Projekt:Wikipedia i utbildning 2012/SLU1/ansökan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Se hela ansökan i PDF i sin helhet med siffor
Se hela ansökan i PDF i sin helhet med siffor

.

Project title, Swedish (max 200 char)

Vetande i Wikipedia - kommunikationsprojekt vid SLU

Project title, English (max 200 char)

Knowledge transfer to Wikipedia from researchers at SLU

Project description, Swedish (max 1500 char)

Wikipedia blir i allt högre grad den källa där samtiden hämtar sin kunskap. Det finns i dag runt 285 språkversioner av Wikipedia. Av dessa har 40 språkversioner fler än 100 000 artiklar, varav den största är den engelskspråkiga med över 4 miljoner artiklar. Svenska Wikipedia har omkring 500 000 artiklar och 3000 aktiva användare. Vid en sökning på Google eller andra sökmotorers hemsida kommer Wikipedias artiklar nästan uteslutande bland de högsta. Därmed borde Wikipedia också vara en naturlig arena för de som vet mest om ett ämne att dela med sig av sin kunskap. De projekt som är knutna till universitet är hittills baserade på studenters bidrag och enskilda forskares insatser och till denna dag finns det inget projekt som bygger på att forskare knutna till ett specifikt universitet skriver om vetenskap på Wikipedia i organiserad form. Eftersom inget universitet tagit denna utmaning på allvar, skulle SLU kunna bana väg för forskarvärldens engagemang på Wikipedia. Vi vill inleda informationsprojektet i januari 2013 med en workshop med internationella talare och fortsätta med utveckling av manualer och en helpdesk som leds av en projektledare under en femmånadersperiod. Projektet ska följas upp och återrapporteras vid en konferens ett år senare. Avsikten är att ha en årligen återkommande Wikipediadag då forskare deltar i workshops och utbildningar och/eller skriver om sitt forskningsfält på svenska och utländska Wikipedia.

Project description, English (max 1500 char)

Wikipedia is increasingly becoming the source of knowledge for the public. When using Google or other search engines to find information, Wikipedia articles will almost exclusively belong to the highest ranked websites. Therefore, Wikipedia should also be the natural arena for knowledge-sharing by those who know the most about a topic. Currently, Wikipedia projects linked to universities are so far based on student contributions and individual researchers, but to this day there is no project where researchers officially affiliated with a particular university write about science on Wikipedia in an organized form. Since no university has taken this challenge seriously, SLU would be the pioneer of the scientific community ́s commitment to Wikipedia. We want to launch the information project in a workshop in January 2013 with international invited speakers and follow up with development of manuals, and a help desk run by a project manager for a five-month period. The project will be monitored and reported at a conference a year later with the goal of at least 100 researchers having made a substantial contribution to Wikipedia. The intention is to have an annual Wikipedia day when researchers participate in workshops and training and/or write about their field of research in Swedish and foreign Wikipedia.

Popularscience heading and description (max 4500 char)

Wikipedia blir i allt högre grad den källa där samtiden hämtar sin kunskap. Det finns i dag runt 285 språkversioner av Wikipedia. Av dessa har 40 språkversioner fler än 100 000 artiklar, varav den största är den engelskspråkiga med över 4 miljoner artiklar. Svenska Wikipedia har omkring 500 000 artiklar och 3000 aktiva användare. Vid en sökning på Google eller andra sökmotorers hemsida kommer Wikipedias artiklar nästan uteslutande bland de högsta. Därmed borde Wikipedia också vara en naturlig arena för de som vet mest om ett ämne att dela med sig av sin kunskap. De projekt som är knutna till universitet är hittills baserade på studenters bidrag och enskilda forskares insatser och till denna dag finns det inget projekt som bygger på att forskare knutna till ett specifikt universitet skriver om vetenskap på Wikipedia i organiserad form. Eftersom inget universitet tagit denna utmaning på allvar, skulle SLU kunna bana väg för forskarvärldens engagemang på Wikipedia. Vi vill inleda informationsprojektet i januari 2013 med en workshop med internationella talare och fortsätta med utveckling av manualer och en helpdesk som leds av en projektledare under en femmånadersperiod. Projektet ska följas upp och återrapporteras vid en konferens ett år senare. Avsikten är att ha en årligen återkommande Wikipediadag då forskare deltar i workshops och utbildningar och/eller skriver om sitt forskningsfält på svenska och utländska Wikipedia.

