Verksamhetsplan 2017/Genomgång inför Medlemsmöte 2017-09-09

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Program Strategi Mål 2017 Uppfyllnad 30 juni 2017 Förslag på revidering från kansliet Kommentar på kansliets förslag
Tillgång Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material. T.1.1 Berika Wikimedia-projekten[1] med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar. 11 resurser av 25

Förväntat vid årsslut: Över mål (60)

Behåll: Vi är nöjda med det här målet även om vi i år kommer att överträffa det markant.
 1. Årets resultat bygger till stor del på arbete under 2016. Det är exceptionellt mycket tack vare det och en ovanlig situation.
 2. Oklart hur KÖK 2 kommer att utformas.
 3. Kvantitet kan skada kvalitét.
 4. Förhållandet mellan olika typer av resurser tror vi kommer att skilja sig åt jämfört med vad vi trodde förra året. Exempelvis kan det vara svårt att få forskardata inom tidsramen. Vi måste hitta formerna för hur forskningsdata kan implementeras och vi ser det som något på längre sikt.
T.1.2 150 identifierade[2] ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor. 74 ämnesexperter av 150

Förväntat vid årsslut: Över mål (160)

Behåll: Det här målet är bra då det fokuserar oss på att organisera riktade event.
 1. Saknade dock vettigt projekt knutit till sig. Föreslår inkludering i GLAM-projektet. Kan även kopplas till framtida batchuppladdningar.
 2. WiR-arbetet kan komma att utöka antalet skrivstugor.
 3. Ser en minskning i WiU i framtiden då ett pågående projekt avslutats under 2017.
T.1.3 Involvera 15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram,[3] vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. 9 kurser av 15

Förväntat vid årsslut: Nå mål (15).

Behåll: Det är ett omfattande mål med tanke på resurserna som avsatts. Vi vill dock inom ramen för Wikipedia i utbildning även täcka in ett större fokus på öppna lärresurser.
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser. T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 15 organisationer[4] tydligt licensierar sitt material under fri licens, vilket uppnås genom workshops och stöd med information till personal inom organisationerna. 2 nya organisationer av 15

Förväntat vid årsslut: Under mål (10)

Revidera: Det här är svårt att följa upp då vi inte alltid vet hur diskussionen har förts internt, och oerhört ambitiöst på årsbasis. Minska till 5 och öka fokus på långsiktigt arbete genom T.2.2.
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker. 17 nya evenemang av 10 och 45 nya direktkontakter av 10

Förväntat vid årsslut: Över mål (60)

Revidera: Behålla antalet evenemang på 10 men öka direktkontakterna till 20 samt ordna ett evenemang för tidigare samarbetspartners.
 1. Wiki Ed Foundation har sett att det är oerhört värdefullt att sätta samman statistik runt den uppföljning som skett.
 2. Vi kommer att titta på hur vi, i enlighet med ny databaslagstiftning, kan hantera partnerskaps kontakter för att säkerställa det institutionella minnet.
Program Strategi Mål 2017 Uppfyllnad 30 juni 2017 Förslag på revidering från kansliet Kommentar på kansliets förslag
Användning Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap. A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och närvaro på sociala medier. Under året ska tydligare mätmetoder för medieinsatser tas fram och den uppmätta medienärvaron ökar med 10 %. Förväntat vid årsslut: Nå mål (10%) Revidera: Förslag på text: “A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och närvaro på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder kommer den uppmätta medienärvaron för november 2017 att öka med 10 % gentemot november 2018.
 1. Mätmetoden är ännu inte på plats.
 2. December månad är suboptimal då det varierar stort varje år beroende på ledighet.
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper. Förväntat vid årsslut:

Nå mål: Vi förväntar att metod finns på plats

Behåll: Kommer inte vara färdigt under 2017. Förändringar i organisationen har förhindrat detta.
Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög. A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas[5] Resultatet följs upp årligen. 100% (16 nya buggar och 0 översättningsmeddelanden)

Förväntat vid årsslut: Nå mål (100%)

Behåll: Lämnas oförändrad.
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia[6] före årets slut samt undersökning av framtida utveckling i en förstudie. Förväntat vid årsslut:

Nå mål: Aktivering av Wikispeech-spelaren som betafunktion

Revidera: Inte aktuellt efter 2017. Förstudien kommer dock inte att genomföras under 2017 utan sker 2018. Förslagsvis ändras målet till följande: “För att göra innehållet tillgängligt för flera ska en förstudie genomföras för hur Wikimedia Sverige skall kunna fortsätta vidareutveckla Wikispeech i framtiden för ökad tillgänglighet online, samt genomföra utåtriktade aktiviteter som förbättrar kvaliteten och kännedomen om talsyntesen.”
Program Strategi Mål 2017 Uppfyllnad 30 juni 2017 Förslag på revidering från kansliet Kommentar på kansliets förslag
Gemenskapen Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser. G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser.[7] 69 tillfällen av 365 och 35 wikimedianer av 100

Förväntat vid årsslut: Under mål (150 tillfällen till 80 wikimedianer).

Revidera: Minska till 250 tillfällen. Även om ett fungerande medlemssystem samt utökat fokus på att engagera nya volontärer i föreningen bör öka antalet är 365 inte rimligt. 100 wikimedianer kan dock behållas. Symbolisk siffra, snarare än byggd på tidigare data.
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 50 återkommande träffar[8] för wikimedianer. 63 träffar

Förväntat vid årsslut: Över mål (80).

Behåll: Även om målet kommer att nås med råge 2017 är det baserat på väldigt hög aktivitet från ett begränsat antal wikimedianer. Antalet volontärer som ordnar evenemangen har inte ökat i samma omfattning.
G.1.3 För att underlätta användningen av nya tekniska lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål. Förväntat vid årsslut: Nå mål (en ny teknisk lösning aktiveras). Behåll: Storleken på lösningen kan dock skalas upp.
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare. G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper[9], ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare skapar en produktiv redigering var. 197 unika användare av 365

Förväntat vid årsslut: Nå mål (365)

Revidera: Minska till 250 unika användare. Resurserna för riktade insatser är mindre än för 2017 då vi inte har externfinansierade projekt spikat ännu.
G.2.2 För att sänka tröskeln för nya användare ska 50 användare får stöd på Fikarummet på svenskspråkiga Wikipedia. Vi ska ge stöd till ytterligare en språkversion av Wikipedia att aktivera funktionen Fikarummet. 18 användare av 50

Förväntat vid årsslut: Nå mål (50)

Revidera: Behåll den första delen om 50 användare.
 1. Handlar om att bjuda in folk på våra evenemang, uppföljning och kanske aktivera boten om stöd finns från gemenskapen.
 2. Minskad externfinansiering gör att vi fokuserar på att bibehålla snarare än att skala upp.
Program Strategi Mål 2017 Uppfyllnad 30 juni 2017 Förslag på revidering från kansliet Kommentar på kansliets förslag
Möjliggörande Föreningen ska vara kompetent. M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling. Kanske behåll: Otydligt vad målet är och vad kompetensutveckling innebär.
 1. Det finns möjlighet, men de ekonomiska ramarna är väldigt begränsande.
 2. Jättebra att det finns med.
 3. Viktigt att det är från den inre driften (som gynnar verksamheten), snarare än uppifrån som påläggs.
Föreningens arbete ska vara transparent. M.2 För att stärka föreningens transparens ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 4 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis[10] och centrala wikiportaler m.m. 7 internationella evenemang av 4

Förväntat vid årsslut: Över mål (8)

Revidera: Mindre tillägg: “M.2 För att stärka föreningens transparens [och bjuda till insyn] ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 4 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis[10] och centrala wikiportaler m.m.”

