Projekt:Wikimaps 2015/Ansökan till Vinnova

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Vinnova (Informationssamhället 3.0)
Sista ansökningsdatum: Slutet av augusti
Max bidrag: 500 000 (20% egen insats)
Bedömd chans: Medel
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 4 (högt)
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 5 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande:

Detta är den första delen av projektet, utav tre. För Steg 1 (denna) kan man få 500 000 kr. För Steg 2 kan man få 5 miljoner. För Steg 3 5-20 miljoner kr.

http://vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Utmaningsdriven-innovation/Utmaningsdriven-innovation/Steg-1---Initiering/

Projekttitel på svenska och engelska

Historiens kartor genom framtidens teknologi

Svensk sammanfattning

Engelsk sammanfattning

Intresseväckande beskrivning (250 tecken)

Skriv en säljande, populärvetenskaplig beskrivning om projektet för att (1) övertyga VINNOVA om projektets förträfflighet och (2) som VINNOVA kan använda i pressreleaser och annan publik kommunikation.

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att göra digitaliserade historiska kartor användbara i dagens samhälle genom att använda ny teknik och crowdsourcing. Kartor är centrala för att göra kunskap översiktlig och förståelig. En digitaliserade karta är dock bara en bild och det är mycket begränsat vad man kan göra med så låggradig data. Trots det digitaliseras tusentals kartor utan att det finns en plan för hur materialet kan användas. Från bilden kan man dock halvautomatiskt utvinna mängder med data som gör kartorna sökbara och att de kan kopplas samman med varandra och med moderna kartor, platser och händelser och inte minst med andra dataset såsom Wikipedia och Wikidata. De verktyg som finns idag är i utvecklingsstadiet eller inte sammanbundna till en fungerande helhet. Detta projekt syftar till att skapa de verktyg som saknas för att utvinna och visualisera data i denna typen av material.

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte

Målet är att utreda en serie centrala frågor och skapa ett omfattande nätverk runt digitalisering och tillgängliggörande av historiskt kartmaterial. Detta kommer att göra det möjligt att under Steg 2 utveckla tjänster som förädlar denna öppna data samt hitta spännande mönster i datamängderna. Under Steg 3 kommer materialet att inkluderas i flera projekt för att övergå från information till kunskap.

Idén är att använda halvautomatiska verktyg och crowdsourcing i kombination då vi på så sätt kan hålla nere utvecklingskostnaderna avsevärt. Därför har initieringsprojektet mål utanför det rent tekniska:

 1. Genomföra en utredning över vad som gjorts och vad som är kvar att göra. Detta för att undvika dubbelarbete.
 2. Baserat på utredningen sätta upp tekniska specifikationer och en fungerande teknisk plan tillsammans med de organisationer vi redan identifierat och andra intresserade som identifieras under arbetet.
 3. Skriva avtal med relevanta aktörer om deras konkreta involvering i Steg 2.
 4. Identifiera existerande gemenskaper samt föra samman och stärka dessa så att de arbetar åt samma håll. Wikimedia-rörelsen har redan omfattande kontakter och det finns ett stort överlapp mellan denna och andra relevanta gemenskaper, men projektet är ännu på idéstadiet och det hela måste konkretiseras tillsammans med volontärerna. Det är centralt att skapa en prioritetsordning och fördela arbetet i vår globala gemenskap och identifiera vad som endast kan lösas av heltidsanställda utvecklare i nästa steg.

Potential och nytta

Val av inriktning (se avsnitt 3.2) samt Idé och koppling till vald utmaning: 3000 tecken

Bakgrund och state-of-the-art: 2000 tecken

Citat från partners om värdet.

Wikimediarörelsen arbetar med att tillgängliggöra all världens kunskap till världens alla människor, utan kostnad och på ett pedagogiskt sätt. Över 80 000 volontärer har genom åren skapat tiotals miljoner artiklar på 287 olika språk om allt mellan himmel och jord. Media, platser och händelser försöker vi förse med koordinater och koppla till karttjänster. Att placera en händelse eller plats på en karta bidrar till ökad förståelse och händelsen sätts i en kontext. Men platsen där exempelvis en historiskt viktig byggnad ligger har dock ändrat sig över tid och en modern karta är inte alltid det som ger bäst förståelse. Att kunna se hur en plats har utvecklats över tid (representerat av historiska kartor) gör det även möjligt att få en djupare förståelse. Den enorma mängd information som finns integrerat i kartorna blir då till kunskap. Att utvinna den informationen är dock inte lätt och i dagsläget finns ingen tjänst som gör det möjligt att panorera över en plats över tid och se hur den förändrats och vad som dykt upp.

