Verksamhetsplan 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Pdf-version av verksamhetsplanen.
<< 2018 | 2020 >>

Verksamhetsplan för Wikimedia Sverige år 2019

För en översikt över program, strategier och mål, se https://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2019/Tabell_över_program,_strategi_och_mål

Introduktion

Sverige är ett digitaliserat och teknikvänligt samhälle, vilket väsentligt sänker tröskeln för att engagera människor och organisationer i föreningens arbete. Landet har en mycket välutvecklad och effektiv välfärdsstat och statliga organisationer investerar stora summor för att digitalisera sitt material. Det finns emellertid inte alltid en tydlig plan för hur materialet kan vidarebefordras till allmänheten så effektivt som möjligt. Wikimediarörelsen med dess plattformar har visat sig vara ett effektivt och banbrytande sätt att tillgängliggöra materialet, och intresset att arbeta med rörelsen ökar stadigt. Även om lönerna i Sverige är höga innebär det stora intresset att kostnaderna för Wikimediarörelsen kan begränsas. Det gör nämligen att föreningen har möjlighet att fokusera på det sista steget av digitaliseringsarbetet, det vill säga insatser för att sprida stora mängder material, snarare än att behöva lägga föreningens begränsade resurser på att själva digitalisera materialet. Sveriges mål att vara en global ledare inom teknikområdet säkerställer att de erfarenheter och kunskaper som nås även sprids globalt av de organisationer föreningen arbetar med.

I Sverige är arbetskraften högutbildad och det finns goda möjligheter att locka till sig talanger för att bygga ett starkt team, inte minst utvecklare som kan förbättra MediaWiki-programvaran. Det här är en möjlighet föreningen kommer att utforska vidare genom att undersöka möjligheterna runt ett partnerskap med Wikimedia Foundation.

Genom Webbtillgänglighetsdirektivet kommer offentlig verksamhet i Europa från 2019 att vara tvungen att säkerställa att i stort sett alla digitala verktyg som används av organisationen är tillgängliga (d.v.s. inte längre begränsat till externa webbplatser etc.).[1] Detta innebär att Wikimedia Sveriges arbete med att utveckla Wikispeech kommer att ha en direkt påverkan på föreningens samarbeten med myndigheter inom exempelvis GLAM- eller utbildningssektorn. Framgången med detta projekt bedöms bli en hörnsten för långsiktiga partnerskap. Den kompetens föreningen bygger upp i teamet när det kommer till utveckling av MediaWiki-programvaran kommer även att göra det möjligt att senare fokusera på att förbättra Wikisource, ett underutnyttjat Wikimediaprojekt som desperat behöver investeringar. Om genomtänkta förbättringar sker kan Wikisource komma att fylla ett stort gap i digitaliseringsarbetet för GLAM-sektorn internationellt.

Det finns, utöver det som nämnts ovan, ett antal faktorer som gör 2019 till ett mycket intressant år för föreningen. Tack vare de starka partnerskap som utvecklats under åren bedöms möjligheterna att effektivt förbättra och skala arbetet som goda. Föreningen stödde arbetet med den nationella biblioteksstrategin i slutet av 2017 och år 2018 blev Wikipedia framlyft som ett huvudfokus för bibliotekssektorns digitala arbete. Detta har skapat mycket goda möjligheter att engagera sektorn de närmaste åren.

Vidare framhölls arbetet med WikiGap 2018 som ett av de viktigaste internationella partnerskapen av den svenska regeringen under 2018. WikiGap-evenemangen kommer att organiseras på de svenska utrikesmyndigheterna igen under 2019 och föreningen kommer att samarbetet med Utrikesdepartementet för att underlätta visumansökningarna för deltagarna till Wikimania 2019 och även på andra sätt genomföra aktiviteter i samband med Wikimania.

Påverkansarbete gentemot svenska politiker får ett europeiskt genomslag då Sverige är medlem i Europeiska unionen. Glädjande nog röstade 100 % av de svenska ledamöterna i Europaparlamentet i enlighet med Wikimediarörelsens preferenser i Upphovsrättsdirektivet 2018. Sverige var det enda landet där så var fallet. Bedömningen är att den positiva uppfattningen om Wikipedia kommer att vara till stor nytta för att övertyga den svenska regeringen och parlamentet att stödja fri kunskap på olika sätt, inte minst genom att stärka panoramafriheten. Flera viktiga omröstningar kommer att ske under 2019 och att investera resurser i detta bedöms vara mycket viktigt.

