Stadgerevision 2016/3 § Årsmöte

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Senareläggning handlar om att det med större verksamhet nu tar längre tid få årsbokslutet klart.Anders Wennersten (diskussion) 29 december 2015 kl. 19.06 (CET)[svara]

Det kan vara vettigt, då det är knappt om tid. Årsmötet 2016 fanns inte många datum att välja på, bland annat på grund av påsken.--Historiker (diskussion) 29 december 2015 kl. 22.50 (CET)[svara]

Genomgång av verksamhetsplanen bör kvarstå, med punkten fastställande behöver tas bort, men då krävs enligt min mening en ny punkt där årsmötet bemyndigar styrelsen att fastställa budgeten. Sedan funderar jag om det behövs ytterligare en punkt före styrelsen får ansvarsfrihet. Nämligen frågan om fastställandet av budget för "nuvarande" år skett korrekt?Anders Wennersten (diskussion) 17 december 2015 kl. 10.14 (CET)[svara]

Bör rubriken Verksamhetsplan förtydligas till Genomgång av verksamhetsplan, så att det framgår att det inte är ett fastställande? Bra förslag till ändring beträffande bemyndigande till styrelsen. Vad gäller förslaget om fastställandet av nuvarande budget skett korrekt, så är det nog bra med en egen punkt, så att det inte missas att redovisa det. Den bör då ligga före revisionsberättelsen.--Historiker (diskussion) 29 december 2015 kl. 22.50 (CET)[svara]

Budget & revisor i andra föreningar

Jag har försökt att gå genom en del stadgar av större svenska organisationer som inte är stiftelser. I föreningar där styrelsen och medlemmar är operativa ligger budgetbeslutet ofta på årsstämman, medans det ligger direkt på styrelsen i större föreningar. I en del stadgar skrivs ingenting om budget alls.

Jag tycker mest om STFs stadgarna när det gäller årsmötet:

 • information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år
 • framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för de två närmast följande kalenderåren

Andra punkten borde man lägga till någonting om ekonomiska ramar eller en budgetdirektiv, samt korta till ett år. Jag tycker inte att det behövs en särskild bemyndigande för ett budgetbeslut, jag har inte heller sett det i andra stadgar. Om årsmötet inte har förtroendet till styrelsen som valdes några minuter tidigare så är någonting konstig, och varför skulle den annars inte ges/vad är alternativet om det inte händer? Ett punkt under styrelsen att styrelsen fattar beslut om budget och verksamhetsplan i enlighet med stadgar/strategi och årsstämmans riktlinjer och direktiv samt att detta ska publiceras för medlemmar och revisorer minst 2 eller 3 månader innan det nya verksamhetsåret (samt vid förändringar) är tydlig, och ger möjligheten för medlemmar att protestera eller revisorerna att reagera och kalla till en extra årsstämma.

Det jag tyckte är mest överraskande är att alla föreningar jag tittat på som har en auktoriserad revisor har inga uppgiftsfödelningar som "verksamhetsrevisor" i stadgar utan det är upp till revisorerna själva att bestämma vad de vill granska. Och det finns ju bra skäl för det. --Prolineserver (diskussion) 31 december 2015 kl. 16.12 (CET)[svara]

