Remissvar om upphovsrättsdirektivets genomförande i svensk lag

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Möten

Wikimedia Sverige bjuder in gemenskapen, liksom kulturarvsinstitutioner, användarorganisationer och andra intresserade till gemensamma konversationer kring upphovsrätten. Hör av dig till eric.luth(at)wikimedia.se om du vill veta mer.

Nedan är en sammanställning över Justitiedepartementets lagförslag.

Tillsammans hjälps vi åt att fylla på med identifierade problem, och förslag på lösningar. Utifrån detta kan vi tillsammans skriva förslag på remissvarstexter. Om en särskild artikel är viktig för dig kan du fetmarkera rutan “artikel” (se till exempel artikel 14). Vi lägger särskilt stort fokus vid sådana artiklar som har blivit fetmarkerade.

Art. § i svensk lag Kort beskrivning Föreslagen text Identifierade problem (gärna med konkreta exempel) Förslag på lösningar
2 Definitioner Artikel 17

De nya bestämmelserna ska tillämpas på sådana informationssamhällets tjänster som har som ett huvudsyfte att lagra och ge allmänheten tillgång till en stor mängd verk som laddats upp online av tjänsternas användare, om tjänsteleverantören ordnar och marknadsför verken i vinstsyfte och tjänsten spelar en viktig roll på innehållsmarknaden genom att konkurrera med andra slags onlinetjänster för innehåll.

I skäl 62 i EU-direktivet anges "Leverantörer av tjänster som plattformar för utveckling och delning av programvara med öppen källkod, fillagringsplatser för vetenskapligt och pedagogiskt material utan vinstsyfte samt onlineencyklopedier utan vinstsyfte bör inte heller omfattas av denna definition av onlineleverantör av delningstjänst för innehåll." I denna definition saknas ju helt undantaget för plattformar för delning av öppen källkod.


Definitionen är tydligare i direktivet.

Man behöver kanske inte ha med allt som utesluts.

3-4 (1960:729) 15 a-c Undantag för text- och datautvinning Två nya inskränkningar ska införas i upphovsrättslagen. Den som har lovlig tillgång till ett verk ska få framställa exemplar av verket för text- och datautvinningsändamål, om inte upphovsmannen på lämpligt sätt har förbehållit sig den rätten.

Forskningsorganisationer, sådana bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten, arkiv samt institutioner för film eller ljudarvet ska dessutom alltid få framställa exemplar av sådana verk, med undantag för datorprogram, för att utföra text- och datautvinning för forskningsändamål. Deras rätt ska dock inte hindra upphovsmannen från att vidta proportionerliga åtgärder för att säkerställa säkerhet och integritet i nätverk och databaser som innehåller verk. Exemplaren ska inte få användas för andra ändamål än text och datautvinning eller forskning och de ska inte få behållas längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Exemplar framställda för forskningsändamål ska lagras på ett sätt som hindrar obehörig användning. De nya inskränkningarna ska även tillämpas på de till upphovsrätten närstående rättigheterna.

5 Undantag för utbildning En ny inskränkning ska införas i upphovsrättslagen. Den ska ge lärare och elever vid utbildningsanstalter rätt att i illustrativt syfte återge verk i samband med undervisning. Vid undervisning på distans ska dock verk endast få återges i en säker elektronisk miljö. Inskränkningen ska inte gälla om motsvarande användning kan ske med stöd av ett avtal med avtalslicensverkan som finns lätt tillgängligt på marknaden. Vid gränsöverskridande undervisning som sker i enlighet med nationella bestämmelser som genomför direktivet i denna del, ska den upphovsrättsligt relevanta åtgärden anses ske endast i det land där utbildningsanstalten är etablerad, om den är etablerad i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De nya bestämmelserna ska även tillämpas på de till upphovsrätten närstående rättigheterna.
 1. Ursprungslandsprincipen utgår från att det bara är en utbildningsanstalt som genomför den upphovsrättsligt relevanta åtgärden, och berör inte alls vad som händer i de fall som det är ett samarbete mellan flera utbildningsanstalter.
6 Undantag för att bevara kulturarv Inskränkningen för framställning av exemplar av verk för bevarandeändamål inom arkiv och bibliotek ska utvidgas till att omfatta även museer som är tillgängliga för allmänheten och film- och ljudarvsinstitutioner. Den ska även utvidgas till att omfatta en rätt att framställa exemplar av datorprogram.
7 Avtalsvillkor Avtalsvillkor som inskränker rätten att använda ett verk eller annan prestation med stöd av de nya inskränkningsbestämmelserna för forskning, undervisning eller bevarande ska vara ogiltiga. Användning med stöd av de nya inskränkningarna för text och datautvinning, undervisning och bevarande ska få ske även om verket eller prestationen skyddas av en teknisk åtgärd.
8-11 Avtalslicenser och undantag för kulturarv som inte finns i handeln En ny särskild avtalslicens ska införas. Avtalslicensen ska göra det möjligt för bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten, arkiv samt institutioner för film- eller ljudarvet att använda verk som ingår i de egna samlingarna, men som inte finns i handeln. Den ska omfatta exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten. Avtalslicensen ska inte gälla användning som sker i förvärvssyfte eller om upphovsmannen hos någon av parterna meddelat förbud mot utnyttjandet.

