Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Ansökan till Arvsfonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Allmänna arvsfonden
Sista ansökningsdatum: löpande
Max bidrag: ?
Bedömd chans: ?
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: Ca fem månader från ansökan
Uppföljning inför inskick:

Bakgrund:

Varför är det viktigt att genomföra projektet? Vad görs och vad har tidigare gjorts för målgruppen inom området av er eller andra aktörer?

Idag har Wikipedia blivit det första stället elever går till för att söka information. Det är ett faktum som alla pedagoger och bibliotekarier måste förhålla sig till. Wikipedia är inte bara världens största samling av fri kunskap, utan också ett pedagogisk verktyg som kan utnyttjas mycket mer än det gör i dagens svenska skola. Idag möts ofta eleverna av pedagoger med begränsad kunskap som ibland ser Wikipedia som ett hot snarare än en möjlighet. Det finns nämligen fantastiska möjligheter med Wikipedia. Det är så mycket mer än en fantastiskt källa till information, rätt använt är det också verktyg för att tillsammans med eleverna arbeta med saker som källor, källkritik och hur kunskap produceras och kommuniceras. Wikipedia erbjuder också ungdomarna att vara delaktiga, ta ansvar och tillsammans med andra skapa något.

Vårt projekt riktar in sig på att ge två yrkesgrupper, pedagoger och bibliotekarier, förutsättningar för att kunna leda och coacha elever till att bli aktiva Wikipediaanvändare. Detta gör vi genom att erbjuda dem rollen som ambassadörer för världens största uppslagsverk, Wikipedia. De utrustas genom detta ambassadörsskap att möta eleverna där de redan befinner sig, på Wikipedia.

Denna ansökan skickas således in för att ungdomar på gymnasiet ska mötas av kunniga pedagoger och bibliotekarier som ska hjälpa dom att utforska, dra nytta av och bidra till världens största samling av fri kunskap. Som ska hjälpa dom i resan från passiva konsumenter av information till att bli aktiva kunskapssökare och kunskapspridare. Vi vill:

 • Att ungdomar ska mötas av fantastiska pedagoger och bibliotekarier som förstår Wikipedia
 • Att ungdomar ska växa som kunskapssökare och kunskapsspridare
 • Främja ungdomars kritiska tänkande och förståelse för källkritik på internet.
 • Stärka ungdomars förmåga att förstå hur kunskap produceras och kommunicieras.

Det finns inga andra aktörer idag som erbjuder detta ambassadörsskap på Wikipedia. Det finns ett fåtal privata företag som bedriver kurser, riktat mot båda dessa grupper om Wikipedia i allmänhet, dock utan förankringen i en större gemenskap som ambassadörsskapet innefattar. Ambassadörsprogram för Wikipedia är väl utbrett i USA, Kanada och Egypten och bedrivs där med stor framgång av vår amerikanska huvudstiftelse, Wikimedia Foundation. Wikimedia Sverige har följt detta arbete och skaffat sig erfarenheter genom ett antal föreläsningar och workshops samt genom vårt eget utbildningsprogram, och är nu väl rustade för ett stort ambassadörsprogram i Sverige.

Målgrupp:

Vilka är projektet till för? Ange hur många ni beräknar nå.

Projektet är till för gymnasieelever i Sverige som möter pedagogerna och bibliotekarierna i sin vardag. Vi beräknar att nå 1125 gymnasieelever genom att utbilda totalt 75 gymnasiepedagoger och bibliotekarier fram till sommaren 2014 till ambassadörer. Vi uppskattar alltså, tämligen lågt, att dessa pedagoger och bibliotekarier förmedlar vidare sin kunskap om Wikipedia till 15 gymnasieelever var. Åtgärderna kommer mest att sättas in mot pedagoger och bibliotekarier i syfte att detta deltagande kommer förbereda dem på samt göra de till stolta och trygga Wikipediaambassadörer på sin skola. Projektet blir mer skalbart och långsiktigt om vi väljer att möta pedagogerna och bibliotekarierna snarare än enskilda elever i första läget då dessa kan återanvända sina kunskaper på nya elevkullar år efter år och de har dessutom möjligheten att sprida kunskapen till sina kollegor.

Mål:

Vad vill ni uppnå med projektet? Ange mätbara mål.

