Verksamhetsberättelse 2023/Fail fest: Har inte fått lokala gemenskaper på plats

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Gemenskap
2023

Den här fail festen fokuserar på att föreningen saknade en del verktyg och processer för att andra organisationer så effektivt som möjligt skulle (1) förstå värdet och möjligheterna med att samverka med Wikimediarörelsen för att dela deras kunskap eller engagera deras nätverk och (2) engagera dem långsiktigt och ta ett ägandeskap i det arbetet. Insikten om att dessa verktyg och processer saknades eller var otillräckliga ledde till en omprioritering där viktiga steg togs för att förändra situationen inför framtida liknande initiativ.

I projektet Wikipedia för hela Sverige har vi kontaktat nya och möjliga samarbetspartner med förslag och diskussioner för längre åtaganden och samarbeten på Wikimedias plattformar. Dessa inledande kontakter syftade till att informera om Wikimedia Sverige och möjligheterna med en dela-kultur samt fördelarna med fri kunskap.

Vi har varit i kontakt med över ett hundratal organisationer och den övervägande majoriteten är inledningsvis positiva och vill ha mer information om hur vi kan ha ömsesidig nytta av ett samarbete. Samtidigt växer insikten att ett djupare åtagande innebär att det behöver allokeras tid och resurser från den egna organisationen. Vår förhoppning är också att organisationer snabbt blir självgående efter de första träffarna.

Folkrörelser och gemenskaper växer bäst när det sker från gräsrotsnivå. Det måste dessutom finnas någon slags övergripande värdering som är enkel att förstå och ställa sig bakom när arbetet bygger på frivilligt deltagande. Det finns fortfarande utmaningar med att berätta för organisationer om fördelarna med att närma sig ett ekosystem av fri kunskap.

Det lokala samarbetet väckte stort intresse och vi upplevde en genuin vilja att engagera sig i projektet. Tyvärr visade det sig dock att det saknades en varaktighet och ett mer individuellt ansvarstagande, vilket hämmade projektets övergripande framsteg. Den initiala förväntningen på att skapa gynnsamma förutsättningar stötte på en högre tröskel än vad vi hade förutsett. En av de utmaningar vi stötte på var bristen på tillräcklig kommunikation innan projektets start. Det saknades tydlig varumärkeskännedom och en gemensam förståelse för projektets syfte och mål. Det ledde till att den gemensamma inledande planeringen och förankringen inte kunde nå så långt som var önskvärt under de första mötena då en stor del av tiden behövdes för att förklara det grundläggande om Wikimediarörelsen och -plattformarna.

Genom projektets upplägg med ett aktivt uppsökande av möjliga partners inom geografiska områden som är underrepresenterade (i det här fallet fyra län i Sverige), snarare än att agera på förfrågningar från organisationer, som redan listat ut vilka vi är och aktivt beslutat sig för att de vill arbeta med oss, behövde ett mer omfattande arbete genomföras. Vi behövde tydligt förklara Wikimediarörelsens värderingar och filosofi och specifika strukturer och sedan snabbt omvandla det till konkreta gemensamma insatser. Vi märkte tydligt att det inledande arbetet försvårades då viktiga komponenter, såsom idéprogram, stödmaterial och välutvecklade kommunikationskanaler, inte var på plats innan projektet drog igång. Inte minst såg vi ett stort behov av att kunna erbjuda mer av de grundläggande utbildningarna i form av e-learning. Vi flyttade därför vårt fokus och investerade en hel del tid i att utveckla moduler för plattformen learn.wiki under året. Därtill tog vi även fram olika konceptpapper och instruktionsmaterial om hur specifika evenemang genomförs för att göra det enklare att komma igång för de som vill organisera lokala aktiviteter.

Det blev klart att en längre tidsram i kalendertid hade varit fördelaktig vilket skulle ha möjliggjort en smidig och ordnad förberedelseperiod. Med det perspektivet hade en tydligare planering och förberedelsefas varit av yttersta vikt, även om det hade kortat den tid som fanns tillgängligt för att bygga upp samarbetena. Det är tydligt att en fördjupad kommunikation och en förbättrad medvetenhet om varumärket hade varit till en fördel för projektet. Att lära av dessa utmaningar kommer att stärka vår förmåga att navigera genom liknande samarbeten i framtiden. Projektet skapade dock förutsättningarna att utveckla de resurser som saknats, vilket innebär helt andra möjligheter att genomföra liknande projekt och insatser i framtiden.