.

Genom projektet kommer vi att lyfta intresset för Umeå bland våra volontärer och få fler personer att bidra till Wikipedia. Vår erfarenhet säger oss att det är troligt att många av volontärerna kommer att fortsätta bidra till Umeå-artiklar även långt efter tävlingens slut och säkerställa att artiklarna om Umeå som de arbetat med hålls uppdaterade även i framtiden. Vi kommer att ha fortsatta aktiviteter inom ramen för Umeå 2014 under hela året med workshops, skrivstugor och uppsättning av ytterligare skyltar. Projektets kontaktskapande arbete och en väl genomförd tävling kommer att förbättra förutsättningarna för dessa.

4. Samarbetspartners:

Redogör kortfattat för projektets befintliga och/eller tilltänkta samarbetspartners. Ange även land för respektive samarbetspartner. Bedömningsgrund: Samverkan Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er). I de flesta internationella program betonas vikten av ett starkt och välutvecklat partnerskap som grund för ett lyckat internationellt projekt. Vilka vill ni arbeta med och varför?

Wikimedia Sverige har kontaktat ett flertal organisationer som har sagt sig vara villiga att hjälpa till att göra projektet framgångsrikt. Umeå universitet har tusentals kunniga studenter varav många kan delta på flera språk. Universitetet har hundratals utbytesstudenter varje år och alumner över hela världen. SFI-utbildningen i Umeå har många elever som vi hoppas är intresserade av att få en konkret uppgift att använda för att lära sig översätta från svenska och att de är intresserade av att lära sig mer om Umeå. Wikimedia Sverige har varit i kontakt med SFI tidigare. Tävlingen skulle ge eleverna och studenterna en konkret och intressant uppgift att arbeta med, men formerna för samarbetet måste konkretiseras.

De olika Wikimedia-föreningarna är lokala fristående ideella stödföreningar för Wikimedia rörelsen. Dessa kommer i rollen att agera som lokala ambassadörer för tävlingen och svara på frågor och sköta marknadsföring av tävlingen. De har mycket bättre kontakt med respektive språkversions aktiva användare (gemenskapen, från engelskans community) och känner bättre till de lokala kulturella konventionerna och har fler upparbetade kontaktytor. I dagsläget har fem andra föreningar sagt sig vara villiga att aktivt bidra till projektet: Wikimedia Österreich (Österrike), Wikimedia Deutschland (Tyskland), Wikimedia UK (Storbritannien), Викимедија Србије (Serbien) samt Wikimédia Francé (Frankrike). Detta täcker in tre av Europas största språk och några av de viktigaste turismgrupperna i Umeå. Vi saknar dock ännu de nordiska Wikimedia-föreningarna vilka vi verkligen vill övertyga om att delta då det största antalet turister i Umeå är från de nordiska länderna. Totalt återstår ett 30-tal Wikimedia-föreningar att kontakta. De olika stödföreningar som finns över hela världen som på olika sätt bidrar till att göra Wikipedia och våra andra projekt bättre är självständiga organisationer som har begränsade erfarenheter av att samverka med varandra.

5. Rollfördelning:

Beskriv kortfattat befintliga och/eller tilltänkta samarbetspartners roll och vad de ska tillföra inom ramen för projektet. Bedömningsgrund: Samverkan Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er). Rollfördelning och samarbetsmetoder är viktiga komponenter för internationella samverkansprojekt och bör ligga till grund för en eventuell ansökan. Valet av partners är ofta avgörande för projektets lyckade genomförande. Hur fördelar ni ansvaret? Hur tänker ni arbeta tillsammans?

Wikimedia Sverige är ansvarig för att driva projektet, leda tävlingen, förbereda informationsunderlag för de andra samarbetsorganisationerna för att minska deras arbetsbörda och säkerställa att en enhetlig extern och intern kommunikation kan bedrivas. Slutligen kommer Wikimedia Sverige att samla in kommentarer från de andra samarbetsparterna och sammanställa detta i en rekommendation för framtida tävlingar. Wikimedia Sverige kommer även att organisera planeringsevenemanget under Wikimania.

