Projekt:Wikipedia för hela Sverige/Ansökan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Projektplan för Wikipedia för hela Sverige 2022.
Budgetför Wikipedia för hela Sverige 2022.
Tidplan för Wikipedia för hela Sverige 2022.

Instruktioner för projektplan

1. Bakgrund och problemformulering

Wikimedia Sverige är den nationella stödföreningen för Wikipedia och de övriga Wikimediaprojekten.[1] Föreningen har som mål att utveckla verksamheten i hela landet, så att föreningen blir till en medlemsdriven folkrörelse för fri kunskap. Därför behöver aktiviteter ske i hela landet, och både individer och organisationer ska kunna bidra till att kunskap fritt kan spridas, byggas vidare på och nyttjas av alla.

För att kvaliteten på Wikipedia ska nå upp till den höga nivå som krävs av en så pass välanvänd kunskapskälla behöver fler engageras. En mångfald av röster är en förutsättning för att en av Sveriges mest populära informationskällor inte ska tas över av extremister av olika slag, och för att fler röster ska få ta plats och påverka innehållet. Projektet bidrar till att lösa de utmaningar som Wikipedia står inför – såsom bristande mångfald bland skribenter, ojämn täckning av ämnen och behov av fler verifierbara källor. Om vi inte löser obalansen riskerar Wikipedia att förlora trovärdighet.

Wikimediarörelsen bygger på många små bidrag från ett stort antal personer. Det är en modell som har fungerat överraskande bra under åren. Det är dock en modell som bygger på att fler personer börjar engagera sig i plattformarna och bidrar med sitt kunnande och med sin tid. För att de skall kunna bidra på ett effektivt sätt krävs att de får insikter hur Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna fungerar. Detta kan till viss del ske med hjälp av helt digitala resurser, men trösklarna kan sänkas avsevärt för den intresserade nybörjaren om hen kan få visst stöd och hjälp på plats.

Föreningen har de senaste åren arbetat med att på olika sätt att engagera personer i digitalt volontärarbete, ett arbete som accelererade under pandemin. Genom organisationens tekniska kapacitet och Wikimediarörelsens digitala plattformar har föreningen en mycket stabil grund att stå på för att i än större omfattning organisera onlineengagemang, och även stötta andra organisationer i civilsamhället med att föra ut sin kunskap digitalt och på så sätt nå en större publik.

Att öppna upp för fler möjligheter till engagemang i föreningen är ett centralt syfte i sig. Wikimediarörelsen är en pionjär för en civilsamhällesmodell där en digital plattform står i centrum för engagemanget. Vi möjliggör volontärarbete från hemmets trygga vrå och vi vet att ex. många personer med neuropsykiatriska utmaningar har funnit en inkluderande miljö där deras styrkor har tagits tillvara, vilket skapar mening och värde. Samtidigt skapar vi fysiska och digitala mötesplatser för den som vill. Detta vill vi fortsätta bygga upp. Riktad kommunikation och aktiviteter genom projektet kan ge fler möjlighet att delta i vår verksamhet.

Idag finns många aktörer med stora lokala nätverk och enorma mängder information som skulle passa på Wikimediaplattformarna. Genom samarbeten kan dessa nå ut med sin kunskap och vi kan engagera nya volontärer i föreningen. På så sätt skapas positiva synergier där exempelvis kultur- eller föreningshistoria kan spridas och bevaras digitalt utan stora kostnader, och vi har tekniken som möjliggör detta. Eftersom det här är nya sätt att samverka lokalt och digitalt behövs både snabbt experimenterande och långsiktighet. Vi vill genom projektet testa nya koncept med nya partner och sedan skala upp dem över hela landet för att kunna bygga en långvarig närvaro med lokala grupper som fortsätter arbetet efter projektetslut.

Kännedom om föreningen saknas i dagsläget hos allmänheten. Genom projektet får potentiella volontärer och partnerorganisationer kunskap om vart de ska vända sig för att få hjälp att komma igång och hur de kan stödja verksamheten.

Att föreningens verksamhet utvecklas kommer att bidra till en rad effektmål där projektet bidrar till att på både kort och lång sikt skapa ett ökat engagemang i föreningens verksamhet samt på de digitala Wikimediaplattformarna, varav Wikipedia är den mest välkända. Värdet av dessa insatser är flera och beskrivs nedan.

Problem för föreningen som projektet bidrar till att lösa

Föreningen behöver utöka sin verksamhet till alla delar av Sverige

Föreningen är på många sätt storstadsfokuserad och relativt homogen. Därtill är organisationen i stort sett okänd, trots att Wikimedia Sverige är den officiella stödföreningen för Wikipedia, en av världens mest välkända plattformar.

De flesta i Sverige vet inte om att de kan engagera sig i Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna och att Wikimedia Sverige kan stötta dem. Organisationer och företag känner inte till hur de kan dela sin kunskap och material till plattformarna eller hur de på andra sätt kan stödja arbetet, såsom genom samarbeten och ekonomiska bidrag.

Föreningen måste utveckla nya samarbeten med det svenska civilsamhället och lokala aktörer

Nya vägar för att nå ut behöver identifieras. Samarbete med andra rörelser och organisationer behövs för att nå ut till nya målgrupper och för lokal förankring. Redan idag har föreningen framgångsrika partnerskap med organisationer och myndigheter på nationell nivå, med Wikipedia som dörröppnare. Fokus har dock inte legat specifikt på att stärka aktiviteter och engagemang över hela landet, vilket vi ser potential för nu.

Wikimedia Sverige har de senaste åren fört diskussioner om fördjupat samarbete med mängder av olika organisationer i olika delar av landet och även genomfört olika pilotprojekt och framgångsrika punktinsatser. I många fall har vi dock inte kunnat gå vidare med arbetet på grund av bristande resurser. Grunden för nationellt engagemang och samarbeten finns, men riktade och långsiktiga investeringar behövs.

Föreningens volontärengagemang behöver utvecklas till alla delar av landet

Föreningen behöver också säkerställa att engagemang som väcks under projektets gång kvarstår över tid. Som en del av projektet kommer föreningen att arbeta för att upprätta en mer decentraliserad struktur där lokala delar av organisationen har större förmågor och möjligheter att arbeta självständigt med lokala aktiviteter. Det säkerställer lokalt engagemang och ägandeskap. Detta innebär att ett nytt organisatoriskt upplägg kommer att behöva utvecklas, där Wikimedia Sverige kommer att ta inspiration från de många föreningar som har sådan struktur idag. Extra spännande blir detta då föreningen är sprungen ur en i grunden digital rörelse. Det betyder att föreningen i sin verksamhet behöver förhålla sig till Wikipedias volontärer gällande alla aktiviteter som bedrivs ute i samhället.

