Projekt:Wikipedia och Globala målen 2019/Ansökan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.


Länk till utlysning: https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/resurser/utlysningar/utlysningar-sverige/ansokan-globala-malen/

Organisation/aktör ansvarig för aktiviteten: Wikimedia Sverige

Organisationsnummer: 8024378310

Kontaktperson: John Andersson

E-post: john.andersson(at)wikimedia.se

Telefon: 073-3965189

Wikipedia + Globala målen = sant!

Kort beskrivning av aktiviteten och dess koppling till Agenda 2030 och Globala målen

Den 14-18 augusti 2019 kommer Wikimedia Sverige[1] att stå som värd för den internationella konferensen Wikimania[2], som beräknas ha cirka 1 100 deltagare från ca. 80-100 länder. Konferensen kommer att ha temat Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen.

Konferensen kommer att ur olika perspektiv framhålla hur Wikimedia-rörelsen redan bidrar till de Globala målen samt var det finns ännu outnyttjade möjligheter och potential.

Detta projekt syftar till att dra nytta av konferensen för att skapa ett kommunicerbart material som efter konferensen aktivt kommer att användas för att informera svenskar om de Globala målen. Genom att knyta målen till en av Sveriges mest populära och välanvända webbplatser och utbildningsresurser, Wikipedia, skapar vi intresse inte bara för att lära sig utan för att aktivt engagera sig i att uppfylla målen. Genom projektet kommer riktade strategiska kommunikationsinsatser att kunna äga rum inför konferensen för att engagera i deltagande, men framförallt efter konferensen, augusti-december. Genom projektet kommer vi att lyfta fram slutsatser från konferensen och bjuda in allmänheten till att engagera sig i arbetet.

Vårt mål är att genom detta projekt är att (1) ta fram en strategi för hur materialet aktivt ska kunna spridas till en större publik, (2) skapa kommunicerbart material under konferensen samt (3) informera allmänheten om Wikipedia och de globala målen samt hur de kan engagera sig. Projektet gör det möjligt för materialet att inte bara nå de deltagare som är på plats, utan att mångdubbelt fler kan lära sig om de Globala målen och hur de påverkar och påverkas av fri kunskap och Wikimedia. Projektet möjliggör även att ett programmatiskt spår under konferensen kommer att justeras till att riktas mot en bredare allmänhet.

Om materialet som skapas

Under konferensen kommer det att finnas ett antal olika spår och ett flertal välkända huvudtalare. Michael Edson är en av de bekräftade huvudtalarna. Edson var tidigare chef på USA:s nationalmuseum Smithsonian och är medgrundare och associate director för Museum of the United Nations – UN Live, som håller på att byggas i Köpenhamn och som är FN:s museum för de Globala målen. Personal från Utrikesdepartementet, troligtvis utrikesminister Margot Wallström, kommer att tala om vårt gemensamma initiativ WikiGap som anordnades för andra gången 2019. Under 2018 hade WikiGap aktiviteter på 54 svenska ambassader. Även UNESCO är involverade i konferensen och kommer dela med sig av insikter runt värdet av att jobba med fri kunskap för att uppnå de Globala målen.

Med en sådan samling av högkvalitativa talare och ett unikt fokus vill vi sprida insikterna från konferensen till en större publik. Vi diskuterar en professionell videodokumentering av Utbildningsradion (UR), men för att säkerställa att det kan ske behöver vi organisera konferensen på ett annorlunda sätt än ursprungligen planerat vilket innebär ökade omkostnader. Bl.a. skulle de bästa talarna då samlas på huvudscenen i Aula Magna på Stockholms universitet och där hålla kortare presentationer liknande ett TED talk. Detta material kommer vi då att kunna återanvända och denna typ av presentationer kan lättare spridas digitalt till en bred publik. Projektet kommer även möjliggöra att dessa presentationer teckentolkas på plats samt i vissa fall även förses med undertexter på svenska för att en bredare publik skall kunna tillgodogöra sig materialet. Allt detta är omkostnader som inte finns med i budgeten för konferensen men med dessa riktade projektmedel är detta möjligt.

UR kommer dock inte att kunna dokumentera allt som sker. En del av insatsen består därför av att videodokumentera även de mindre välkända talarna som flugit in från hela världen samt sätta samman andra typer av kommunikativt material som lyfter fram de Globala målen. Detta material behöver sedan efterbehandlas och tillgängliggöras digitalt via olika plattformar. Materialet kommer att textas på ett flertal språk med hjälp av volontärinsatser.

