Strategi

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nedan ser du Wikimedia Sveriges nya strategi för 2021–2025.

Strategi 2021–2025

Det här är Wikimedia Sveriges strategi för åren 2021–2025. Strategin beskriver hur föreningens ska arbeta till 2025 för att uppnå den övergripande visionen, och ger ett antal ramar och inriktningar för hur vi ska ta oss dit.

Föreningens syfte

Föreningen ska verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Detta sker bland annat genom att stödja Wikimedia Foundations internetbaserade, flerspråkiga, kunskapsprojekt som är fria för alla människor att använda, bearbeta, dela och sprida. Föreningen ska även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, stödja för sådana projekt väsentlig teknik samt samarbeten med andra organisationer verksamma inom området fri kunskap.

Ur Wikimedia Sveriges stadgar

Föreningens vision

“Fri kunskap för en bättre värld. Att hjälpa människor och organisationer att skapa och bevara fri kunskap, och att göra den enkelt tillgänglig för alla.”

Från Wikimedia Sveriges vision

Vi är Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en förening med rötterna i det digitala kunskapssamhället, sprungna ur plattformen Wikipedia. Vi har som syfte, mål och verksamhet att göra kunskap fri och tillgänglig för fler, på fler sätt.

Wikimedia Sverige är en ideell förening där medlemmarna är centrala för föreningens verksamhet. Det är medlemmarna som på demokratiska vägar, genom årsmöte och styrelse, fattar beslut som anger riktning för föreningens arbete. Föreningens kansli och medlemmar arbetar tillsammans med Wikimediarörelsens volontärer och partner för att uppnå goda resultat i verksamheten. För att strategin ska bli verklighet behöver föreningens arbete fortsätta utvecklas och fler medlemmar ska erbjudas plats utifrån jämlika villkor.

Vi verkar inom olika sektorer av samhället. Samarbeten med olika organisationer är en självklar del av vår verksamhet i syfte att ständigt finna nya innovativa möjligheter. Ett viktigt område för oss är kulturarv där vi arbetar nära den så kallade GLAM-sektorn (en akronym för Galleries, Libraries, Archives and Museums) både i Sverige och internationellt. Vi tror på det stora värdet av utbildning och livslångt lärande och ser naturliga samarbeten med utbildningssektorn.

Föreningen har hög teknisk kompetens. Medlemmar och anställda bidrar tillsammans till den tekniska utvecklingen av Wikimediarörelsens plattformar, och stöttar externa aktörer i att utveckla deras. Föreningen verkar för att alla ska ha möjligheter att använda plattformarna, oberoende av funktionsvariationer. För oss är öppen mjukvara (FOSS) centralt, av flera anledningar: dels för att kunskap ska kunna spridas till så många som möjligt, dels för att säkerställa kunskapens långsiktiga tillgång och oberoende, och slutligen för att undvika kränkningar av den personliga integriteten.

Wikimedia Sveriges engagemang är både nationellt och internationellt. Vi är en del av den globala Wikimediarörelsen, och arbetar tillsammans med andra Wikimediaföreningar, användargrupper och volontärer över hela världen varje dag. Vi vill vara drivande i att utveckla nya koncept, koordinera initiativ och dela erfarenheter för att Wikimediarörelsen globalt ska fortsätta utvecklas.

Föreningens uppdrag

Föreningens uppdrag är att göra det möjligt för volontärer, medlemmar och andra organisationer att sprida fri kunskap, och se till att den kommer till användning. För att konkretisera uppdraget har det brutits upp i fyra områden:

 • Tillgång – Wikimedia Sverige ska verka för en samhällsförändring i Sverige och globalt, där ökad tillgång av fri kunskap blir normen och praktiskt möjligt och där kvalitativt material kommer Wikimediaplattformarna till godo.
 • Användning – Wikimedia Sverige ska bidra till att människor känner sig trygga på Wikimediaplattformarna, motiverade att ta del av kunskapen samt att bidra själva.
 • Gemenskap – Wikimedia Sverige ska stötta existerande gemenskaper och hjälpa till att skapa nya gemenskaper.
 • Möjliggörande – Wikimedia Sveriges arbete ska vara finansiellt, operativt hållbart, och ska gå att återanvända och bygga vidare på av den större fria kunskapsrörelsen.

Bakgrund till strategin

“En strategi är ett övergripande dokument som syftar till utveckling av föreningens verksamhet och anger utifrån en analys hur föreningen skall nå ett uppsatt mål.”

Wikimedia Sveriges strategi beskriver hur föreningen ska arbeta under de kommande fyra åren för att närma sig visionen om fri kunskap för en bättre värld.

Detta beskrivs genom ett antal strategiska inriktningar och mål som föreningens medlemmar, volontärer, styrelse och kansli ska arbeta efter. På så vis pekar strategin ut föreningens långsiktiga inriktning.

Strategin förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål och till Wikimedia Foundations (WMF) strategiska rekommendationer, som båda sträcker sig till 2030.

Strategiområden

Tillgång

Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas.