När ett verk utnyttjas med stöd av nationella bestämmelser som genomför direktivet i denna del, ska den upphovsrättsligt relevanta åtgärden anses ske i det land där kulturarvsinstitutionen är etablerad, om den är etablerad i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Samtliga till upphovsrätten närstående rättigheter ska omfattas av bestämmelserna.

En ny inskränkning i upphovsrätten ska införas. Den ska ge bibliotek och museer som är tillgängliga för allmänheten, arkiv samt institutioner för film- eller ljudarvet rätt att framställa exemplar av verk som ingår i de egna samlingarna, men som inte finns i handeln. Verken ska få tillgängliggöras på internet, förutsatt att det inte sker i förvärvssyfte. Inskränkningen ska vidare bara gälla om det inte finns möjlighet att licensiera användningen med stöd av den nya avtalslicensen. Inskränkningen ska inte gälla om upphovsmannen har meddelat förbud mot utnyttjandet. När ett verk utnyttjas med stöd av nationella bestämmelser som genomför direktivet i denna del, ska den upphovsrättsligt relevanta åtgärden anses ske i det land där kulturarvsinstitutionen är etablerad, om den är etablerad i EES. Samtliga till upphovsrätten närstående rättigheter ska omfattas av bestämmelserna.

Svårt för små aktörer. Möjlighet att ge sig på public domain material (inte nödvändigtvis avsiktligt). Något som ofta händer. Viktigt att påtala. Fundera på vilka effekter det får:
 1. Man vågar inte digitalisera
 2. Man betalar avtalslicens för något som man inte behöver betala för.


Kommer försvåra för de som inte har egna juridiska kompetenser. Leder det till att det forskas mindre? De som också inte har råd att forska mer.


Skriva något om något om hur stor man är, undanta väldigt små instititutioner? Helt ideella museer utan anställda, under ett visst antal anställda?

12 Avtalslicenser En kollektiv förvaltningsorganisation ska vara skyldig att tillhandahålla rättighetshavare information om de möjligheter organisationen har att träffa avtal med avtalslicensverkan och om de avtal som ingås. Organisationen ska också tillhandahålla information om möjligheten för upphovsmän som inte företräds av organisationen att meddela förbud mot användning. Informationsskyldigheten ska gälla också för de organisationer som inte är kollektiva förvaltningsorganisationer men som ingår avtal med avtalslicensverkan eller inkasserar viss ersättning enligt upphovsrättslagen. Sådana organisationer ska också omfattas av vissa ytterligare bestämmelser som gäller för kollektiva förvaltningsorganisationer enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Det gäller bestämmelser om möjligheterna för medlemmar och rättighetshavare att använda elektronisk kommunikation för att meddela sig med organisationen, om hantering av klagomål och om information om vissa representationsavtal.
13 Medling En medlare ska kunna utses för att hjälpa parter som vill ingå avtal om rättigheter som krävs för att tillhandahålla filmverk på en tjänst för beställvideo.
14 Ingen ny upphovsrätt på digitalisering av fria konstverk Ensamrätten för framställare av fotografiska bilder ska inte omfatta fotografier vars huvudsakliga motiv utgörs av ett bildkonstverk för vilket upphovsrätt inte längre gäller.
 1. Bildkonstverk gör förståelsen väldigt snäv, snävare än vad direktivet ger uttryck för. Det bör vidgas, för att bland annat kunna omfatta manuskript och brukskonst.
 2. Konstruktionen att genomföra artikeln som en inskränkning av ensamrätten för fotografiska bilder gör undantaget väldigt snävt, snävare än vad direktivet ger uttryck för. Det utesluter 3D-kopior, och förmodligen till och med en del digitalisering på museer. Det går emot avsikten med direktivet.
 3. Oklart om en ren reproduktion av exempelvis en karta omfattas av bildkonstverk.
 • Steg i rätt riktning.
 • Bättre med en positiv skrivelse snarare än en negativ skrivelse? Skapar större tydlighet?
 • Skriva att det handlar om at tdet inte har verkshöjd?
 • Definiera bildkonstverk – saknas i lagen
 • Här är brukskonst bildkonstverk: https://lagen.nu/prop/2006/07:79
 • 3D-fotografering kanske kan utgöra verkshöjd säger Digisam idag. Pga så ovanlig teknik, kan kräva kunskaper. Digisam säger nog att 3D fotografering uppnår verskhöjd. Gör det svårt att 3D-fotografera/skanna.
 • Försök att återanvända det som används i direktivtexten – mångfaldigande. "Mångfaldigande av material vars huvudsakliga motiv utgörs av visuella verk / kulturarvsmaterial ska inte föranleda ny upphovsrätt."
 • Kan man bredda definitionen av bildkonstverk istället? Peka på vad som finns i lagen.
 • Det handlar om mångfaldigane i allmänhet, inte "bara" fotografering. Teknikneutral, framtiden..
 • "Mångfaldigande av verk för vilket det huvudsakliga motivets upphovsrätt inte längre gäller skall inte omfattas av upphovsrätt eller närstående rättigheter."