Vi vill dokumentera och säkerställa att de insikter som presenteras och dokumenteras på konferensen får stor spridning i Sverige. Med hjälp av kommunikationsbyrån Wenderfalck kommer vi att säkerställa maximal spridning genom en riktad kampanj. Inom ramen för detta projekt kommer vi att ta fram material för sociala medier, pressreleaser och blogginlägg som alla lyfter fram insikter från konferensen gällande de Globala målen.

Projektet kommer att ha som effekt att förståelsen för de Globala målen ökar bland våra volontärer, samt att intresse skapas för att förbättra de artiklar på Wikipedia som har en koppling till de Globala målen (vilka uppskattas få miljontals läsningar).

Om Wikimedia och Wikipedia

Wikimedia är ett samlingsnamn för ett stort antal juridiskt fristående ideella organisationer som är spridda över hela världen. Organisationerna arbetar utan vinstintresse med att stödja fri kunskap. Det mest välkända av de projekt som Wikimedia driver är encyklopedin Wikipedia.

Som en av världens mest välanvända källor för information har Wikipedia, med över 170 miljarder sidvisningar årligen, en oerhört stor betydelse för att informera allmänheten om vad de Globala målen handlar om och angränsande ämnen. Därtill bidrar plattformarna och sammanslutningen av frivilligorganisationer direkt till uppfyllandet av flera av målen, framförallt SDG4, men även SDG5, SDG9, SDG10, SDG11 och SDG17.

[1] https://wikimedia.se

[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikimania

Samarbetspartners

Bekräftade partners för Wikimania:

 • Wikimedia Foundation (WMF), stiftelsen som driver bl.a. Wikipedia, och som anordnar konferensen tillsammans med oss;
 • Wikimedia Deutschland, vår tyska systerförening;
 • Wikimedia Norge, vår norska systerförening;
 • Wikimedia Finland, vår finska systerförening;
 • Utrikesdepartementet;
 • Norrsken Foundation;
 • Gapminder Foundation;
 • Stockholms stad (sponsrar bl.a. en fest på Stadshuset);
 • Riksantikvarieämbetet;
 • Nordiska museet;
 • UNESCO;
 • Musikverket.

Förhandling pågår:

 • Utbildningsradion (UR);
 • Naturhistoriska riksmuseet;
 • Sjöhistoriska museet;
 • Södertörns högskola;
 • Vasamuseet;
 • Världskulturmuseerna.

Planerade att kontaktas:

 • Svenska Institutet;
 • UNDP;
 • UN Women.

Tidplan, övergripande

 • Juni-augusti: Kommunikationsplan och kampanj utvecklas tillsammans med byrån Wenderfalck.
 • Juni-juli: Inledande sidoevenemang hos olika partners vilka dokumenteras.
 • 14-15 augusti: Förkonferens (un-conference och hackathon) och dokumentation av dessa.
 • 16-18 augusti: Konferensdagar och dokumentation av de olika spåren.
 • 19-30 augusti: Bearbetning av dokumentationen och framtagande av riktat material.
 • 1 september-1 december: Aktiv spridning av material till allmänheten.
 • September-december: Efterföljande sidoevenemang hos olika partners och dokumentation hos dessa.

Plats/er

 • Stockholms universitet, Frescati under konferensen;
 • Hos partnerorganisationer i Stockholm;
 • Digitalt.

Aktiviteten bidrar till följande mål gällande Agenda 2030 och/eller de Globala målen för hållbar utveckling. Du kan kryssa i flera alternativ

[X] Öka kännedomen

[X] Bidra till fördjupad kunskap om agendan och/eller målen

[X] Öka engagemanget så att fler bidrar till att målen nås

[X] Väcka opinion

[] Påverka politiker och/eller andra beslutsfattare

[X] Öka samarbetet mellan olika parter och aktörer

[] Granska och analysera

[] Specifika mål för aktiviteten:________

Aktiviteten kommer att ha fokus på

[X] Alla mål och/eller hela Agenda 2030

[] Mål 1 Utrota fattigdom

[] Mål 2 Utrota hunger

[] Mål 3 Säkerställa hälsa

[] Mål 4 God utbildning

[] Mål 5 Uppnå jämställdhet

[] Mål 6 Vatten och sanitet

[] Mål 7 Hållbar energi

[] Mål 8 Tillväxt och jobb

[] Mål 9 Infrastruktur och industri

[] Mål 10 Minskad ojämlikhet

[] Mål 11 Hållbara städer och samhällen

[] Mål 12 Konsumtion och produktion

[] Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

[] Mål 14 Hav och marina resurser

[] Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

[] Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

[] Mål 17 Genomförande och partnerskap

Specifika mål för aktiviteten

N/A

Målgrupper

Den breda allmänheten. Med projektmedlen är detta den huvudsakliga målgruppen. Om stöd mottas kommer programpunkter att videodokumenteras och spridas till en bred publik (d.v.s. mer TED Talks än en traditionell industrikonferens), material baserat på de insikter som presenteras under konferensen tas fram för sociala medier, media kontaktas för rapportering i samband med konferensen och olika sidoevenemang, en riktad kommunikationsinsats pågår flera månader efter konferensen med att nå ut med materialet till allmänheten genom olika kanaler.