Med visionen om fri kunskap för en bättre värld är en central del av Wikimedia Sveriges verksamhet att verka för att kunskap tillgängliggörs fritt via Wikimediaplattformarna. Stora mängder värdefull information är fortfarande svårtillgänglig. Det gäller i en global kontext, där information ofta varken är strukturerad eller digitaliserad, men även i Sverige. Med rätt insatser kan Wikimedia Sverige verka för att denna information både blir mer tillgänglig och mer användbar.

Detta uppnår vi genom att:

 • Få in mer sammankopplad och länkad data på Wikimedias plattformar.
 • Göra informationen maskinläsbar och att den har unika identifierare, så att den kan knytas samman, och kan nyttjas av andra aktörer, till exempel med hjälp av Wikidata.
 • Verka för att information förädlas, bland annat genom volontärers förbättringar av data.
 • Verka för att göra information, som är av brett intresse och har stor användbarhet för många användare, tillgänglig.
 • Möjliggöra uppladdning och användning av stora datamängder.

Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm.

Om kunskap ska bli fritt tillgänglig för alla behövs stora förändringar i samhället. Det handlar om attitydförändringar, utbildning och tekniskt stöd. Här kan Wikimedia Sverige göra stora insatser, inte minst genom samverkan med olika delar av samhället.

Detta uppnår vi genom att:

 • Verka för att fler organisationer arbetar strategiskt för att sprida kunskap och göra den fritt tillgänglig.
 • Samverka med andra aktörer för en samhällsförändring i riktning mot fri och tillgänglig kunskap, både nationellt och internationellt. Det kan bland annat bestå av opinionsbildning eller olika typer av nätverksbyggande.
 • Verka för att information görs tillgänglig med fria licenser utan begränsande villkor.
 • Arbeta för förbättrad [teknisk] infrastruktur, stabil finansiering och kunskapsutbyte relaterat till fri tillgång av information.
 • Samverka med andra aktörer för att tillgängliggöra och kvalitetsgranska information.
 • Dela kunskap och uppmuntra kunskapsinhämtning om öppna licenser och data.

Användning

Föreningen ska ge volontärer och användare verktyg och möjligheter att bidra till och säkerställa kvalitativ information.

För fortsatt hög användning av Wikimediaplattformarna behöver trovärdigheten och verifierbarheten värnas. Volontärer behöver ges möjligheter, verktyg och kunskap för att kunna bidra med trovärdiga källor i artiklar. Användare behöver också ges möjligheter, verktyg och kunskap för att förstå hur de kritiskt kan granska artiklar de läser och de källor som används. Wikimediaplattformarna blir på så vis till viktiga demokrativerktyg, vilket Wikimedia Sverige ska verka för.

Detta uppnår vi genom att:

 • Främja arbetet med att kunskapen som sprids på Wikimedias plattformar är saklig och visar information på ett korrekt sätt.
 • Genomföra kunskapshöjande insatser kring källkritik och faktagranskning.
 • Utveckla verktyg, metoder och kampanjer för volontärer och användare att källbelägga och kvalitetskontrollera information.

Föreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar.

Wikimedias plattformar behöver bli mer användarvänliga, för såväl de som bidrar med material till plattformarna som de som tar del av innehållet.

Detta uppnår vi genom att:

 • Identifiera tekniska möjligheter och lösningar som sänker trösklar för volontärer att bidra, och utbilda volontärerna i att använda dessa.
 • Identifiera områden där det är särskilt viktigt att programvaran utvecklas, och arbeta för att påverka Wikimedia Foundation i den riktningen.
 • De verktyg föreningen nyttjar eller utvecklar är väldokumenterade och uppdaterade.

Föreningen ska arbeta för att alla volontärer har jämlika möjligheter att bidra till Wikimediarörelsens plattformar.

För att säkerställa en inkluderande gemenskap behöver föreningen arbeta specifikt för att stötta vissa volontärer i att använda Wikimediarörelsens plattformar.

Detta uppnår vi genom att:

 • Arbeta med integration av nya volontärer så att alla snabbt blir bekväma med plattformarna.
 • Identifiera underrepresenterade kunskapsområden och samhällsgrupper och stödja deras vidareutveckling.
 • Fokusera på grupper med kunskap om immateriellt kulturarv eller ursprungsfolks kunskap och kulturarv.

Gemenskap

Det är lätt att prata om "gemenskapen" i singular. Wikimedia Sverige vill därför särskilt lyfta fram att det finns flera olika gemenskaper inom Wikimediaprojekten och att strategin ska sikta på att nå många gemenskaper, såväl de som är verksamma på svenska som de som är verksamma på andra språk i Sverige.

Föreningen ska stötta existerande gemenskaper.

Wikimedia Sverige ska arbeta för att stödja de olika gemenskaper som bidrar till Wikimediaprojekten. De som bidrar till Wikimediaprojekt bör känna till föreningen Wikimedia Sverige och veta att det går att få stöd från föreningen. Föreningen behöver vara mer uppsökande och ta initiativ för att nå ut till dessa gemenskaper.