Ett starkt civilsamhälle behöver erbjuda en flora av sätt att engagera sig på som passar olika typer av människor. Wikimediarörelsens arbete med både fysiskt och digitalt engagemang kan här fylla en viktig funktion då det digitala engagemanget kan bibehållas även om fysiska möten är begränsade. Wikimedia Sverige vill genom projektet erbjuda ett lokalt volontärengagemang både runt evenemang och andra sociala aktiviteter, såväl som digitala volontäruppgifter. Under pandemin har intresset för att volontärarbeta ökat markant och digitalt volontärengagemang ligger rätt i tiden. Föreningen har en mycket god förståelse för hur digitala lösningar kan nyttjas för att bygga gemenskaper. Ett projekt som detta skulle också göra det möjligt att utveckla lösningarna ytterligare.

Föreningens varumärke behöver stärkas i hela landet

I allmänhet är det inte känt att Wikimediaplattformarna drivs av en icke-kommersiell aktör utan säkra intäkter. Det finns hos många en felaktig förväntan eller okunskap om att Wikipedia skulle klara sig utan hjälp och nytt engagemang. Då Wikimediarörelsen inte kan förlita sig på försäljning av tjänster eller generella statsbidrag är det en ständig utmaning att säkerställa donationer och projektbidrag för att drifta plattformen och öka verksamheten. Det är dock svårt att samla in regelbundna och omfattande donationer i Sverige då föreningen är så pass okänd. Det innebär även att det är svårt att få igenom budskap och hitta nya volontärer.

Problem på Wikipedia som projektet bidrar till att lösa

Genom projektets insatser kommer engagemanget att öka, vilket i sin tur bidrar till att lösa de många problem och utmaningar som Wikipedia och de andra Wikimediaprojekten står inför.

Wikipedias mål är att samla all världens kunskap och göra den tillgänglig för alla. På tjugo år har det vuxit till världens största uppslagsverk, och en av historiens största samlingar av kunskap. Sammanställningen och spridningen av kunskap står volontärer för, en gemenskap som drivs och förenas av viljan att bidra till ett uppslagsverk av hög kvalitet och trovärdighet, fritt tillgängligt för alla. I dag är Wikipedia en av världens mest besökta webbplatser, och den enda bland de största som drivs ideellt.

På övergripande nivå är det centralt för hela Wikimediarörelsen att skapandet och tillgängliggörandet av kunskap sker på ett demokratiskt sätt, där kunskapsförmedlingen bidrar till fri åsiktsbildning och främjar livslångt lärande. Återigen är knäckfrågan, för att åstadkomma detta, hur man främjar en växande gemenskap, sett till både antal och mångfald.

Nedan presenteras några av de utmaningar som encyklopedin står inför, och problem som redan existerar.

Det är svårt att komma igång med att bidra

För att nya volontärer framgångsrikt ska komma igång med att bidra är det viktigt att projektets aktiviteter som involverar Wikipedia planeras i nära samarbete med den aktiva gemenskapen på Wikipedia. Riktlinjerna på Wikipedia har utarbetats under många år och det krävs att nybörjare får lära sig hur de effektivt och positivt kan bidra med innehåll. Det är dessa riktlinjer som ligger till grund för hur trovärdighet och kvalitet formas på en öppen plattform som Wikipedia, även om det kan verka svårgenomträngligt vid första anblicken.

Att erfarna delar med sig av regler, praxis och guidning om vad som gäller på plattformen är centralt för att undvika att nya användares material blir bortplockat vid granskning. Formerna för hur detta kan ske effektivt i samband med aktiviteter på lokal nivå behöver utvecklas.

Innehållet har ojämn täckning på grund av ojämnt deltagande

Även om Wikipedia innehåller en enorm mängd information är det långt kvar innan all mänsklig kunskap finns där. På svenska handlar exempelvis endast en av fem biografier om kvinnor, och det gäller även biografier om personer från modern tid.

Wikipedia har även en ojämn geografisk täckning. Stockholm och Göteborg har en mycket god täckning av alla upptänkliga artiklar, medan många andra orter har mycket rudimentär information. För de platser som knappt finns beskrivna är det viktigt att arbeta strategiskt för att förbättra materialet om orterna. Att göra detta kräver dock riktade insatser då lokala gemenskaper av volontärer behöver komma på plats. Om så inte sker riskerar den ojämna täckningen bestå under lång tid.Hur väl olika ämnesområden på Wikipedia är täckta skiljer sig oerhört mycket åt beroende på vilka volontärer som engagerat sig på plattformen. Kvaliteten och omfattningen på artiklarna skiljer sig åt markant baserat på detta.

Wikimedia Sverige har erfarenhet av att jobba med specialistorganisationer för att kartlägga material som saknas, t.ex. saknade artiklar inom olika ämnen eller saknade fotografier från olika platser samt material som finns på andra språkversioner som kan översättas. Nya partnerskap med olika aktörer som utbildningsinstitutioner, museer, forskargrupper, myndigheter, andra civilsamhällesorganisationer behövs dock för att komma vidare i arbetet. Många av de nya partnerskap som föreningen behöver ingå för att förbättra den geografiska täckningen kommer vara med betydligt mindre organisationer, vilket innebär att föreningen kommer att behöva förenkla processerna, både tekniskt och resursmässigt, för att bidra.

Det är svårt att hantera fake news och olika påverkanskampanjer lokalt

När artiklar skall skrivas krävs kvalitativa källor, då all information som finns på Wikipedia ska stödjas av källhänvisningar. Att enkelt kunna källbelägga information är ett viktigt redskap i ett digitalt och snabbt föränderligt medielandskap där även falska nyheter och ryktesspridning sker otroligt snabbt och når en stor publik.

Spridningen av medvetet och verifierbart felaktig eller falsk information eller propaganda riskerar att sprida missförstånd, leda till dåligt underbyggda beslut, försena lösningar och skapa misstro för institutioner och osämja bland medborgarna. Påverkansförsök sker även på lokal nivå och det är viktigt att det finns lokalt engagemang för att belysa och bemöta det.

Wikimediarörelsen har ofta varit mycket framgångsrik i att hantera dessa problem, vilket har lyfts fram i media upprepade gånger.[2] Det bygger dock på att det finns en kritisk massa som arbetar med encyklopedin, och att dessa har de verktyg och kunskaper som krävs för att neutralt och objektivt skildra kontroversiella eller polariserade frågor i realtid. Inte minst har detta varit viktigt när det kommer till aktuella händelser samt olika typer av krissituationer. Är antalet deltagare för få blir utmaningen snabbt för stor och volontärerna blir utslitna. Även om användandet av Wikipedia ökar finns det oroande trender där deltagandet på Wikipedia, inom vissa områden, har sjunkit och där kvaliteten har varit svår att upprätthålla. Arbetet med att engagera fler personer behöver därför öka.