H
15 “Länkskatt” En ny närstående rättighet för utgivare av presspublikationer ska införas i upphovsrättslagen.

Den nya rättigheten ska ge en utgivare av presspublikationer en uteslutande rätt att genom en informationssamhällets tjänst och för användning på internet förfoga över sin presspublikation genom att framställa exemplar av presspublikationen och överföra den till allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Rätten ska inte omfatta förfoganden som vidtas av enskilda användare och som inte sker i förvärvssyfte. Den ska inte heller omfatta hyperlänkningsåtgärder eller användning av mycket korta utdrag ur en presspublikation.

Rätten ska gälla till utgången av det andra året efter det år då presspublikationen offentliggjordes. Rätten ska också vara föremål för i huvudsak samma undantag och inskränkningar som övriga till upphovsrätten närstående rättigheter.

De upphovsmän vars verk ingår i en presspublikation ska ha rätt till en lämplig andel av de intäkter som utgivaren av presspublikationen får från tjänsteleverantörerna. Upphovsmännens rätt till ersättning ska vara föremål för kollektiv förvaltning.

En medlare ska kunna utses för att hjälpa parter som vill ingå avtal om rättigheter som krävs för att tillgängliggöra presspublikationer på begäran på internet.

"enskilda användare" är undantagna, men vad händer om ett WikiProjekt för källhänvisningar systematiskt förbättrar referenser genom att lägga till meningslånga citat i till exempel parametern citat i Mall:Webbref?
16
Direktivets artikel 16 motiverar inte några genomförandeåtgärder.
17 “Uppladdningsfilter” Det upphovsrättsliga ansvaret

När en användare gör ett verk tillgängligt för allmänheten genom att ladda upp det på tjänsten, ska även tjänsteleverantören anses överföra verket till allmänheten. Motsvarande ska gälla om uppladdningen avser en prestation som tillkommer en utövande konstnär, en framställare av en upptagning av ljud eller rörliga bilder, ett radio- eller tv-företag eller en framställare av en fotografisk bild.

Tillstånd och verkan av ingångna avtal

Om en tjänsteleverantör har tillstånd att överföra ett verk till allmänheten, ska tillståndet även anses omfatta den överföring till allmänheten som görs av användaren, under förutsättning att användaren inte agerar i förvärvssyfte eller användarens verksamhet inte genererar betydande intäkter.

En ny ansvarsbegränsning för tjänsteleverantörer

En tjänsteleverantör ska inte ansvara för en olovlig överföring om leverantören, efter att ha fått en tillräckligt välgrundad underrättelse från rättsinnehavaren, skyndsamt hindrar tillgång till innehållet. För att undgå ansvar ska leverantören därutöver ha gjort det som skäligen kan krävas för att få nödvändiga tillstånd för de överföringar till allmänheten som leverantören gör på tjänsten. Leverantören ska också, för att undgå ansvar, ha gjort det som skäligen kan krävas för att säkerställa att innehåll som medför intrång i upphovsrätten till verk som rättsinnehavarna har försett leverantören med relevant och nödvändig information om, inte görs tillgängligt på tjänsten.

