Projekt:Wiki Loves Monuments 2012/Ansökan Internetfonden 2012-02-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Detta är utkastet till ansökan till Internetfonden 2012-02-08 som har lämnats in.

Personuppgifter

 • Namn, e-post, titel och personnummer
 • Organisation Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.
 • Adress
 • Telefon, arbete och mobiltelefon
 • Personlig webbplats
 • CV/Presentation av projektledare

Projekt

 • Projekttitel: Wiki Loves Monuments 2012
 • Område: Teknik / Webbtjänst

Målgrupp

 • Allmänheten / Professionella

Målgruppen är de som är intresserade av verktyg för att integrerera databaser innehållandes objekt med koordinatinformation gentemot publiceringsverktyg såsom Mediawiki och Wordpress och göra det möjligt för vanliga användare att lada upp filer till dessa.

Datum för genomförande

Projektets startdatum och projektets slutdatum: 1 mars 2012 - 15 december 2012

Totalt sökt belopp

68 000 kr.

Uppdragstyp

 • Forskningsuppdrag

Projektsammanfattning

Wiki Loves Monuments är en europeisk fototävling baserad på idéen att frivilliga deltagare från hela Europa delar med sig av sitt lands kulturarv genom att fotografera det och ladda upp bilderna under fria licenser på Wikipedias mediedatabas Wikimedia Commons.

Projektet övergripande mål är att skapa smidiga tekniska lösningar för att ladda upp bilder till Wiki Loves Monument 2012 och för att koppla ihop tävlingens hemsida med uppladdsningsformulären för bilderna, Riksantikvarieämbetets (nedan kallat RAÄ) databaser (fornminnesregistret, bebyggelseregistret med flera), vår karta med monumenten och de tabeller och listor över monument som finns på Wikipedia. Genom att skapa dessa verktyg under en fri licens ges möjligheten för andra att skapa avancerade webbtjänster och genom att göra det enklare och mer attraktivt att delta får vi fler människor att aktivera sig och dela med sig av sina bilder.

Arbetet kommer att ledas av en projektledare från Wikimedia Sverige som tillsammans med en projektgrupp inom föreningen som har övergripande ansvar för att genomföra tävlingen i Sverige. Arbetet kommer att utföras av 2 praktikanter från tekniska högskolor och universitet i Sverige tillsammans med projektgruppen och våra samarbetspartner i tävlingen. Alla tekniska lösningar kommer vara användbara även efter tävlingen och vara fritt tillgängliga för andra att använda och vidareutveckla.

Sökande

 • Organisationstyp Ideell förening, ej momsregistrerad
 • Organisation Wikipedia Sverige
 • Namn, adress och telefon
 • Organisationsnummer och firmatecknare 802437-8310
 • Organisationens webbplats samt presentation av organisation http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida

Frågeställning

Bakgrund

max 3000 tecken

Wiki Loves Monuments är en europeisk fototävling med temat minnesmärken som hölls parallellt i 16 länder 2011. Tävlingen genomfördes under september 2011 och Wikimedia Sverige stod tillsammans med användarna på svenskspråkiga Wikipedia som ansvariga för den svenska tävlingen. I den svenska tävlingen laddades över 5000 bilder upp och totalt i den europeiska tävlingen laddades över 170 000 bilder upp. Alla bilder i tävlingen laddades upp på Wikipedias mediedatabas Wikimedia Commons och under fria licenser som gör det möjligt för alla att använda, bearbeta och sprida bilderna vidare.

Den svenska delen av tävlingen omfattade alla byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt de fornlämningar i Sverige som finns med i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) fornminnesdatabas. Tack vara ett samarbete med RAÄ kunde vi exportera information från deras databas och skapa en digital karta med alla objekt utsatta som finns fritt tillgänglig på tävlingens hemsida.

Vi har noggrant analyserat årets tävling och svaren på den användarenkät vi skickade ut till samtliga deltagare. Även om de flesta deltagare var mycket nöjda med tävlingen och villiga att delta igen nästa år fanns det en stark önskan om smidigare tekniska lösningar för att underlätta både uppladdningen av bilder och att koppla bilden till rätt objekt i registren.

Framgångsfaktorer

Wiki Loves Monuments 2011 var en stor succé och gav över 170 000 nya bilder som nu är fritt tillgängliga. Grundkonceptet är alltså testat och har visat sig vara framgångsrikt. För årets tävling har vi valt ut två fokusområden för att öka deltagandet i den svenska tävlingen. Vi kommer att ha en större lokal närvaro runt om i Sverige och kommer redan under våren börja med aktiviteter runt om i Sverige för att väcka uppmärksamhet kring tävlingen och hitta lokala samarbetspartner. Det är den ena området, som ligger utanför denna ansökan. Det andra området är att göra det enklare och smidigare att delta i tävlingen, att sänka den tekniska tröskel för att kunna vara med. Kombinationen av att nå ut till många fler människor och samtidigt också erbjuda mycket smidigare och enklare lösningar för att delta i tävlingen kommer tillsammans skapa förutsättningar för att överträffa förra årets framgång.

Avgränsningar

Projektet omfattar utveckling av tekniska lösningar för att göra årets tävling mer lättillgänglig för deltagare. Det är alltså inte ett allmänt stöd till tävlingen i Sverige eller på europeisk nivå.

Risker

En potentiell risk är att vi inte skulle få tag i några praktikanter. Vi har dock redan gjort sonderingar i universitetsvärlden och bland studenter och mött ett stort intresse. Det finns ett stort intresse för den här typen av praktiker hos ideella organisationer. En annan risk är att praktikanterna skulle misslyckas med något av målen, det går inte helt att reducera den risken men det finns ett stort nätverk av kunniga personer kring projektet och föreningen som vid behov kan hjälpa till med enstaka delar. Likaså är det möjligt att få assistans från RAÄ när det gäller deras register.

Resultat

Aktiviteter (startdatum – slutdatum)

Projektet övergripande mål är att skapa smidigare tekniska lösningar för att ladda upp bilder till Wiki Loves Monument 2012 och för att koppla ihop tävlingens hemsida med uppladdsningsformulären för bilderna, RAÄ:s databaser (fornminnesregistret, bebyggelseregistret med flera), vår karta med monumenten och de tabeller och listor över monument som finns på Wikipedia. Ett konkret exempel är att göra det möjligt att klicka på ett monument på karta och en direkt länk till ett uppladdningsformulär där all information från exempelvis bebyggelseregistret redan är ifyllt.

Under mars kommer vi att söka 2 praktikanter på de tekniska högskolorna med sista ansökningsdatum 31 mars. Parallellt med det kommer vi att förberedda tävlingen och samordna verksamheten med våra samarbetspartner och skapa kontakter där som vi kan arbeta med. Under första hälften av april kommer intervjuer att genomföras med de som sökt praktikplatserna. Under andra halvan av april kommer vi att tillsammans med praktikanterna och projektgruppen för Wiki Loves Monument 2012 formulera de olika tekniska lösningarna vi vill skapa och organisera arbetet.

Tävlingen genomförs under september vilket betyder att den tekniska delen kommer att vara klar senast 31 augusti. Deltagarundersökningen kommer att vara genomförd 11 november varefter en utvärdering och rapportering av de tekniska bitarna kan påbörjas. Slutrapport lämnas in senast 15 december.