Det finns en bristande mångfald bland de som bidrar

En viktig mångfaldsaspekt i det här projektet är att ta hänsyn till den skevhet som finns hos Wikipedias volontärgemenskap. Bland de som bidrar har snedfördelningen blivit allt tydligare: fler män än kvinnor, fler högutbildade än lågutbildade, fler storstadsbor än landsbygdsbor, fler personer som är födda i Sverige än som har kommit hit från andra länder samt fler personer med stor datorvana än de med lite datorvana. Det är ett problem då de som inte bidrar har mindre inflytande över vilka perspektiv som får utrymme i encyklopedin.

Att börja engagera sig inom en rörelse där det finns brister i mångfalden kan innebära ökade trösklar. Kompetens och stöd behövs för att jämna ut spelplanen. Föreningen måste engagera nya grupper av volontärer som kan dela kunskap och ledarskap för ett mångsidigt samhälle med förmåga att uppnå målen för vår rörelse. Genom riktade initiativ kan fler representanter från de olika grupperna nås. Aktiviteterna i projektet måste noggrant planeras och utlysas på ett sådant sätt att det säkerställer att en mångfald bland deltagarna och att olika grupper kommer till tals angående behov och resurstillgångar.

Det finns en bristande förståelse hos läsarna hur informationen källkritiskt bör hanteras

Förtroendet för Wikipedia är högt och det finns i vissa fall en tilltro till informationen på plattformen som inte är källkritisk. Detta är ett problem då felaktigheter kan få ökad spridning. Att kritiskt läsa texten på en plattform som Wikipedia är centralt. Allmänheten behöver få en ökad kännedom om hur kvaliteten på en artikel kritiskt kan bedömas.

Detta är något föreningen behöver bli bättre på att kommunicera till allmänheten. På så sätt får de inte bara insikt i hur plattformen arbetar med att fylla på med verifierbar kunskap, utan även hur de själva kan bidra med källor av hög kvalitet och hur de kan kontrollera att innehållet är riktigt.

2. Anknytning till FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Allmän tillgång till information agerar katalysator för uppfyllande av många av Globala målen. Ett fritt uppslagsverk för alla kan därför ses som ett underlag indirekt bidragande till fler än de listade specifika målen för detta projekt. Att säkerställa kvaliteten på informationen är dock central.

Globalt mål 4: God utbildning för alla – God utbildning för alla

Fler än åtta av tio svenskar använder Wikipedia, och när det kommer till studenter är det fler än nio av tio. Få kunskapsresurser når så brett som innehållet på Wikipedia, och därmed är det en helt central resurs för folkbildning och livslångt lärande. I det här projektet kommer evenemang och utbildningar möjliggöra för fler att ta del av och bidra till innehållet. Fler kunskapsresurser kommer att tillgängliggöras, vilket öppnar för likvärdiga, jämlika och inkluderande studier. Med en ökad mångfald och kvalitativ information bidrar projektet till en utbildningsresurs som är relevant för människans hela livssituation.

Globalt mål 11: Hållbara städer och samhällen – Mål 11 lyfter fram vikten av att skydda världens kultur- och naturarv. Wikimediarörelsen har arbetat med kulturarvsaktörer under många år för att tillgängliggöra kulturarvet online. De svenska kulturarvsinstitutionernas samlingar får hundratals miljoner visningar via Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna varje år. På så vis har Wikimediarörelsen kommit att bli en helt central bärare av det digitaliserade kulturarvet. Wikimediarörelsen driver även de två största fototävlingarna i världen, med fokus på natur- respektive kulturarvet. På så vis uppmärksammar och synliggör Wikimediarörelsenvärldens kultur- och naturarv.

Fortfarande finns det dock stora luckor. Information saknas helt, eller är bristfällig. Fotografier saknas. Bränder, översvämningar och andra katastrofer allt vanligare. Det här projektet bidrar till att trygga det svenska kultur- och naturarvets framtid, genom partnerskap för digitalisering och tillgängliggörande liksom ökat volontärengagemang för det digitala kulturarvet.

Globalt mål 17: Genomförande och globalt partnerskap – Wikimediaplattformarna är avgörande som resurser för att knyta samman information. Men för att få tillgång till informationen behövs partnerskap mellan organisationer. Därför är partnerskap helt centralt i det här projektet. Genom att fördjupa befintliga och ingå nya experimentella partnerskap kommer tillgången till information stärkas, vilket i sin tur är en central komponent för att alla globala målen ska kunna nås.

3. Om er organisation

Wikimedia Sverige (WMSE) är en ideell förening som arbetar för att alla människor ska ha fri tillgång, och möjlighet att bidra, till mänsklighetens samlade kunskap. Vi är en nationell, juridiskt obunden, stödförening till Wikimedia Foundation, som driver några av världens största fria kunskapskällor, inklusive Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons.

WMSE grundades som ideell förening 2007 då det fanns ett behov bland Wikipedias skribenter att få stöd från en juridisk person att hantera större summor pengar, att genomföra samarbeten med olika organisationer, att driva långsiktiga projekt m.m. Föreningens har från start även fokuserat på att stödja andra initiativ som leder till att kunskap fritt kan spridas och bearbetas av fler, även utanför Wikipedia.

Föreningen har ett unikt utgångsläge som skapar möjligheter och utmaningar, då de webbplatser som vi bidrar till att utveckla är så oerhört välanvända. Varje månad används Wikipedia av en halv miljard människor som läser över 20 miljarder sidor. Hela 83% av alla svenskar som är online uppger att de använder webbplatsen. Bland studerande är det hela 94%.[3] Wikipedia används av nästan hela Sveriges befolkning, oavsett kön, ålder eller geografisk hemvist. Flera undersökningar pekar på att förtroendet är högt, oavsett politisk tillhörighet.[4]

Wikimedia Sverige är en innovativ organisation som älskar partnerskap. Vi driver projekt med alltifrån myndigheter och FN-organ till museer, andra föreningar och volontärer. Svenska Postkodstiftelsen har jobbat med oss i två globala projekt med fokus på insamling och tillgängliggörande av data om världens kulturarv. Föreningen arbetar aktivt med arkiv, bibliotek och museer och utbildningssektorn, för att främja användande av Wikipedia och spridning av kulturarv via Wikimedias plattformar. Föreningen har de senaste åren även fått ett utökat ansvar att globalt koordinera arbetet för att tillgängliggöra material från partner (ex. bildmaterial från museer och arkiv eller forskningsmaterial). Vi arbetar också aktivt med att öka mångfalden hos de som bidrar till plattformarna, i innehållet och bland läsarna, t.ex. genom kampanjen WikiGap som vi driver med Utrikesdepartementet.