Under 2017–2018 arbetade Wikimedia Sverige hårt för att utveckla den verktygslåda som organisationen använder sig av. Det här arbetet har kommit långt och stora effektivitetsförbättringar har nu uppnåtts, men arbetet är ännu inte färdigställt i vissa avseenden. Eftersom GDPR-förberedelserna färdigställdes under 2018 och de olika verktygen är aktiverade, kommer föreningen att (1) kunna fokusera på att förbättra webbplatsen wikimedia.se (ett arbete som koordineras med Wikimedia Norge, då samma webbutvecklare används för att spara resurser) samt att (2) i samverkan med de experter på Wikimedia Foundation som samlar in donationer förbättra möjligheterna att donera medel direkt till Wikimedia Sverige genom att vidareutveckla föreningens donationssida.

Översikt

Under åren har Wikimedia Sverige utvecklat sin kompetens inom GLAM och utbildning, kring tekniska projekt, mångfald, politiskt påverkansarbete och hur föreningen kan fungera som ett stöd för volontärerna i Wikimedia och det bredare fria kunskapssamhället. Allt detta arbete hjälper till att stödja Wikimediaplattformarnas förtroende, användning och synlighet.

Med ett växande team har föreningen för avsikt att ha ett starkt fokus även 2019 på alla dessa områden. Det stärkta teamet, med överlappande kompetens, möjliggör en intensifiering av det internationella arbetet samt förmågan att genomföra fler internationella samarbeten. Det team som Wikimedia Sverige har, samt den kontext föreningen arbetar inom, skapar möjlighet att ta en ledande roll inom rörelsen och effektivt stödja andra Wikimediaorganisationer och därigenom utveckla och stärka de gemensamma ansträngningarna. Bedömningen är att Wikimedia Sverige kan hjälpa till att fylla ett tomrum som för närvarande finns och föreningen strävar efter att bli ett Center of Excellence för GLAM-arbete inom den internationella rörelsen.

Detta är inte möjligt att göra på egen hand. Föreningen kommer därför att odla starka partnerskap både inom Wikimediarörelsen, men också med externa aktörer. Dessutom kommer stöd att ges till föreningens volontärer och arbeta för att gruppen ska växa. För detta kommer en volontärstrategi att tas fram som grund, därtill kommer ett aktivt arbete ske för att förenkla engagemanget genom en ökad mängd praktiskt stöd till volontärer, förenklade rutiner samt fler fortbildningar och stödmaterial för att fler skall känna sig trygga och kompetenta för att i en volontärroll driva föreningens verksamhet framåt.

Wikimediaplattformarna är inget utan sina volontärer och att säkerställa fortsatt stöd från de aktiva volontärerna och engagera fler nya volontärer, inte minst för att förbättra mångfalden, är det därför en strategisk prioritering för föreningen.

Wikimedia Sverige kommer att fördjupa samarbetet med andra Wikimediaorganisationer globalt. Beroende på organisationens storlek och geografiska läge kommer samarbetet att ha olika fördelar och långsiktiga mål. Med rörelsens större organisationer, t.ex. Wikimedia Deutschland (WMDE) och Wikimedia Foundation, kan föreningen dela lärdomar och förbättra den tekniska kapaciteten. En avsiktsförklaring gällande detta är redan på plats med WMDE. Dessutom kommer föreningen att arbeta för att förbättra samarbetet med organisationerna i Nordeuropa, eftersom det finns goda möjligheter att dela resurser samt att tillsammans ta fram gemensamma ansökningar om finansiering. Som en medelstor Wikimediaorganisation med många års erfarenhet anser Wikimedia Sverige att det är föreningens plikt att stödja mindre organisationer så mycket som möjligt. Avsikten är att främst göra detta inom ramen för stora internationellt inriktade projekt (FindingGLAMs, WikiGap, Wikispeech, Wikimania, Wikimedia Northern Europe Meeting) samt genom att bekosta arbetet från enskilda individer som arbetar hos viktiga mellanstatliga organisationer, som UNESCO, som kan bidra till att öka Wikimediaorganisationernas räckvidd. Genom att stödja andra Wikimediaorganisationer kan föreningen hjälpa rörelsen att bli mer rättvis (d.v.s. uppnå equity).

Under 2019 kommer föreningen också att stödja arbetet för att göra Wikimedia till "essentiell infrastruktur i ekosystemet för fri kunskap".[2] Wikimedia Sveriges bidrag till detta är tvåfaldigt: (1) Utveckla verktyg för taldatainsamling som är kopplade till Wikispeech-tillägget som föreningen lett utvecklingen av, eftersom detta kommer att skapa ett värdefullt dataset med talinspelningar och annoteringar vilket behövs för att ta fram Free and open source software (FOSS)-lösningar kring text-till-tal och tal-till-text-lösningar; och (2) skapa en unik fritt licensierad resurs över världens GLAM-institutioner på Wikidata, genom FindingGLAMs-projektet.