Vi vill nu skapa en ny och innovativ tjänst kallad Wikimaps, som genom Wikimedia-rörelsens resurser redan från början kommer att bli global i sitt fokus. Allt kommer att bygga på öppen programvara och redan från start kommer vi att arbeta för att koppla samman Wikimaps med världens största encyklopedi, Wikipedia, och med Wikimedias andra projekt. Genom vårt starka konsortium av partners vill vi utveckla de nödvändiga verktyg som gör det möjligt att använda historisk kartdata för att kontextualisera platser och händelser, till exempel för Wikipediaartiklar. Dessa historiska kartor digitaliseras av museum och arkiv över hela världen och enorma summor används för detta. Det saknas dock tjänster för att enkelt utvinna data från dessa och därigenom skapa ett mervärde. Upphovsrätten har löpt ut för det historiska kartmaterialet vi riktar in oss på och vi vill koppla samman dessa gamla kartor för att skapa nya och djupare insikter än vad som är möjligt om man bara fokuserar på ett museums eller arkivs samling. När materialet väl är vektoriserat i stor skala kan nya marknadssegment skapas och den enorma datamängden kan användas på oräkneliga sätt. Detta kommer att bidra med stora mängder högintressant data till Informationssamhället 3.0.

Redan nu laddas många kartor upp på vår mediadatabas, Wikimedia Commons och där finns tiotusentals kartor i vår databas som vi kan använda i vårt experiment. Detta behövs då historiska kartor inte följer en standard utan speciallösningar kommer att behöva byggas för olika typer av kartor. Det omfattande arbetet med att sortera upp kartorna på Wikimedia Commons och på andra sätt förbereda dem för våra kommande verktyg har redan påbörjats av intresserade volontärer. Tusentals timmar volontärtid har redan gått in i det arbetet vilket pekar på möjligheterna med volontärinvolvering även i senare steg.

Vi har haft omfattande diskussioner med våra volontärer och utvecklare om vad som är möjligt och vill nu inleda fler diskussioner med personal från musei- och kultursektorn för att utreda vilka verktyg de finner mest intressanta för sitt professionella arbete – detta för att projektet skall få så stort mervärde som möjligt och säkerställa framtida resurser för projektet (inkluderat både utveckling och ytterligare kartmaterial). Stora delar befinner sig dock på idéstadiet och behöver konkretisera och samordnas genom framtagandet av en konkret plan för hur detta arbete skall gå framåt, vad som behöver göras och vem som ska göra vad.

En del förarbete, som kan gå att återanvända, har redan skett inom ramen för projektet Wikimaps Nordic som pågick under 2014. Wikimaps Nordic sammanförde Wikimedia-rörelserna i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Estland för diskussioner kring historiska kartor. Diskussioner inleddes även med museer och arkiv i länderna. Vi bedömer därför att vi kommer att kunna klara av att både utreda det hela närmare och skriva en teknisk specifikation och utvecklingsplan.

Under Steg 1 (Initieringen) genomför vi därför en utredning där vi undersöker följande:

 • Vilka tidigare initiativ som har gjorts inom området samt identifierar återstående luckor. Undersöka vilka slutanvändarna är och vilken typ av behov de har (med utdata etc.). Riksantikvarieämbetet är ett exempel på detta.
 • Vilka existerande gemenskaper det finns kring denna typ av material och hur kan vi knyta dem till detta som volontärer eller slutanvändare?
 • Vilka som förvaltar relevant och fritt material i Sverige som kan inkluderas eller kopplas samman med Wikimaps? Saknar vi någon specifik typ av (kart)material som vi måste införskaffa under Steg 2?
 • Inventera vilka tekniska lösningar som redan existerar för effektiv digitalisering och vektorisering av kartor.
 • Ytterligare finansieringsmöjligheter, från ex. slutanvändarna, för Steg 2, kommer att undersökas.