Vid bedömningen av om leverantören har gjort vad som skäligen kan krävas ska det särskilt beaktas vilken typ av tjänst leverantören tillhandahåller, vilken publik och omfattning tjänsten har, vilken typ av verk som användarna av tjänsten laddar upp där samt vilka lämpliga och effektiva medel för att vidta åtgärder som finns tillgängliga på marknaden och leverantörens kostnad för dem.

De åtgärder tjänsteleverantören ska vidta för att gå fri från ansvar ska inte hindra leverantören från att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter att inte hindra tillgång till lagligt innehåll.

Nystartade tjänster ska under vissa förutsättningar undantas från skyldigheten att göra det som skäligen kan krävas för att säkerställa att innehåll som medför intrång i upphovsrätten inte görs tillgängligt på tjänsten.

Användarnas rättigheter

Tjänsteleverantören ska ha effektiva rutiner för att säkerställa att de åtgärder de vidtar för att hindra tillgång till olovligt innehåll inte hindrar lagliga överföringar till allmänheten i någon påtaglig omfattning. Metoder för automatisk blockering ska endast få användas för att hindra tillgång till innehåll som med en hög grad av sannolikhet kan antas medföra intrång i upphovsrätt. När tillgång till innehåll hindras, ska användaren skyndsamt underrättas om det.

Användare ska ha rätt att, utan hinder av upphovsrätten, tillgängliggöra verk för citat, kritik och recensioner och i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte på en sådan tjänst som omfattas av de nya bestämmelserna. Användarna ska vidare ha rätt att, utan hinder av åtgärder som vidtas för att skydda upphovsrätten, tillgängliggöra innehåll som inte medför intrång i upphovsrätt på tjänsterna. Tjänsteleverantören ska i sina användarvillkor informera användarna om dessa rättigheter.

Rätt till information

Tjänsteleverantörerna ska på begäran av rättsinnehavare eller användare lämna information om de åtgärder leverantören vidtar för att hindra tillgång till olovligt innehåll. Om leverantören har ingått ett avtal med en rättsinnehavare om överföring till allmänheten, ska leverantören informera rättsinnehavaren om den användning som sker med stöd av avtalet.

Klagomål och tvistlösning

En tjänsteleverantör ska ha rutiner för att kunna hantera klagomål från användare av tjänsten när tillgången till innehåll som de laddat upp har hindrats. Den berörda rättsinnehavaren ska ges tillfälle att yttra sig över klagomålet och vederbörligen motivera sin begäran om att tillgången till innehållet ska hindras. Klagomål ska avgöras skyndsamt och senast inom sju dagar. Om rättsinnehavarens begäran inte är vederbörligen motiverad, ska innehållet återställas. Ett beslut om att inte återställa tillgången till innehållet ska föregås av en fysisk granskning.

Patent- och registreringsverket ska tillhandahålla en förteckning över personer som förklarat sig villiga att medla i tvister om tillämpningen av bestämmelserna.

Säkerställande av användarnas rättigheter

En tjänsteleverantör som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter att inte hindra tillgången till lagligt material eller att informera användare om att material har hindrats ska ersätta den skada som en användare drabbas av på grund av åsidosättandet. En tjänsteleverantör som åsidosätter sina skyldigheter att inte hindra tillgången till lovligt material eller att informera användare om att material har hindrats ska dessutom kunna föreläggas av domstol att vidta rättelse vid vite. Detsamma gäller en tjänsteleverantör som åsidosätter sina skyldigheter att hantera klagomål. En sådan talan ska få väckas av en användare eller av en organisation som företräder användare. Avtalsvillkor som inskränker användarnas rättigheter ska vara ogiltiga.

Inte så mycket för Wikimedia att oroa sig för.

Förmodligen inte de flesta som håller på med fri kunskap.


Tillgänglig när fysisk granskning pågår.


Vilka system finns för sanktioner?

Det viktiga är om innehållet stannar uppe eller inte. Sanktioner kanske inte behövs om skyddet för användaren finns ändå.


Finns det ersättning om man behandlas felaktigt? Tjänsteleverantören får tunn linje att balansera på. Vad innebär tillräckligt välgrundad underrättelse?

