Årsmöte 2021/Utvärdering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utvärdering – Wikimedia Sveriges årsmöten 2021

Detta dokument utvärderar de två stycken årsmöten som Wikimedia Sverige har hållit 2021, det ordinarie årsmötet i april och det extra årsmötet i maj.

Precis som under 2020 var årsmötet 2021 digitalt. Mellan det första och det andra årsmötet bytte föreningen dock programvara, från Zoom till Google Meet. Detta berodde dels på att Google Meet i högre grad skyddar användarnas integritet, i enlighet med GDPR, men även på grund av upplevelsen från flera under det ordinarie årsmötet, att Zoom såg olika ut på många enheter och att det var svårt att hitta rätt. Google Meet har ett mer enhetligt utseende, vilket eventuellt kan sänka trösklarna. I utvärderingen från det extra årsmötet framhåller flera att de uppskattar Google Meet, och att det var bra med byte. Någon framhåller dock även att det var förvirrande med byte, inte minst då man precis lärt sig att använda Zoom. Google Meet behövde aldrig heller användas fullt ut i skarpt läge, eftersom ingen fråga – till skillnad från ordinarie årsmöte – gick till votering. Därmed användes inte omröstningsfunktionen.

I utvärderingarna från båda årsmötena har flera svarande framhållit att presentationerna var långa och informationstunga. Några medlemmar gillar de långa presentationerna, men flera lyfter fram de långa presentationerna som det de gillar minst med årsmötet. Någon lyfter också fram att de har svårt att uppfatta vad som sägs under dessa presentationer, och ytterligare några att många tekniska och svårförståeliga begrepp används. Till kommande årsmöten är det viktigt att hitta former för att göra det lättare att ta till sig informationen, och att begränsa den del av årsmötet som presentationen upptar.

Under det extra årsmötet lyfter också flera att det var många frågor som inte var relaterade till årsmötet, och att man skulle behöva ha lite striktare ramar. Samtidigt visar också de många inläggen på ett behov av att få dryfta frågor med föreningen. Det ställer viktiga frågor till kansli och styrelse om hur vi kan möjliggöra den typen av dialog, utan att stora delar av årsmötet ägnas åt det.

Precis som under 2020 är föreningen splittrad: några uppskattar de digitala årsmötena, och hoppas på fler digitala möten inför framtiden eftersom det möjliggör för fler att delta. Andra saknar de fysiska träffarna och den sociala samvaron, och vill tillbaka till det fysiska årsmötet snarast möjligt. Det är viktigt att fundera över hur vi kan tillgodose båda dessa grupper.

Viktiga lärdomar till kommande år:

  • Kansli och styrelse bör sätta upp mål med vad man vill åstadkomma med årsmötet. Exempelvis: är det viktiga att alla får komma till tals, eller att årsmötet hålls effektivt?
  • Vi bör överväga om det går att ha en inledande föreläsning eller liknande för att locka folk.
  • Förklara tekniska termer, och håll presentationer korta.