Projekt:Wikimaps 2015/Ansökan till Kulturfonden för Sverige och Finland

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation:
Sista ansökningsdatum: 31 januari 2015 kl. 23.59
Max bidrag: 30 000 kronor
Bedömd chans: Medel
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Syftet med vistelsen i Finland

Deltagande på Nordic Hackathon och utbyte av erfarenheter med föreningar som arbetar med fri kunskap och digital kultur

Vistelsen börjar[1]

1 juni

Vistelsen slutar

5 juni

Steg 2/5 Ändamål & dygn

Ange syftet med den planerade vistelsen (max 200 tecken)[2]

För att i juni 2015 först träffa och utveckla nya projekt med finska org., och därefter delta i ett  hackathon i Helsingfors. Där hoppas vi gemensamt med finska org. utveckla nya tjänster.

Önskad längd på vistelse[3]

15 dygn

Steg 4/5 Vistelsebeskrivning

Närmare beskrivning av vistelseprojektet[4]

Wikimedia Sverige (WMSE) är en ideell allmännyttig förening som arbetar med att stödja fri kunskap. WMSE har ett speciellt fokus på Wikimedia Foundations projekt, varav Wikipedia med sina 500 miljoner användare/månad är det mest välkända.

Föreningen arbetar en hel del tillsammans med musseer och arkiv för att digitalisera deras samlingar och göra dem tillgängliga online så att ex. historiska foton eller kartor kan illustrera Wikipedia-artiklarna. WMSE arbetar även med utbildningsväsendet för att barn, ungdomar och pedagoger skall förstå och källkritisk bedöma innehållet på Wikipedia, samt själva kunna bidra med sin kunskap. Vidare arbetar WMSE även en hel del med öppna data och teknisk utveckling.

I Finland finns vår systerförening Wikimedia Finland, som dock är nybildad och mycket mindre i storlek. Vi ser därför ett stort värde av att dela med oss av våra erfarenheter och tillsammans arbeta fram projekt som får ett mervärde av samarbete över gränserna. Trots sin ringa storlek har Wikimedia Finland haft flera intressanta projekt med museer i Helsingfors och vi vill gärna ta del av hur de lyckats med detta. Vi vet vidare att det finns många användare av finskspråkiga Wikipedia i Sverige och likaså många användare av svenskspråkiga Wikipedia i Finland. Vi hoppas därför att ett utökat samarbete mellan föreningarna kan leda till en bättre upplevelse för våra läsare.

I Helsingfors finns även organisationen Open Knowledge Foundation Finland. Det är en organisation vars arbete på många sätt överlappar och kompletterar arbetet som Wikimedia-föreningarna gör. Den svenska motsvarigheten är dock oerhört liten och outvecklad och vi tror därför att WMSE skulle kunna lära mycket från det finska teamet som vi kan ta med oss tillbaka till Sverige. De ordnar ett hackathon, ett tillfälle för utvecklare att träffas, dela erfarenheter och tillsammans programmera nya spännande saker och vi vill delta där. Programmet för hackathonet är inte publicerat än, vilket inte är ovanligt för den här typen av evenemang som ofta har en mer dynamisk form baserat på deltagarnas intressen.

Syfte och ändamål

Under resan kommer vi först att träffa Wikimedia Finland och Open Knowledge Foundation Finland för att utbyta erfarenheter samt identifiera olika kompetensområden och därigenom lägga en grund för framtida samarbeten och projekt.

Därefter kommer vi att delta på Nordic Hackathon som pågår under 2-3 juni. Hackathonet annordnas av Open Knowledge Foundation Finland. Där kan vi samarbeta med utvecklingen (programmeringen) av lösningar som vi behöver för att tillgängliggöra svensk och finsk kultur i kommande gemensamma projekt.