Naturskyddsföreningen
 • stadgar
 • i kretsarna där verksamheten drivs av ideella fastställer medlemmar verksamhetsplan och budget, på riksnivå är det syrelsen.
 • på riksstämman: "12. fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod"
 • ingen arbetsdelning av revisor: "val av tre revisorer därav minst en auktoriserad revisor samt två revisorssuppleanter varav minst en auktoriserad revisor"
Rädda barnen
 • stadgar
 • beslut på årsmötet: "Rädda Barnens verksamhetsinriktning"
 • "Styrelsen är Rädda Barnens högsta beslutande organ under tiden mellan Riksmötena. Den har främst till uppgift att: [...] ) årligen fastställa budget och verksamhetsplan för Riksförbundet"
 • "Riksförbundets styrelse leder, utvecklar, stödjer och samordnar Rädda Barnens verksamhet. Riksförbundets styrelse biträds av ett kansli under ledning av en generalsekreterare, som gentemot styrelsen ansvarar för kansliets arbete samt anställer personal i enlighet med den av styrelsen fastställda budgeten. Generalsekreteraren utses av styrelsen för viss tid. Generalsekreteraren är föredragande i styrelsen, har yttranderätt i styrelsen samt äger rätt att till protokollet föra avvikande mening. Generalsekreteraren fattar beslut i enlighet med den delegationsordning som styrelsen fastställer."
Röda korset
 • stadgar
 • på årsstämman: "fastställer Svenska Röda Korsets verksamhetsinriktning"
 • "Svenska Röda Korsets styrelse [...] fastställer årligen verksamhetsplan och budget för föreningen Svenska Röda Korset"
 • ingen "Svenska Röda Korsets styrelses verksamhet och förvaltning granskas för varje kalenderår av tre revisorer. Revisorer och ersättare för dessa väljs av Riksstämman för närmast följande fyraårsperiod. En av de valda revisorerna och ersättaren för denna ska vara auktoriserad revisor."
Cyckelframjändet
 • stadgar
 • årsmöte: "11. Behandling av Cykelfrämjandets verksamhetsinriktning och de ekonomiska förutsättningarna för kommande period."
 • bara förtroendevalra revisorer
STF
 • stadgar
 • på årsmöte:
  • "information om styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande år."
  • framläggande för riksstämmans behandling och godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för de två närmast följande kalenderåren."
 • "För granskning av STFs verksamhet ska finnas två revisorer och två ersättare för dem. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor."
Sjöräddningssällskap
 • stadgar
 • ingen beslut om budget eller verksamhetsplan på årsmöte/i stadgar
 • en autkoriserad revisor tillsammans med förtråendevalda
Läkare utan gränser
 • stadgar
 • ingenting om budget i stadgar
 • ingen auktoriserad revisor
Svenska fredsföreningen
Djurens rätt
 • stadgar
 • på årsmötet: "Förbundstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och motioner därom"
 • det åligger styrelsen att besluta om budget
 • auktoriserad revisor bara om lag kräver
Cancerfonden
 • stadgar
 • styrelse: "att årligen fastställa budget för kommande verksamhetsår,"
 • "För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska på ordinarie huvudmannamöte utses två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie möte hållits. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad. "
Barncancerfonden
 • stadgar
 • "Styrelsen är Barncancerfondens beslutande organ mellan årsmötena. Den har till uppgift att: [...] årligen fastställa budget och verksamhetsplan för Barncancerfonden"
 • ingen auktoriserad revisor
Riksidrottsförbundet
 • stadgar
 • inget årsmötesbeslut om budget eller verksamhet
 • Styrelsen: "ansvara för och förrvalta RF:s medel"
RFSU
 • stadgar
 • ingenting om budget eller verksamhet på årsmötet
 • "Kongressen väljer tre ordinarie revisorer och tre suppleanter. De ska granska förbundsstyrelsen verksamhet och ekonomiska förvaltning. En av de ordinarie och en av suppleanterna ska vara auktoriserad revisor."
DIF
 • stadgar
 • inget om budget i stadgar alls
 • "För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet minst två revisorer, varav åtminstone en skall vara auktoriserad eller godkänd, och en revisionssuppleant för en tid av ett år. Revisorerna skall till föreningens årsmöte avge revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna får delta i samtliga inom föreningen förekommande sammanträden och möten."
AIK
 • stadgar
 • på årsmöte: "Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget."
 • "två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år."
Socialdemokraterna
 • stadgar
 • styrelse: "Partistyrelsen ska fastställa budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår."
 • Meslemsmöte: "7. Riktlinjer för den kommande verksamheten"
 • "För fortlöpande granskning av partistyrelsens och verkställande utskottets verksamhet samt partiets räkenskaper väljer ordinarie kongress tre revisorer och tre suppleanter. Suppleanterna kallas in vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. Partistyrelsen har att utse auktoriserad revisor."
Moderaterna
 • stadgar
 • "Partistyrelsen åligger: att planlägga, leda och inför partistämman ansvara för politik, ekonomi, organisation och kampanjverksamhet,"
 • "En av riksorganisationens revisorer skall vara auktoriserad revisor".
LO
 • stadgar
 • ingenting om budget i stadgar
 • "Styrelsens uppgift är därvid bland annat [...] att ansvara för att den ekonomiska förvaltningen sker på sådant sätt att en tillfredsställande organisation och kontroll av den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen föreligger"