Vi vill tillsammans med målgruppen själva ge en större förståelse för hur Wikipedia fungerar och hur de kan nyttja detta i sitt klassrum. Dessa totalt 75 pedagoger och bibliotekarier ska efter avslutat projekt ha blivit utrustade med ett nytt verktyg att nyttja i sin skolverksamhet tillsammans med elever. Vi ska under januari–juni 2014 nå ut till dessa. Vi vill att dessa totalt 75 pedagoger och bibliotekarier ska uppnå att kunna axla ambassadörsrollen på Wikipedia, vilket innebär att;

 1. känna sig trygga i att kunna förmedla kunskap om hur Wikipedia fungerar,
 2. kan ge råd om hur man kan nyttja det som källa,
 3. förstår hur Wikipedia kan nyttjas för att lära ut källkritik,
 4. samt har vetskap om hur elever själva kan bidra med kunskap till uppslagsverket.

Detta mäter vi genom en form av examination för att bli ambassadör och vilka även är mål för projektet;

 1. Totalt 75 pedagoger och bibliotekarier har sin egen användarsida på Wikipedia
 2. Totalt 75 pedagoger och bibliotekarier har gått igenom den onlinebaserade ambassadörskursen för Wikipedia
 3. Totalt 75 pedagoger och bibliotekarier håller individuellt i en 30 minuters lektion för de andra vilka deltar i heldagsworkshopen (mellan 7 och 10 deltagare per tillfälle) där Wikipedia är en integrerad del i undervisningen. Denna lektion ska utgå från deras befintliga och nuvarande verksamhet och deras ämnesbehörighet. En lärare i svenska håller alltså en kort lektion på 30 minuter där Wikipedia aktivt används för att främja elevernas förståelse och lärande av det ämnet.
 4. Totalt 75 pedagoger och bibliotekarier har gett och fått feedback på lektionerna de hållit/deltagit i. Detta sker genom att läraren för varje lektion först utvärderar sig själv med två frågor;
  1. Vad gjorde jag bra?
  2. Vad kan jag göra ännu bättre?

Dessa två frågor besvaras sedan av deltagarna i lektionen.

De två första målen går att mäta på Wikipedia genom att titta på deltagarnas aktivitet på uppslagsverket så de är enkla att stämma av. Lektionerna hålls under heldagsworkshopen och är även de mätbara på så sätt att de hålls, och att feedback ges och fås vid denna heldagsworkshop.

Metod:

Hur ska ni nå dit? – vilka aktiviteter planerar ni och vilka ska delta?

Vi kommer totalt att genomföra 7-10 utbildningstillfällen. Vi arbetar efter flipped-classroom metoden så de två första delarna av examinationen ska vara avklarade innan de deltar i heldagsworkshopen. De ska innan heldagen ha avklarat att skapa en användarsida på Wikipedia samt genomgått Wikipediakursen för ambassadörer som finns online på vårt fria universitet, Wikiversity. Dessa max 10 deltagare per heldagsworkshop har då en inblick i hur Wikipedia fungerar och har samtidigt gedigen kunskap i hur skolan fungerar och vad som passar för deras elever, samt vad som är inom ramen för läroplanen. De planerar således sina lektioner utifrån detta och sin ämnesbehörighet eller som bibliotekarie om exempelvis källkritik eller informationssökning. Heldagen modereras av Wikimedia Sveriges personal men allt dess innehåll skapas och styrs av deltagarna, så heldagen är främst deltagargenererad. Efter gjorda Wikipediauppgifter och deltagande i heldag erhåller dessa pedagoger och bibliotekarier diplom som Wikipediaambassadörer.

Fram till sommaren 2014 kommer alltså;

 • 75 deltagare att delta i detta projekt, både pedagoger och bibliotekarier;
 • På minst 3 olika orter i Sverige;
 • Med heldagsworkshop för max 10 deltagare, och då alltså 7-10 heldagar

Från Wikimedia Sverige kommer vi att nyttja ett stort och befintligt kontaktnät av pedagoger och bibliotekarier i Sverige för att boka in dessa 7-10 datum och arrangera på bästa sätt utefter målgruppens behov och önskemål.

Beskriv vad som är nyskapande och utvecklande med projektet.

Det finns flera aspekter här vilka är nyskapande och utvecklande men det är framförallt tre vilka är extra viktiga att lyfta fram:

 • Kunskapen om Wikipedia. Vi nyttjar det allihopa, kanske bara för att det är vad som kommer upp när man söker på internet. Oavsett varför man hamnar där så vet vi att ungefär var fjärde svensk var på Wikipedia i april, och vi är övertygade om att en del av dem var elever, och även pedagoger och bibliotekarier. Men hur ska man veta om det går att lita på? Vem som skriver? Hur man själv skriver? För att kunna stödja elever i kritiskt tänkande, informationssökning och källkritik är det viktigt, om inte högst nödvändigt, att vara utrustad med kunskap om hur världens största uppslagsverk fungerar. För hur ska man kunna coacha elever i sitt kunskapssökande om man inte själv är trygg i hur det funkar?
 • Tillvaratagandet av målgruppens egna expertis. Pedagogerna och bibliotekarierna lär sig Wikipedia genom att själva planera och hålla lektioner, och således aktivt engagera sig i hur Wikipedia kan nyttjas. Detta snarare än att bli passivt matade med information om vad de skulle kunna tänkas göra. Vi hyser en starkt tilltro till att pedagoger och bibliotekarier själva är experter på sina områden och bäst kan se tillämpning av denna resurs i sina klassrum och i sitt skolbibliotek än att Wikimedia Sverige ska försöka berätta det för dem.
 • Deltagargenererat innehåll. Pedagogerna och bibliotekarierna får inte endast planera och hålla sin egen lektion utan även ta del av och lära sig av kollegor från andra skolor. De har möjlighet att inspireras av och vidareutveckla sina egna tankar om Wikipedia som resurs med hjälp av både sina egna och de andras goda exempel samt styra innehållet i detta projekt utifrån vad de behöver i sin verksamhet. Vi erbjuder ett ramverk för detta projekt och erbjuder deltagandet i detta, men önskar aktivera deltagarna i hur de bäst tillgodoser sig en ny resurs i klassrummet.
 • Skalbarhet. Allt eftersom material skapas och delas samt att pedagoger och bibliotekarier blir ambassadörer blir det enklare för dem att i sin tur utbilda kollegor. Att material och kursupplägg finns tillgängligt online gör det också möjligt för den pedagogen att på distans förbereda sig vilket gör att de fysiska mötena blir mer värdefulla och innehållsrika än vad som annars skulle kunna vara möjligt.
 • Ny funktionalitet. Programvaran som driver Wikipedia utvecklas hela tiden. Nu under sommaren kommer en ny redigeringsmöjlighet, VisualEditor, som kommer göra den tekniska tröskeln för att redigera på Wikipedia avsevärt lägre. Det innebär dock samtidigt att gammalt utbildningsmaterial behöver anpassas, vilket kommer att kunna komma andra utbildningsorganisationer till nytta.

Hur ska verksamheten drivas vidare efter projekttidens slut?

 • Dessa totalt 75 pedagoger och bibliotekarier kommer att vara en del av ambassadörsnätverket vilket Wikimedia Sverige i nuläget bygger upp. Detta är även en del av ett större nätverk internationellt för att dela med sig av, få tips och stöd om och vidareutveckla sitt nyttjande av Wikipedia i undervisning. Globalt finns ungefär 35 utbildningsprogram och ambassadörer är i nuläget mest verksamma i USA, Kanada och Egypten. Wikimedia Sverige planerar under våren 2014 att ha en nätverksträff för dessa ambassadörer, vilka de totalt 75 pedagoger och bibliotekarier då ingår i. Dessa pedagoger och bibliotekarier kommer alltså direkt att inlemmas i ett större nätverk efter sitt deltagande i detta projekt, vilket också är en motivation för att delta då det finns en långsiktighet och ett välorganiserat stöd för ens engagemang på Wikipedia i sin yrkesroll på skolan.
 • Dessutom skriver ungefär 3 000 personer i Sverige någonting på Wikipedia under en månad. Wikipediagemenskapen är välkomnande och inbjudande och ser gärna att dessa 75 yrkesverksamma engagerar sig på Wikipedia. De som aktivt skriver, ungefär 200-300 personer, stödjer gärna nybörjare och ger tips och råd. Inte bara kommer dessa 75 deltagare ingå i ett ambassadörsnätverk utan kommer även att vara en del av Wikipedia-gemenskapen. Inom ramen för denna gemenskap arrangeras wiki-träffar i Göteborg, Stockholm och Umeå. Möjlighet finns alltid att arrangera dessa träffar på andra orter, då vi har många aktiva skribenter runt om i Sverige vilka skulle kunna mötas upp för att tala om Wikipedia.

Projektet ämnar alltså att inbjuda dessa deltagare i två gemenskaper, samt i föreningens övriga verksamhet där det bedrivs mången olika aktiviteter för att främja fri kunskap i samhället.

Hur kommer erfarenheterna av projektet att dokumenteras och spridas?

Detta kommer att ske på flera sätt och via flertalet kanaler. Dokumentation sker löpande, med en mindre rapport varje månad, helt publik på Wikimedia Sveriges wiki. De månatliga rapporterna kommer innehålla dessa rubriker:

 1. Viktiga händelser under den gångna månaden
 2. Viktiga händelser den kommande månaden
 3. Organisatoriska förändringar och nya medarbetare
 4. Spridning (media, presentationer, publikationer, m.m.)
 5. Fördelning av medel
 6. Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen
 7. Övrigt

Spridning av projektet sker på dessa kanaler:

 • Blogg (med 4 612 visningar på ett år)
 • Facebooksida (som gillas av 692 personer och med en räckvidd på ungefär 1 400 personer)
 • Twitter (med 795 följare)
 • Newsdesk (med 1 333 visningar under april månad)

Projektet kommer också att hållas fram I annat arbete som Wikimedia Sverige gör till exempel på föreläsningar för andra målgrupper och till den internationella Wikimediagemenskapen.

Redovisa hur målgruppen eller företrädare för målgruppen deltagit i projektplaneringen och vilken roll de har under projektets gång.

Detta projekt har endast kommit till som idé tack vare mötet med alla de hundratals pedagoger och bibliotekarier vilka tagit sig tid att tala om Wikipedia och dess möjlighet till resurs i skolan under höst 2012 samt vår 2013. Mer specifikt har mindre grupper om 5 personer per tillfälle, vilka deltagit i kurser under våren 2013, varit med och prövat ut, gett synpunkter på samt testat detta koncept där de själva står för innehåll i en workshop. Dessa pedagoger och bibliotekarier har en stor geografisk spridning. Dessa kurser gavs i Skellefteå, Stockholm samt Helsingborg. Vi talade under dessa kurser om vidare möjligheter att utbilda både pedagoger och bibliotekarier utifrån de synpunkter som kom fram, samt den feedback föreningen fick, vilket nu har mynnat ut i detta projekt som vi önskar förverkliga under våren 2014. Både bibliotekarier och pedagoger har alltså aktivt bidragit med sin kunskap och sin syn för att planera detta projekt.

Under projektets framtida gång nu 75 pedagoger och bibliotekarier en väldigt viktig roll. Projektet baseras på dessa personers önskemål, behov, idéer och kunskap om skolan i synergi med vår förenings förståelse för och vetskap om Wikipedia. Detta projekt är helt deltagargenererat och styrs utifrån de deltagare som deltar, med föreningen som moderatorer och de som strukturerar och ordnar de praktiska detaljerna för att kunna genomföra detta.

Då Wikipedia bygger på idén om att varje individ besitter fantastisk kunskap kan vi inte annat än att driva ett projekt med samma grundtanke. Vi fokuserar således på att dessa personer har kunskap, att vår förening har kunskap och att vi därigenom gemensamt kan skapa något som är större än vår enskilda kunskap i isolation. Tillsammans kan vi förstå bättre, se mer och sträcka oss längre vad gäller att nyttja Wikipedia i skolan.

Ställ upp er projektbudget enligt Arvsfondens budgetmall.

Totalsumma 348 680 SEK

Lön En trekvartstidstjänst januari–juni 2014: 6 månader × 75% = 211 680 SEK

Externa tjänster 0 SEK

Lokalhyra

 • På Wikimedia Sveriges kontor: 12 000 SEK
 • Lokalhyra för varje utbildningstillfälle: 10 × 7 000 SEK = 70 000 SEK

Informationsspridning 0 SEK

Resor 10 resor à 2 500 SEK per resa = 25 000 SEK

Utrustning

Andra verksamhetskostnader Förtäring 120 SEK per deltagare = 12 000 SEK Material 30 SEK per deltagare = 3 000 SEK Ambassadörskit 100 SEK per deltagare = 10 000 SEK

Revision 8 000 SEK

Intäkter som genereras av projektet

Summa kostnader

Ideellt arbete 40 timmar ideellt arbete = 12 000 SEK i "sparad" arbetskostnad

Annan/egen finansiering