Mål

Konkreta mål:

 • att i deltagarundersökning efter tävlingen få ett gott betyg för den tekniska delen av tävlingen. Detta borde dessutom leda till att antalet uppladdade bilder och antalet deltagare blir fler, vilket i sig alltså ger ett visst betyg till uppfyllandegraden.
 • lösning med uppladdningslänk direkt från kartan
 • använda fornminnesdatabasen på ett bättre sätt
 • kopplingen databaserna -> Wikipedia -> uppladdningsformulär
 • kopplingen uppladdade bilder på Wikimedia Commons -> Wikipedia

Därutöver:

 • analysera vilka behov som finns i övrigt och hitta lösningar på dom

Plan

Projektkalkyl (arbetstimmar, timkostnad och övriga utlägg)

 • 2 sommarpraktikanter á 15 000 kr per månad i två månader.
 • 8 timmar administration á 250 kr
 • 24 timmar handledning av projektledare á 250 kr
 • 40 timmar handledning av volontärer á 0 kr.

Totalt: 68 000 kr

Projektdeltagare

 • Projektledaren för Wiki Loves Monuments Sverige
 • Föreningssekreteraren
 • 2 sommarpraktikanter
 • Medlemmar i Wikimedia Sverige och frivilliga från Wikipedia.

Arbetsformer

Projektet kommer att ledas av en projektledare från Wikimedia Sverige som tillsammans med projektgruppen och föreningens anställde föreningssekreterare kommer att organisera arbetet. Projektledare och föreningssekreteraren kommer att fungera som arbetsledare för praktikanterna.

Ekonomi

Kostnader

Projektkalkyl (arbetstimmar, timkostnad och övriga utlägg)

 • 2 sommarpraktikanter á 15 000 kr per månad i två månader.
 • 8 timmar administration á 250 kr
 • 24 timmar handledning av projektledare á 250 kr
 • 40 timmar handledning av volontärer á 0 kr.

Totalt: 68 000 kr

Samfinansiering

Wikimedia Sverige kommer att på sidan av detta även söka finansiering av själva tävlingen, alternativt finansiera den själv, vilket ger en stor möjlighet till synergieffekter avseende projektledningen.

Framtid

Spridning

Samtliga verktyg som skapas kommer att användas under tävlingen i september och vara fritt för andra att återanvända och bearbeta vidare. Även efter tävlingen kommer det finnas samma behov av smidiga lösningar för att ladda upp bilder på olika typer av monument till Wikipedia vilket gör att vi bedömer att i princip allt som skapas under projektet kommer att kunna användas (och vidareutvecklas) efter att tävlingen är avslutad.

Förvaltning

Wikimedia Sverige kommer att ta ansvar för att det som skapas av projektet kommer att finnas tillgängligt online. Det är inte heller något som är förknippat med några större kostnader. I den sfären där föreningen verkar (Wikipedia och Wikimedias andra projekt som Wikimedia Commons) finns en lång tradition och kunskap i att göra material tillgängligt och att bearbeta och förbättra det som andra skapat.

Upphovsrätt

Allt som skapas i projektet kommer att vara under en Creative Commons licens som medger både bearbetning och återanvändning för kommersiellt bruk.

Bidrag till .SE:s domännamnsverksamhet

Vi kommer presentera projektet utförligt på vår hemsida och blogg samt marknadsföra det via olika sociala medier. Vi kommer att ha en tävlingssida som alla deltagare kommer gå till för att ladda upp bilder dit press och övriga intresserade kommer att söka sig. På den hemsidan kommer vi att nämna er. Det finns också möjligheter till exponering i de annonser efter praktikanter vi kommer att sätta upp på universiteten och försöka få ut via olika kanaler.

Uppföljning

Vi kommer kontinuerligt berätta på vår blogg om vilka framsteg som projektet gör. Efter att tävlingen har avslutats kommer en rapport skrivas med en omfattande utvärdering av projektet. Rapporten kommer göras tillgänglig för allmänheten via vår hemsida liksom på föreningens egen Wiki. I linje med traditionen inom Wiki-världens raderas inget material från Wikin, utan allt arbetsmaterial och rapporter som skapas och skrivs kommer att vara tillgänglig i framtiden.

Övrigt

 • Bilaga, uppladdad fil samt övrig information