Ett annat sätt på vilket föreningen strävar efter att stödja rörelsen är att organisera Wikimania i Sverige. Konferensen är en hyllning till rörelsen, men den kommer också att bidra till föreningens nationella arbete. Detta är ett sätt att skapa medvetenhet och att engagera fler människor och partner i föreningens arbete. Arbete sker för att konferensen skall få en långsiktig effekt på arbetet med fri kunskap i Sverige och norra Europa. Ett noggrant valt tema för konferensen kommer att göra det möjligt att skapa intresse och medvetenhet om det arbete som utförs av Wikimediarörelsen. Wikimedia Sverige har valt "Wikimedia, fri kunskap och de globala målen – Stärker varandra" som tema för att lyfta fram hur Wikimediarörelsen bidrar till att förbättra världen på ett hållbart sätt inom områden som exempelvis utbildning, tillgänglighet, mångfald, tillgång till och bevarande av kultur och språk. Genom att koppla arbetet till de Globala målen bedöms intresset från finansiärer för att stödja Wikimedia att öka (vilket möjliggör för fler volontärer från olika delar av världen att kunna delta på konferensen) samt locka nya partner, givare och volontärer till rörelsen. Till exempel är GLAM-sektorn i Sverige mycket intresserade av att på olika sätt stödja de Globala målen. Många av Wikimedia Sveriges projekt under 2019 kommer på olika sätt att kopplas till och bidra till organiseringen av Wikimania eller dra nytta av konferensen.

Wikimedia Sverige kommer också att arbeta för att säkerställa den organisatoriska och finansiella stabiliteten för att möjliggöra ett långsiktigt arbete. Föreningen har nu en agil organisation där APG-finansieringen[3] från Wikimedia Foundation till stor del används för dra in ytterligare externa bidrag och säkerställa andra inkomstkällor. Ett aktivt arbete kommer att ske med att investera resurser för att öka mängden långsiktiga bidrag och finansiering, samt att öka antalet volontärer, medlemmar och synlighet. Detta uppnås genom att organisera djärva projekt som flyttar fram gränsen för vad Wikimediaföreningar historiskt har strävat efter att uppnå. Ansökningar om projektbidrag som utformas är avsiktligt designade för att kunna verka agilt och kunna inkludera nya möjligheter under projektets gång. Föreningen har genom åren bevisat sin effektivitet på att dra in pengar till den internationella rörelsen, men föreningen är fortfarande till stor del beroende av den årliga finansieringen från Wikimedia Foundation för att täcka de verksamhetsnära kostnaderna. Under 2019 kommer insatser för att minska beroendet att öka ytterligare. Tre separata sätt undersöks för att uppnå detta:

 1. Utveckla ett långsiktigt strategiskt partnerskap med Wikimedia Foundation kring MediaWiki-utveckling, kopplat till GLAMwiki-behov.
 2. Allmänt driftsstöd från stora bidragsgivare i Sverige.
 3. Ökning av donationer och ökade medlemsintäkter genom fler medlemmar genom en ny marknadsföringskampanj.

För att dela erfarenheterna av att arbeta med bidragsgivande organisationer deltar en anställd i arbetsgruppen för resursfördelning som en del av strategiprocessen för Wikimediarörelsen.

Program

Föreningen kommer att fortsätta arbeta med fyra program:

PROGRAM Tillgång Användning Gemenskap Möjliggörande
BESKRIVNING Där mer material görs tillgängligt för Wikimediaplattformarna Där arbete sker för att få fler människor att använda materialet och få kunskap om det Där stöd ges till föreningens aktiva volontärer samt utökar och diversifierar gruppen Där organisationens verksamhet fungerar bra och fortsätter att utvecklas inom ett antal områden

Strategi

Wikimedia Sveriges 4-årsstrategi slutar år 2020. De fyra programmatiska områdena har identifierade strategier som guidar arbetet.

Tillgång Användning
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material. Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser. Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap. Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög.
Gemenskap Möjliggörande
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser. Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare. Föreningen ska vara kompetent. Föreningens arbete ska vara transparent. Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.

Mål

Måltal för Wikimedia Foundation

Program Deltagare[4] Nyregistrerade[5] Innehållssidor[6] Kommentarer
Tillgång 1 500 350 100 000 Antalet deltagare kan bli betydligt högre om den utbildning för samtliga svenska bibliotekarier äger rum under 2019 (men sannolikt kommer det att ske först år 2020).