Revidera: Ändra till 5 evenemang.

Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet. M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 20 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 20 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår, samt en utarbetad plan runt företagssponsring.
 • Baserat på nu tillgängliga beräkningar kommer 39.2% finansieringen från FDC, för 2017.
 • Oklar förändring i medlemsantal p.g.a. byte av medlemshanteringssystem. Vi förväntar oss ett tapp i medlemsantal.
 • 32 volontärer av 79 (ökning från 66).
 • Vi har tagit fram en första version av plan runt företagssponsring.
Revidera: Ta bort “samt en utarbetad plan runt företagssponsring” då det genomförs i år. Behåll det övriga.
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska föreningen aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden. N/A Behåll: Kvalitativ redovisning istället för mätetal. Viktigt att behålla som koncept.

Fotnoter

 1. Med Wikimediaprojekten avses de plattformar som finns inom Wikimedia familjen och som brukar kallas för Wikipedias systerprojekt:
  • Wikipedia Det fria uppslagsverket
  • Wikimedia Commons Den fria mediedatabasen
  • Wiktionary Den fria ordboken
  • Wikisource Det fria biblioteket
  • Wikibooks Fria läroböcker och manualer
  • Wikiquote Den fria citatsamlingen
  • Wikivoyage Den fria reseguiden
  • Wikispecies Den fria artförteckningen
  • Wikiversity Fritt e-lärande
  • Wikidata Den fria databasen
  • Meta-Wiki Om projekten
  • Vi inkluderar även translatewiki.net
 2. Identifiering kan vara via systematiskt användarnamn med koppling till institutionen, särskild användarmall/-ruta på användarsidan som visar koppling till institutionen, uppskriven på Wikipedia-projekt, eventuellt genom personkännedom.
 3. Detta inkluderar Wikimedias projekt, translatewiki.net samt Wikimini, enligt principen där vi tränar en lärare som använder genererandet av innehåll som en del av den pedagogiska processen.
 4. Även organisatorisk enhet som har självbestämmanderätt räknas in här, dock inte enheter som har varit med tidigare år.
 5. Mjukvara som inkluderas är MediaWiki-tillägg som används på Wikimedia-projekten samt translatewiki.net. Enligt prioriteringsordningen bugg, felöversatta, oöversatta.
 6. Svensk-, engelsk- och arabiskspråkiga Wikipedia.
 7. Vi räknar tillfällen och wikimedianer enligt följande:
  • Hit räknas endast det som skett utanför andra projektmål. Detta inkluderar även de event som anordnas. Ex. är en Bot Academy som fokuserar på kulturdata-uppladdning för att gagna Kopplat Öppet Kulturarv utanför (och räknas in i det projektet istället), medan ett evenemang som fokuserar generell på botkörning räknas in här.
  • Wikimedianer och fri kunskapsförespråkare som fått stöd räknas in, oavsett om de använt informationen/svaret. Det viktiga är att de aktivt bett om det. Ex. personer som bidrar till FOSS räknas in.
  • Vi räknar tillfällen då någon fått hjälp med en grej som krävt en insats från kanslipersonal. Ex. om Volontär 1 jobbar på i två veckor utan kontakt så har hen inte fått stöd, men om hen skickar ett email med lite följdfrågor efter en vecka så kräver det en insats som motsvarar ett tillfälle i vår sammanräkning.
  Vi inkluderar inte förfrågningar som endast är föreningsspecifika och rent administrativa, till exempel frågor om medlemskap och donationer.
 8. Med återkommande träffar syftar vi på någon typ av fysisk träff som upprepas över tid.
 9. Underrepresenterade grupper definieras här som:
  • Kvinnor
  • Personer som bidrar på en annan språkversion än de 10 största Wikipedia-versionerna (per 5+ editsp/month (3m avg) enligt https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm) samt svenska
  • Personer som är 60 år eller äldre
 10. GLAM Newsletter samt Education Newsletter.