Detta uppnår vi genom att:

 • Sammanställa och underhålla den interna kunskapen i föreningen och gemenskaperna.
 • Ta initiativ till eller stötta nätverksträffar mellan gemenskaper på olika orter eller tematiska områden, samt erbjuda hjälp med de första mötena och träffarna för en gemenskap.
 • Stötta gemenskaper och volontärer med resurser såsom utbildning, utrustning, bidrag till aktiviteter eller personalens kompetens.

Föreningen ska hjälpa till att skapa nya gemenskaper.

Det kan vara svårt för en ny gemenskap att komma igång och att hålla igång länge nog att den får egen bärkraft. Här kan Wikimedia Sverige stötta skapandet av nya gemenskaper. Det kan exempelvis handla om underrepresenterade grupper eller nationella minoriteter.

Detta uppnår vi genom att:

 • Undersöka vilka grupper i Sverige som är underrepresenterade på Wikimediaprojekten och stötta dessa grupper i deras engagemang.
 • Skaffa kännedom om och aktivt ta kontakt med fler gemenskaper än i dag.
 • Särskilt stötta gemenskaper som arbetar med eller på Sveriges officiella minoritetsspråk.
 • Skapa sammanhang och verktyg som bidrar till att nya volontärer, i synnerhet minoriteter och marginaliserade grupper känner sig välkomna, samt stannar kvar i rörelsen och på plattformarna.
 • Öka antalet volontärledda evenemang.
 • Arbeta för att föreningsmedlemmar i andra organisationer även ska kunna engageras i Wikimediarörelsens gemenskaper.

Möjliggörande

Föreningens arbete ska vara operativt hållbart.

En stabil organisation är en förutsättning för föreningen att kunna uppnå visionen. Stabiliteten utgår från en livskraftig medlemsskara och engagerade volontärer.

Detta uppnår vi genom att:

 • Växa i medlemsantal och verksamhet så att Wikimedia Sverige blir till en folkrörelse på sikt.
 • Arbeta strategiskt för att inkludera volontärer i verksamhet, beslutsfattande och verksamhetsutveckling, samt ge stöd och uppmuntran till volontärinitierade projekt.
 • Dedikera resurser till att koordinera och stödja volontärinsatser.
 • Undvika personberoende, och parallellt ha en balanserad kompetensprofil för personal, styrelse och volontärer.
 • Stötta medlemmar som vill engagera sig på lokal och regional nivå.
 • Det är enkelt för medlemmar och andra intresserade att hitta och ta del av information om vilka Wikimedia Sverige är, och vilken verksamhet föreningen bedriver.
 • Välja verktyg för föreningens verksamhet som är fri programvara och programvara med öppen källkod när så är praktiskt möjligt.
 • Verka för ökad transparens inom Wikimediarörelsen.

Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart.

En finansiell hållbarhet kräver att Wikimedia Sverige inte är för beroende av en enskild part, så ett väl diversifierat inkomstflöde ska eftersträvas. Detta blir en grund för den operativa hållbarheten, och för att kunna bidra till utvecklingen av nya verktyg och tjänster. För att kunna skala upp den nationella, såväl som internationella verksamheten, behöver finansieringen öka i motsvarande grad, så att även internationaliseringen sker hållbart.

Detta uppnår vi genom att:

 • Säkerställa ett stabilt, tillräckligt och diversifierat inkomstflöde, såväl globalt, som nationellt, som motsvarar föreningens ambitioner.
 • Hitta strategiska samarbeten, där ekonomiska såväl som personella resurser kan möjliggöras i samarbete med andra aktörer.
 • Hitta strategiska partnerskap för innovation.

Föreningen ska samarbeta med nya partner och aktörer.

Genom samarbete med nya partner och aktörer vill Wikimedia Sverige sprida kunskap om hur Wikimedias plattformar kan användas i flera olika sammanhang. Wikimedia Sverige blir genom fler samarbeten och partner en nätverksbyggare i samhället och kan verka för ökad transparens.

Detta uppnår vi genom att:

 • Stärka organisationen genom strategiska samarbeten med viktiga aktörer inom en bred palett av organisationer, inom ideell och offentlig sektor och bland mellanstatliga organisationer.
 • Göra Wikipedia och våra andra relevanta plattformar till ett självklart inslag i all utbildning.
 • Söka samarbeten med fokus på att ta del av, och sprida, fri kunskap och data.

Föreningens arbete ska bygga på och bidra till lärande och omvärldsbevakning.

Det arbete som görs i föreningen är av hög kvalitet och värdefullt för fler, däribland andra organisationer inom fri kunskapsrörelsen. Därför behöver Wikimedia Sverige arbeta tydligt och systematiskt för att andra ska kunna dra nytta av vårt arbete.

Detta uppnår vi genom att:

 • Sprida idéer och verktyg som kommer från Wikimedia Sverige till andra delar av fri kunskapsrörelsen.
 • Föreningen bedriver en aktiv omvärldsbevakning och aktivt delar och tar in erfarenheter från andra delar av Wikimediarörelsen.