Föreningen bidrar aktivt till att utveckla MediaWiki, mjukvaran bakom Wikipedia. I Sverige leder vi arbetet med att utveckla en talsyntes för Wikipedia, Wikispeech,[5] så att man ska kunna lyssna på artiklarna, för att göra informationen tillgänglig för fler. Vi bygger även verktyg för att volontärer och partnerorganisationer ska kunna bidra enklare.

Vi har inlett ett mycket aktivt arbete med att öka föreningens synlighet för att öka kännedom och engagemang. Arbetet genomförs under de kommande åren och inkluderar en strategisk inriktning om att utveckla en folkrörelse för fri kunskap som inte bara är aktiv online.

Planen är att genomföra stora delar av projektet genom att använda befintliga personalresurser, och därmed även teknik och lokaler vi redan har. De områden där vi kommer behöva stärka upp med personal är extern kommunikation och värvning.

4. Projektsammanfattning

Genom nya samarbeten med både nationella och lokala organisationer anordnas event som knyter samman digital aktivism och lokalt civilsamhälle. De nyskapande aktiviteterna, stödda av flera tunga nationella aktörer, ger ökad synlighet för hur föreningen stödjer arbetet på Wikipedia samt bygger lokal kapacitet för hållbar nationell närvaro.

Målet är att bli en folkrörelse med synlighet och aktivitet över hela landet med bättre mångfald, vilket i sin tur förbättrar Wikipedias kvalitet.

5. Målgrupp

Fokus är framförallt på ungdomar, äldre och kvinnor då dessa är underrepresenterade hos oss. Personer ur dessa målgrupper kommer att bjudas in och ges utbildning hur de kan engagera sig både i föreningens verksamhet samt i arbetet på Wikimediaplattformarna. Fokus på eventen kommer att anpassas baserat på insikter från våra partnerorganisationer för att våra huvudsakliga målgrupper ska vilja engagera sig. Flertalet av aktiviteterna kommer dock att vara öppna för alla. Vi når deltagarna genom att samarbeta med olika lokala organisationer samt svenskt civilsamhälle och genom flera riktade kommunikationsinsatser.

Digital aktivism skapar unika förutsättningar för engagemang där tillgång till delar av civilsamhället annars är begränsad. Den ökade digitala kompetensen tack vare pandemin skapar nya möjligheter, där vi nu kan nå ännu fler.

Aktiv kommunikation och partnerskap bedrivs för att nå ut och för att visa hur Wikimediaplattformarna kan fungera som infrastruktur för kunskapsspridning. Här drar vi även nytta av vårt befintliga arbete med ex. kulturarvsinstitutioner och myndigheter.

6. Geografiskt område

Fokus är på länen Västerbotten, Uppsala, Östergötland och Skåne. Dessa har såväl större universitetsstäder som mycket landsbygd, utifrån tesen att vi engagerar äldre, föreningsaktiva personer men även har stor potential bland unga, kvinnliga studenter. Länen har spridning geografiskt över landet, och samlar ca ¼ av Sveriges befolkning. Vid nya insikter kan fler län läggas till. Organisering eller deltagande på utvalda event på andra platser kan ske för att nå nationell synlighet.

7. Syfte

Projektet syftar till att etablera Wikimedia Sverige som en ideologiskt grundad, lokalt förankrad folkrörelse med verksamhet i hela Sverige. Med engagemang från både lokala organisationer och volontärer bidrar folkrörelsen till att utveckla Wikipedia och de övriga Wikimediaplattformarna.

Genom projektet ges förutsättningar för långsiktigt och brett engagemang från allmänhet, civilsamhälle och andra aktörer, så att de på olika sätt aktivt kan bidra till Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna med mångfacetterad kunskap. Därigenom kan vi tillsammans uppnå visionen om att samla och sprida världens samlade kunskap. Det bidrar till att Wikipedia fortsätter att vara en plattform som en majoritet känner tillit till, i en alltmer polariserad samtid.

8. Förväntade resultat

Wikipedia behöver fler volontärer. Fler ögon gör att misstag rensas ut, och att de med en destruktiv agenda får svårare att påverka eller styra innehållet. Föreningen vill bidra till att skapa den mångfalden genom projektet.

Svenskt civilsamhälle får genom projektet bättre förutsättningar att nå ut med sin kunskap och folkbilda genom Wikimedias plattformar. Vår vackra natur och vårt rika kulturarv förevigas digitalt och aktiviteterna bidrar till att skapa lokal stolthet liksom att främja lokal turism.

Att tusentals fler genom projektet lär sig hur plattformen faktiskt fungerar gör att de mer källkritiskt kan använda materialet och förstå dess styrkor och svagheter.

Trots att intresset för volontärarbete ökat under pandemin saknas dock ofta möjligheter lokalt. Projektet etablerar de strukturer som behövs för lokalt och digitalt engagemang i föreningen. Digitala arbetsmetoder är kärnan i vår verksamhet, och gör oss smått unika i civilsamhället. Med projektet öppnar vi upp för fler personer att engagera sig oavsett var de bor, speciellt nu när pandemin har förbättrat digitala kunskaper.

Utöver att nå målgrupperna äldre, kvinnor och ungdomar når Wikimedia Sverige en hög andel personer med neuropsykiatriska begränsningar. Projektet ger oss förutsättningar att utveckla verksamheten så att fler personer med NPF kan nås och inkluderas i vår samhällsbyggande gemenskap, som av åtskilliga med NPF har beskrivits som unik och ovärderlig för deras personliga utveckling och känsla av värde och självrespekt.

Spår 1: Ökad kännedom om Wikimedia

Vårt aktiva och tydliga kommunikationsarbete leder till att Wikimedia Sverige och rörelsens varumärken blir mer välkända över hela landet.

Spår 2: Lokalt engagemang och samarbete med svenskt civilsamhälle

Den verksamhet vi ordnar med lokala partner skapar intresse för föreningens arbete. Deltagarna ges möjlighet till fördjupat engagemang och stöd ges till lokala volontärgrupper att organiseras. Vi väcker digitalt engagemang med lokal verksamhet.