Utredningen kommer att ligga till grund för en noggrann teknisk specifikation och en utvecklingsplan för det fortsatta arbetet. Där kommer vi att specificera:

 • Hur slutprodukten Wikimaps ser ut? D.v.s. vad behöver finnas och utvecklas (fastställande av arbetspaket)?
 • Hur lång tid de olika delarna kommer att ta?
 • Vem som ska göra vad?
 • Hur vi når ut med information om denna nya tjänst till fler användare?

Under Steg 2 (Samverkansprojekt) kommer vi sedan att utveckla tjänster för att det historiska kartmaterialet skall gå från information till kunskap. Detta handlar både om:

 • Intensiv teknisk utveckling för att lösa de tekniska problem som identifierats för att skapa nytta och mervärde av de historiska kartorna. På så sätt kan vi utveckla och integrera enskilda lösningar. Samt slutligen skapa en fungerande prototyp.
 • Stöd till de organisationer vi varit i kontakt med under Steg 1 för att möjliggöra att de kan bidra med det kartmaterial vi behöver för att konceptualisera. Detta kan handla om prioriteringar av dataseten, juridisk undersökning om de kan släppa kartmaterialet till Wikimedias projekt, praktisk hjälp vid tillgängliggörandet av dataset, etc. Detta är inte huvudfokuset, men det är troligt att en del resurser kommer att behöva läggas på detta.

Under Steg 3 (Följdinvestering) kommer vi att arbeta med att koppla samman Wikimaps med nya partners och på så sätt generalisera resultatet och nå nya användargrupper; gå vidare i utvecklingen och bygga vidare på idéer som uppkommit under Steg 2; samt öka medvetenhet om Wikimaps hos potentiella nyttjare.

Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt

Roller samt Övriga aktörer (tabell): 3500 tecken

Wikimedia Sverige har en lång historia av att jobba med nyskapande projekt som kopplar samman kultur och IT, varav en del varit finansierade av Vinnova, däribland det mycket framgångsrika projektet Offentligkonst.se. Föreningen jobbar ofta tillsammans med myndigheter och andra aktörer inom kultursektorn både i Sverige och internationellt och har ett stort nätverk att jobba med och fokuserar framförallt på att involvera dem i Wikimedias olika projekt. Föreningens kansli har omfattande erfarenhet av projektledning och projektutveckling. Wikimedia Sverige kommer att verka som projektledare och ha huvudansvaret att sammanställa en mer omfattande plan och ett större nätverk runt projektet.

Som en del av förberedelserna inför det fortsatta arbetet på projektet har vi identifierat centrala samarbetspartners inom den offentliga sektorn, den privata sektorn samt inom akademin som på olika sätt lovat att hjälpa till att säkerställa projektets fortsatta framgång. Vi kommer inom ramen för projektet att samarbeta tätt tillsammans med följande partners:

Riksantikvarieämbetet har RAÄ som slutanvändare

Umeå universitet har genom HUMlab världsledande expertis inom humaniora och IT. Deras UmU/HUMlab som forskare

Kungliga biblioteket har KB som tillhandahållare av material.

Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet

Projektplan och projektorganisation: 4000 tecken

Wikimedia Sverige kommer att skapa den tekniska specifikationen och utvecklingsplanen. Vidare kommer Wikimedia Sverige att vara huvudansvarig för att undersöka:

 • Vilka tidigare initiativ som har gjorts inom området och identifiera luckor. Undersöka vilka slutanvändarna är och vilken typ av behov de har (med utdata etc.). Riksantikvarieämbetet är ett exempel på detta.
 • Vilka existerande gemenskaper finns kring den här typen av material och hur kan vi knyta dem till detta som volontärer eller slutanvändare?

Riksantikvarieämbetet kommer att understödja Wikimedia i utredningen om vilka behov som finns hos slutanvändarna (d.v.s. en funktionsanalys), samt är huvudansvarig att undersöka:

 • Ytterligare finansieringsmöjligheter, från ex. slutanvändarna, för Steg 2.