De flesta innehållssidorna kommer att finnas på Wikidata och Wikimedia Commons via massuppladdningar med bot. Beroende på storleken på dataseten/samlingarna av mediafiler kan antalet bli väsentligt annorlunda.

Användning 500 50 500 Deltagarna kommer att delta vid presentationer om Wikispeech och Kunskap i krissituationer.
Gemenskap 3 000 300 1 000 Deltagarna kommer från både WikiGap och Wikimania.
Möjliggörande - - 25 Förbättrade instruktionssidor på Outreach, Meta och den nya gemensamma Wikimania-wikin.
TOTALT FÖR ALLA PROGRAM 5 000 700 101 525

Egna måltal

Utöver de ovan angivna målen rapporterar föreningen även följande måltal till Wikimedia Foundation.

Mångfald: Antalet unika deltagare och/eller arrangörer av aktiviteter som utförs eller stöds av Wikimedia Sverige, som tillhör underrepresenterade kön i Wikimediarörelsen i Sverige. Dessa grupper definieras som kvinnor och personer som identifierar sig som något annat än man eller kvinna.

Publik på externa evenemang (ej anordnade av Wikimediarörelsen): Antalet personer som är i publiken vid en presentation eller föreläsning om ett ämne som är relevant för Wikimedia och som ges på ett externt (d.v.s. ej anordnat av Wikimediarörelsen) evenemang. Detta används som en proxy för räckvidd/medvetenhet.

Mål

De flesta av målen behålls oförändrade. Följande ändringar har dock skett (det som ändrats är markerat med röd bakgrund och den nya tillägget till målet är markerat med grön bakgrund):

Mål 2018 Reviderat mål för 2019 Orsak till ändringen
T.1.3 Involvera 15 kurser i Wikipedias utbildningsprogram,[3] vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. T.1.3 Involvera 10 kurser i Wikipedias utbildningsprogram,[3] vilket uppnås genom att utbilda motiverade lärare och bistå med expertis om Wikipedias verktyg för utbildning. En nyanställd projektledare för utbildning börjar i januari 2019. Det kommer troligtvis att innebära en uppstartsperiod samt viss påverkan på föreningens existerande nätverk, vilket minskar målsättningen för året.
T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 20 organisationer[4] tar del av information om fria licenser. T.2.1 För att öka användningen av fria licenser se till att 50 organisationer[4] tar del av information om fria licenser. Föreningen har utvecklat instruktionsmaterial, metoder och nätverk för att leverera materialet till centrala medarbetare i organisationerna.
A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2018 att öka med 10 % gentemot november 2017. A.1.1 För att informera allmänheten om Wikimedia-projekten och fri kunskap är medierelationer centrala. Detta uppnås genom aktivt arbete med pressreleaser, debattartiklar, kommentarer, nyhetsbrev och aktivitet på sociala medier. Baserat på de nyckeltal som identifierats som mätmetoder av kansliet kommer den uppmätta medienärvaron för november 2019 att öka med 10 % gentemot november 2018. Uppdateringar av årtalen.
A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia[6] före årets slut samt undersökning av framtida utveckling i en förstudie. A.2.2 För att göra innehållet tillgängligt för flera ska tillägget Wikispeech aktiveras som betafunktion på tre språkversioner av Wikipedia[6] före årets slut samt utveckling av funktioner/verktyg som möjliggör att lägga till fler språk. Föreningen kommer att fortsätta arbeta för att få tillägget aktiverat, vilket inte uppnåddes 2018.

Pilotstudien slutfördes dock under 2018 och kommer därför att tas bort från målen för 2019. Fokus kommer istället att flyttas till möjligheten att skala upp tillägget till fler språk.

G.2.2 För att sänka tröskeln för nya användare ska 50 användare få stöd på Fikarummet[10] på svenskspråkiga Wikipedia. Vi ska ge stöd till ytterligare en språkversion av Wikipedia att aktivera funktionen Fikarummet. Detta mål kommer att tas bort eftersom det för närvarande saknas stöd från gemenskapen för Fikarummet.
M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 20 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 20 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. M.3.1 För att nå organisatorisk stabilitet ska föreningen verka för en bred och hållbar finansiering där ingen bidragsgivare överstiger 50 % under året, 100 % högre medlemsantal än 31 december föregående år, öka volontärengagemanget med 30 % jämfört med det totala antalet föregående kalenderår. Då föreningen under 2019 investerar ytterligare resurser för att öka antalet medlemmar i föreningen, framför allt genom en kampanj tillsammans med en PR-byrå, förväntas en markant procentuell ökning av medlemsantalet.

