Projekt:Wikidata 2015/Innovativ Kultur

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.


Ansökan
Organisation: Innovativ Kultur
Sista ansökningsdatum: 2015-03-24 kl. 13.00
Max bidrag: ca. 100 000 kronor
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 10 000
Värde för WMSE (1-5): Hög
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

År i linje med följande prioriterade projekt: "Utvecklar samarbete mellan kultur, näringsliv och/eller forskning" samt "Underlättar och utvecklar strukturer för kulturentreprenörskap"

Förstudier och idéutveckling

Titel: Crowdsourcing av våra konstskatter

Kort projektbeskrivning

Sammanfatta syftet med projektet, dess förnyande element och hur det kommer att genomföras. Antalet tecken är begränsat till 1500 tecken (inkl blanksteg), kvarvarande: 1500

Syftet med projektet är att praktiskt genomföra en sammankoppling av Nationalmuseums data om de konstnärer och modeller som finns representerade i museets samlingar med Wikidata, en nod för öppna data. Att utveckla nya metoder för detta är centralt. De viktiga och nya erfarenheterna som inhämtas under projektet om hur det på bästa sätt kan genomföras, samt vad utfallet blir, kan sedan användas för att övertyga andra organisationer om att öppna upp sin konstdata och inkludera den på Wikidata. Ju mer data som sammanförs, desto mer innovativa produkter går att bygga på den. Materialet kan då komma att inkluderas på Wikipedia-artiklar och även fritt återanvändas i ex. appar som företag eller privatpersoner utvecklar. Detta är möjligt då allt material är under fria licenser. Den information som finns på Wikimedias projekt kan även komma att återanvändas av maker-rörelsen på olika sätt. För forskare kan de sammankopplade dataseten användas för nya typer av avancerade undersökningar.

Kulturform

Beskriv i fritext projektets konst- eller kulturform.

Detta handlar om tillgängliggörande av konst- och kulturskatter och nya innovativa samarbeten för att uppnå detta. Material som sedan kan ligga till grund för ex. kulturentreprenörskap eller makers-rörelsen.

Budget

 • Projektets totala budget 120 000 kr
 • Sökt belopp från Innovativ Kultur 100 000 kr
 • Andra finansiärer (Vilka, hur mycket och i vilken form (kontanta medel, eget arbete, utrustning).) Nationalmuseum kommer att skjuta in nödvändiga resurser från sitt håll för att detta skall gå att genomföra. Detta finansierar de själva. Åtminstone 3-4 heldagar beräknas behövas från deras håll vilket värderas till 20 000 kr.

Övrigt

 • Projektet påbörjas: 2015-06-01
 • Projektet avslutas:2015-12-31
 • I vilken/vilka kommuner kommer projektet att genomföras och presenteras? Stockholm
 • I vilken/vilka kommuner bor de deltagande i projektet? Stockholms kommun, Solna kommun
 • Revisor:

Bilaga 1 - Projektbeskrivning

Utförlig projektbeskrivning om högst 4 A4 - sidor 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa den mall som finns under instruktioner på vår hemsida.

Projektidé

Förklara kort kärnan i projektet.

Syftet med detta pilotprojekt är att se hur vi kan använda Wikidata för att göra Sveriges konstskatter mer sammanlänkade (både med andra samlingar och dataset) samt nå ut med informationen till allmänheten. Genom de erfarenheter vi insamlar får vi en bättre grund för att initiera liknande samarbeten med andra minnesinstitutioner med konstsamlingar. Detta har inte gjorts tidigare och vi ser enorma möjligheter om detta blir framgångsrikt. Tänk dig att varje stor konstnärs samlade livsgärning är en sökning bort och att det snabbt och kostnadsfritt går att undersöka avancerade samband. Materialet går även att använda av makers-rörelsen för att skapa nya innovativa konstprojekt som på olika sätt inkluderar data.

Ju fler konstmuseer som sprider sin data via Wikidata desto bättre möjligheter finns för att skapa innovativa produkter för slutanvändare och göra mer intressanta sökningar.

Målen med projektet är att:

 • Utveckla arbetsformer och metoder.
 • Berika Wikidata med data om konstnärer från Nationalmuseum.
 • Föra tillbaka berikad data till Nationalmuseum.
 • Sammanställning/rapport av vad som finns samt om möjligheterna, nyttan och vinsten som sedan sprids till relevanta grupper.

Bakgrund, Drivkrafter och motiv

Beskriv bakgrunden till projektet, vilket/vilka kultur/konst område/n det anknyter till, inklusive information om relation till nationell/internationell kultur/konstverksamhet. Redovisa ev resultat av tidigare verksamhet som motiverar projektförslaget.