HUMlab kommer att undersöka:

 • Vilka sitter på relevant och fritt material i Sverige som kan inkluderas eller kopplas samman med Wikimaps? Saknar vi någon specifik typ av (kart)material som vi måste införskaffa under Steg 2?
 • Inventera vilka tekniska lösningar som redan existerar för effektiv digitalisering och vektorisering av kartor.

KB kommer att genomföra en undersökning:

 • För att inventera tillgängliga karttyper och en teknisk behovsanalys för de mest förekommande karttyperna.

Under Steg 2 kommer utveckling att ske

Efter Steg 3 ska flera länder utanför Norden tagit del av erfarenheterna och projektets innehåll.

Några av parterna har tidigare arbetat tillsammans med gemensamma projekt medan några inte tidigare samarabetat varför den gemensamma mognadsgraden för det aktuella projektet är lägre. Under Steg 1 kan ett arbetssätt och hur kunskaper och erfarenheter skall spridas mellan projektparterna fastslås. Därtill kan en lämplig arbetsfördelningen av utvecklingsarbetet under Steg 2 och Steg 3 fastslås. Inför steg 2 ska den gemensamma mognadsgraden vara hög och en samsyn om utmaningarna och hur vi ska jobba konkret i fortsättningen skall vara fastslaget.

För att ett utbyte av erfarenheter och kunskap skall ske mellan deltagaran kommer regelbundna möten att hållas för projektdeltagarna online. Därtill kommer fem fysiska träffar med projektpartners för att fördela arbetet och stämma av.

Deltagande på relevanta konferenser för att ta del av det nyaste inom området, detta inkluderar men är inte begränsat till, State of the Maps i Venedig, Italien eller Toronto, Kanada, ???, ????, ?????.

Motivera, kommentera budget: 2000 tecken

Tidsplan

 1. 15 augusti 2015: Projektet påbörjas.
 2. 21 januari 2016: Projektavslut och slutrapportering.

Budget Wikimedia Sverige

Löner: 175 000 kr
Tjänster: 75 000 kr
Utrustning: kr
Material: kr
Immaterialrätt: kr
Indirekta kostnader: kr
Resor: 25 000 kr
Övrigt: kr
Totalt: 625 000 kr

Egen finansiering: 125 000 kr.

Kommunikation och upphovsrätt

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skicka ut pressreleaser under projektets faser där stiftelsens bidrag givetvis kommer att framhållas. Wikimedia Sverige har även ökat sin närvaro på sociala medier och håller där på att bygga upp ett allt större community av följare. Vi kommer att satsa en del resurser för att där sprida information om projektet riktat mot den konstintresserade allmänheten samt journalister och kommunalanställda.

Allt resultat och producerat material från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC BY-SA-3.0) vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges hemsida och är tillgänglig för både Vinnova och andra intressenter.

Uppföljning och kvalitetsarbete

I slutet av projektet sammanställs lärdomar och best-practice i en rapport. Rapporten kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges wiki och kommer att kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter. Wikimedia-gemenskapen och andra intressenter kommer att inbjudas att kommentera och delta i skapandet av rapporten. Genom de lärdomar som görs och den grund som läggs under projektet hoppas vi underlätta fortsatt arbete med att successivt utöka databasen med offentliga konstverk.

CV-bilaga (obligatorisk): använd mall – endast för nyckelpersoner (1 sid/person)

Bildbilaga (obligatorisk): en sida måste utgöras av projektets effektlogik (se avsnitt 3.3), övriga sidor används för valfria bilder (3 sidor)

Blankett för försumbart stöd**

Denna bilaga gäller endast för projekt där huvudfokus är ”Konstellationsbyggande och idéutveckling” (se avsnitt 3.2). För dessa projekt måste ALLA företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (t.ex. vissa bransch-, kluster- och medlemsorganisationer) och som söker bidrag från VINNOVA underteckna blanketten för intyg om försumbart stöd. Detta innebär t.ex. att projekt där hela bidraget går till universitet, högskolor och institut inte behöver lämna in några underskrivna blanketter för försumbart stöd.