Vi når en större mångfald bland föreningens volontärer och medlemmar genom projektet och utvecklas till en folkrörelse. Vi bygger vidare på den gemenskap som redan idag inkluderar många med neuropsykiatriska begränsningar och förbättrar våra stödformer för dem. Erfarenheterna sprids globalt till andra Wikimediaföreningar.

Spår 3: Förbättrad kunskap på Wikipedia

Genom att möjliggöra för fler engagerade att skriva och förbättra artiklar kommer Wikipedia på ett bättre sätt spegla hela samhället, och de intressen och kunskaper som finns hos grupper som inte är aktiva på Wikipedia idag. För att ta tillvara olika typer av engagemang engagerar vi även de som exempelvis vill illustrera artiklar med bildmaterial.

9. Förväntat utfall

Spår 1: Ökad kännedom om Wikimedia

 • Våra budskap tas emot fem miljoner gånger, där personer i de fyra regionerna står i fokus.
 • Föreningen ger via digitala eller fysiska samtal 15 000 svenskar en fördjupad förståelse om verksamheten.
 • Minst 50 journalister har fått en ökad förståelse för vår verksamhet genom projektet.

Spår 2: Lokalt engagemang och samarbete med svenskt civilsamhälle

 • Minst tre lokala långsiktiga verksamheter ska ha etablerats genom projektet.
 • För att volontärerna ska ha bästa möjliga förutsättningar behöver deltagarna ha fått god utbildning. Över 250 personer ska ha gått igenom den utbildning vi tar fram inom projektet.
 • Genom experimenterande med minst 25 nya samarbeten med olika organisationer når vi nya volontärer lokalt.
 • Formerna för en regelbunden mångfaldsrapport om föreningens verksamhet utvecklas. Projektets arbete anpassas vid behov efter att de inledande resultaten sammanställts.

Spår 3: Förbättrad kunskap på Wikipedia

 • Vi räknar med 1 000 nya eller förbättrade artiklar av hög relevans.
 • Målet är 5 000 nya bilder genom våra fototävlingar för ökat lokalt engagemang samt 10 000 uppladdade historiska bilder från hembygdsrörelse, arkiv, bibliotek och museer.
 • Materialet som skapas inom projektet får 1 000 000 visningar varje år.

10. Metod och genomförande

Vi vill istället för enskilda punktinsatser experimentera med hur effekten blir av att genomföra en stor mängd aktiviteter och kommunikation i ett geografiskt område för att uppnå momentum. Insamlingsarbete sker kontinuerligt som en del av aktiviteterna och donationerna bekostar den fortsatta driften. Föreningen har de senaste åren genomfört ett stort antal experimentella projekt där vi testat koncept, metodutvecklat och knutit partnerorganisationer till oss. Vi har lärt oss mycket och är nu redo att intensifiera och mångfaldiga det arbetet under de kommande 15 månaderna.

Spår 1: Ökad kännedom om Wikimedia

För att kunna skapa långsiktigt engagemang behöver föreningens ideologi tydliggöras och kommuniceras, så att det för allmänheten och potentiella deltagare blir tydligt att enskilda aktiviteter genomförs för ett högre syfte. Sådana aktiviteter är därför inledningsvis i fokus i projektet. Det lägger en stabil grund för att sedan kommunicera detta i allt kommunikationsmaterial och i alla aktiviteter som genomförs.

Genom samarbeten med partnerorganisationer når vi ut till nya grupper. Vi genomför även olika presentationsinsatser där föreningen framhålls, såsom deltagande på mässor och evenemang, genom egna evenemang på plats i länen eller digitalt samt genom att informera personer på stan genom s.k. face2face-insamling där potentiella givare informeras om föreningens verksamhet och genom olika kommunikationsinsatser. Utbildningar om föreningen och våra plattformar organiseras för journalister. Våra huvudsakliga kommunikationskanaler beskrivs under rubriken 13. Kommunikation.

Genom insatserna i det här projektet kommer Wikimedia Sverige att ha bättre möjligheter att bedriva insamlings- och informationsarbete i Sverige både under och efter att projektet har avslutats. Att det saknas lokala aktiviteter och engagemang har begränsat möjligheterna att finna stöd i hela landet, och dessa riktade insatser i kombination med den ökade synligheten som projektet leder till kan bryta det mönstret.

Spår 2: Lokalt engagemang och samarbete med svenskt civilsamhälle

Projektet möjliggör verksamhetsutveckling där lokala volontärgrupper får en stärkt position med utökade möjligheter och ansvar. Idag är Wikimedia Sverige en nationell förening med endast ett fåtal lokala grupper. Därför är omfattningen och effekten av föreningens ideella verksamhet begränsad. Genom projektet kommer en livskraftig förening som skapar en positiv spiral av lokalt engagemang utvecklas. Verktyg som behövs på vägen är bland annat ekonomiskt och personellt stöd till volontärer i hela landet, ett system för effektiv medlemsvärvning, arbete med lokala organisationer, omfattande utbildningsmaterial och kraftfulla kommunikationsinsatser.

Wikimediaplattformarna har, genom våra tidigare projekt och punktinsatser, visat sig vara lämpliga för digitalisering av lokalhistoriskt material. Det vill vi fortsätta utforska genom att samarbeta med hembygdsföreningar och andra lokala kulturarvsinstitutioner. Vi tror att detta innebär stora möjligheter att bidra till en snabbare digitalisering och tillgängliggörande av svenskt lokalhistoriskt kulturarv.

För att göra det tydligt och enkelt hur volontärer kan arbeta för att tillgängliggöra det lokala kultur- och naturarvet digitalt vill vi knyta an aktiviteterna till existerande och nya koncept, som konceptutvecklas för att anpassas till de lokala förutsättningarna. Exempel på sådana koncept är Wiki Loves Earth och Wiki Loves Monuments, de två stora fototävlingar som vi driver och som fokuserar på natur- respektive kulturarvet, liksom jämställdhetskampanjen WikiGap. Genom att ta fram exempelvis listor och kartlösningar över natur- och kulturarv som saknar artiklar och bilder kan vi anpassa tävlingarna till lokala platser och sänka trösklarna för nya deltagare att bidra. Här ser vi naturliga samarbeten med Naturskyddsföreningen, fotoklubbar och så vidare.