Våra minnesinstitutioner bevarar vårt kulturarv för befolkningens räkning och det är centralt att allmänheten kan komma åt och ta del av det. Idag är kunskapen om det kulturarv vi alla äger runt om i landet begränsad och det saknas en strukturerad gemensam databas med metadata om de konstverk som ägs gemensamt av medborgarna. För folkbildningen och kunskapssamhällets fortsatta tillväxt måste data av den här typen finnas sökbar och strukturerad. På lång sikt är öppna data den enda vägen framåt, eftersom fler aktörer då kan ansluta sig, och arbeta för att data kontinuerligt förbättras och hålls uppdaterad. Kan databaserna från svenska konstmuseer kopplas samman med andra konstmuseer går det i förlängningen att få en mer heltäckande bild av en konstnärs verk och hur denna finns representerad på museer, om genrer m.m. Nationalmuseums databaser är dock inte ihopkopplade till andra internationella register, vilket de vill ändra. Den nya digitala ekonomin behöver tillgång till den typen av öppna och länkade data vilka av tjänsteleverantörer kan använda för att utveckla nya produkter. Att strukturera upp och sammanbinda data om våra konstskatter är vad detta projekt handlar om.

Wikimedia Sverige är den svenska delen av den internationella Wikimedia-rörelsen som bland annat driver Wikipedia och Wikidata. Wikipedia är världens största uppslagsverk med över 36 miljoner artiklar på 287 olika språk och läses varje månad av omkring en halv miljard människor. Wikidata är ett centralt nav för länkad öppna data, och har ett mycket stort onlinecommunity som hjälper till att berika data och koppla samman den med andra dataset. Wikidata kan användas för att automatiskt berika Wikipedias artiklar med data (ex. kommer det att vara möjligt att automatiskt skapa listor över alla konstverk som en konstnär producerat under ett visst antal år).

Wikimedia Sverige har de senaste åren haft en omfattande satsning för att förbättra Wikipedias artiklar med anknytning till konst och kultur. Detta då dessa områden tidigare har varit eftersatta på Wikipedia och då fördjupade samarbeten med minnesinstitutioner har varit en effektiv väg för att förändra detta. Vi har under flera år samarbetat med Nationalmuseum och flera andra större museer för att identifiera effektiva sätt att arbeta tillsammans, främst om bildsamlingar samt för att få deras experter att skriva. Det arbetet har dock inte fokuserat på Wikidata specifikt. Föreningen har även arbetat med satsningen Offentligkonst.se där Sveriges offentliga konstskatter (som är permanent placerade på allmän plats) visas. Föreningen har även ett nära samarbete med Centralmuseernas samarbetsråd.

Förnyelse och samarbeten

Beskriv på vilket sätt projektet är kulturellt/konstnärligt förnyande. Ange hur projektet relaterar till kulturell/konstnärlig utveckling inom fältet (lokalt, nationellt och/eller internationellt) och vilka utmaningar som finns i förhållande till detta. Beskriv ev kopplingar/relationer/samarbete med andra aktörer från t ex näringsliv och/eller forskning.

En konstnär verkar inte inom ett vakuum utan konsten berikas av att kunna ta del av det som gjorts tidigare i historien. Att lära och förstå de gamla mästarna är därigenom viktigt och genom detta projekt kommer vi att göra det lite enklare. Wikidata är ett nytt världsunikt projekt som binder ihop officiell data från olika institutioner och möjliggör kopplingar på oväntade sätt. Den data som läggs in på Wikidata kan därtill berikas av allmänheten och vi är väldigt intresserade och nyfikna på vad resultatet kommer att bli. Vilken information kommer allmänheten uppfatta att det saknas och lägga till? Kan denna information vara värd för museerna att ta tillvara på? Hur kan de göra detta på ett bra sätt? Att civilsamhället arbetar nära tillsammans med konstmuseer kommer att berika båda parter. Metoderna för spridning och vad som händer med materialet om konst har inte undersökts tidigare.

Att Wikimedia Sverige och Nationalmuseum arbetar tillsammans med detta skapar ett större mervärde än om endera parten försökt göra detta separat då vi vill få en spridning av erfarenheter och metoder. Det gör det även möjligt att tillsammans diskutera fram vilka kopplingar som är mest logiska m.m. Det blir en kompletterande expertis och ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan projektpartnerna. Nationalmuseums unika samlingar är även oerhört värdefulla som ett enskilt bidrag till Wikidata och Wikipedia.