Wikimedias volontärer. Vi räknar med att endast några få procent av alla svenska wikimedianer kommer att ta del av insikterna från konferensen med nuvarande konferensupplägg. Genom videodokumentation och ett aktivt arbete med att sprida materialet kan vi nå många fler.

Potentiella samarbetsorganisationer. För att uppnå SDG17 och fler internationella partnerskap är en ökad medvetenhet om den verksamhet som Wikimediarörelsen bedriver central. En aktiv insats för att sprida utvalda delar av materialet genom olika kanaler som dessa organisationer nyttjar är centralt.

Aktiviteten kommer att marknadsföras på följande sätt

Kommunikationsbyrå Wenderfalck har anlitas för att ta fram en kommunikationsplan för att nå svensk media. Det sker med separata medel. Detta projekt kommer att möjliggöra att de även engageras i att ta fram ett material under konferensen för att sprida kunskap om Wikipedia och de Globala målen flera månader efter konferensen.

En grafisk profil för årets konferens med anknytning till de Globala målen med nordisk touch har tagits fram. Materialet är fritt licensierat och möjlig att återanvända på olika sätt, även för andra organisationer som arbetar med de Globala målen. Kommunikationsteamet arbetar även på en plan för spridning via sociala medier tillsammans med oss. Se exempel här: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimania2019_meta_banner.svg

Materialet kan även komma att spridas via en banner på Wikipedia om de lokala volontärgemenskaperna beslutar om det.

Vi planerar även att sprida videoklippen via e-post till de 100 000-tals bidragsgivare i Sverige och i andra länder som stöttar Wikipedia finansiellt.

Wikimedia Sverige kommer att sprida materialet via sina kanaler (webbplats, nyhetsbrev, blogg och sociala medier). Materialet kommer även att spridas via webbplatsen Wikipedia.se som föreningen äger.

Genom våra partnerskap under konferensen kommer materialet att spridas inom olika expertnätverk.

Antal som beräknas nås, t.ex antal deltagare, följare på sociala medier, räckvidd i media eller andra relevanta och uppföljningsbara mål med indikatorer

Vi räknar med att videoklippen kommer att spridas via sociala medier och bloggar, däribland, men ej begränsat till:

 • @Wikipedia på Facebook har 5,5 miljoner följare.
 • @Wikipedia på Twitter har 432 000 följare.
 • @Wikimedia på Twitter har 66 500 följare.
 • blog.wikimedia.org (den 272:e mest populära webbplatsen globalt enligt Alexa.com).

Åtskilliga hundratusentals personer i Sverige förväntas därigenom ta del av videoklippen och det andra materialet.

Mål med indikatorer (Exempel: Antal deltagare vid seminarier, evenemang, kurser mm. ##. Exempel. Antal artiklar och inslag i media ##.)

1 000-1 200 deltagare på konferensen.

30 inslag i svensk och internationell media.

300 000 visningar av videoklippen.

Aktivitetens resultat kommer att mätas på följande sätt

Att minst 10 timmar av konferensen dokumenterats via video och tillgängliggjorts online.

Inslagen i media kommer att sammanställas i samarbete med våra medarrangörers kommunikationsteam.

Inläggens spridning kommer att mätas med de inbyggda statistikverktygen på social mediaplattformarna.

Ansökt belopp, kr (mellan 50 000-300 000 kr)

300 000 kr

Fördelning av budget

Budgetpost Budget
FINANSIERAS AV SIDA
Projektledare för videodokumentation (konsult) 100 000 kr
Extra personal i form av projektanställd videoredigerare (konsult) 50 000 kr
Kommunikationsstöd från Wenderfalck (konsult) 100 000 kr
Inhyrning av kamerautrustning 25 000 kr
Teckentolk 25 000 kr
EGENFINANSIERING
Extra personal i form av projektanställd kommunikatör 100 000 kr
Marknadsföringskostnader 100 000 kr
Övrigt 25 000 kr

Får ni andra medel från Sida eller vidareförmedlare (t.ex. Forum Syd) för kommunikationsaktiviteter i år?

Nej.

Ansöker ni inklusive eller exklusive moms?

Inklusive moms