Årsmöte 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2020 | 2021-2 >>
Comment OBS: För det extra årsmötet, se Extra årsmöte 2021-05-27.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets godkännande av genomförande av digitalt årsmöte
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av justerare, tillika rösträknare
 6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 7. Fastställande av föredragningslista
 8. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
  1. Verksamhetsberättelse 2020
  2. Årsredovisning 2020
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 10. Revisionsberättelse
  1. Revisionsberättelse 2020
 11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 12. Strategi 2021-2025
 13. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år: Punkten föreslås bordläggas till extra årsmöte, då förutsättningarna för föreningens verksamhet beträffande hubbverksamhet och andra större verksamhetsförändringar inte är fastställda.
  1. Verksamhetsplan 2021
  2. Budget 2021
 14. Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år: Punkten föreslås bordläggas till extra årsmöte, då förutsättningarna för föreningens verksamhet beträffande hubbverksamhet och andra större verksamhetsförändringar inte är fastställda.
 15. Motioner och propositioner
 16. Fastställande av medlemsavgift för följande år
  1. Styrelsens förslag till beslut att medlemsavgiften 2022 fastställs till 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemmar, vilket är oförändrat mot föregående år. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 17. Val av ordförande – Kandidatlista
 18. Val av styrelseledamöter – Kandidatlista
 19. Val av revisorer och revisorssuppleanter – Kandidatlista
 20. Val av valberedning och sammankallande – Kandidatlista
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötets avslutande

Digitalt årsmöte

Årsmötet 2021 kommer att äga rum via Zoom.

Hur deltar jag i årsmötet med Zoom?

På den här sidan har vi sammanställt instruktioner, inklusive filmer, för hur du använder videokonferenssystemet Zoom. Läs också gärna Mötesordningen inför mötet, där vi beskriver hur mötet tekniskt och praktiskt kommer att gå till.

Alla medlemmar som har betalt medlemsavgiften kommer att få en länk till Zoommötet via mail, samt till en sändning via YouTube för de som inte vill använda Zoom. Anslut till Zoom via dator, app i telefonen eller genom att ringa in till mötet.

Varför har ni valt de verktyg ni valt?

Vi kommer att använda Zoom genom samarbetspartner för att ordna årsmötet. Beslutet att använda Zoom för årsmötet 2020 föregicks av en utredning gjord av Wikimedia Sveriges kansli. Utredningen utgick från att ett formellt årsmöte skulle kunna genomföras så säkert och inkluderande som möjligt. Inför årsmötet 2021 genomförde föreningens kansli en ny utredning, med målet att om möjligt använda en videotjänst baserad på fri och öppen programvara. Efter samtal med experter och tekniker är bedömningen dock att en sådan tjänst inte kan användas utan en betydande risk att mötet fallerar, inte minst på grund av den omfattande serverkapacitet som krävs.

Hur har årsmötet kommunicerats?

Den första kallelsen till årsmötet gick ut den 12 mars.

Efterföljande workshop

1 timme efter att årsmötet har förklarats avslutat kommer alla medlemmar bjudas in till en workshop om föreningsengagemang i hela landet. Denna workshop beräknas pågå i 1,5 timme.