Därtill är det spännande att undersöka hur Wikidata och Wikipedia kan användas för att nå ut till fler konstintresserade. Hur mycket kommer materialet att användas? Hur mycket bearbetas det? Även om detta inte kommer att kunna undersökas under ett kort pilotprojekt är det intressant att fundera på om en ökad synlighet för verk (genom ex. Wikipedia) även leder till ett ökat intresse för konstnären. All sammanlänkad data kan kostnadsfritt användas som en grundstruktur i olika typer av kulturentreprenörskap utan att entreprenörerna själva behöver göra allt grundarbete.

Genom projektet utvecklas samarbetet mellan Wikimedia Sverige och Nationalmuseum, vilka inte drivit projekt tillsammans tidigare.

Genomförande

Beskriv hur projektet ska genomföras, uppdelat på aktiviteter så att det tydligt framgår hur projektet ska nå sina mål samt uppnå förväntat slutresultat.

 • Wikimedia Sveriges personal tillsammans med Nationalmuseum bekantar sig först med museets metadata respektive med Wikidata. Nödvändiga anpassningar sker.
 • Automatiska metoder för att matcha Nationalmuseums konstnärsdata mot Wikidata-poster utvecklas och förfinas. Resultaten från dessa körningar kontrolleras sedan av ämnesexperter på Nationalmuseum. Detta kommer att ge oss värdefulla erfarenheter för hur liknande projekt kan genomföras effektivt i framtiden och hur stor arbetsinsats detta kräver.
 • Data om konstnärerna förs in i Wikidata. Informationen kan där underhållas av volontärer och intresserade experter. De uppladdade dataseten på Wikidata kan kopplas ihop och knytas samman på olika sätt oavsett i vilka samlingar dessa finns. Detta är en spännande del då det efter detta steg går att göra spännande undersökningar genom Wikidata.
 • Berikat metadata från Wikidata kan sedan exporteras tillbaka till Nationalmuseum som i dagsläget inte är kopplat till internationella register.
 • Baserat på arbetet kommer en rapport om erfarenheter och utfall att sammanställas. Den kommer spridas till andra konstmuseer och tanken är att genom en steg-för-steg-guide ska de kunna påbörja arbetet på egen hand och fatta nödvändiga beslut. Vi räknar med att projektet kommer att presenteras under flera konferenser 2016.
 • Vi kommer även att skicka ut information om allt det material som finns om konst på Wikimedias projekt till olika makers-evenemang. Vinnova planerar att ha en utlysning om det i juni 2015 där vi kan få kontaktuppgifter.
 • Om tiden tillåter det kommer vi även att sammanställa en lista över museer som kan vara lämpliga att arbeta med i framtiden och skicka fokuserad information om det här projektet så att de förhoppningsvis börjar fundera på hur de kan delta.

Resursbehov

Beskriv vilka personer i den egna organisationen samt hos ev samarbetspartners som kommer att medverka i projektet samt vad medverkan består i. Ange vilka andra resursbehov som finns (av exempelvis utrustning, lokaler, kapital) och hur dessa behov ska tillgodoses. Beskriv vad ev medfinansiering består av och hur kostnaderna ska täckas.

Axel Pettersson arbetar som projektledare med ett fokus mot museer och arkiv. Axel kommer att vara projektledare och huvudansvarig för att koordinera arbetet samt sammanställa lärdomarna från projektet. Axel har de senaste åren arbetat med att utbilda museipersonal inom ramen för Wikimedia Sveriges samarbetsprojekt med Centralmuseernas Samarbetsråd.

André Costa är utvecklare på Wikimedia Sverige och har omfattande erfarenhet av att arbeta med metadata från museer. André har även god kännedom om projektet Wikidata och kommer att vara ansvarig för att bearbeta museernas metadata och inkludera det på Wikidata.

Maria Ljungkvist arbetar som digitaliseringssamordnare samt biträdande chef för Forskning, arkiv, bibliotek på Nationalmuseum.

Karin Glasemann är databasansvarig vid Nationalmuseum och är den som på plats kommer att jobba med Wikimedia Sverige.

Projektplan

Beskriv start och sluttid samt viktiga huvudhändelser under projekttiden.

Projektet beräknas starta 1 juni och pågå under återstående del av 2015. Efter att respektive part bekantat sig med Wikidata respektive Nationalmuseums dataset kommer ett par möten för att diskutera data att genomföras. Dessa beräknas äga rum efter sommarledigheten i augusti-september. Nationalmuseums data till Wikidata i september-november. Information till makers-event i oktober. Berikad data från Wikidata förs tillbaka till Nationalmuseum i november. Sammanställning av erfarenheter i november-december. Lista över museer för spridning sammanställs i december. Under 2016 presenterar vi om arbetet på evenemang riktade mot minnesinstitutioner (sker utanför det här pilotprojektet).