Bilateralt mervärde[5]

Genom denna resa kommer vi att kunna delta aktivt i Nordic Hackathon, där utvecklare träffas för att under några dagar gemensamt utveckla nya spännande lösningar på samhällsproblem. Detta sker genom att kombinera olika typer av öppna data eller genom att skapa små program som gör arbetet för olika organisationer enklare. Utöver arbetet med utveckling av ny programvara kommer vi under evenemanget att kunna dela med oss av vår omfattande kunskap om öppen data i Sverige för de finska deltagarna och lära oss mer om det arbete som sker i Finland.

Resan kommer även göra det möjligt för oss att träffa och förbättra vårt samarbete med Wikimedia Finland och Open Knowledge Foundation Finland. Vi har flera projekt som vi skulle vilja diskutera och utveckla tillsammans med dem där material och kunskaper från de två länderna kan utbytas. Vi ser att det finns goda chanser för ett ökat värde då många museisamlingar i både Finland och Sverige har material relaterat till det andra landet, och internet gör det möjligt att föra samman de digitala samlingarna för att få en helhetsbild av vår delade historia.

Målsättning[6]

Under mötena med Wikimedia Finland och Open Knowledge Foundation Finland kommer vi att konkretisera idéer och framtida projekt. Projekten kommer att röra två frågor, där våra organisationer har pågående arbetet:

1. Digitaliserandet av kulturellt material (från museer och arkiv) och sammanknytningen av detta material på sidor online, däribland Wikipedia, världens sjätte mest besökta webbplats; samt

2. Arbetet våra organisationer gör inom utbildningssektorn, där vi lär barn och ungdomar om hur de kan dela med sig av sin kunskap på Wikipedia och våra andra projekt samt hur de källkritiskt kan granska det som står där.

Genom projektet kommer vi att ha samtalat med åtminstone 30 personer på hackathonet om Wikimedias verksamhet och om arbetet med öppna data i Sverige och Finland. Vi kommer även att ha utvecklat en lösning som hjälper till att sprida kulturellt material online.

Planerad uppföljning[7]

Det arbete vi lägger på utvecklingen av nya lösningar under hackathonet kommer att kunna återanvändas i ett kommande projekt tillsammans med Wikimedia Finland och Open Knowledge Foundation Finland. Programvaran kommer att vara öppen och fri för alla att återanvända och bygga vidare på.

Vi kommer att gemensamt utarbeta en ansökan för ett större projekt till Nordisk Kulturfond eller liknande finansiär.

Steg 5/5 Meriter/referenser

Meriter/CV[8]

Wikimedia Sverige (org.nr. 802437-8310) är en allmännyttig ideell förening som verkar för att sprida fri kunskap. Wikimedia Sverige är en lokal, juridiskt obunden stödförening till Wikimedia Foundation, som driver några av världens största fria kunskapskällor, inklusive Wikipedia och Wikimedia Commons. Vi arbetar med utbildningsinstitutioner, med museer och arkiv samt med många andra org. intresserade av folkbildning och kunskapsspridning.

Föreningen grundades 20 oktober 2007 och har sitt säte och kontor i Stockholm, men vi har medlemmar i hela landet (och även utomlands). Vi har verksamhet över hela landet och mycket verksamhet bedrivs online vilket gör det lätt för vem som helst att engagera sig. Totalt har föreningen 5 heltidsanställda på sitt kansli. Från kansliet kommer tre personer att delta i vistelsen i Finland:

John Andersson: John har en Masterexamen i Europastudier med ett fokus på samarbetet i de arktiska länderna. John arbetar som projektledare hos Wikimedia Sverige och är bland annat ansvarig för att skriva föreningens ansökningar om extern finansiering och utveckla nya projekt. John har även arbetat aktivt i ett EU-finansierat projekt som tillgängliggjort Europeisk kultur online, bl.a. genom Wikimedias projekt.

Jan Ainali: Jan är utbildad högskoleingenjör och är verksamhetschef hos Wikimedia Sverige. Jan har arbetat mycket med Wikimedia Sveriges utbildningsprogram samt har god koll på teknisk utveckling.