De olika Wikimedia-föreningarna kommer att agera som lokala ambassadörer för tävlingen och svara på frågor och sköta marknadsföring i de olika länderna. Fem Wikimedia-föreningar har sagt sig vara beredda att hjälpa oss att nå ut med information till möjliga tävlingsdeltagare, men vi hoppas kunna övertyga åtminstone ytterligare fem Wikimedia-föreningar att delta med informationsspridning och marknadsföring om tävlingen. De kommer även att vara med och diskutera upplägget på evenemanget, vad vi kan lära av det och hur vi kan genomföra liknande evenemang i framtiden. Speciellt som en del av Kulturhuvudstadsåret. Arbetet kommer inför och under tävlingen ske genom en dedikerad wikisida samt email för att koordinera insatserna. Vi kommer även att skapa en enkät för att samla in de deltagande organisationernas erfarenheter. Därefter kommer vi att träffa dem på Wikimania för vidare diskussioner.

Umeå Universitet kommer sprida information till sina språkstuderande, internationella studenter och alumner via träffar, nyhetsbrev och andra kanaler – med början under turnén Caught by Umeå (www.caughtbyumea.com/tour). Michael Nordvall agerar som Umeå universitets kontaktperson gentemot Wikimedia Sverige.

Förhoppningen är att SFI kommer att vara intresserade av att engagera sig och hjälpa oss att presentera detta för deras elever.

6. Nyckelpersoner:

Beskriv kortfattat initiativtagarnas och övriga nyckelpersoners roll och vad de ska tillföra inom ramen för projektet. Bedömningsgrund: Kompetens och genomförbarhet Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er). Här syftar vi på det projekt som ni utvecklar inom ramen för TEMA2013: Internationella samverkansprojekt-utlysningen. Vilka kommer att jobba med projektet och dess utveckling? Vilka är nyckelpersonerna i projektet? Vem gör vad och hur organiserar ni arbetet?

John Andersson kommer att vara projektledare. John jobbar sedan maj 2012 för Wikimedia Sverige och har bland annat organiserat den internationella fototävlingen Wiki Loves Public Art som ägde rum i fem länder i maj 2013 vilket gett värdefulla erfarenheter. John har ett stort kontaktnät inom Wikipedia-rörelsen vilket kommer att hjälpa oss att få redan aktiva Wikipedia-skribenter att få kännedom om projektet. John kommer att vara huvudansvarig för att samordna insatserna med de olika samarbetspartnerna.

Michael Nordvall jobbar för Umeå universitets kommunikationsenhet (KIR) och kommer att vara engagerad i spridningen av information om tävlingen till Umeå universitets alumner samt till dess studenter och personal. Umeå universitet har även en omfattande närvaro online och kommer att aktivt sprida information där. Michael har ett omfattande kontaktnät i Umeå och är även erfaren skribent på Wikipedia.

Jan Ainali, långtida wikipedian och verksamhetschef på Wikimedia Sverige. Jan överser projektet och hjälper till med bakgrundsinformation om tidigare utförda aktiviteter världen runt.

Samtliga Wikimedia-föreningar kommer att ombedas att utse en kontaktperson för projektet då projektmedel säkrats. För närvarande är vår kontaktperson respektive förenings verksamhetschef.


7. Kvalitet:

Beskriv projektets kvalitet ur följande perspektiv: a) konstnärlig eller kulturell aktualitet, b) konstnärlig eller kulturell ambition och c) konstnärlig eller kulturell integritet. Bedömningsgrund: Kvalitet Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er). Kvaliteten framkommer ur en rad olika perspektiv, inte bara utifrån valet av partners. Den konstnärliga/kulturella kärnan är minst lika viktig. De flesta internationella programmen, inte minst på europeisk nivå, uppstår ur de prioriteringar som finns i politiken och samhället. Man behöver kunna sätta sin idé/sitt projekt i ett relevant sammanhang. Frågan ställs särskilt för att kunna bedöma projektets samtida/framtida relevans (aktualitet), seriositet/strävan (ambition) samt konstnärliga eller kulturella kompromisslöshet med projektets kärna (integritet).