Att organisera Wikimania kommer att vara ett tillfälle att engagera ett stort antal volontärer under 2019.

Översikt över projektförändringar under 2019

Under 2019 planerar föreningen att fortsätta arbeta på många av de projekt som varit framgångsrika under 2018. Ett stort antal av de planerade projekten kommer att revideras till viss del så att de under 2019 aktivt kan bidra till Wikimania-konferensen för att dra full nytta av det evenemanget.

I programmet Tillgång kommer projektet GLAM-pedagoger inte att fortsätta då finansiering för att skala upp insatserna saknas. Istället kommer dessa experter att involveras genom GLAM 2019-projektet, vars storlek ökas (detta görs också på grund av ett förnyat intresse från museisektorn med mer pedagogisk verksamhet). I år kommer Wikipedian in Residence 2019-projektet avbrytas för att fokusera föreningens arbete och ett format för arbetet saknas ännu. Förnyade insatser i det här projektet sker istället under 2020.

Föreningen har fått ett antal stora projektbidrag under året, varav det mest omfattande är för projektet FindingGLAMs 2018 (vilket uppgår till cirka 30% av årets budget) och vi förväntar oss att starta två externt finansierade projekt kopplade till bibliotekssektorn: ett projekt kring massuppladdning av biblioteksdata och det andra fokuserat på utbildning, evenemang och kampanjer för bibliotekspersonal. Förväntningen är att fortsätta genomföra ett begränsat konsultarbete åt GLAM- och utbildningsinstitutioner.

I programmet Användning kommer alla projekten från 2018 att fortsätta. I år kommer projektet Förtroende 2019 att omfokuseras till att aktivt involvera akademin och på så sätt knyta projektet närmare aktiviteterna i projektet Wikipedia i utbildning 2019.

En stor del av detta program kommer förhoppningsvis att vara det externt finansierade projektet Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 som kommer att påbörjas i slutet av Q3. I projektet kommer verktyg för att samla in taldata för att expandera tillägget Wikispeech till nya språk att skapas. Föreningen kommer också att fortsätta att utveckla Wikispeech baserat på användarfeedback under Betatestningen.

I programmet Gemenskap kommer alla projekten från 2018 att fortsätta. Projektet En gemenskap för alla 2019 kommer att fokusera på könsobalans i föreningens verksamhet och på Wikimediaplattformarna. I projektet Stöd till gemenskapen 2019 kommer föreningen att skala upp arbetet med volontärutbildningar och utöka antalet Wikipedialäger som anordnas.

Då Wikimedia Sverige fått äran att vara värd för Wikimania får föreningen viss begränsad finansiering från Wikimedia Foundation (WMF) för arbete med volontärstöd. Denna finansiering kommer att finansiera ett separat projekt under detta program, Wikimania 2019.

Programmet Möjliggörande kommer i stort sett att vara oförändrat. Under 2018 överspenderade föreningen i de flesta av projekten, men då många långvariga problem kunde lösas förväntas arbetet i det här programmet kunna minskas under 2019. Arbetet med ett förbättrat donationssystem och mer kommunikation till medlemmar är dock viktiga prioriteringar och föreningen kommer att experimentera på detta område genom projektet Föreningsengagemang 2019 och Organisationsutveckling 2019 där budgeten ökas. Som en del av detta projekt avser kansliet att besöka, eller bjuda in, andra Wikimediaorganisationer som har nått längre än Wikimedia Sverige på detta område. Föreningen kommer också att dra nytta av Wikimania och kommer i samband med konferensen engagera en kommunikationsbyrå för att kontinuerligt jobba med kansliet ​​för att öka medlemsbasen. Förhoppningen är att kunna engagera samma byrå som WMF anlitar för konferensen då byrån då kommer att kunna påbörja arbetet omgående.

Föreningen kommer att göra en omstart av projektet FOSS för föreningen i år. Eftersom en ny webbplats med WordPress kommer att lanseras år 2019 blir fokuset på vidareutveckling av det valda temat eller av saknade plugins. Detta arbete samordnas om möjligt med t.ex. Wikimedia Norge som också har en ny WordPress-webbplats. Ett fortsatt aktivt engagemang med andra Wikimediaorganisationer i norra Europa kommer ske och Wikimedia Sverige kommer att stödja förberedelserna av den regionala konferensen Wikimedia Northern Europe Meeting 2019.

Andra ändringar värda att notera är en betydande ökning av finansieringen av personalutbildning för att ge kansliets projektledare förbättrade och gemensamma verktyg för att hantera de många avancerade projekt föreningen driver och planerar att driva i framtiden.

