WMSE och förvanskningar i Wikipediaartiklar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige och Wikipedia

Efterhand som Wikimedia Sverige blir mer känt, kommer det sannolikt att uppstå fler situationer när föreningen kommer att få stå till svars för tillkortakommanden på Wikipedia. Vi måste räkna med att både press och allmänhet har svårt att både förstå och att respektera hur Wikipedia redigeras, och vi måste också räkna med att en sammanblandning omedvetet eller medvetet görs mellan den svårfångade Wikipediagemenskapen och den lättfångade Wikimediaföreningen. Slutligen måste vi räkna med att utomstående kanske snarare ser Wikipedias alla språkversioner som en helhet än ett antal självständiga produktionsenheter.

Exempel på wikipediaproblem som kan uppstå visavi allmänheten

 • Extrema politiska eller religiösa rörelser kan koncentrera en hög wikipediaaktivitet på att försöka saluföra sig eller sina åsikter genom omfattande riktat artikelskriveri, stora artikelvolymer eller klart snedvridet artikelinnehåll. Wikipediagemenskapen kan genom att upprätthålla Wikipedias principer hålla tillbaka excesser i många avseenden, men inte i alla.
 • Individer, grupper eller organisationer kan ge sig på förtalskampanjer mot enskilda, organisationer eller företag för att skada. Wikipediagemenskapen klarar oftast av klara angrepp, men kan ha svårare att hantera mer subtila attacker. Särskilt när det gäller förtal mot levande individer uppstår också skada, även om förtalstext raderas efter ett tag.
 • Resursstarka företag eller stater kan lägga ned stora resurser för att desinformera genom att saluföra egna produkter eller uppfattningar eller bekämpa en motståndares eller konkurrents produkter eller uppfattningar. Det kan ta tid innan Wikipediagemenskapen hinner adekvat reagera på stora systematiska aktioner.

Förhållningssätt för Wikimedia Sverige vid en akut situation (utkast till policydiskussion)

 • Wikimedia Sverige är en religiöst och politiskt obunden organisation, utom vad gäller politik i de frågor, beträffande vilka vi öppet deklarerat var vi står. De frågorna gäller öppen och fri kunskap.
 • Wikimedia Sverige stöttar fri kunskap och Wikipedia. Wikimedia Sverige hanterar inte innehåll eller skriver artiklar på Wikipedia, det gör Wikipediagemenskapen enligt de regler som gäller för online-uppslagsverket.
 • Wikipedia står också för ett sådant religiöst och politiskt obundet förhållningssätt, och syftar till att beskriva världen på ett sakligt sätt och att beskriva olika parters synsätt beträffande förhållanden, om vilka kontrovers råder.
 • Beträffande enskilda individers integritet, ska denna respekteras på samma sätt som inom god journalistik, det vill säga att hänsyn till individen vägs mot ett rimligt allmänintresse.
 • Eftersom Wikipedia är brukarredigerat, kan text införas som strider mot Wikimedias policies. Wikipediagemenskapen arbetar hela tiden för att se till att oacceptabel text avlägsnas så fort som möjligt. I undantagsfall låses artiklar - tillfälligt eller i sällsynta fall permanent - för icke-filtrerad redigering. Generellt arbetar Wikipedia dock utifrån att brukarna har rätt att införa material, men inte rätt att behålla det. Det är Wikipediagemenskapen som kollektivt avgör vilken text som ska finnas i en artikel, utifrån Wikipedias policies samt efter en diskussion som eftersträvar så mycket konsensus som situationen tillåter.
 • De nuvarande rutinerna för att upprätthålla Wikipedias artikelpolicy fungerar hyggligt. Dock ligger i sakens natur att korrigeringar av i policysynpunkt felaktig text ibland kan ta tid att bli gjorda, genom att de inte alltid upptäcks omedelbart, och ibland att en diskussion först ska ske om radering.
 • Påvisande i den allmänna debatten av att problem finns i somliga (typer av) Wikipediaartiklar visar att Wikipedia är en viktig företeelse, vilken alltså är värd för olika sekter och lobbygrupper att lägga ned systematiska ansträngningar på att infiltrera.
 • Wikipediagemenskapen tar också städningsarbetet för att hålla rent i artiklarna så att Wikipedias publiceringsregler följs, på stort allvar.

Skulle en situation uppstå, där wikipediagemenskapen inte hinner hantera en plötslig infiltration av propagandainformation med dagens verktyg, kan den gå ett steg vidare och öka försvarsåtgärderna, vilket skulle kunna inkludera inskränkningar av hittills fria redigeringsinsatser. Då denna fria redigering samtidigt är en av Wikipedias stora tillgångar, är det hela tiden är fråga om en balansfråga och att förhandskontrollen måste inskränkas till lägst möjliga nivå för att avhjälpa aktuellt hot.

Diskussion

Det kan vara så att möjliga problem med extremistpolitik och reklam ligger på en annan och mindre problematisk nivå än förtal. Beträffande politik och reklam kan man utan stora problem acceptera att "oacceptabel" info vid varje tidpunkt finns, men att den med viss tidsutdräkt rensas ur. Läsare lär sig nog att ha överinseende med temporära konstigheter, bara att de får klart för sig hur spelreglerna ser ut. Att i efterhand patrullera av, går säkert att arrangera även med större infiltration än som sker idag. Om det skulle vara ett för stort arbete för frivilliga i gemenskapen att klara det, finns ju också möjligheten av att organisera ett städningsarbete av denna typ genom betalda tjänster utan att Wikipedias volontärbasering allvarligt rubbas.

Personartiklar är mer bekymmersamma, särskilt beträffande levande personer och avlidna med nära släktingar i livet. Det kan med goda argument hävdas att det vore önskvärt med finare handlag i biografier i känsliga frågor, än vad som är fallet i många artiklar idag. Etikreglerna är ganska svaga, men bekymret är framför allt att många - antagligen oftast de mer oerfarna - av redaktörerna skriver direkt eller indirekt kränkande (kränkande text, men också ett obalanserat urval fakta), även det inte faller under en juridisk förtalsparagraf. Problemet i personartiklar är att eventuellt förtal - eller en uppfattad allvarlig kränkning som också rimligt kan ses som sådan - sätter sig direkt, och inte ordentligt suddas bort av i efterhand ändrad text. I alla fall om det dröjer med en radering, därför att det anses att en diskussion först bör ske. I dessa fall kan också en offentlig diskussion, om en texts vara eller inte vara, vara kränkande i sig.

För WMSE kan kränkande angrepp på personer på svenskspråkiga Wikipedia vara en känslig fråga, oavsett om föreningen inte har något att göra med redigeringar. I personfrågor räcker det knappast med att hänvisa till principiella ställningstaganden. Wikipedia har nog en alltför seriös profil för att använda kvällstidningarnas ganska vida definition av allmänhetens intresse.

Vad skulle WMSE kunna göra som förebyggande åtgärd för att en förtals- eller grov kränkningssituation ska stoppas i sin linda? Kanske skulle man ha en insatsgrupp för ändamålet av en rimligt stor grupp av wikipedianer, inklusive sådana med administratörsbefogenheter, som kan ingripa mycket snabbt och radera och frysa vid ett larm, för att senare i lugn och ro delta i eventuell gemenskapsdiskussion för att reda ut situationen. Det är ju inte meningen att någon enskild individ har rätt att avgöra vad som ska stå om honom eller henne, eller om någon släkting, utan att se till att möjligt förtal eller sådan kränkning som inte anses acceptabel försvinner så snart någon slår larm.