Projekt:Umepedia 2013/Ansökan till Kulturskjutsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: Kulturskjutsen
Sista ansökningsdatum: 2013-xx-15
Max bidrag: 20 014 kr
Bedömd chans: %
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Projektidéns syfte och mål

UmepediA är tänkt som en mångspråkig ingång till Wikipedia från smartphones. Detta sker genom att så kallade QR-koder, en sorts streckkod, placeras på skyltar bredvid kulturellt viktiga objekt i Umeå. QR-koden kan därefter skannas in med en smartphone av personer som besöker platsen och Wikipedia-artikeln om objektet, exempelvis statyn Grön eld, kan då visas på svenska, finska, engelska eller portugisiska beroende på vilket språk din mobil har inställt och vilka språk artikeln finns på. För att maximera nyttan för turister krävs dock att Wikipedia-artiklarna om Umeå finns på fler olika språk.

Målen samt syftet för Kulturskjutsstödet

Inför förberedelserna för UmepediA-projektet behöver vi komma i kontakt med fler samarbetspartners i Umeå vilket är syftet med den här ansökningen till Kulturskjutsen. Målet är att med hjälp av Kulturskjutsens finansiering involvera åtminstone ytterligare två andra organisationer i arbetet, vidareutveckla konceptet, identifiera möjlig finansiering/sponsring samt på olika sätt verka för att göra UmepediA-projektet mer genomförbart och omfattande.

Målen samt syftet med UmepediA-projektet

UmepediA-projektet syftar till att få fler artiklar om Umeå skrivna på fler språk och därigenom öka Umeås digitala närvaro och hur väl beskrivit staden är på Wikipedia, världens sjätte största webbplats samt att i slutet sätta upp QR-koder på olika platser i staden. Målet med UmepediA-projektet är att 100 QR-koder kopplade till olika artiklar som täcker in olika aspekter av Umeås kultur och historia skall sättas upp.

Målet är vidare att QRpediastads-konceptet skall vara en integrerad del av framtidens kulturhuvudstäder och de lärdomar, best-practices samt dos-and-dont's kommer därför noggrant att beskrivas i en avslutande rapport på engelska som utarbetas gemensamt av de olika deltagande parterna. Framtida kulturhuvudstäder kan då enklare genomföra liknande projekt med andra Wikimedia-chapter i Europa.

En tävling kommer att anordnas för att engagera volontärer över hela världen till att översätta artiklar till andra språk.

Målgrupp

Målgruppen vi försöker nå under Kulturskjuts-delen är organisationer och företag med kopplingar till Umeå.

Målgruppen för UmepediA-projektet är flera:

  • Ungdomar – Enligt en rapport som Comviq beställt av Ungdomsbarometern konstateras att: "smartphones blivit en allt viktigare del i ungdomars liv. Idag har 65 procent av alla ungdomar mellan 15-24 år en smartphone och av dessa svarar nästan hälften (46 procent) att de skulle ha svårt att klara sig utan sin smartphone". QR-koder kan därför bli ett värdefullt verktyg och fungera som en informationskanal för att få ungdomarna att lära sig mer om den lokala kulturen och historien. Över tid kommer allt fler att byta in sina gamla telefoner till smartphones och kunna tillgodogöra sig materialet. (Den minoritet av Sveriges ungdomar som inte har en smartphone kan trots det dra nytta av projektet. Undersökningar från skolor i Stockholmsområdet visar nämligen att 98 procent av ungdomarna regelbundet använder sig av Wikipedia – och det finns ingen orsak att tro att det skulle vara annorlunda bland ungdomarna i Umeå! Genom våra partners aktiva inblandning ökar vi tillförlitligheten på informationen på Wikipedia ytterligare.)
  • Turister – Då artiklarna genom projektets försorg kommer att översättas till flera språk gör det lättare för turisterna i Umeåområdet att ta till sig information om det samhälle de besöker. För att underlätta för turisterna är det värt att titta på var besökarna kommer ifrån och till viss del försöka styra våra insatser och samarbeten mot att få till de översättningarna. Översättningar på Wikipedia sker dock av volontärer och artiklarna kan komma att bli översatta till vilket som helst av de 285 språk som Wikipedia finns på. Detta har fördelen att kunskap om Umeå kan spridas till nya grupper av människor. För turismens del bör fokuset på översättningarna därför vara på de nordiska språken, på tyska samt engelska och ett visst fokus kommer att läggas på detta. Bland annat genom översättningstävlingar på Wikipedia.
  • Invandrare – Genom översättningarna gagnas även integrering då invandrare lättare kan ta till sig kulturen och historiken i sin nya hemstad genom andra språk än svenskan.
  • Blinda och synskadade – Projektet gagnar även tillgången av information för blinda och synskadade som genom uppläsningsverktyg kan få informationen på Wikipedia uppläst i sin smartphone och på så sätt ta del av mer av kulturen i samhället. Det finns för närvarande åtminstone två kostnadsfria mobilappar skapade av privatpersoner som läser upp Wikipedia-artiklar (Röst Wiki samt Wiki lektor (TTS)). Dessa går redan nu att använda och visar att det med rätt begränsade resurser är möjligt att skapa den här typen av appar.
  • Kvinnor och äldre – Ett riktat arbete kommer att ske inom ramen för projektet i syfte att få grupper som har en mindre omfattande digital delaktighet att aktivt bidra till Wikipedia och på så sätt hjälpa till att påverka informationen i samhället på Sveriges sjätte mest använda webbplats. Vi kommer att sträva att anordna workshops och skrivstugor inriktade på att få kvinnor äldre samt även försöka inkludera samerna i Umeåområdet att skriva på Wikipedia. Detta genom att söka samverkan med lämpliga organisationer baserade i Umeå. Genom projektets tydliga och konkreta utfall med QR-skyltar och genom det aktiva stöd våra olika organisationer kan ge har vi goda förhoppningar om att nå ut till dessa grupper och öka deras intresse.