Budget

För en komplett budget för 2019, se https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GWRCjgNNdXWNkpePRQxwcmeAwPU9yk65DXyRS65wJuQ/edit?usp=drivesdk

Grundläggande ekonomisk data 2019

Total budget: 8 124 124 kronor

Besparingar: 550 000 kronor

Antal i personal:[7] Upp till 8,67 heltider[8] under 2019

Andelen WMF-finansiering: 36,3 %

Cirkeldiagram över fördelningen av intäkter från finansiärer (ingen enskild finansiär skall helst överstiga 50%):[9]

Nedbrytning per projekt

Tillgång

Finansierade via FDC

Föreningen kommer att fortsätta med följande FDC-finansierade projekt från 2018.

TILLGÅNG KOMMENTARER
Wikipedia i utbildning 2019 Projektet stöder lärare att genomföra uppgifter kopplade till Wikimediaplattformarna där eleverna förbättrar exempelvis Wikipedia som en del av deras läroplaner. Projektet stöder också arbetet runt Öppna lärresurser (OER) i Sverige.

2019: Föreningen kommer att jobba nära en utvald grupp partners för att lyfta fram och inkludera Wikipedia i klassrummen. Planeringsarbete har påbörjats för ett nationellt OER-möte för att engagera ytterligare svenskar i arbetet.

GLAM 2019 Projektet upprätthåller kontinuerlig interaktion med GLAM-partners och arbetar för nya samarbeten. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner.

2019: Fortsatt stöd till befintliga partners och arbete för att inkludera nya potentiella partners. Det kommer även att ske en nysatsning på föreningens arbete tillsammans med Centralmuseernas Samarbetsråd med exempelvis regelbundna WikiLabs.

Föreläsningar 2019 I projektet ingår olika föreläsningar av WMSE:s personal, som betalas av en extern organisation. Projektet finns för att förenkla beskattningen av de konsultuppdrag som kansliet genomför.

2019: Ingen skillnad från förra året.

Påverkansarbete 2019 Föreningens politiska aktiviteter för att påverka lagstiftarna för att skydda fri kunskap sker inom ramen för projektet. Projektet finansieras genom donationer och medlemsavgifter för att hålla dem åtskilda från FDC-finansiering (som ej får användas för denna typ av arbete).

2019: Fokus ligger på att förbättra kunskapen bland beslutsfattare om Panoramafrihet och hur Upphovsrättsdirektivet kan påverka Wikipedia. Föreningen kommer att sträva efter att skapa ett nätverk av nationella organisationer som har intresse för dessa frågor för att tillsammans arbeta med att hitta lösningar och föra fram ståndpunkter.

Finansierade via externa ansökningar

Föreningen kommer därtill att arbeta med följande projekt som är finansierade genom ansökningar för externa projektmedel.

TILLGÅNG KOMMENTARER
Samsyn 2018 Föreningen arbetar med sex universitet i ett treårigt externt finansierat projekt som heter Samsyn. Målet är att skapa en wiki med svenska nomenklaturen för universitet tillgänglig för alla universitet och högskolor i Sverige. Wikimedia Sverige har satt upp wikin, som är det centrala verktyget för hela projektet, samt tillhandahåller utbildning för personal vid partneruniversiteten om hur en wiki fungerar. I slutet av projektet kommer lämpliga delar att inkluderas på Wikimediaplattformarna.

2019: Projektet kommer att gå in i en fas för att bli mer utåtriktat och föreningens roll är att underlätta innehållsskapande och återkoppling från partners. Projektet fortsätter fram till 2020.

FindingGLAMs 2018 Detta är ett stort globalt externt finansierat projekt som syftar till att lägga till information om GLAM-institutioner från hela världen och de samlingar de har till Wikidata, Wikipedia och Wikimedia Commons. Databasen kommer att vara den första av sin typ och kommer att tillhandahålla en tjänst för både GLAM-sektorn, för organisationer som arbetar under krissituationer och för Wikimediaorganisationer att hitta potentiella partners. Fallstudier avseende massuppladdningar och andra aktiviteter med olika typer av GLAM-institutioner kommer att tas fram. Där kommer lärdomarna att sammanfattas och effekten av arbetet analyseras och framtida möjligheter beskrivas.

2019: Projektet startade i augusti 2018 och fortsätter till november 2019. Projektet kommer att fokusera på att organisera en kampanj för att samla in data om GLAM-institutioner, ladda upp befintliga dataset om GLAM-institutioner, genomföra massuppladdningar av mediefiler som är svåra att inkludera på Wikimediaplattformarna av olika skäl och skriva fallstudier och förbättra dokumentationen baserat på detta. Därtill kommer nätverksaktiviteter med GLAM-sektorn, mindre evenemang samt konferensen Wikimania 2019 att anordnas.

Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2018 Detta är ett projekt i samarbete med Kungliga biblioteket (KB) för att förbättra sammanlänkningen mellan öppna biblioteksdata och Wikimedia-projekten och därigenom underlätta tillgången till både data och möjligheten att identifiera lämpliga källor som beskrivs i dataseten.

Det handlar om att importera dataset från KB till Wikidata, särskilt data om auktoriteter (författare), bibliotek (i Sverige) och litterära verk (utgåvor). Prioritet ges till data relaterade till källor som används på svenskspråkiga Wikipedia. Dessutom kommer föreningen att vara värd för ett hack-a-thon för biblioteksutvecklare som syftar till att bygga prototyper för verktyg för att kunna interagera med data eller göra det enklare för samhället att få tillgång till källorna som används på Wikipedia.

2019: År 2018 fokuseras det på en viss initial import och befintliga datastrukturer klargjordes och dessa matchades till Wikidata-strukturer. Projektet fortsätter under första kvartalet 2019 med fokus på organisera hack-a-thonet och utvärdering/rapportering av projektet.

Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2019 En fortsättning på projektet från 2018 som syftar till att ytterligare förbättra sammankopplingen mellan öppna biblioteksdata och data på Wikimediaplattformarna.

2019: Förutom att vidareutveckla idéer och verktyg som prototypades i det tidigare projektet kommer det också att sträva efter att importera flera dataset som ägs av Kungliga biblioteket (KB) och se till att data som laddats upp kommer till användning på Wikipedia bl.a. genom kommunikation och olika evenemang. Minst ett hack-a-thon kommer att anordnas och stöd ges till KB för att de ska kunna förbättra sina interna verktyg genom att dra nytta av den ökade sammanlänkningen med Wikidata. Automatisk uppdatering och underhåll av data är en naturlig fortsättning på det förra projektet och är något som projektet kommer att fokusera på.

Wikipedia i biblioteken 2019 Detta projekt kommer, om det finansieras, att förbereda digitalt utbildningsmaterial som alla(!) folkbibliotekarier i Sverige kommer att gå igenom för att öka sin digitala kompetens. Utbildningsmaterialet kommer att inkluderas i en plattform som inrättats av Kungliga biblioteket. Därtill kommer fortbildning att anordnas, olika evenemang och utbildningar på bibliotek i hela Sverige genomföras samt två riktade kampanjer för att bibliotekspersonalen ska bidra direkt till Wikimediaplattformarna.
Fri musik på Wikipedia 2019 För att göra sveriges historiska musikskatt tillgänglig fokuserar arbetet på att inkludera strukturerad information på Wikimediaprojekten. Detta inkluderar tillgängliggörande av samlingar som innehåller digitaliserat material med utslocknad upphovsrätt, eller högkvalitativa nyinspelningar framförda av professionella musiker som släppt materialet. Genom att arbeta med strukturerad data om verk, artister m.m. på Wikidata och med Structured Data on Commons (SDC) så förbättras sökbarheten och användbarheten av materialet. Projektet möjliggör en djupdykning i ljudfiler på Wikimedia Commons och Wikidata vilket blir grunden för en fallstudie inom projektet FindingGLAMs. Kunskapen blir dock även mycket värdefull för arbetet med Wikispeech – Talresursinsamlaren.
GLAM 2019 (konsultarbete) Projektet GLAM 2019 fungerar också som ett paraplyprojekt för insatser som finansieras av enskilda GLAM-institutioner där de vill ha hjälp med en uppgift de definierat och att arbetet sker inom en viss tidsperiod.

Dessa projekt syftar vanligtvis till att göra en viss samling av bilder eller data tillgängliga via Wikimediaplattformarna, att öka Wikimediakompetensen hos en institution genom att ha en Wikimedian inbäddad vid institutionen under en viss tidsperiod eller genom att bygga skräddarsydda verktyg för att underlätta interaktionen, eller analysen av dessa, mellan GLAM-institutionen och Wikimedia.

2019: Föreningen kommer att fortsätta erbjuda möjligheten att genomföra sådana initiativ när GLAM-institutionen är intresserad. Den exakta utformningen av dessa beror på behovet hos den enskilda GLAM-institutionen. Musikverket, Riksantikvarieämbetet, SMHI, Nordiska museet och Sounds of Change har identifierats som mycket sannolika kandidater. Analyser av arbetet (fallstudier) kommer till stor del att kunna ske inom ramen för projektet FindingGLAMs.

