Standardavtal studiecirkel

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Utkast under bearbetning till Standardavtal för studiecirklar

Avtal mellan X och Wikimedia Sverige om projekt P

 • Ev. avtals-id X
 • Ev. avtals-id Wikimedia Sverige


Paragraf 1 Avtalsparter och firmatecknare

 • [X:s fullständiga, officiella namn], organisationsnummer [000000-0000], adress: [ ]. Firmatecknare: N N
 • Wikimedia Sverige, organisationsnummer 802437-8310, adress: Wikimedia Sverige, c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm Firmatecknare: N N

Paragraf 2 Samarbetets omfattning och avtalsparternas relation

Mellan X och Wikimedia Sverige har avtal träffats om samarbete beträffande studiecirklar om Wikipedia, syftande till att göra kännedomen mer tillgänglig för allmänheten och på så sätt gynna fri kunskap. X är en finansiär av projektet som genomförs av Wikimedia Sverige i enlighet med föreningens ändamålsenliga syfte (§1 i stadgarna).

Paragraf 3 Wikimedia Sveriges åtagande och ansvar

Wikimedia Sverige åtar sig att leda studiecirklar om x tillfällen under perioden 201X-xx-xx - 201X-xx-xx.

Paragraf 4 X åtagande och ansvar

X åtar sig att finansiera genomförandet av Projektet till kostnad om 000 SEK per studietimme. X åtar sig att till att tillhandahålla lokal med WiFi. X ersätter Wikimedia Sverige för eventuella resekostnader.

Paragraf 5 Hantering av överföring av medel

X överför medel till Wikimedia Sverige efter faktura har skickats efter studiecirkelns slutförande. Av X överförda medel ska insättas på Wikimedia Sveriges bankgirokonto nr …....).

Paragraf 6 Rapportering

Wikimedia Sverige ska rapportera om Projektets framskridande enligt följande:

 1. Slutrapport inom en månad efter det att Projektet avslutats, inklusive en uppgift om projektets slutliga kostnad, senast 201x-00-00.

Paragraf 7 Ägande av resultat

Licensen kan ersättas/kompletteras med en annan licens från listan på Fri licens.

Dokumentation som skapas i projektet ägs av Wikimedia Sverige och licensieras enligt Bilaga 1: Creative Commons - Erkännande-DelaLika 4.0 (CC BY-SA 4.0), vilket ger X nyttjanderätt av resultat på lika villkor som för annan part.

Paragraf 8 Ändringar

Ändringar i detta avtal kan endast ske skriftligen, och i överenskommelse mellan bägge parter.

Paragraf 9 Kontaktuppgifter

 • X
 • namn
 • befattning
 • epostadress
 • telefon
 • X:s postadress


 • Wikimedia Sverige
 • namn
 • befattning
 • epostadress
 • telefon
 • Wikimedia Sverige, c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C
 • 113 56 STOCKHOLM

Paragraf 10 Giltighetstid och uppsägning

Detta avtal gäller från datum för undertecknande tills dess Avtalsparterna fullgjort sina åtaganden, dock längst till 201x-00-00.

Uppsägning kan ske antingen av Wikimedia Sverige eller av X, om grundad anledning finns att anta att Projektet inte kan slutföras inom 1 månad efter beräknat slutdatum enligt avtalet, om Projektet inte har startats inom 2 månader från avtalets ingående eller vid avtalsbrott.

Om uppsägning sker av X, ska Wikimedia Sverige snarast tillse att pågående projektaktiviteter medförande kostnader i projektet avslutas och inga nya sådana påbörjas. Wikimedia Sverige ska inom en månad från uppsägningsdatum till X redovisa Projektets upplupna kostnader, inklusive vad som följer av redan före uppsägningsdatum avtalade åtaganden.

Avtalsparterna ska inom två månader från uppsägning av avtalet ha reglerat sina ekonomiska mellanhavanden.

Paragraf 11 Tvister

Tvister avgörs i svensk domstol.

Avtalstecknande


 • Stockholm den dag månad år


 • X


 • namnunderskrift
 • namnförtydligande
 • befattning/firmatecknare • Wikimedia Sverige


 • namnunderskrift
 • John Andersson, alternativt Mattias Blomgren
 • verksamhetschef/ordförande/firmatecknare


Bilagor

Fotnoter