Var och när ska projektet genomföras

Kulturskjuts-delen kommer att bedrivs på distans från Stockholm, främst medelst telefon och internet under juni 2013. Arbetet då syftar till att stärka vår koalition av partners, finna finansiering,

Arbetet med huvudprojektet, UmepediA, planeras påbörja under andra halvan av 2013 och, om finansiering finns, pågå även under 2014.

Under UmepediA-projektets genomförande planeras flera event och workshops anordnas i Umeå för att utöka och översätta Wikipedia-artiklarna. Samordningen kommer dock ske från Wikimedia Sveriges kansli i Stockholm.

Vilket/vilka kulturhuvudstadsmål projektet stödjer och på vilket sätt

Stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling

Vår tes är att genom att göra vägen kortare mellan kulturen och människan blir det mer motiverande att engagera sig. Vi är övertygade att om kunskapen om sin närkulturmiljö ökar kommer drivkraften att bevara den och förfina den ytterligare att öka.

Stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner

Genom projektet kommer vi att sätta Umeå på den digitala kartan. Wikipedia är nämligen världens sjätte största webbplats och många av artiklarna kommer att översättas till flera av de 280 språk som Wikipedia finns på. Genom att göra Umeårelaterade Wikipediaartiklar tillgängliga på fler språk kommer det att bli enklare för internationella gäster att ta till sig Umeå och få en förståelse och uppskattning för kulturen och historian. Vi hoppas även att även framtida kulturhuvudstäder skall vilja arbeta med Wikimedia-föreningar i andra Europeiska länder och skapa egna QR-kod-projekt.

Hur det knyter an till kriterierna för ett kulturhuvudstadsprojekt

Genom Kulturskjutsen kan vi få bättre kontakt med lokala organisationer och företag ökar chanserna för ett smidigt och effektivt samarbete. Projektet som sådant kommer att vara beroende av lokala aktörer för att dels få insikt i kulturmiljön, men också för att få tillgång att placera ut skyltar med QR-koder till Wikipedia på relevanta ställen.

UmepediA-projektet kommer att öka befolkningens deltagande i kulturen och hjälpa till att få ut information om kulturen på de platser som befolkningen faktiskt besöker genom verktyg som de vill använda. Allt som skrivs och skapas på Wikimedias olika projekt är därtill under öppen licens så att alla och envar fritt kan kopiera och förädla materialet vilket är i linje med tanken om ”öppen data”.

Eventuella samarbetspartners

I dagsläget har vi klart med samarbeten med Umeå kommun, Umeå Universitet och Riksantikvarieämbetet. Hela syftet med vår ansökan till Kulturskjutsen är att bredda detta till fler lokala samarbetspartners och finansiärer.

Budget (kostnader och eventuella andra intäkter)

Lön, inklusive sociala avgifter och andra omkostnader, för 8 dagar arbete: 20 014 kr.

Vilken summa söker projektet (max 20 014 kronor)

20 014 kr.

Läs mer

För en djupare beskrivning av projektet, besök: http://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2013/Kulturhuvudstad_Ume%C3%A5/Umepedia/Ans%C3%B6kan_till_Vinnova