Hittills har Wikimedia Sveriges arbete med barn och unga handlat om skolsamarbeten. Nu vill vi utveckla det arbetet så att fler ur den målgruppen får chansen att arbeta för fri kunskap genom Wikipedia. Ungas höga digitala kompetens ger möjligheter att arbeta mer djuplodande med frågor som innehåll i artiklar och källkritik. Samarbeten med lokala ungdomsorganisationer är en naturlig arena för den typen av verksamhet. Det kan till exempel handla om scoutkårer. Vi ser också möjligheter att arbeta med kartverktyget Open Street Map. Genom projektet vill vi utveckla hur organisationer som når olika målgrupper kan engageras i gemensamma aktiviteter, till exempel där ungdomar med hög digital kompetens bidrar till digitaliseringsuppgifter hos hembygdsrörelsen (där den digitala kompetensen hos medlemmarna ofta är lägre).

Det omfattande utbildningsmaterial som tas fram lägger grunden för utökat och fördjupat lokalt engagemang. Genom både praktiska och teoretiska moduler får volontärer de verktyg som behövs för att kunna organisera sig själva lokalt. Olika system med s.k. open badges (typ digitala diplom) tas fram för att uppmuntra till deltagande och slutförande. Genom konceptutveckling av ett slags fri kunskap-certifiering uppmuntras exempelvis utbildnings- och kulturarvsinstitutioner att främja deltagande i utbildningsinsatserna.

Samarbete med civilsamhälle är centralt för projektet, eftersom det bygger vidare på det lokala engagemang för kulturarv, historia och lokalkunskap som redan finns snarare än att skapa hjulet på nytt. Vi vill utveckla nya möjligheter för effektiva och roliga civilsamhällessamarbeten, och bli bättre på att både samarbeta mer med de som redan står föreningen nära, liksom att hitta nya experimentella partnerskap. Som en del av det vill vi också konceptutveckla former för kombinerat digitalt och fysiskt engagemang tillsammans med svenskt civilsamhälle, som samlar väldigt mycket kunskap och erfarenheter.

Spår 3: Förbättrad kunskap på Wikipedia

Projektet kommer att bygga vidare på det omfattande samarbete Wikimedia Sverige har haft med bibliotek. Folkbiblioteken finns över hela landet och har lokaler, teknisk utrustning (uppkopplade datorer), källmaterial och personal som är experter på informationssökning. Med regeringsuppdraget att biblioteken ska bli nav för digital kompetens och fortbildning kan de fungera som centrala platser för att lära sig mer om och engagera sig i Wikipedia och de övriga Wikimediaplattformarna. De är också drivande i arbetet med att utbilda allmänheten i källkritik. Här ser vi framför oss att biblioteken bjuder in till arrangemang utifrån lämpliga teman, där deltagarna lär sig söka upp tillförlitligt källmaterial i boksamlingar och databaser, och sedan lär sig formulera Wikipediaartiklar och illustrera dem med uppladdade foton. Wikimedia Sverige bistår med stöd och utbildning.

Utbildningssamarbeten är en grundstomme i Wikimedia Sverige. Genom åren har vi funnit att samarbeten med folkhögskolor är ett verkningsfullt sätt att utveckla både våra plattformar och utbildninginstitutionernas egen verksamhet. Då folkhögskolorna ofta har praktiska och konkreta moment i utbildningarna är detta ett ömsesidigt samarbete, som vi vill utveckla ytterligare. Dessutom har skolorna väldigt stor geografisk spridning, vilket innebär att man kan bygga upp långsiktiga samarbeten på mindre orter över hela landet. Även samarbeten med universitet i länen ser vi goda möjligheter runt. Därigenom kan vi nå både studenter och forskare som både är vana skribenter och har expertis inom olika ämnen de kan bidra med.

I sex år har Wikimedia Sverige framgångsrikt bedrivit projektet WikiGap tillsammans med Utrikesdepartementet. På ambassader världen över möts människor för att skriva Wikipediaartiklar om kvinnor, och därmed motverka ojämställdheten på plattformen. Nu är det dags att utveckla den nationella verksamheten på liknande sätt. Vi planerar att utbilda ledare till att skapa lokala WikiGap-arrangemang, gärna med särskilda teman över de kvinnor som porträtteras. Det kan handla om lokala profiler, aktivister eller särskilda yrkesgrupper, till exempel. Naturliga samarbetspartner är exempelvis lokala arkiv, kvinnoföreningar och andra ideella föreningar.

11. Uppföljning och utvärdering

Wikimedia Sverige har redan idag diverse metoder och verktyg för att mäta och följa upp verksamhet som vi kommer kunna använda för att följa Postkodstiftelsens krav på uppföljning och utvärdering.

Genom våra befintliga verksamhetsrapporter har vi en god analys av nuläget som vi kan använda oss av för att kunna jämföra projektets effekt.

Spår 1: Ökad kännedom om Wikimedia

Idag arbetar föreningen med mätning och uppföljning av räckvidd och engagemang i sociala medier, nyhetsmedier och på vår hemsida. Det ger en god grund att stå på inför att mäta den ökade kännedomen. Vi använder de sociala mediernas egna statistikverktyg för Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. För nyhetsmedier använder vi framförallt Google Alerts för att fånga upp omnämnanden av föreningen och vår verksamhet.

På vår hemsida mäter vi besök med hjälp av statistikverktyget Matomo. Där kan vi exempelvis mäta trafik, se användarflöden och koppla besök till särskilda sociala medie-kampanjer. Här kommer vi också att kunna göra en nollmätning för att se hur trafiken förändras under projektets gång. Vi kommer också kunna mäta utflöden från hemsidan, exempelvis om man väljer att klicka vidare på länken för att bli medlem i föreningen eller skriva upp sig på vårt nyhetsbrev.

Antalet nya prenumeranter på nyhetsbrevet är ytterligare ett mätetal att följa upp, där vi också för statistik i dagsläget som vi kan använda för nollmätning.

Vi sammanställer information om de seminarier för journalister som vi ordnar samt annan personlig utbildning som i vissa fall ges till enskilda journalister.

Spår 2: Lokalt engagemang och samarbete med svenskt civilsamhälle

Wikimedia Sverige har i flera år mätt hur många som deltar i våra olika evenemang, och hur många andra aktörer i samhället som vi arbetar med. Det har vi bland annat gjort öppet på föreningens egna wiki, där vi har samlat in mätetal för varje anordnat evenemang. Det gör att vi på aggregerad nivå har en god nulägeskunskap om hur många som deltar i våra evenemang i våra olika projekt. Med samma verktyg kan vi se hur detta förändrar sig framöver som en del av projektet.

I lärplattformen learn.wiki så finns det möjlighet att få ut statistik om de som gått igenom materialet som lagts till där. Detta kommer att gås igenom och vid behov kompletteras med enkäter om vi upptäcker att ex. få avslutar en viss kurs för att se om det finns något problem att hantera eller för att få information om hur de som utbildar sig upplever materialet.

