Projekt:Wiki Loves Monuments 2015/Ansökan till Gotlandsfonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Ansökan
Organisation: Gotlandsfonden
Sista ansökningsdatum: 15 februari
Max bidrag: ca. 20 000 kronor
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: Maj
Uppföljning inför inskick:

Kolla med RAÄ om vi kan utgå från deras lokaler och om de kan vara med på något annat sätt.

Fondens syfte

Främja det gotländska kulturarvet, särskilt vård av natur- och kulturminnen, dokumentation, tillvaratagande av folktradition, insamling och bearbetning samt publicering.

Kontaktuppgifter

 • Sökandes namn: Wikimedia Sverige
 • Ev. institution:
 • Adress: Hantverkargatan 21 2tr, 112 21 Stockholm
 • E-postadress: john.andersson@wikimedia.se
 • Upprepa e-post: john.andersson@wikimedia.se
 • Telefon inkl. riktnummer: 0733965189
 • Projekttitel: Digitalt dokumenterande av Gotland med spridning på Wikipedia

Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):

Projektet syfte är att fotografiskt dokumentera k-märkta byggnader och fornlämningar på Gotland. Materialet kommer att laddas upp online och användas på Wikipedia, världens sjätte mest använda webbplats. Detta för att beskriva Gotlands unika kulturarv. Bilderna kommer också vara fritt tillgängliga för Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och andra institutioner som arbetar med att bevara vårt kulturarv samt förstås också tillgängliga för allmänheten. Projektet är ett samarbete mellan RAÄ och Wikimedia Sverige (WMSE). Vi har bland annat tillsammans arrangerat Wiki Loves Monument, världens största fototävling som samlat in över 10000 bilder på byggnader och fornminnen i Sverige. WMSE kommer bidra med volontärer och RAÄ med experter som kommer utbilda volontärerna i dokumentering av kulturminnen innan de tillsammans under en dag fotograferar kulturminnen på Gotland. Detta ger en långsiktig effekt då volontärer och personal i framtiden mer effektivt kommer att kunna bevara och dokumentera kulturarvet digitalt.

Målet är att:

 • Minst 500 bilder skall tas och laddas upp på Wikimedia Commons där bilderna fritt kan hämtas till Wikipedia och exempelvis Kringla.nu och RAÄ:s bebyggelse- och fornminnesregister.
 • Volontärerna och personal på RAÄ skall utveckla sina kunskap om digitalt bevarande av den gotländska kulturskatten. Lärdomarna dokumenteras och sprids.
 • Bilderna kommer inom ett år att visa minst 50 000 gånger på olika språkversioner av Wikipedia.

(1 463 tecken)

Projektet beräknas vara slutfört:

15 oktober 2015

Sökt belopp:*

20 000 kr

Ansökan avser (markera endast ett alternativ). Se beskrivning under Stadgar och Regler § 3:*

 • Vård
 • Dokumentation
 • Tillvaratagande av folktradition
 • Insamling
 • Publicering
 • Förvaltning av vård av FGF:s fastigheter och samlingar

Specificerad ekonomisk kalkyl:

Baserat på 5 personer inresta från andra platser + 5 från RAÄ (för mat).

 • Hyra bil/minibuss/cyklar = 3 500 kr
 • Förtäring = 220 kr/person/dag = 2 200 kr
 • Lokal = Står RAÄ för.
 • Boende = 3 800 (760 kr/inrest deltagare)
 • Resebidrag för inresta = 1 100 kr/person = 5 500 kr
 • Arbetstid WMSE = 5 000 kr
 • Teknisk utrustning: WMSE har tre kompletta kamerautrustningar (systemkameror med högklassiga objektiv) som kommer lånas ut till deltagare som inte har egen utrustning.

Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):

Nej.

Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):

Nej.

Bilaga 1:

Tillåtna filtyper: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png. Max filstorlek: 8mb.

Wikimedia Sverige, Wikipedia och Riksantikvarieämbetet

Wikimedia Sverige (WMSE) är en ideell förening som arbetar med att göra kunskap fritt tillgänglig och fungerar som en stödförening för Wikipedia i Sverige. Wikimedia Sverige jobbar nära Wikimedia Foundation som står bakom Wikipedia och ingår i det nätverk av närmare fyrtio stödföreningar som finns spridda över hela världen. Vi har ett tätt samarbete med olika minnesinstitutioner både på nationell och på europeisk nivå. WMSE har arbetat tillsammans med Europeana i ett stort europeisk projekt och i Sverige har WMSE bland annat ett samarbetsavtal med centralmuseerna som samlar Sveriges ledande museum och föreningen har också arbetat tillsammans med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) i flera projekt.

RAÄ har överinseende över kulturminnesvården i landet och administrerar också bland annat två av de viktigaste digitala resurserna för kulturminnen i Sverige. Bebyggelseregistret (BeBR) som är ett nationellt informationssystem med information om det byggda kulturarvet och Fornsök med information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Informationen i BeBR och Fornsök är viktiga källor för Wikipedia. På Wikipedia finns idag listor över alla byggnadsminnen, alla kyrkliga kulturminnen och många övriga fornlämningar baserade på informationen i RAÄ:s databaser. Många av objekten har också egna artiklar på svenskspråkiga Wikipedia, och andra språkversioner dit de översatts.