18-23 Ett antal nya generella obligationsrättsliga bestämmelser bör införas i upphovsrättslagen. Bestämmelserna bör omfatta avtal där en upphovsman, en utövande konstnär eller en framställare av fotografiska bilder överlåter sin rätt till någon som avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet. Bestämmelserna bör som utgångspunkt inte gälla för redan ingångna avtal.

När en upphovsman överlåter upphovsrätt till någon som avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet, ska upphovsmannen ha rätt till skälig ersättning. Avtalsvillkor som inskränker rätten ska vara ogiltiga. Bestämmelserna ska tillämpas också i förhållande till utövande konstnärer och framställare av fotografiska bilder.

Om det efter att ett avtal har ingåtts kan konstateras att den avtalade ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter från utnyttjandet av verket ska upphovsmannen ha rätt till ytterligare skälig ersättning. Avtalsvillkor som inskränker rätten ska vara ogiltiga. Bestämmelserna ska tillämpas också i förhållande till utövande konstnärer och framställare av fotografiska bilder.

De särskilda bestämmelserna i upphovsrättslagen om rätt till information vid förlagsavtal ska ersättas med nya generella bestämmelser om rätt till information.

Den som förvärvat upphovsrätt till ett verk ska minst en gång per år informera upphovsmannen om de sätt på vilka verket har utnyttjats, samtliga intäkter som förvärvaren har haft från utnyttjandet och den ersättning som upphovsmannen har rätt till, under förutsättning att förvärvaren har haft intäkter från utnyttjandet av verket eller upphovsmannens ersättning är beroende av i vilken omfattning verket utnyttjas. Om det med hänsyn till de intäkter som utnyttjandet av ett verk har gett upphov till skulle innebära en oproportionerlig administrativ börda att lämna sådan information, ska informationen få begränsas till vad som rimligen kan krävas. Om upphovsmannens bidrag till verket, eller om verket ingår i ett annat verk i förhållande till detta, inte är betydande, ska upphovsmannen bara ha rätt till informationen om han eller hon behöver den för att kunna framställa krav på ytterligare skälig ersättning. I sådana fall ska upphovsmannen få informationen på

begäran.

Om förvärvaren inte har tillgång till information som upphovsmannen har rätt till, men informationen finns tillgänglig hos någon som förvärvaren i sin tur överlåtit rätt till, har upphovsmannen rätt att på begäran få informationen från denne. Vid en sådan begäran ska förvärvaren informera upphovsmannen om dennes identitet.

Avtalsvillkor som inskränker rätten till information ska vara ogiltiga. Företagshemligheter som rättighetshavarna får del av enligt bestämmelserna ska anses lämnade i förtroende i samband med en affärsförbindelse enligt lagen om företagshemligheter. Bestämmelserna ska tillämpas också i förhållande till utövande konstnärer och framställare av fotografiska bilder.

De särskilda bestämmelserna i upphovsrättslagen om nyttjandeplikt och rätt till hävning i vissa fall ska ersättas med nya generella bestämmelser om rätt till hävning vid överlåtelser där förvärvaren har ensamrätt att utnyttja verket.

Om en upphovsman överlåter upphovsrätt till någon med ensamrätt att utnyttja verket, ska upphovsmannen ha rätt att häva avtalet och behålla mottagen ersättning om förvärvaren inte utnyttjar verket efter det att en rimlig tid förflutit sedan överlåtelsen och upphovsmannen därefter har uppmanat förvärvaren att utnyttja verket och förvärvaren inte inom sex månader från uppmaningen gör det. Rätten till hävning ska inte gälla om det uteblivna utnyttjandet till övervägande del beror på omständigheter som upphovsmannen rimligen kan förväntas avhjälpa. Om ett verk innehåller bidrag från fler än en upphovsman, ska upphovsmännen endast gemensamt kunna lämna uppmaning och hävningsförklaring. En upphovsman som inte omfattas av rätten till information, ska på begäran få den information som krävs för att bedöma om han eller hon har rätt att häva avtalet. Rätten till hävning ska bara kunna åsidosättas genom kollektivt förhandlade avtal. Utövande konstnärer och framställare av fotografiska bilder ska också omfattas av bestämmelserna.

Det ska inte vara möjligt att inskränka möjligheterna för en upphovsman, utövande konstnär eller en framställare av fotografiska bilder att påkalla alternativ tvistlösning i en tvist som rör rätt till ytterligare skälig ersättning eller rätt till information.