Projekt:Wikiporträtt.se 2022/Ansökan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan till Kulturbryggans utlysning Kreativ infrastruktur 2022 för projektet Wikiporträtt.se.

UPPGIFTER OM PROJEKTET

Projekttitel: Wikiporträtt.se – Ett enklare sätt att få ökad synlighet för svensk kultur och kulturskapare genom Wikipedia

Startdatum: 1 december 2022

Slutdatum: 31 mars 2024

Sammanfatta kortfattat och kärnfullt vad projektet går ut på. Max antal tecken inklusive blanksteg: 300.

Wikipedia är en central arena för att nå ut med info om svenskt kulturarv. Ofta saknas dock bilder och mediafiler av artister, deras verk och kulturella event. För att underlätta att dela och återanvända ex. pressbilder och musik implementeras en ny plattform, som framgångsrikt testats i Holland.

UPPGIFTER SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BEDÖMNINGEN

1. Visionen för platsen eller plattformen

Beskriv visionen för den plats eller plattform som ska etableras. Max antal tecken inklusive blanksteg: 2 500. Projektet initierar en ny plattform som guidar svenska kulturskapare m.fl. att dela material till Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna (härefter WP). Det fritt licensierade materialet kan sedan kopplas samman, synliggöras och återanvändas för nya kulturella verk – t.ex. göra nyinspelningar av musik nyttjande digitaliserat historiskt notmaterial. Samarbeten med kulturarvsinstitutioner och moderna kulturskapare sker för att få in material.

Grunden för plattformen baseras på det framgångsrika nederländska wikiportret.nl, genom vilken nästan 6 000 porträttfoton laddats upp. Vi avser porträtt i en vidare bemärkelse och inkluderar därför även musikinspelningar, delande av samlingar m.m. Dokumentations- och kommunikationsmaterial tas fram för att promota plattformen till kulturskapare i Sverige genom org. i vårt nätverk. WP:s volontärer engageras till att lägga in bilderna i lämpliga artiklar.

Wikipedia är en av världens mest välanvända webbplatser. Hela 83% av de svenska internetanvändarna uppger att de använder WP (bit.ly/3UiJR9p). Forskning pekar på att ett stort värde skapas genom synlighet på WP. Ex. har orter som, inom ramen för ett randomiserat experiment, fått ett foto tillagd fått en ökning av antalet hotellbokningar per månad med hela 9% under turistsäsongen (bit.ly/3Ufiugl). Vår tes är att intresset för olika kulturella företeelser och upplevelser ger en liknande effekt med ökat intresse. Effekten kan dock vara ännu större för en kulturskapare då verken kan få spridning globalt om de når en internationell publik. Både läsarna såväl som kulturskapare gagnas av att svensk kultur synliggörs genom plattformen.

Att lägga till mediafiler är dock lättare sagt än gjort. WP är designat runt att den enskilda fotografen eller musikern delar sin egentagna bild, inte att ex. en anställd på skivbolaget delar professionellt tagna promotionfotografier. Musikinspelningar är ännu mer komplicerat då flera skapare är involverade. Vi har oräkneliga exempel på där volontärer och anställd personal har försökt dela material kopplat till kultur på WP, men misslyckats av olika skäl. Då WP endast kan använda fritt licensierat material kräver det kunskap om licenser och tydlighet om äganderättigheterna till verket. Det krävs även teknisk kompetens för uppladdningen och det finns krav på transparens om jävssituationer, för att nämna några utmaningar den som vill dela ett verk stöter på. Vår nya plattform kommer förenkla detta avsevärt.

2. Projektgruppens kompetens och erfarenhet

Redogör för kompetensen och erfarenheten inom projektgruppen. Med projektgrupp menar vi de individer som dagligen arbetar med att förverkliga plattformen. Använd inte nedanstående fält för att fylla i fler externa samarbetspartners. 2A. Vilken roll har projektgruppsmedlemmen i projektet? Max antal tecken inklusive blanksteg: 100.

Projektledare, ansvarig för planering, uppföljning och rapportering samt kommunikationsarbetet.

2A. Beskriv hur projektgruppsmedlemmen, i kraft av sin kompetens och erfarenhet, kan bidra till att förverkliga projektet i enlighet med vad som ska uppnås i visionen. Max antal tecken inklusive blanksteg: 500.

Projektledaren har flerårig erfarenhet från kulturarvssektorn. Han har arbetat på Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet med digitalisering av kulturarvet. Hans spetskompetens ligger i hur digitalisering kan utvecklas och underlättas för olika aktörer. Han projektledde arbetet med ett framgångsrikt projekt, som Kulturbryggan finansierade, där musiker delade material på Wikipedia. Där identifierades behovet av att förenkla uppladdningsprocessen för nyskapade verk från svenska kulturskapare.

2B. Vilken roll har projektgruppsmedlemmen i projektet? Max antal tecken inklusive blanksteg: 100.

Utvecklare, sköter utveckling av svensk version av wikiportret.nl samt ytterligare ny funktionalitet

2B. Beskriv hur projektgruppsmedlemmen, i kraft av sin kompetens och erfarenhet, kan bidra till att förverkliga projektet i enlighet med vad som ska uppnås i visionen. Max antal tecken inklusive blanksteg: 500.

Utvecklaren har arbetat med mjukvaruutveckling för föreningen sedan 2015. Han har omfattande erfarenhet av att bygga specialiserade och användarvänliga verktyg, samt av de krav som finns runt uppladdning av material på Wikimediaplattformarna.

2C. Vilken roll har projektgruppsmedlemmen i projektet? Max antal tecken inklusive blanksteg: 100.

Kommunikatör och utbildare, ansvarig för att nå ut med information om plattformen.

2C. Beskriv hur projektgruppsmedlemmen, i kraft av sin kompetens och erfarenhet, kan bidra till att förverkliga projektet i enlighet med vad som ska uppnås i visionen. Max antal tecken inklusive blanksteg: 500.

Kommunikatör och utbildare har sedan 2018 arbetat för föreningen, bl.a. som utbildare och kommunikatör. Hon hanterar föreningens social media-plattformar och blogg. Hon har omfattande erfarenhet av att utveckla digitala läromedel och av kommunikationsstrategier. Hon har jobbat nära olika aktörer som kommer att behöva kontaktas om plattformen för att skapa intresse, såsom kultursektorn, journalister, med företag samt Wikipedias volontärer.

2D. Vilken roll har projektgruppsmedlemmen i projektet? Max antal tecken inklusive blanksteg: 100.

Informatör och föreläsare, ansvarig för att säkerställa kunskap och intresse för plattformen.

2D. Beskriv hur projektgruppsmedlemmen, i kraft av sin kompetens och erfarenhet, kan bidra till att förverkliga projektet i enlighet med vad som ska uppnås i visionen. Max antal tecken inklusive blanksteg: 500.

Informatör och föreläsare har sedan 2012 arbetat för föreningen, bl.a. som informatör och föreläsare. Han har ingående kunskap om Wikimediaplattformarna och har varit presskontakt (volontär) för svenskspråkiga Wikipedia, och tar den kunskapen och erfarenheterna med sig in i projektet. Han har jobbat nära olika aktörer som kommer att behöva kontaktas om plattformen för att skapa intresse, såsom kultursektorn, journalister, med företag samt Wikipedias volontärer.

3. Externa samarbeten

Redogör för projektets fem viktigaste samarbetspartners. Med samarbetspartners menar vi externa aktörer som inte är en del av projektgruppen. Samverkanspart 1: Vilken roll har samarbetspartnern i projektet? Max antal tecken inklusive blanksteg: 200.

Wikimedia Nederland har utvecklat plattformen Wikiportret.nl och stödjer oss i implementering av vår plattform. Tillsammans utvecklar vi kommunikationsmaterial för att skapa intresse om plattformen.

Varför är projektet intressant för samarbetspartnern? Max antal tecken inklusive blanksteg: 200.

Wikimedia Nederland vill att fler länder genomför liknande insatser så att vi kan vidareutveckla konceptet tillsammans och dela på kostnader runt underhåll, dokumentation och nya funktioner.

Inom vilken bransch/sektor är samarbetspartnern verksam?

Civilsamhället/utbildningssektorn

Hur pass förankrat är samarbetet?

 • Tilltänkt men ännu ej kontaktad
 • Tilltänkt och kontaktad
 • Etablerat men saknar avtal eller motsvarande
 • Etablerat med avtal eller motsvarande

Beskriv på vilka sätt samarbetspartnern bidrar till att förverkliga projektet. Max antal tecken inklusive blanksteg: 500.

Wikimedia Nederlands ansvarade för framtagandet av wikiportret.nl och kommer att hjälpa oss att återanvända delar av den för vår svenska plattform. De kommer även att dela sina erfarenheter hur volontärer engageras i arbetet samt hjälpa till att översätta kommunikations- och dokumentationsmaterial som finns på nederländska så att vi kan använda det som grund. Att tillsammans kunna kommunicera runt möjligheterna med det kulturella materialet skapar även en spännande internationell dimension.

Samverkanspart 2: Vilken roll har samarbetspartnern i projektet? Max antal tecken inklusive blanksteg: 200.

Musikverket har ett stort kontaktnät inom olika musikområden som till exempel klassisk musik, konstmusik och folkmusik vilket underlättar vid kunskapsspridning av plattformen.

Varför är projektet intressant för samarbetspartnern? Max antal tecken inklusive blanksteg: 200.

Musikverket har, i flerårigt samarbete med oss, delat material på Wikimediaplattformarna, som där knyts samman, berikas, blir tillgängligt på många språk och får internationell spridning.

Inom vilken bransch/sektor är samarbetspartnern verksam?

Kulturarv/museisektorn

Hur pass förankrat är samarbetet?

 • Tilltänkt men ännu ej kontaktad
 • Tilltänkt och kontaktad
 • Etablerat men saknar avtal eller motsvarande
 • Etablerat med avtal eller motsvarande

Beskriv på vilka sätt samarbetspartnern bidrar till att förverkliga projektet. Max antal tecken inklusive blanksteg: 500.

Musikverket har ett brett kontaktnät med andra konstnärliga institutioner, musiker och artister där inspelningar av både upphovsrättsligt fri musik och nyskapad musik kommer vara aktuella att arbeta med. Det är genom detta arbete grunden läggs för att verken kan delas med fri licens. Vi har tidigare samarbetat kring äldre musik och kommer nu även kunna publicera nya inspelningar genom samarbetet.

Samverkanspart 3: Vilken roll har samarbetspartnern i projektet? Max antal tecken inklusive blanksteg: 200.

Scenkonstmuseets stora nätverk kan hjälpa oss att nå ut. Vi har samarbetat runt historiska kostym- och dekorskisser, teckningar av skådespelare m.m. och vill undersöka hur moderna verk kan delas.

Varför är projektet intressant för samarbetspartnern? Max antal tecken inklusive blanksteg: 200.

Genom att kombinera de historiska verken med nya verk kan ex. utvecklingen av scenkonsten illustreras och synlighet för svenska kulturskapare ges.

Inom vilken bransch/sektor är samarbetspartnern verksam?

Kulturarv/museisektorn

Hur pass förankrat är samarbetet?

 • Tilltänkt men ännu ej kontaktad
 • Tilltänkt och kontaktad
 • Etablerat men saknar avtal eller motsvarande
 • Etablerat med avtal eller motsvarande

Beskriv på vilka sätt samarbetspartnern bidrar till att förverkliga projektet. Max antal tecken inklusive blanksteg: 500.

Scenkonstmuseet samling och arkiv har ett intressant historiskt material som genom projektet kan tillgängliggöras och därmed knytas till kulturpersoner i Sverige och svenska kulturyttringar samt återanvändas i nya produktioner. De besitter också nätverk och kontakter genom sin insamlande verksamhet där vi tillsammans kan arbeta för att nå ut med förfrågningar för att inkludera nya verk.

Samverkanspart 4: Vilken roll har samarbetspartnern i projektet? Max antal tecken inklusive blanksteg: 200.

Kungliga Operans stora nätverk bidrar till att nå ut till aktiva kulturskapare. Deras digitaliserade historiska verk kan berika nyproduktioner, ex. notmaterial som kan användas för nyinspelningar.

Varför är projektet intressant för samarbetspartnern? Max antal tecken inklusive blanksteg: 200.

De når ut med sitt material som knyts samman, berikas, blir tillgängligt på många språk och får internationell spridning. Tillsammans skapar vi engagemang hos aktiva musiker för återanvändning.

Inom vilken bransch/sektor är samarbetspartnern verksam?

Kulturarv/museisektorn

Hur pass förankrat är samarbetet?

 • Tilltänkt men ännu ej kontaktad
 • Tilltänkt och kontaktad
 • Etablerat men saknar avtal eller motsvarande
 • Etablerat med avtal eller motsvarande

Beskriv på vilka sätt samarbetspartnern bidrar till att förverkliga projektet. Max antal tecken inklusive blanksteg: 500.

Kungliga Operan har både historiskt material som kan delas genom plattformen såväl som material om nyskapade framträdanden och verk. Detta kan delas genom plattformen och bidra med kunskap om utveckling om svensk opera samt återanvändas i olika produktioner. Här kan vi arbeta kombinerat med både arkivmaterial och nytagna bilder och inspelningar ur den löpande verksamheten. Vi kan tillsammans nå ut till aktiva kulturskapare och intressenter av materialet genom deras nätverk.

4. Organisering av verksamheten

Redogör för hur arbetet kommer att organiseras när verksamheten väl är etablerad. Max antal tecken inklusive blanksteg: 2 500.

Alla verk som används på Wikipedia lagras på mediadatabasen Wikimedia Commons. Tusentals volontärer gör där bedömningar om de verk som laddats upp följer plattformens olika krav. Ägaren av ett verk kan kontakta supporten Volunteer Response Team (VRT) för att bekräfta ägandeskap av ett foto eller annat verk.

För att undvika merarbete för volontärerna, och en dålig upplevelse för de som vill dela ett verk, kommer plattformen Wikiporträtt.se att fungera som ett mellanlager, som ger guidning till de som vill dela ett professionellt skapat verk. Foton, musik, video, historiska bilder m.m. behöver hanteras på olika sätt då upphovsrätten är komplicerad, och beroende på vilket typ av verk det handlar om kommer den som vill dela verket att guidas genom en serie valbara alternativ för att säkerställa att allt blir rätt.

Gränssnittet för Wikiporträtt.se är lätt att använda. Efter att ha svarat på några frågor om bildens ägandeskap kan fotografen klicka på en knapp och ladda upp fotot från sin dator. De inkluderar sin e-postadress. Fotot laddas inte upp till Wikimedia Commons i detta skede. Bilderna lagras på en lokal server och fotografens e-postadress hålls konfidentiell. Ett automatiskt e-postmeddelande skickas till VRT-supporten och volontärerna kontrollerar upphovsrätten och ber fotografen om en slutgiltig bekräftelse på ägandeskap och licensiering varefter mediafilen kan laddas upp.

Alla steg i denna process automatiseras så mycket som möjligt. Det enda arbete som görs för hand är kontrollen av ägandeskapet. Bilder som inte uppfyller kraven filtreras bort av volontärerna i VRT-systemet och de som laddat upp verket felaktigt kommer att få ett artigt "tack", genom en uppsättning standardiserade e-postmeddelanden som artigt förklarar varför verket inte kan användas.

Förhoppningen är att kunna inkludera en länk till verktyget direkt i artiklarna på Wikipedia som saknar en bild. Detta för att uppmuntra läsare att dela bilder. Aktiv kommunikation till olika nätverk av kulturskapare sker kontinuerligt. Riktade insatser kommer att ske årligen för att få porträtt på kvinnliga kulturskapare. Detta knyter ihop arbetet med det internationella WikiGap-initiativet, vilket föreningen driver med Utrikesdepartementet, där biografiska artiklar om kvinnor skrivs.

Med egna medel underhålls plattformen åtminstone fem år efter projektavslut. Föreningen kommer även att utbilda volontärer om hur plattformen fungerar och hur de kan bidra.

5. Etablering av verksamheten

Beskriv på vilka sätt projektet ska förverkligas genom att redogöra för etableringsfasens fem viktigaste aktiviteter.

Aktivitet 1 påbörjas: 1 december 2022

Aktivitet 1 avslutas: 30 juni 2023

Beskriv aktiviteten (max antal tecken inklusive blanksteg: 800).

1. Utvärdering av existerande resurser:

Inledningsvis av projektet sker en noggrann utvärdering av vilka delar av plattformen www.wikiportret.nl som kan implementeras i Sverige.

Detta inkluderar en noggrann planering och mock-up-design av ytterligare tillägg som behöver ske på plattformen för att användningen framöver ska kunna breddas till annat än porträttfoton.

Därtill sker en genomgång av vilket dokumentations- och kommunikationsmaterial som existerar sedan tidigare och som helt eller delvis kan återanvändas i Sverige och vilket material som projektet kan komplettera med.

Undersökning sker av VRT-volontärernas behov, en åtgärdsplan sammanställs och prioriteringar görs. Större problem som identifierats rapporteras även till Wikimedia Foundation för åtgärd.

Aktivitet 2 påbörjas: 1 april 2023

Aktivitet 2 avslutas: 31 mars 2024

Beskriv aktiviteten (max antal tecken inklusive blanksteg: 800).

2. Teknisk utveckling av plattformen:

Den tekniska plattformen utvecklas delvis parallellt med att mock-up-design m.m. sker inom ramen för den första aktiviteten.

Majoriteten av det tekniska utvecklingsarbetet sker mellan 1 juni och 31 dec 2023. Då byggs plattformen och ny funktionalitet implementeras. Olika flöden (d.v.s. de frågor som guidar verksägaren) utvecklas beroende på vilken typ av material som behöver hanteras (ex. musik, foton, historiskt bildmaterial). Länkad öppen data integreras i systemet.

Serverstrukturen upprättas och optimeras för att hålla kostnaderna på en nivå som tillåter långsiktig drift.

Ett aktivt testande sker från dec 2023. De buggar och förbättringsförslag som rapporteras in då kommer att åtgärdas under den perioden för att få en mer polerad slutprodukt.

Aktivitet 3 påbörjas: 1 september 2023

Aktivitet 3 avslutas: 31 mars 2024

Beskriv aktiviteten (max antal tecken inklusive blanksteg: 800).

3. Metodologisk utveckling av plattformen:

Runt sep 2023 påbörjas den metodologiska utvecklingen. Den förväntas vara klar i dec 2023. Plattformen behöver kopplas samman med VRT-systemet, vilket inte främst handlar om tekniska åtgärder utan om metodologiska överväganden. Hur ska de olika ärendena bäst hanteras, i vilken ordning och av vem? De svenska VRT-volontärerna behöver engageras i arbetet och kunskap behöver samlas in internationellt.

Vi räknar med att aktiv utbildning av nya personer som kan ta på sig rollen som VRT-volontär kommer att behöva ske för att undvika långa köer i hanteringen av inskickade foton och annan media. Detta arbete kommer att fortsätta ända till projektslutet.

Processen för hur WP:s volontärer kan engageras i verken som kommer in till plattformen utvecklas.

Aktivitet 4 påbörjas: 1 oktober 2023

Aktivitet 4 avslutas: 31 mars 2024

Beskriv aktiviteten (max antal tecken inklusive blanksteg: 800).

4. Utveckling av dokumentations- och utbildningsmaterial samt utbildningsevent:

När den tekniska utvecklingen nått en punkt där inga större förändringar förväntas ske kommer framtagandet av kvalitativ dokumentations- och utbildningsmaterial påbörjas. Materialet innefattar både texter, bilder och videoinspelningar.

Material kommer att tas fram för åtminstone tre olika områden:

1. För att göra det lätt för den som vill ladda upp nytt material genom plattformen.

2. För den som vill bidra som VRT-volontär.

3. För den som vill hjälpa till med att få spridning på de uppladdade bilderna genom att exempelvis lägga till bildmaterialet i Wikipediaartiklar etc.

Därtill kommer en detaljerad plan för utbildningsevenemang att tas fram och därefter sker utbildningar i olika delar av landet.

Aktivitet 5 påbörjas: 1 oktober 2023

Aktivitet 5 avslutas: 31 mars 2024

Beskriv aktiviteten (max antal tecken inklusive blanksteg: 800).

5. Kommunikation, och rapportering:

I inledningen av projektet tas en kommunikationsplan fram. Det är under projektets sista fem månader som fokus kommer att ligga på att öka kännedomen om den nya plattformen hos olika målgrupper.

Kommunikationen syftar till att nå ut till personer och organisationer inom kultursektorn om möjligheten att nyttja plattformen för att ladda upp mediafiler samt om möjligheten att återanvända materialet för nya verk. Det kan handla om kontakter med agenturer, teatrar, museer, gallerier, mässor, musikfestivaler, utställningar m.m. Vi promotar även plattformen på fackevenemang där detaljerade instruktioner och handledning ges för de som vill testa plattformen.

Kontinuerlig kommunikation sker med Wikipedias volontärgemenskap för verkens tillägg i artiklar m.m.

6. Budget

KOSTNADER

Kostnadspost 1 Välj ett alternativ (dropdownlista): Löner (inklusive sociala avgifter)

Belopp (SEK): 1 027 000

Kommentar: 16 månader med 1,1 FTE fördelat på projektledare (0,5), utvecklare (0,3), kommunikatör (0,15) och föreläsare (0,15)

Kostnadspost 2 Välj ett alternativ (dropdownlista): Avtalade pensions- och försäkringskostnader

Belopp (SEK): 29 000

Kommentar: Tilläggspension för tjänstemän ITP, försäkringarna TGL, TRR, TFA samt Olycksfallsförsäkring

Kostnadspost 3 Välj ett alternativ (dropdownlista): Personer med F-skatt (Köpta tjänster)

Belopp (SEK): 100 000

Kommentar: För Wikimedia Nederlands involvering, översättare

Kostnadspost 4 Välj ett alternativ (dropdownlista): Lokaler

Belopp (SEK): 88 000

Kommentar: Arbetsplats i coworkingspace i Stockholm

Kostnadspost 5 Välj ett alternativ (dropdownlista): Marknadsföring

Belopp (SEK): 125 000

Kommentar: Utskick till kulturskapare, deltagande på event för synlighet och utbildning/träning, giveaways

Kostnadspost 6 Välj ett alternativ (dropdownlista): Resor

Belopp (SEK): 50 000

Kommentar: För volontärer som går utbildningar om VRT, för personal som deltar på evenemang

Kostnadspost 7 Välj ett alternativ (dropdownlista): Administration

Belopp (SEK): 150 000

Kommentar: Ekonomisk hantering, lönehantering, revision, licenskostnader för ekonomiprogram m.m.

Kostnadspost 8 Välj ett alternativ (dropdownlista): Övriga kostnader (förtydliga i kommentaren)

Belopp (SEK): 25 000

Kommentar: Serverkostnader, kontorsmaterial, oväntade utgifter

INTÄKTER

Finansiär 1: Kulturbryggan

Belopp (SEK): 1 444 000

Typ av finansiär: Offentlig

Typ av finansiering: Kontanta medel

Finansiär 2: Wikimedia Sverige

Belopp (SEK): 150 000

Typ av finansiär: Civilsamhälle

Typ av finansiering: Kontanta medel

Kommentar till projektets budget (Max 500 tecken)

FTE = full time equivalent, heltidsekvivalent