Skriftliga mål för organisatorisk och social arbetsmiljö

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utbildning och fortbildning

Wikimedia Sveriges personal är kompetenta aktörer. Genom utbildning och fortbildning ges personalen verktyg att utvecklas och att utföra sina arbetsuppgifter med gott resultat.

 • All personal får årligen utbildning om verksamhetens övergripande mål för året samt om målen i de projekt de arbetar i och hur dessa förhåller sig till föreningens syfte och vision.
 • Arbetsplatsen arbetar för att personalen upplever att de har god kännedom om rapportering av verksamhet och nyckeltal. Syftet med varför, och till vem, vi rapporterar är förankrat bland personalen. Detta utvärderas genom en årlig stressenkät samt efterföljande diskussion.
 • Alla nyanställda ska gå ett introduktionsprogram.
 • Personalen har fått erforderlig utbildning om hur föreningens verktyg används och alla känner att de har tillräcklig kompetens om verktygen för sin tjänst eller att det finns en plan för hur deras kompetens ska utvecklas. Detta utvärderas genom en årlig stressenkät samt efterföljande diskussion.
 • En översikt av de arbetsverktyg som används i organisationen genomförs vart tredje år för att bedöma deras lämplighet.
 • Alla anställda ska ha årliga utvecklingssamtal och individuella mål som följs upp kontinuerligt av ledningen.

Medbestämmande

Wikimedia Sveriges personal har makt att påverka sin egen arbetssituation. Personalen ges möjlighet att aktivt bidra i planeringen av föreningens arbete.

 • All kanslipersonal deltar årligen i en utvärdering av satta mål för att ge återkoppling och vid behov förslag på revideringar till föreningens styrelse eller extern finansiär.
 • Kanslipersonalen bedömer att det finns tydliga mål för arbetet och om de anställda vet vad deras arbete ska uppnå för resultat. Detta utvärderas genom en årlig stressenkät samt efterföljande diskussion.
 • Årligen genomförs minst två avstämningar kring olika delar av kansliets verksamhet för att utvärdera och reflektera kring den verksamhet vi bedriver.
 • Samtliga roller i organisationen finns beskrivna med ansvar och mandat. All kanslipersonal upplever att deras roller och ansvar är tydliga. Detta utvärderas genom en årlig stressenkät samt efterföljande diskussion.
 • All kanslipersonal deltar årligen i minst ett idégenererande möte för att utveckla förslag på kommande verksamhet.
 • Personalen är själv huvudansvarig för att planera sin arbetsvecka. Personalens arbetstid planeras endast till 75 % varje vecka för att möjliggöra flexibilitet. Detta stäms av med ansvarig chef för att säkerställa en hållbar arbetsbelastning.

Trivsel och stöd

Wikimedia Sveriges personal trivs på arbetsplatsen. Trivsel skapas utifrån personalgruppens behov, genom att skapa ett meningsfullt sammanhang och genom att fira gemensamma segrar.

 • Minst en årlig personalsamling genomförs, med innehåll som dels rör verksamheten och dels främjar social interaktion mellan kollegor.
 • Minst fem händelser under året uppmärksammas och firas.
 • Ingen ur kanslipersonalen upplever kränkande särbehandling. Detta utvärderas genom en årlig stressenkät samt efterföljande diskussion, och eventuellt andra kompletterande enkäter.
 • All kanslipersonal anser att samtalsklimatet är öppet samt att alla bemöts med respekt från kollegor och chefer. Detta utvärderas genom en årlig stressenkät samt efterföljande diskussion.
 • Minst vartannat år genomförs ett projekt eller en aktivitet som hela personalen arbetar med.