a) Wikipedia är den femte mest besökta webbplatsen i världen och dyker högt upp i nästan alla sökresultat på nätet. Det blir därigenom en viktig källa att hålla uppdaterad eftersom att det är en källa som faktiskt blir läst. Genom att uppdatera artiklarna på Wikipedia kommer de att återaktualiseras på flera sätt. Först och främst kan gammal information uppdateras, ny tillföras och föråldrad tas bort. Aktuell och uppdaterad information om Umeås kultur kommer att tillgängliggöras på åtskilliga nya språk. Genom att använda QR-koder binds den digitala världen samman med den fysiska.

b) Genom att servera artiklar om Umeå på mer än bara svenska öppnas dörren upp för ett mycket större värde för bland annat turister och invandrare som kan ta till sig kulturen på ett bättre sätt. Tiotusentals personer kan på det sättet få information på sina språk. Att tydligare markera Umeå på den digitala kulturella kartan är inget litet mål, men med hjälp av projektets resurser kommer vi att nå mycket långt. Vår förhoppning är att detta pilotprojekt kan etablera en stabil grund för samtliga drygt 40 lokalavdelningar att delta i framtiden för att bättre beskriva olika platsers kultur på Wikipedia.

c) Artiklarna som skrivs på Wikipedia om Umeås kultur och konst skall, likt alla artiklar på Wikipedia, vara skrivna på ett neutralt och encyklopediskt sätt. Detta förstärks genom att olika språkgemenskaper och grupper kommer att kunna diskutera de skrivningar som används och olika världsåskådningar får då mer plats. Wikipedia i sig är uppbyggt genom att alla kan granska allas arbete och det sker helt öppet vilket sammantaget gör att integriteten på det läsbara resultatet är väldigt högt.


8. Nyskapande:

Beskriv på vilka sätt det tänkta projektet är nyskapande. Bedömningsgrund: Nyskapande Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er). Här frågar vi efter på vilka sätt projektet är nyskapande. Argumentera gärna för på vilka sätt projektet kan beskrivas som nyskapande såväl till form som till innehåll? Projektidén i sig kanske inte är nyskapande – men den kanske kan leda till nya sätt att skapa förutsättningar för nyskapande kultur?

Tävlingen i sig kommer att leda till mängder av nyskapade artiklar om Umeås kultur på olika språk. Tävlingar har tidigare inte används för skapa samarbeten med syfte att på ett fokuserat sätt skapa så många artiklar på olika språkversioner som möjligt. Möjligheterna vid ett lyckat koncept är dock ofantliga. Om vi kan få till tävlingen på ett bra sätt kan de rutiner och den kunskap vi insamlar användas även för andra framtida QRpedia-städer. Tävlingar har heller aldrig genomförts inom ramen för ett Kulturhuvudstadsår med den ökade visibilitet vi räknar med att det kommer att leda till.

Skrivtävlingar av den här storleken och med flera Wikimedia-föreningars aktiva inblandning har inte skett tidigare utan har varit en långvarig dröm. Tanken är här att för första gången lägga grunden för att göra tävlingarna lättare att återupprepa och förhoppningsvis kunna få stöd från alla lokalavdelningar samtidigt. Genom att göra detta med ett minimum av byråkrati och istället arbeta upp kontakter och odla förtroende organisationerna emellan, på liknande sätt som det skapa mellan skribenter på Wikipedia, överförs en kultur som har funnits på personlig nivå till att finnas på organisationsnivå.

I förlängningen kommer detta projekt att påverka värdet av de nya skyltarna vi kommer att sätta upp i Umeå. Skyltarna i sig har flera nyskapande delar. Att genom QR-koder sprida information om kulturen i en stad av Umeås storlek har aldrig skett tidigare. Stadens storlek gör dock att värdet av andra språk är ännu större då fler besökare kommer dit. Inte heller har det skett i en så nordlig stad, med de specifika problem det innebär såsom årtidsväxlingarna m.m. Inte heller har QR-koder varit en integrerad del av en Kulturhuvudstad där fokus redan sätts på en stad, men där det är svårt för de som inte talar engelska att ta till sig om vad som gjort staden speciell nog för att bli Kulturhuvudstad i Europa.