Vetande i Wikipedia - kommunikationsprojekt vid SLU

Syfte

Att engagera SLU:s forskare i att sprida sin kunskap på Wikipedia. Det vore naturligt att de som vet mest också engagerar sig i världens största kollektiva kunskapsprojekt. Ännu har inget stort universitet tagit denna utmaning på allvar, varför SLU skulle kunna bli föregångare och bana väg för forskarvärldens engagemang i Wikipedia. Bakgrund och förutsättningar För SLU med djupa rötter i samma tradition som de amerikanska Land Grant universiteten (skattefinansierade amerikanska universitet med inriktning på lantbruk och teknologi) är det naturligt att sprida kunskapen där användarna finns. Mycket tidigt började SLU intressera sig för forskningskommunikation i nya kanaler, däribland Forskarbloggen vid SLU http://blogg.slu.se/forskarbloggen/ som 2006 var först i Sverige. Den har genom åren utvecklat sig till en aktuell och pålitlig källa för att kommunicera forskning. Förutom att ge forskare en direkt källa till kommunikation med olika målgrupper och allmänhet även utnyttjas som bakgrundskunskap av journalister. Fortfarande samlar bloggen mellan 300-400 besökare en genomsnittlig vecka och vid viktigare händelser långt flera besökare. Media som uppmärksammat den är bland andra Vetenskapsradion, SVT (God morgon Sverige), och tidningar såsom DN, ATL och ETC. Wikipedia blir i allt högre grad den källa där samtiden hämtar sin kunskap. Det finns i dag runt 285 språkversioner av Wikipedia. Av dessa har 40 språkversioner fler än 100 000 artiklar, varav den största är den engelskspråkiga med över 4 miljoner artiklar. Svenska Wikipedia är den elfte största språkversionen med omkring 500 000 artiklar och 3000 aktiva användare. Dagligen skapas omkring 200 nya artiklar på svenska. Därmed borde den också vara en naturlig arena för de som vet mest om ett ämne att dela med sig av sin kunskap. Wikipedia är också ett kollektivt projekt, där ingen expert kan räkna med att stå oemotsagd utan att förklara sina slutsatser. Detta skapar en nära kommunikation med läsarna som kan kommentera både nästintill momentant, men också i det långa perspektivet, det vill säga så länge en artikel finns till. Att motivera, och kanske till och med att försvara sina inlägg i en kontinuerlig dialog är en ovanlig situation för en forskare, men ger en direktkontakt som annars är svåruppnåelig.

Pionjärer

Inget universitet har ännu tagit denna kanal på allvar. Linköpings universitet har i ett pilotprojekt utvärderat förutsättningarna för att utnyttja Wikipedia som en marknadsföringskanal för LiU och dess forskare (Weibull, 2012). Till skillnad från LiU syftar detta informationsprojekt till att föra ut forskningen och bättre beskriva forskningsfälten där SLU:s forskare är aktiva. Mer specifikt ska detta göras genom att skapa medvetenhet och engagemang bland forskarna för deltagande och när intresset är väckt, stödja och underlätta engagemanget i Wikipedia genom helpdesk och manualer, men också tillgängliggöra den kunskap som redan finns lagrad i blogginlägg, på forskarnas personliga sidor och i rapporter. En stor del av den kunskap på SLU som är lämplig för Wikipedia har producerats i forskningsprojekt med medel från bland andra Formas.