Målet om tre långsiktiga verksamheter är av mer kvalitativ karaktär. Vi kommer noggrant att följa hur de lokala initiativen och projekten utvecklar sig, och utvärdera kvalitativt och analytiskt om de är långsiktigt hållbara eller inte. Det sammanställs i projektets slurapport.

Även målet om en mångfaldsrapport renderar en rapport tidigt i projektet, vilket också ger oss en nollmätning. Den ger avstamp för ytterligare arbete för diversifierat lokalt engagemang. Projektets framgång kan sedan spåras i  uppföljande mångfaldsrapporter.

Spår 3: Förbättrad kunskap på Wikipedia

När det kommer till målsättningen om förbättrad kunskap på Wikipedia (och de andra Wikimediaplattformarna) har vi tillgång till ett antal mätverktyg.

För kvantitativa mätetal vad gäller skapade och förbättrade artiklar, antalet användare som bidrar till artiklarna och hur många visningar som de artiklar som skapas eller förbättras får använder vi verktyget Outreach Dashboard. Förbättrad kunskap på Wikipedia innehåller mål som inte förutsätter en nollmätning, utan Outreach Dashboard visar på den tillväxt av material som projektet bidrar till.

För att mäta antalet nya och historiska bilder används kategorier i mediedatabasen Wikimedia Commons. Alla filer som läggs till som en del av projektet läggs till i en serie förbestämda kategorier, vilket ger en exakt siffra på hur många filer som har lagts till. Dessa kategorier används också för att mäta hur många visningar som mediefilerna får. Verktygen GLAMorous och BaGLAMa är framtagna särskilt för att mäta hur många visningar som filer i en kategori har fått, liksom hur många gånger som filerna används på Wikimediaplattformarna. Det ger oss en god möjlighet att kvantitativt och kvalitativt beskriva hur filerna visas och sprids online.

12. Långsiktig påverkan och fortlevnad

Projektet går ut på att skapa en stabil grund av volontärer som kan säkerställa att verksamheten livskraftigt fortsätter över hela landet, genom utbildning och aktiviteter.

Allt resultat och material från projektet kommer att licensieras under s.k. fria licenser (Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC BY-SA 4.0) eller friare), vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgänglig för både Postkodstiftelsen och andra intressenter. Allt material kommer att placeras på servrar som drivs av Wikimedia Foundation i USA. Wikimedia Foundation har en stabil infrastruktur och fri kunskap om kulturarvsdata är en central del av Wikimediarörelsens syfte och det finns ett åtagande att säkerställa att materialet finns kvar även på lång sikt för alla intresserade.

Resultatet kommer att spridas till Wikimediaföreningar i andra länder så att de kan dra nytta av våra lärdomar och erfarenheterna lever på så sätt vidare även hos dem. Därigenom kan de genomföra liknande projekt och öka det internationella engagemanget på Wikimediaplattformarna.

Baserat på lärdomarna och för fortsatt arbete kommer vi att söka projektbidrag från Wikimedia Foundation samt genomföra insamlingskampanjer.

13. Kommunikation

Välgenomtänkt och riktad kommunikation är en integrerad del av projektet, eftersom vi tror att synlighet ökar våra chanser till lokalt engagemang, fler medlemmar och fler donatorer.

Vi kommer att arbeta hårt för att belysa projektet genom ett flertal olika verktyg vi har till vårt förfogande:

 • Wikimediarörelsens olika kanaler i sociala medier. Detta för att nå den breda allmänheten, etablerade volontärer och för att nätverka med experter och samarbetspartner.
 • Vi kommer att samverka med pressen genom nyhetshändelser såväl som debattartiklar. Detta är ett sätt att öka kännedomen och stärka föreningens varumärke hos allmänheten och även nå beslutsfattare.
 • Genom nyhetsbrev och bloggar hos de organisationer som vi samverkar med kan vi nå många experter och engagerade. Genom Wikimedia Sveriges nyhetsbrev och blogg kan vi nå aktiva volontärer inom Wikimediarörelsen.
 • På Wikipedia tillgängliggörs material så att det kommer till nytta för de miljoner svensktalande som varje månad läser Wikipedia. På det material som laddas upp kommer det tydligt framgå att detta gjorts med stöd av Postkodstiftelsen, vilket samtidigt gör det möjligt att få detaljerad statistik på spridningen.
 • Allteftersom projektet fortskrider kommer vi att presentera våra erfarenheter och lärdomar på olika evenemang där de tre prioriterade målgrupperna eller möjliga partnerorganisationer deltar, för att skapa en positiv spiral av fler aktiviteter.
 • Genom Wikimediarörelsens mailinglistor samt på Wikimediaprojektens olika diskussionssidor når vi våra aktiva volontärer och kan engagera dem.
 • Information om projektet och hur vi arbetar med det hela kommer att presentera på olika wikis, detta är riktat mot existerande volontärer.

14. Samarbetsparter

De organisationer som nämns nedan är nationella organisationer som kan bidra med att hitta deltagare till evenemang och att dela material eller kommunikation. Det är huvudsakligen organisationer som vi har haft kontakt med tidigare, antingen med organisationen som sådan eller med personer inom dem, och som har indikerat att de vill jobba med oss. Från flera av de tillfrågade organisationerna har vi fått positiva indikationer på att de vill bidra i projekten. Vi har avsatt medel i budgeten för att kunna täcka direkta kostnader som samarbetspartnern kan komma att ha.

