Remisser/SOU 2012:37

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skickat!


Till Regeringskansliet (kulturdepartementet)


Yttrande rörande Kulturmiljöutredningens betänkande SOU 2012:37 "Kulturmiljöarbete i en ny tid" (SOU 2012:37)

Wikimedia Sverige är en ideell svensk förening med säte i Stockholm med ett sekretariat på fyra heltidsanställda, vars syfte är att verka för fri kunskap. Föreningen är stödförening för svenskspråkiga Wikipedia.

Wikimedia vill anföra följande.


Avsnitt 12.3 "Utveckla registerhållningen för att synliggöra fornlämningar

Wikimedia Sverige delar utredningens bedömning att det är viktigt att tillgodose behovet av tydlig och aktuell information och instämmer i utredningens förslag att regeringen förtydligar instruktionen för Riksantikvarieämbetet så att det framgår att myndigheten ska ta fram och utveckla nödvändiga register inom sitt verksamhetsområde..

Föreningen anser dock att det i detta förtydligande ska framgå att registeruppgifter ska tillgängliggöras på ett sätt som gör det möjlighet för allmänheten att verkligen kunna utnyttja dessa. Det innebär att registeruppgifter bör publiceras under en fri licens med bearbetningsrätt för anpassning och vidarebygge. Lämpliga licenser för Riksantikvarieämbetet att tillämpa finns bland de varianter som utarbetats av Creative Commons. För maximal nytta gäller det att inte välja någon som förbjuder kommersiell användning eller bearbetning. Detta bör även gälla för framtida publicering av data och media av liknande slag.

Myndigheter som Riksantikvarieämbetet äger uppgifter, vilka är mer eller mindre systematiserade i register, och vilka har ett värde för utomstående för kunskapsspridning efter vidare bearbetning. I många, kanske i de flesta fallen, som beträffande fornminnesregistret, saknas möjligheter för myndigheten att sälja sådan uppgifter till priser som möjliggör för myndigheten att göra vinst på försäljning. I den mån överskott skulle kunna åstadkommas, torde detta vara litet och inte kunna uppvägas av det allmänna intresset av att allmänheten kan åtkomma informationen för anpassning, vidarebyggande och vidaredistribution.

När det gäller Riksantikvarieämbetets databaser om fornminnen och byggnadsminnen är objektsvolymen så stor att det är orealistiskt att myndigheten skulle kunna mobilisera redigerings- och mediaresurser för att på egen hand med finansiering över budgeten, även inkluderande ett högst eventuellt marginellt överskott av försäljning av registeruppgifter, skulle kunna hålla registeruppgifter och mediamaterial av rimlig kvalitet över hela materialbasen. Detta torde endast vara möjligt att åstadkomma i ett samarbete med utomstående, i första hand med ideella rörelser som wikipediagemenskapen och hembygdsrörelsen. Basen för ett sådant samarbete är text och media som är frilicensierade.

Riksantikvarieämbetet har i detta sammanhang redan inlett ett samarbete med Wikimedia Sverige. För det första har Wikimedia Sverige under två kampanjer i september 2011 och september 2012 animerat allmänheten att ladda upp stora mängder frilicensierade bilder av byggnadsminnen och fornminnen på ett systematiserat sätt Wikimedia Foundations mediadatabas Wikimedia Commons, med länkar till Riksantikvarieämbetets respektive register. Genom dessa kampanjer har stillbildsfoton från ett stort antal objekt blivit tillgängliga för allmänheten via svenskspråkiga Wikipedia, se till exempel "Lista över byggnadsminnen i xxx län", bilav der vilka också kostnadsfritt kan publiceras av riksantikvarieämbetet under förutsättning att de attribueras och vidaredistribueras under fri licens. Wikimedia Sverige avser kommande år fortsätta detta arbete och är öppen för samarbete med ämbetet även beträffande produktion av frilicensierade texter om registerobjekten inom och utanför svenskspråkiga Wikipedia.

För det andra har Wikimedia Sverige inspirerat till och hjälpt till att rekrytera två så kallade Wikimedians-in-Residence, vilka projektanställts av myndigheten under hösten 2012 för att underlätta för myndigheten att utnyttja Wikipedia/Wikimedia Commons för materialproduktion och -spridning.

Fria licenser visavi myndigheters försäljning av upphovsrättsskyddat material

Wikimedia Sverige anser generellt att material som producerats av svenska myndigheter för allmänna medel ska vara tillgängligt för allmänheten under fri licens, och menar att myndigheterna bör av regeringen instrueras att organisera sin verksamhet så att dessa skaffar sig upphovsrättslig kontroll även av material som införskaffas genom tjänsteköp samt att de efter hand övergår till att släppa sin upphovsrätt genom frilicensiering.

Föreningen har uppfattningen att många myndigheter har en orealistisk uppfattning om möjlig kommersialisering av material de har upphovsrätt för. Föreningen har observerat många exempel på hur myndigheter blandar samman bruttointäkterna från försäljning av material med nettointäkterna. På grund av okunskap eller felstyrande ekonomisystem uppfattar man sig tjäna pengar på en försäljningsverksamhet, trots att denna i många fall torde vara förlustbringande.

Oavsett om en myndighet skulle ha möjlighet att sälja material till visst överskott, måste detta vägas mot samhällsnyttan av fri tillgänglighet av den slags intellektuella infrastruktur som mycket av den av den av det allmänna producerade information kan anses utgöra. Wikimedia Sverige vill peka på att denna samhällsnytta kraftigt ökat med den digitala tekniken, genom den möjlighet som numera finns för utomstående, såväl för kommersiell vinning eller yrkesmässiga intäkter som av frivilliga utan vinstsyfte, att i sin egen miljö förädla information. Wikipedia är ett slående exempel på en frivilligrörelse, vilken på elva år har åstadkommit ett - åtminstone för yngre generationer - encyklopediskt standardverk, besökt som världens sjätte mest utnyttjade webbplats. Volontärproducerade fenomen som Wikipedia med bygger bland annat på frilicensiering, och en ökad tillämpning av frilicensiering av det offentliga skulle bidra till ytterligare produktion av för allmänheten gratis och lättillgängligt kunskapsmaterial och höjning av kvaliteten av sådant material.

Wikimedia Sverige vill även uppmärksamma att Europeanas byte till Creative Commons (CC-0). Europeana är ett projekt finansierat av EU-kommissionen efter förslag av flera europeiska statschefer att skapa ett Europeiskt digitalt bibliotek med mål är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt för den breda allmänheten. Deras motivering kan läsas på http://bit.ly/EU-CC.


Stockholm den 5 oktober 2012


Jan Ainali, ordförande

Wikimedia Sverige Box 500 101 29 STOCKHOLM

Organisationsnr

Hemsida: www.wikimedia.se Email: jan.ainali(at)wikimedia.se