Varför är det viktigt att informationen finns på Wikipedia? Svaret är enkelt, det är dit de flesta läsarna går för att hitta information. Wikipedia är därmed en viktig del av infrastrukturen för digitalt kulturarv. Informationen som finns där om till exempel historiska byggnader eller fornlämningar når ut till många fler människor än vad enskilda minnesinstitutioners egna informationssidor kan göra. Men Wikipedia och volontärerna som skapar uppslagsverket är mer än så. De spelar också en central roll i att dokumentera kulturarvet. Varje år laddas tusentals bilder på byggnads- och fornminnen upp av volontärer i Sverige.

Bilderna kategoriseras, märks upp och kopplas till objekten i BeBR och Fornsök. På samma sätt som en besökare på Wikipedia möts av information från databaserna, möts den som söker på ett objekt i BeBR eller Fornsök av bilderna som är hämtade från Wikipedia. Denna ansökan är ett led i detta pågående arbete präglat av ömsesidig nytta både för Wikipedia, för kulturminnesinstitutionerna, forskarna och allmänheten.

Digital dokumentation och bevarande

RAÄ och andra institutioner saknar idag egna fotografer som kan åka runt och fotografera alla byggnads- och fornminnen i Sverige. Samtidigt är behovet stort att göra det, det finns ett stort förändringstryck på bebyggelsemiljöerna och jordbrukslandskapet som omger många fornlämningar förändras i snabb takt. Här fyller idag volontärer en viktig roll och ger inte bara allmänheten utan också minnesinstitutioner och forskare en aktuell dokumentation av ett objekt.

När bilderna laddas upp till Wikipedia hamnar dom i ett sammanhang och kommer till användning direkt. De kopplas till posterna i BeBR och Fornsök och är tillgängliga för de som söker i databaserna, de finns fritt tillgängliga att hämta för allmänheten från Wikipedia och de används i Wikipedias artiklar och når läsare på många språk. Att vi konsekvent använder fria licenser som tillåter spridning och återanvändning gör att våra bilder används och kan användas på ett unikt sätt.

Ett bra bildmaterial inspirerar också människor att skriva om objekten på Wikipedia vilket bidra till att kulturarvet uppmärksammas och når ut till fler människor vilket ökar kunskapen och förståelse för kulturarvet och värdet av att bevara det. En fördel med fotomaterialet som skapas av volontärer är att vi i många fall får möjlighet att följa en plats över tid, en fotograf kan komma tillbaka till en plats som en annan fotograf besökte 10 år tidigare. Liksom kan förstås bilderna också jämföras med äldre bilder som finns i gamla arkiv.

Den snabba utvecklingen för digital fotoutrustning och de sjunkande priserna gör idag att många av volontärerna har tillgång till kameror och objektiv som klarar av att ge högupplösta och detaljerade bilder av objekten. WMSE jobbar också aktivt med en teknikpool med professionell kamerautrustning som vi lånar ut till volontärerna.

Fotografisk dokumentation på Gotland

Det återstår mycket arbete med att fotografiskt dokumentera k-märkta byggnader och fornlämningar på Gotland. Många hundra fornlämningar och k-märkta byggnader saknar bilder och även de som har bilder behöver i många fall fler detaljbilder eller bilder i högre upplösning. WMSE och RAÄ kommer att samarbeta med för att volontärerna skall utbildas i dokumentering av kulturminnen och RÄA:s personal i hur de kan använda Wikipedia som en kanal för att nå ut till allmänheten. Därefter kommer de tillsammans under en dag fotograferar kulturminnen på Gotland. Detta ger en långsiktig effekt då volontärer och personal i framtiden mer effektivt kommer att kunna bevara och dokumentera kulturarvet digitalt och då WMSE:s och RAÄ:s samarbete kan fördjupas ytterligare.

Materialet kommer att laddas upp online och användas på Wikipedia, världens sjätte mest använda webbplats. Bilderna kommer också vara fritt tillgängliga för Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och andra institutioner som arbetar med att bevara vårt kulturarv samt förstås också tillgängliga för allmänheten. Projektet är ett samarbete mellan RAÄ och Wikimedia Sverige (WMSE).

Målet med projektet är att:

 • Minst 500 bilder skall tas och laddas upp på Wikimedia Commons där bilderna fritt kan hämtas till Wikipedia och exempelvis Kringla.nu och RAÄ:s bebyggelse- och fornminnesregister.
 • Volontärerna och personal på RAÄ skall utveckla sina kunskap om digitalt bevarande av den gotländska kulturskatten. Lärdomarna dokumenteras och sprids.
 • Bilderna kommer inom ett år att visa minst 50 000 gånger på olika språkversioner av Wikipedia.

Under dagen ser vårt preliminära schema ut som följer:

Tid Händelse
09-ish Volontärer/personal från WMSE landar med flyg kl. 08.15, alternativt kommer kvällen före med färjan.
09.30 Presentation av WMSE om föreningen hos RAÄ.
09.45 Presentation från RAÄ om viktiga saker att tänka på vid fotografering av fornminnen.
10.30 Fotografering.
12.00 Lunch på en restaurang som är lätt att ta sig till, alternativt picknick-version.
13.00 Fotografering.
16.00 Återsamling hos RAÄ.
16.30 Uppladdning till Commons.
18.00 Avrundning.
18.30 Egentid eller hemfärd.
19.30 Middag för deltagarna.
21.30+ Vi bryter upp för kvällen.

Volontärer/personal från WMSE sover i stuga/vandrarhem.

Bilaga 2:

Bilaga 3: