Projekt:Wikipedia i utbildning 2013/Kjell och Märta Beijer Stiftelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Kjell och Märta Beijer Stiftelse
Sista ansökningsdatum: Löpande
Max bidrag: ? kr
Bedömd chans: ?%
Väntevärde: ? kr
Värde för WMSE (1-5): ?
Beslutsdatum: 4
Uppföljning inför inskick:

Kontakta SLU för att se om detta fortfarande är aktuellt.

De forskningsprojekt som kan erhålla stöd, skall bedrivas inom ramen för en erkänd forskningsinstitution och avse forskning på doktorandnivå eller över. Även stöd till kulturprojekt lämnas i första hand till institutioner och inte till enskilda personer. Stiftelsen ger normalt inte bidrag och anslag till utbildning och studier, studieresor och uppehållskostnader.

Bakgrund:

För SLU med djupa rötter i samma tradition som de amerikanska Land Grant universiteten (skattefinansierade amerikanska universitet med inriktning på lantbruk och teknologi) är det naturligt att sprida kunskapen där användarna finns. Mycket tidigt började SLU intressera sig för forskningskommunikation i nya kanaler, däribland Forskarbloggen vid SLU http://blogg.slu.se/forskarbloggen/ som 2006 var först i Sverige. Den har genom åren utvecklat sig till en aktuell och pålitlig källa för att kommunicera forskning. Förutom att ge forskare en direkt källa till kommunikation med olika målgrupper och allmänhet även utnyttjas som bakgrundskunskap av journalister. Fortfarande samlar bloggen mellan 300-400 besökare en genomsnittlig vecka och vid viktigare händelser långt flera besökare. Media som uppmärksammat den är bland andra Vetenskapsradion, SVT (God morgon Sverige), och tidningar såsom DN, ATL och ETC. Wikipedia blir i allt högre grad den källa där samtiden hämtar sin kunskap. Det finns i dag runt 285 språkversioner av Wikipedia. Av dessa har 40 språkversioner fler än 100 000 artiklar, varav den största är den engelskspråkiga med över 4 miljoner artiklar. Svenska Wikipedia är den elfte största språkversionen med omkring 970 000 artiklar och 3000 aktiva användare. Dagligen skapas omkring 300 nya artiklar på svenska. Därmed borde den också vara en naturlig arena för de som vet mest om ett ämne att dela med sig av sin kunskap. Wikipedia är ett kollektivt projekt, där ingen expert kan räkna med att stå oemotsagd utan att förklara sina slutsatser. Detta skapar en nära kommunikation med läsarna som kan kommentera både nästintill momentant, men också i det långa perspektivet, det vill säga så länge en artikel finns till. Att motivera, och kanske till och med att försvara sina inlägg i en kontinuerlig dialog är en ovanlig situation för en forskare, men ger en direktkontakt som annars är svåruppnåelig.

Målgrupp:

Vilka är projektet till för? Projektet syftar till att nå 50 forskare och doktorander på Sveriges Lantbruksuniversitet. Denna grupp ska under perioden augusti - december 2013 utbildas i hur Wikipedia fungerar. Av dessa 50 ämnar vi finna 5 doktorander eller forskare vilka kan föra detta projekt vidare genom att axla rollen som Wikipediaambassadör. Ambassadörskapet innebär att man är kontaktperson för de forskare och doktorander som söker stöd och hjälp i hur Wikipedia fungerar efter att detta projekt avslutats. Det finns alltså en god möjlighet att nå många fler än de 50 forskare och doktorander som utbildas inom ramen för detta projekt under hösten 2013.

Ange hur många ni beräknar nå. Målet är att synliggöra den forskning och kunskap som SLU:s forskare besitter för den del av mänskligheten som har tillgång till internet. En del av informationen kommer att vara specifik för Sverige med grannländer och svensktalande personer, men genom att bidra också på andra språk (framförallt engelska) kommer en världsomspännande läsekrets att förses med insatta artiklar och beskrivningar inom de ämnen där SLU:s forskare har stor kunskap.

Mål:

Vad vill ni uppnå med projektet? Ange mätbara mål. Målet ska vara att under hösten 2013 åtminstone 50 forskare har deltagit på Wikipedia och medverkat åtminstone med ett substantiellt bidrag (del av eller hel artikel), att denna form för kunskapsspridning ska vara känd bland forskare och samverkanslektorer inom SLU mot slutet av året, och att utvalda delar av forskarbloggen överförts till Wikipedia.

Metod:

Hur ska ni nå dit? - vilka aktiviteter planerar ni och vilka ska delta? För att detta skall vara genomförbart kommer utbildningstillfällen erbjudas för doktorander och forskare under hösten vid SLUs fyra största lärosäten; Uppsala, Skara, Alnarp & Umeå. Två utbildningstillfällen kommer att hållas vid varje lärosäte. Dessutom kommer kontinuerligt stöd erbjudas via telefon, email och direkt på Wikipedia. Utbildningarna kommer att spridas ut under hösten för att så många som möjligt ska kunna deltaga.

Beskriv vad som är nyskapande och utvecklande med projektet.

Hur ska verksamheten drivas vidare efter projekttidens slut?

Detta kommer att drivas vidare främst genom de ambassadörer som genomgått den utbildning som erbjuds samt en kompletterande webb-baserad kurs.

Hur kommer erfarenheterna av projektet att dokumenteras och spridas?

Hela projektets dokumentation finns på en öppen wiki som går att följa under hela projektets gång. Alla originalhandlingar kommer att finnas kvar där att läsa. Projektet rapporterar månadsvis till Wikimedia Sveriges styrelse och också till de andra 40-talet lokalavdelningarna. Erfarenheter kommer att sammanfattas i en slutlig bloggpost på engelska och svenska både på Wikimedia Foundations blogg med en internationell publik samt Wikimedia Sveriges egna blogg.

Budget.

Totalsumma 104.500 SEK

Lön En kvartstjänst augusti - december 2013 200 timmar * 300 SEK per timme 60.000 SEK

Lokalhyra

  • På Wikimedia Sveriges kontor 5.000 SEK
  • Lokalhyra för utbildningar. 1500 per tillfälle, = 12 000 SEK

Resor 8 resor á 2.500 SEK per resa = 17 500 SEK

Andra verksamhetskostnader Enklare förtäring samt material till utbildningar. 200 per deltagare, = 10 000 SEK

CV

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia det fria uplsagsverket, Wikimedia Commons den fria mediadatabasen, Wikiversity det fria universitetet, Wiktionary den fria ordboken med flera).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser. Omsättningen har väsentligt ökat från och med budgetåret 2012.

Wikimedia Sverige är alltså en sorts stödförening till Wikipedia, men verkar även på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt. En grundförutsättning för mycket av det arbetet är att rådata finns tillgängligt att kunna förädlas på olika vis. Därför är föreningen verksam även inom området öppna data

Bidragsmottagarens firmatecknare

Mattias Blomgren, ordförande, mattias.blomgren(at)wikimedia.se
Holger Motzkau, kassör, holger.motzkau(at)wikimedia.se, 076-2152696
Jan Ainali, Verksamhetschef, jan.ainali(at)wikimedia.se, 0729-674829

Bidragsmottagarens projektledare

Projektägare, Jan Ainali, verksamhetschef Wikimedia Sverige, 076-21 22 776, jan.ainali(at)wikimedia.se

Projektledare: Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige, har innan hon började arbeta heltid för Wikimedia Sverige varit drivande i det digitala skollyftet. Sara är ansvarig för Wikipedia i utbildning samt överser utvecklingen av allt pedagogiskt material som behövs för att förenkla deltagandet i våra projekt. Sara har universitetsstudier från Wales, Cambridge och Stockholms Universitet.