Wikipedia och forskning, en internationell utblick

Att forskningen har mycket att bidra till på Wikipedia har diskuterats både inom ekologi (Callis, Christ et al. 2009) och skogsforskning (Radtke and Munsell 2010), ämnen där SLU är framträdande. Trots dessa upprop är de projekt som är knutna till universitet framförallt baserade på studenters bidrag http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:School_and_university_projects och enskilda forskares insatser och till denna dag finns det inget projekt som bygger på att forskare knutna till ett specifikt universitet skriver om vetenskap på Wikipedia i organiserad form. Vi har kommunicerat med Lane Rasberry som är baserad i New York och arbetar för Consumer Reports med hur man ska få forskare att engagera sig på Wikipedia. Han skriver följande: ”Historically, no one has found a way to teach researchers how to write about one's own research without promoting themselves and their own work. I feel that researchers are experts in their field and they ought to be encouraged to do something, and I think everyone agrees on this, and people have different ideas about how to manage this, but no one has implemented any good set of rules. This talk has been happening for years. I should just say that whatever you do would be a novel program. Frankly I think that it would be better for Swedes to do this first than Americans just because of the reputation Swedes have for managing projects.” En organisation som har bestämt sig för att använda Wikipedia för att nå ut med information är världens största cancerfond, brittiska UK Cancer Research http://www.bbc.co.uk/news/health-12887075. De såg att deras webbsidor rankades lägre än Wikipedias vid sökningar på internet, men att informationen på Wikipedia ibland var förlegad, svår att förstå eller inte helt korrekt. Istället för att låta sina experter utveckla sina egna sidor tog de istället beslutet i april 2011 att låta dem förbättra artiklarna på Wikipedia med hjälp av Wikimedia Foundation http://uk.wikimedia.org/wiki/Cancer_Research_UK_Workshop. Globalt är det framförallt inom human hälsa som Wikipedia granskas av experter, men naturligtvis finns det också ett behov inom SLU:s forskningsområden av nya bidrag samt granskning och kvalitetshöjning av Wikipedias nuvarande artiklar.

Genomförande

Projektet genomförs med en inledande halvdagskonferens preliminärt lagt till 18 januari 2013 med medverkande inspiratörer från UK Cancer Research, Wikimedia foundation och SLU. Under våren följer en uppstarts och träningsfas, där en help desk funktion finns för forskare. En manual för deltagande produceras och tillämpliga delar av forskarbloggen anpassas till Wikipedia. I november 2013 sker en utvärderande konferens, och därefter anordnas årligen en Wikipediadag då forskare deltar i workshops och utbildningar och/eller skriver om sitt forskningsfält på svenska och utländska Wikipedia, samt då projektet uppmärksammas och följs upp med rapportering av de resultat som åstadkommits.

Program Wikipedia workshop 18 januari 2013

13-13.10 Välkommen 13.10-13.50 How to communicate research at Wikipedia. Daniel Mietchen, Wikimedia Foundation 13.50-14.30 Why UK Cancer Research decided to move into Wikipedia. Representant från UK Cancer Research 14.30-15.00 Kaffe och diskussion med inbjudna talare 15.00-15.30 My first hours as a Wikipedian—perspective from a beginner Åke Lindelöw, Department of Ecology, SLU 15.30-16.00 Support from SLU, help desk, manuals, graphic profile SLU:s kommunikationsavdelning 16.00-16.30 Round table discussion, broader questions from the audience Medverkar gör ovanstående talare och en representant från Wikimedia Sverige

Mål

Målet ska vara att under 2013 åtminstone 100 forskare har deltagit i Wikipedia och medverkat åtminstone med ett substantiellt bidrag (del av eller hel artikel), att denna form för kunskapsspridning ska vara känd bland forskare och samverkanslektorer inom SLU mot slutet av året, och att utvalda delar av forskarbloggen överförts till Wikipedia.

Målgrupp

Målet är att synliggöra den forskning och kunskap som SLU:s forskare besitter för den del av mänskligheten som har tillgång till internet. En del av informationen kommer att vara specifik för Sverige med grannländer och svensktalande personer, men genom att bidra också på andra språk (framförallt engelska) kommer en världsomspännande läsekrets att förses med insatta artiklar och beskrivningar inom de ämnen där SLU:s forskare har stor kunskap.

Projektansvariga

Tina Zethraeus

Kommunikationschef vid SLU med mångårig erfarenhet av arbete med tredje uppgiften. Har arbetat med kommunikation och samverkan i ledande befattningar vid bland annat Uppsala universitet och Vetenskapsrådet under närmare 15 år.

Olle Terenius

Docent i biologi, särskilt entomologi med flerårig erfarenhet som skribent på Wikipedia. Initiativtagare till projektet.

Sophie Österberg

Arbetar på Wikimedia Sveriges kontor inom utbildningsfrågor, framförallt gällande hur utbildningsinstitutioner från gymnasium till universitet kan integrera Wikipedia i undervisningen.

Referenser

Callis, K. L., L. R. Christ, et al. (2009). "Improving Wikipedia: educational opportunity and professional responsibility." Trends in Ecology & Evolution 24(4): 177-179. Radtke, P. J. and J. F. Munsell (2010). "Wikipedia as a Tool for Forestry Outreach." Journal of Forestry 108(7): 354-359. Weibull, B. (2012) ”LiUs närvaro på Wikipedia.” Dnr LiU-2010-01165, 9 si