André Costa: André Costa har en doktorsgrad i teoretisk fysik, men har bytt fokus och använder nu sina programmeringskunskaper till att utveckla smarta lösningar för digitalisering av kulturarv. Sedan två år arbetar han hos Wikimedia Sverige som utvecklare. En stor del av arbetet handlar om att genom tekniska lösningar tillgängliggöra museers samlingar online så att de kan inkluderas på Wikipedia. André har även omfattande kunskaper om öppna data.

Noter

 1. Ansökningsfrist som går ut 1 oktober 2014 gäller vistelsestipendier för år 2015.
 2. Det är önskvärt att texten inleds med "för att..." (se exempel nedan). Exempel: För att delta i en fortbildningskurs i konst- och kulturhistoria vid Stockholms Kungliga Konsthögskola i januari 2014.
 3. En drop down-lista. Välj totalt antal vistelsedygn. Stipendierna får omfatta högst 5 dygns vistelse/person samt ett resebidrag på högst 2000 kronor/person. Är er grupp större än tre personer får ni söka aktivitetsbidrag.
 4. Exempel på 'Närmare beskrivning av vistelseprojektet' :
  Projektet Arkivarbete för doktorsavhandling
  Bakgrund
  Vistelsestipendiet söks för att i samband med en doktorsavhandling i medeltida rättshistoria idka arkivarbete vid Riksarkivet i Stockholm. Doktorsavhandlingen behandlar dynamiken mellan hustru och man, fångat och exemplifierat i målsmanssystemet 1350-155. Avsikten är att avhandlingen ska skrivas vid lärostolen för svenskspråkig historia vid Helsingfors universitet. Handledare för avhandlingen är docent N.N och fil. dr. N.N. Resultatet är tänkt som en monografi på engelska, nära knuten till pågående internationella diskussioner och stadigt förankrad i den nordiska forskningskulturen, bland annat genom nätverket Medieval gender history vid Stockholms universitet. Syfte och ändamål
  Doktorsavhandlingen behandlar relationen mellan hustru och man i det medeltida och tidigmoderna Sverige (1350-1550). Målet är att öka kunskaperna om hur lagarna användes i praktiken genom att beskriva gifta mäns och kvinnors rättsliga förhållande till varandra. Ett annat mycket viktigt mål är att skapa en djupare förståelse för det unga konungariket Sverige, och därmed även Sveriges och Finlands tidigaste gemensamma historia. För att kunna Uppfylla dessa mål är det av största vikt att undersöka de originaldokument som förvaras vid Riksarkivet, vid anläggningen i Stockholm (Marieberg/Arninge). Av de dryga 20 000 urkunder som beräknas finnas från tiden, torde ungefär 14 000 finnas i Sverige, och den avgjort största delen av dessa vid Riksarkivet. Att undersöka alla dessa dokument i original är förstås varken rimligt eller tillrådligt, men via databasen SDHK kan man betydligt reducera antalet urkunder som skulle behöva studeras i original.
 5. Exempel på 'Bilateralt mervärde' : Seminariet ska ge deltagarna nya idéer kring hur de kan förbättra och utveckla sin verksamhet genom erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Finland. Målsättningen är också att lyfta fram problem och utmaningar i de båda länderna och diskutera dessa gemensamt för att tillsammans finna nya lösningar.
 6. Exempel på 'Målsättning' : Syftet med seminariet är att ge utrymme för erfarenhetsutbyte, skapa kontakter och hitta nya idéer för frivilligverksamhet i Österbotten och Västerbotten.
 7. Exempel på 'Planerad uppföljning' : Materialet som anskaffas vid Riksarkivet i Stockholm kommer att utgöra basen för doktorsavhandlingen. I och med att avhandlingen publiceras kommer det anskaffade materialet att tillgängliggöras för allmänheten att ta del av.
 8. En CV ska biläggas ansökan då den sökande är en enskild person. Även projektansvariga bör bifoga en egen CV. Om det är en förening, organisation, institution eller motsvarande som söker skall en kort presentation av den sökande bifogas (hur länge har man funnits, vad är den huvudsakliga verksamheten, exempel på andra projekt som har genomförts etc.).