Namn på samarbetspartner Kort beskrivning av samarbetspartnern Vad partnern bidrar med Tidigare samarbete Bekräftad eller tillfrågad
Sveriges hembygdsförbund Riksorganisation för svenska hembygdsrörelsen. Omfattar drygt tvåtusen hembygdsföreningar i 26 regionala förbund. Samlar hundratusentals lokalhistoriska entusiaster och omfattar stora mängder lokalhistoriskt kulturarvsmaterial. Skrivstugor, utbildningar, påverkansarbete. Tillfrågad
Naturskyddsföreningen Förening som arbetar för natur- och miljöfrågor. 230 000 medlemmar i 270 kommunkretsar och 24 länsförbund. Naturfokus, inte minst till Wiki Loves Earth. Lokalt engagemang, kanal för engagemang. Naturskyddsföreningen har tidigare drivit projekt om att förbättra kunskapen om miljö och natur på Wikipedia. Vi höll en workshop på deras årsstämma 2017.
RFSL Ideell organisation som verkar för samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska för HBTQI-personer som för alla andra i samhället. 7 000 medlemmar i 34 avdelningar. Lokalt engagemang och kanal för engagemang i mångfaldsrelaterade frågor inom projektet. Deltog vid seminarium om Wikimediaplattformarna. Möte om potentiellt samarbete under 2020, strax innan pandemin. Tillfrågad
Uppsala Universitet, Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi (ICM) Institution som arbetar med biologi och områden som gränsar till modern biologi (kemi, fysik, matematik, medicin, teknik och datavetenskap). Expertkunskaper som kan bidra till förbättrad kvalitet på Wikipedia, nätverk till fler institutioner på universitetet. Samverkan om ämnen relaterade till klimatförändringarna, utbildning av doktorander i redigering på Wikipedia. Tillfrågad
Rörelse (RIO) resp. offentligägda (OFI) folkhögskolor Två organisationer som samlar svenska folkhögskolor över hela Sverige. Lokalt engagemang, intresserade studenter som bidrar inom sina områden. Inte på nationell nivå. Enskilda insatser från olika folkhögskolor. OFI och RIO tillfrågade.
Försvarshistoriska museerna (SFHM) SFHM är en myndighet med flera museer kopplade till sig. De samarbetar med lokala organisationer som tar hand om försvarshistoriska objekt/platser. Lokalt engagemang genom de olika försvarshistoriska föreningarna i landet som de samarbetar med och som de stödjer i deras digitaliseringsarbete. Föreningen har jobbat med SFHM under många år och utbildningar, evenemang m.m. har genomförts tillsammans. Tillfrågad
STF Svenska Turistföreningen är en ideell förening som arbetar med att ge alla tillgång till den svenska naturen och kulturen, både idag och i framtiden. Stor kunskap och engagemang i det lokala natur- och kulturarvet, som är intressant i exempelvis Wiki Loves Earth och Wiki Loves Monuments. Mindre samarbete där WMSE deltagit på STF:s stämma för att prata om vår syn på kunskap. Tillfrågad
Scouterna En av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer, som bland annat har stort fokus på friluftsliv, medskapande och delaktighet. Samlar målgruppen unga, som Wikimedia Sverige särskilt vill nå genom projektet. Inget tidigare samarbete, men goda kontakter. Tillfrågad
Folkuniversitetet Svenskt studieförbund. Ett av få studieförbund utan partipolitisk koppling, vilket underlättar för samarbete med Wikimedia Sverige (som partipolitiskt neutral förening). Kanaler för folkbildning, utbildning och engagemang. Enskilda föreläsningar och studiecirklar på lokala folkuniversitet men inte på nationell nivå. Tillfrågad
WWF Naturvårdsorganisation som verkar för att “att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid

där människor lever i harmoni med naturen”.

Kanal för kommunikation samt nationellt och lokalt engagemang. Tidigare projekt har bl.a. genomförts i Uganda. Samtal om möjliga projekt i februari 2022. Tillfrågad

15. Riskanalys

Risk Sannolikhet Konsekvens Hantering
Få deltar på evenemang Medel Planerade och genomförda insatser får ett knapert utfall. Grunden för långsiktigt engagemang läggs inte, vilket motverkar långsiktiga målet om folkrörelse. Genom samarbeten med civilsamhälle, långsiktigt arbete för att stärka kontakter med journalister och media, och riktad kommunikation och marknadsföring, minimeras risken för att för få deltar.
Volontärer engagerar sig inte i projektet Låg Kunskapen förbättras inte på plattformarna och engagemang skapas inte. Vi tydliggör vägar till engagemang, tydliggör vad engagemang går ut på, tar fram tydliga paket för hur man kan engagera sig, och därtill hörande utbildningspaket.
Det arbete som genomförs baseras på få volontärer Hög Volontärer får för stor arbetsbörda, vilket inte är långsiktigt hållbart. Vi lägger realistiska förväntningar på vad som kan uppnås. Ger personellt och ekonomiskt stöd från kansliet. Inför särskilda insatser där visst engagemang redan uppstått för att utöka nätverket.
Volontärer lämnar efter genomförd insats Medel När volontärer kommer och går i för snabb och hög omfattning är det svårt att uppnå långsiktigt engagemang. Vi förtydligar hur man kan fördjupa sitt engagemang i rörelsen, bland annat genom att ta fram utbildningspaket för ökat ansvar och djupare kunskap. Genom att ge volontärer utökat ansvar stärks viljan att engagera sig på en djupare nivå än bara för enskilda insatser.
Möjliga partnerorganisationer visar ointresse Låg Vi får svårt att nå ut till nya målgrupper, saknar kanaler för lokal kommunikation och tvingas uppfinna ett nytt hjul helt och hållet snarare än att tillsammans med andra vidareutveckla det civilsamhälle som redan finns. Vi har redan inlett kontakter med civilsamhället, såväl sådana organisationer som vi har samarbetat med länge som helt nya. Genom att ta med dem tidigt i processen, till och med i konceptutvecklingen, stärks även deras vilja att nå framgång.
Material som skapats/tillgängliggjorts via projektet raderas Medel Utfört arbete omintetgörs, vilket tar död på engagemang. Kunskap går förlorad från plattformarna. Vi informerar alla deltagare om licenser och vilka övriga krav som ställs. Vi informerar onlinegemenskaperna, och förankrar arbetet och projektet med dem.
Media förstår inte Wikimediarörelsen Medel Artiklar ger en rudimentär eller bristfällig förståelse av rörelsen, alternativt media skildrar inte rörelsen. Projektet bidrar därmed inte till större kunskap om rörelsen hos allmänheten. Vi lägger tid inledningsvis i projektet på att tydliggöra vår ideologi och vår förenings verksamhet. Vi utbildar därtill journalister, för att på lång sikt öka förståelsen för rörelsen.
En ny pandemivåg (eller liknande force majeure) Låg Vi tvingas ställa om verksamheten, exempelvis till helt digital form. Wikimediaföreningens verksamhet stödjer eller verkar på en digital plattform. Vi kunde snabbt ställa om under pandemin, och bedrev verksamhet även om många saknade de sociala interaktionerna. Vi kan göra samma omställning igen.  
 1. En sammanställning av plattformarna finns här: https://www.wikimedia.org/
 2. Se exempelvis följande artikel om arbetet runt Covid-19 “UN recognises Malayali researcher's fight against COVID-19 misinformation”, eller den här artikeln om hur Wikipedia hanterar felaktig information “There's a lot Wikipedia can teach us about fighting disinformation”.
 3. 94 procent av de studerande använder sig av Wikipedia
 4. Förtroendebarometern 2020, sliden “Partipolitiserat förtroende?”
 5. För mer information se https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikispeech