Read in English

Verksamhetsplan 2018

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2017 | 2019 >>

Denna verksamhetsplan för 2017-2018 beslutades av styrelsen under styrelsemötet 2016-08-28 samt 2016-09-26. Det hölls ett Medlemsmöte 2016-08-27 där både föreningens strategi och vision diskuterades. Det hölls ett Medlemsmöte 2017-09-09 där en uppdatering av verksamhetsplanen för 2018 diskuterades vilket resulterade i denna version.

Program Strategi Mål 2018
Tillgång Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material. T.1.1 Berika Wikimedia-projekten[1] med 25 nya resurser, vilket uppnås genom att skapa och sprida material samt ge support eller genomföra massuppladdningar.
T.1.2 150 identifierade[2] ämnesexperter bidrar till Wikimedia-projekten med minst 1 produktiv redigering vardera, vilket uppnås genom att sprida information, underhålla relationer eller arrangera tematiska skrivstugor.
T.1.3 Involvera 15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram,[3] vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning.
Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser. T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 20 organisationer[4] tar del av information om fria licenser.
T.2.2 För att värna frågans aktualitet arbeta aktivt med att vårda och utveckla relevanta nätverk och kontakter med personer som kan påverka licensval på material. Detta uppnås, vid sidan av ordinarie verksamhet, genom aktivt deltagande i eller anordnande av minst 10 nya evenemang och minst 10 nya direktkontakter med innehållsägare, organisationer och politiker.
Användning Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimedia-projekten och fri kunskap. A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och närvaro på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2018 att öka med 10 % gentemot november 2017.
A.1.2 För att öka medvetenheten om användning och förtroende ska under året tydligare mätmetoder för användning av Wikimedia-projekten tas fram generellt och för specifika användargrupper.
Föreningen ska verka för att Wikimedia-projektens användbarhet ska vara hög. A.2.1 För att minska antalet fel i mjukvaran och öka tydligheten ska alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras på Phabricator inom en vecka och kritiska systemmeddelanden översättas[5] Resultatet följs upp årligen.
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia[6] före årets slut samt undersökning av framtida utveckling i en förstudie.
Gemenskapen Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser. G.1.1 För att underlätta arbetet, ska stöd ges av kansliet vid 365 tillfällen till minst 100 olika wikimedianer, eller andra som förespråkar fri kunskap, vilket uppnås genom tillgång till expertis, finansiering och andra resurser.[7]
G.1.2 För att stärka gemenskapen ska föreningen ge stöd till minst 75 återkommande träffar[8] för wikimedianer.
G.1.3 För att underlätta användningen av nya teknisk lösningar på Wikipedia skall ett projekt genomföras kring implementering, utifrån gemenskapens behov och önskemål.
Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare. G.2.1 För att öka deltagandet från Wikimedias underrepresenterade grupper[9], ska målgruppsanpassade insatser arrangerade av föreningen resultera i att minst 365 unika användare utför en produktiv redigering var.
G.2.2 För att sänka tröskeln för nya användare ska 50 användare få stöd på Fikarummet[10] på svenskspråkiga Wikipedia. Vi ska ge stöd till ytterligare en språkversion av Wikipedia att aktivera funktionen Fikarummet.
Möjliggörande Föreningen ska vara kompetent. M.1 För att föreningen skall arbeta kompetent ska kanslipersonalen ges möjlighet att kompetensutveckla sig inom relevanta områden och styrelsemedlemmarna ska sträva efter kompetensutveckling.
Föreningens arbete ska vara transparent. M.2 För att stärka föreningens transparens och bjuda till insyn i den internationella Wikimedia-rörelsen ska styrelse eller kanslipersonal delta på minst 5 internationella Wikimedia-evenemang samt uppdatera internationella nyhetsbrev på månadsbasis[11] och centrala wikiportaler m.m.
Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet. M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 20 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 20 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår.
M.3.2 För att sträva efter organisatorisk stabilitet ska kansliet aktivt arbeta för att öka mängden överlappande kompetenser på för verksamheten kritiska områden.

Fotnoter

 1. Med Wikimedia-projekten avses de plattformar som finns inom Wikimedia-familjen och som brukar kallas för Wikipedias systerprojekt:
  • Wikipedia Det fria uppslagsverket
  • Wikimedia Commons Den fria mediedatabasen
  • Wiktionary Den fria ordboken
  • Wikisource Det fria biblioteket
  • Wikibooks Fria läroböcker och manualer
  • Wikiquote Den fria citatsamlingen
  • Wikivoyage Den fria reseguiden
  • Wikispecies Den fria artförteckningen
  • Wikiversity Fritt e-lärande
  • Wikidata Den fria databasen
  • Meta-Wiki Om projekten
  • Vi inkluderar även translatewiki.net
 2. Identifiering kan vara via systematiskt användarnamn med koppling till institutionen, särskild användarmall/-ruta på användarsidan som visar koppling till institutionen, uppskriven på Wikipedia-projekt, eventuellt genom personkännedom.
 3. Detta inkluderar Wikimedias projekt, translatewiki.net samt Wikimini, enligt principen där vi tränar en lärare som använder genererandet av innehåll som en del av den pedagogiska processen.
 4. Även organisatorisk enhet som har självbestämmanderätt räknas in här, dock inte enheter som har varit med tidigare år.
 5. Mjukvara som inkluderas är MediaWiki-tillägg som används på Wikimedia-projekten samt translatewiki.net. Enligt prioriteringsordningen bugg, felöversatta, oöversatta.
 6. Svensk-, engelsk- och arabiskspråkiga Wikipedia.
 7. Vi räknar tillfällen och wikimedianer enligt följande:
  • Hit räknas endast det som skett utanför andra projektmål. Detta inkluderar även de event som anordnas. Ex. är en Bot Academy som fokuserar på kulturdata-uppladdning för att gagna Kopplat Öppet Kulturarv utanför (och räknas in i det projektet istället), medan ett evenemang som fokuserar generell på botkörning räknas in här.
  • Wikimedianer och fri kunskapsförespråkare som fått stöd räknas in, oavsett om de använt informationen/svaret. Det viktiga är att de aktivt bett om det. Ex. personer som bidrar till FOSS räknas in.
  • Vi räknar tillfällen då någon fått hjälp med en grej som krävt en insats från kanslipersonal. Ex. om Volontär 1 jobbar på i två veckor utan kontakt så har hen inte fått stöd, men om hen skickar ett e-postmeddelande med lite följdfrågor efter en vecka så kräver det en insats som motsvarar ett tillfälle i vår sammanräkning.
  Vi inkluderar inte förfrågningar som endast är föreningsspecifika och rent administrativa, till exempel frågor om medlemskap och donationer.
 8. Med återkommande träffar syftar vi på någon typ av fysisk träff som upprepas över tid.
 9. Underrepresenterade grupper definieras här som:
  • Kvinnor
  • Personer som bidrar på en annan språkversion än de 10 största Wikipedia-versionerna (per 5+ editsp/month (3m avg) enligt https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm) samt svenska
  • Personer som är 60 år eller äldre
 10. Med Fikarummet åsyftas https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fikarummet
 11. GLAM Newsletter samt Education Newsletter.