Totalbudget uppdelad på kostnadsslag, med avseende på finansiering

Beskriv budgeten uppdelat på olika kostnadsslag som t.ex.

 • Löner 84 000 från Innovativ Kultur (IK), 20 000 från Nationalmuseum
 • Konsulter/köpta tjänster 5 000 från IK, 0 från övriga
 • Utrustning 0 från IK, 0 från övriga
 • Material 1 000 från IK, 0 från övriga
 • Resor 0 från IK, 0 från övriga
 • Övrigt 10 000 från IK för OH-kostnader (lokal, informationsmaterial, ekonomi, teknik, abonnemang m.m.), 0 från övriga

TOTALT: 120 000 kronor, varav 100 000 från IK

Beskriv också för varje kostnadsslag hur mycket du söker från Innovativ Kultur resp vad som andra bidrar med. Om Innovativ Kultur enbart står för en del av budgeten - tydliggör och motivera vilken del Innovativ Kultur ska finansiera.

Förväntade resultat & effekter

Beskriv det förväntade resultatet och effekter av projektet och hur det är tänkt att nyttjas i ett nästa steg. Vilka resurser/insatser behövs för att nå ut, samt hur ska dessa tillgodoses? Beskriv vilken skillnad projektet kommer att göra för er själva, för ert verksamhetsområde, för näringsliv, forskning och Stockholmsregionen.

Vi vill genom det här projektet pröva att koppla samman den data om konstnärer som Nationalmuseum har med den information som finns på Wikidata. Ett projekt som binder samman minnesinstitutionernas rådata om de konst- och kulturskatter som finns i Sverige har inte genomförts tidigare men har en mycket god chans att bli framgångsrikt och därtill enkelt bli skalbart. Lärdomarna kommer att göra det enklare för oss att hjälpa andra konstmuseer att sprida sin data via Wikidata. En annan central aspekt är att se vilken nytta de själva kan få av de kopplingar till andra databaser och konstsamlingar samt av den ökade exponeringen på Wikipedia. Vilken nytta har de kunnat dra av arbetet? Att beskriva detta i presentationer och informationsmaterial är viktigt för att få andra konstmuseer att lägga tid och resurser på liknande projekt. Och ju fler som gör det, desto större värde får det gemensamma datasetet då det går att göra allt mer spännande produkter och tjänster ju mer heltäckande informationen är. Vi räknar med att även kunna sprida erfarenheterna internationellt till våra systerföreningar i 40 olika länder.

Möjligheten att använda Wikidata för att göra avancerade undersökningar med mängder av faktorer (t.ex. hur många nederländska konstnärer dog av hjärtproblem mellan 1930-43) gör det hela till ett intressant verktyg för forskare.

Allt som produceras kommer att ligga under fria licenser som även tillåter kommersiell användning varför företag lätt kan inkludera materialet i sina produkter.

Övrigt

Bilaga 2 - CV

En bilaga med CV från projektledare och andra medverkande för projektet viktiga personer, ett dokument med max 1 A4-sida per person, 12 punkters text

Bilaga 3 - Partners

Lista över projektets eventuella partners med korta beskrivningar av respektive partner (högst 1000 tecken med blanksteg/partner).

Wikimedia Sverige (WMSE) är den svenska grenen av Wikimedia-rörelsen (som bla. driver Wikipedia). Föreningens expertis rör öppna data, öppen källkod, digital spridning, organisering av volontärer och crowdsourcing. WMSE är den organisation i Sverige som har expertis kring plattformen Wikidata. WMSE är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell allmännyttig förening. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten med väsentlig teknik. WMSE har sedan första halvåret 2012 ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens samt en aktiv och erfaren styrelse bestående av ideellt arbetande volontärer.

Nationalmuseums uppdrag är att bevara kulturarvet och främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen.

I museets samlingar finns äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik, konsthantverk samt form och design fram till idag. Totalt omfattar Nationalmuseums föremålssamlingar inklusive Statens porträtt- och slottssamlingar samt Gustavsbergs porslinsmuseum, ca 700 000 verk. Verken är beskrivna i databaser med uppgifter om konstnärer, modeller som avbildas på verket, material, tidsperiod, motiv och annan relevant information.

Nationalmuseums uppdrag vilar på tre ben: att bevara, tillgängliggöra och stå för kunskapsuppbyggnad. Nationalmuseums verksamhet ska även ge perspektiv på samhällsutvecklingen och vara en aktör i samtiden.

Till stor del från: Om Nationalmuseum/Vårt uppdrag