Stadgar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dessa stadgar antogs på föreningens konstituerande årsmöte 2007-10-20, och ändrades under årsmötet 2012-02-25, 2013-03-09, 2016-03-19, 2019-04-27 och 2021-04-24.

Stadgar för Wikimedia Sverige

1 § Föreningens namn och syfte

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Detta sker bland annat genom att stödja Wikimedia Foundations internetbaserade, flerspråkiga, kunskapsprojekt som är fria för alla människor att använda, bearbeta, dela och sprida. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, stödja för sådana projekt väsentlig teknik samt samarbeten med andra organisationer verksamma inom området fri kunskap.

2 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer; Wikimedia Sverige riktar sig främst till de i Sverige boende, men välkomnar även personer bosatta utom landet. Medlem kan den bli, som förklarar sig vilja verka i enlighet med föreningens syfte, och betalar föreningens medlemsavgift.

Medlemskap i föreningen kan sägas upp i skriftligt meddelande till styrelsen, varvid medlemskapet upphör med omedelbar verkan. Medlem som ej har betalat medlemsavgift före 1 juli för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall avföras ur medlemsförteckningen.

Medlem som aktivt motarbetar föreningen kan uteslutas ur denna, efter beslut av styrelsen.

3 § Årsmöte

Wikimedia Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas årligen, innan april månads utgång. Mötet är beslutsmässigt om kallelsen gått ut till medlemmarna minst fyra veckor före årsmötet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, samt om möteshandlingar. Tid och ort för mötet skall vara beslutad före årsskiftet och kommunicerad till medlemmarna i god tid före motionstiden utgår.

Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet. Styrelsen har att, med motivering, av- eller tillstyrka årsmötesbifall till yrkandet/yrkandena i en motion, eller anse motionen besvarad, samt redovisa sin uppfattning vid mötet. Varje motion, som innehåller minst ett tydligt yrkande, och som inkommer i tid, skall behandlas vid årsmötet.

Varje fysisk medlem har en röst. Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvaro- och yttranderätt tillkommer även föreningens revisorer. Medlem saknar rösträtt, i ärende som rör egen ansvarsfrihet och/eller arvodering, och räknas i sådana frågor som neutral. Röstning genom ombud är ej tillåten.

Beslut fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster, utom då annat är stadgat.

Valbar till uppdrag är medlem som är fysisk person.

Frågor som skall behandlas vid varje ordinarie årsmöte är

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av justerare, tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år
 • Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år
 • Motioner och propositioner
 • Fastställande av medlemsavgift för följande år
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning och sammankallande
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får endast behandlas på årsmötet, såvida de finnes upptagna i kallelsen till mötet, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget.

4 § Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om någon av de ordinarie revisorerna, styrelsen eller minst 50 % av medlemmarna så begär. Extra årsmöte skall hållas senast inom tre månader om styrelsen blir mindre än fem ledamöter eller om ordföranden avgår. Extra årsmöte skall hållas inom fem veckor från det att begäran inkom till styrelsen. Kallelse skall skickas senast två veckor innan det extra årsmötet, och innehålla det som kallelse till ordinarie årsmöte skall innehålla. Om styrelsen ej kallar till extra årsmöte, kan de som lämnat in begäran om sådant kalla till detta. Ett extra årsmöte kan enbart besluta i frågor som upptagits i kallelsen, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget.

5 § Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den ansvarar för den löpande verksamheten och kan delegera delar av verksamhetsansvaret till enskilda medlemmar eller arbetsgrupper. Det ekonomiska ansvaret och det övergripande verksamhetsansvaret kan dock inte delegeras.

Styrelsen har att fastställa budgeten för kommande verksamhetsår utifrån av årsmötet beslutad verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar.

Styrelsen skall bestå av minst fem och maximalt av tretton personer. Ordförande väljs på ett år, ledamöter väljs på två år med tur att växelvis avgå.

Styrelsens ordförande är Wikimedia Sveriges officiella representant. Styrelsen utser inom sig kassör och andra befattningshavare som behövs.

Styrelsen kan utse en eller flera adjungerade ledamöter. En sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt på styrelsemöten och kan utses till befattning inom styrelsen, men har inte rösträtt.

6 § Styrelsesammanträde

Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst hälften av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig endast såvida mer än hälften av ledamöterna är närvarande, och samtliga ledamöter kallats till mötet.

På styrelsesammanträden är röstning via ombud ej tillåten. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

7 § Medlemsavgift

Årsmötet beslutar om medlemsavgift/er.

8 § Revisorer

Revisorerna skall vara två samt ha minst två ersättare. Minst en av de ordinarie revisorerna skall vara godkänd eller auktoriserad revisor. Den godkände eller auktoriserade revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

Revisorerna skall vid årsmötet avge skriftligt utlåtande om föreningens ekonomi, samt om styrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret.

Revisorerna skall senast fyra veckor före årsmötet av styrelsen få tillgång till samtliga handlingar som skall ligga till grund för revisionsberättelsen.

Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av räkenskaper och övriga handlingar som berör styrelsens förvaltning samt att delta i styrelsens ordinarie och extra sammanträden.

9 § Valberedning

Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till föreningens medlemmar tillgängliggöra en lista över kandidater till ordförande, styrelseledamöter och revisorer.

10 § Räkenskaps- och verksamhetsår

Wikimedia Sveriges räkenskapssår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

11 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar. Styrelsen skall upprätta en utförlig fullmakts/firmateckningsordning över behöriga personer.

12 § Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte, med enkel majoritet av vid mötet avgivna rösterna. Ändring som gäller föreningens namn eller ändamål, regler om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning kan endast ske efter två likalydande beslut som fattas vid två ordinarie årsmöten i följd med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

13 § Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas vid ordinarie årsmöte, med 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar tillfaller vid upplösning Wikimedia Foundation Inc. (grundat 2003 i Florida, Förenta staterna). Ingen del av tillgångarna kan tillfalla föreningens medlemmar.