9. Mottagare:

Beskriv på vilka sätt projektet kan komma att ha betydelse för de som tar del av det. Bedömningsgrund: Nyskapande Bedöms av: respektive bedömare utifrån tillämpad(e) kompetens(er). Internationella samverkansprojekt förväntas ofta uppfylla krav av tillgänglighet och skapa mervärde även utanför projektets omedelbara ramar. Här ska man visa på de effekter som man förväntar sig att projektet ska ha ur ett mottagarperspektiv.

Även om projektet mål är avgränsat till att anordna en tävling med syfte att skapa artiklar på Wikipedia gällande Umeås kultur är förhoppningen att Wikipedia-skribenterna kommer att fortsätta arbeta på artiklarna även efter tävlingens slut samt att även andra angränsande artiklar kommer att skapas då intresset för Umeå ökar hos Wikipedia-skribenter över hela världen. Wikipedias 500 miljoner läsare kommer att gagnas av att Wikipedia får bättre artiklar och nya skribenter.

Projektet kommer att hjälpa till att sätta Umeå på den digitala kartan vilket blir allt mer viktigt då fler och fler använder Internet för att finna information inför en semesterresa, utlandsstudier eller för att söka arbete. Att vara väl beskrivet på Wikipedia, en av världens mest välanvända webbplatser, blir då centralt och projektet gagnar då hela Umeå.

Genom projektet kommer tiotusentals turister; de mer än 11 000 invandrare som finns i staden; de hundratals utbytesstudenter som kommer varje år; och andra som inte har svenska som modersmål enklare att kunna ta till sig informationen och lära sig om staden. Det kommer även att underlätta för blinda och synskadade som kan få texterna upplästa genom sin smartphone. Genom tävlingen finna alltså potentiallen för tiotusentals människor att ta till sig mer information på ett enklare sätt om sin nya hemort och därför enklare ta sig in i samhället och dess kultur och känna ett ägarskap av staden. Genom att den digitala världen integreras i den fysiska går det att dela mer information (storleken på en skylt är väldigt begränsande) och det går att integrera andra typer av material såsom videofilmer, ljud, fler högkvalitativa bilder m.m. vilket gör det till en bättre upplevelse för de som vill lära sig.

För Wikimedia-organisationerna kommer slutrapporten med råd för fortsatt arbete vara till stor hjälp och kan underlätta deras arbete i framtiden, framför allt kan det underlätta det internationella samarbetet avsevärt.

Då texterna kommer att vara under en fri licens så kan de fritt återanvändas av vem som helst. Inklusive företag som på olika sätt vill inkludera i sina tjänster eller produkter. Det innebär exempelvis att turismsektorn kan använda dem.

11. Ekonomisk kalkyl

Bedömningsgrund: Risktagande Bedöms av: kansliet utifrån svar angivna i den ekonomiska kalkylen. I den ekonomiska kalkylen ber vi er redogöra för projektets budget. Resultatfälten längst ned i kalkylen består av ett antal fält som hjälper er att få en överblick kring projektets ekonomi. Alla resultatfält beräknas automatiskt. Det är viktigt att ni följer anvisningarna för den ekonomiska kalkylen som återfinns i inledningen av projektbeskrivningsmallen.

 • Summa offentlig finansiering: 0
 • Summa beviljad offentlig finansiering: varav i kontanta medel: 0
 • Summa privat/icke-offentlig finansiering: 0
 • Summa säkrad privat/icke-offentlig finansiering: varav i kontanta medel:0
 • Summa intäkter: 0
 • Summa beviljade/säkrade intäkter: varav i kontanta medel:0
 • Summa kostnader: 100000
 • Balans: -100000
 • Sökt belopp från Kulturbryggan:100000
Kostnader
 • Kostnadspost Belopp Kommentar
 • Löner 65000
 • Priser 9000 Priser till tävlingen
 • PR 10000
 • Resor 9000 Presentation av resultat på Wikimania i London
 • administrativa 5000
 • lokal 2000