Gemenskap

Finansierade via FDC

Föreningen kommer att fortsätta med följande FDC-finansierade projekt från 2018.

GEMENSKAP KOMMENTARER
Stöd till gemenskapen 2019 Projektet riktar sig direkt till det svenska Wikimediagemenskapen och består av en teknikpool, möjlighet att söka bidrag, pengar för inköp av böcker, sponsring för fotografackreditering till evenemang etc.

2019: Stöd till mångfaldhetsledare (tidigare Molkom-lägerdeltagare) för att driva lokala evenemang i början av sommaren. Fortsatt stöd till exempelvis wikifikor och -pubar, minskat fokus på aktiviteter i Stockholm för att kunna öka insatserna i andra delar av landet. Fortsatt stöd ges därtill med teknik, bidrag till böcker och projekt och ackreditering till fotografer.

Utvecklingsstöd 2019 Projektet fokuserar på att ge utvecklingsstöd till den svenska volontärgemenskapen genom att lösa tekniska problem som de specifikt har begärt att föreningen arbetar med.

2019: Projektet kommer inledningsvis att fokusera på att utveckla de idéer som framhölls under 2018 på den svenska önskelistan, nämligen stöd för ORES-genomförandet och underlättande av användningen av kartor i infoboxar och arbete för att ta Citoid-projektet (som initierades 2017) till färdigställande. Mot slutet av året kommer en ny önskelista att organiseras.

Wiki Loves 2019 Projektet syftar till att anordna Wiki Loves Earth 2019 och Wiki Loves Monuments 2019, och utforska möjligheten att anordna Wiki Science Competition 2019.

2019: Projektet strävar efter att stödja gemenskapen för att de skall kunna hantera mer av planeringen och genomförandet av tävlingarna, så att kansliet kan fokusera mer på att engagera partnerorganisationer.

Mångfaldhetsstöd 2019 Detta projekt fokuserar på att öka mångfalden i Wikimediarörelsen.

2019: Föreningen kommer att koordinera den internationella kampanjen WikiGap för andra gången. Det finns ett nätverk av aktiva internationella wikimedianer med erfarenhet och intresse för WikiGap och resurser har skapats vilka kan byggas vidare på. Föreningen kommer att stödja två nationella WikiGap-evenemang tillsammans med partners på universitet baserat på arbete som skett under 2018.

Finansierade via externa ansökningar

Föreningen kommer därtill att arbeta med följande projekt som är finansierade genom ansökningar för externa projektmedel.

GEMENSKAP KOMMENTARER
Wikimania 2019 WMF kommer att bekosta en frivilligkoordinator för förberedelser och genomförande av frivilligengagemang i samband med konferensen Wikimania i Stockholm.
Fake news 2019 I projektet kommer föreningen och partners att undersöka vad effekterna är av att Facebook och Youtube länkar till Wikipedia gällande kontroversiella ämnen. Hur kan effekterna hanteras? Detta kommer vara ett flerårigt projekt där detta första projekt är av förberedande karaktär.

Användning

Finansierade via FDC

Föreningen kommer att fortsätta med följande FDC-finansierade projekt från 2018.

ANVÄNDNING KOMMENTARER
Förtroende 2019 Inom projektet ges stöd till elever och fakulteter att undersöka attityder och förtroende för Wikipedia bland olika grupper i samhället (ett särskilt fokus kommer att vara på föreningens egna medlemsbas). Arbete sker med universitetssektorn där föreningen erbjuder både expertis (t.ex. en referensgrupp) och begränsat finansiellt stöd.
Synlighet 2019 Arbete sker inom projektet med att hålla föreningens blogg och konton på sociala medier aktiva med allmän kommunikation för att öka medvetenheten om föreningens arbete. Webbplatsen uppdateras regelbundet genom arbete i projektet. En stor ökning av synligheten för föreningens arbete förväntas på grund av Wikimania och en del av kommunikationsinsatserna för konferensen kommer att ske inom ramen för det här projektet.
Buggrapportering och översättning 2019 Huvudsyftet med detta projekt är att minska antalet fel i programvaran som används på Wikimediaplattformarna genom att rapportera buggar och fel samt korrigera felaktiga översättningar i programvaran.

2019: Huvudfokuset kvarstår med kontinuerlig buggrapportering, att säkerställa att hela personalstyrkan är bekväma när de stöter på buggar och kan hjälpa gemenskapen med att rapportera in de buggar de stöter på. Det kommer också att finnas minst ett evenemang/insats som fokuserar på att förbättra mängden och kvaliteten på svenska översättningar av mjukvaran (genom ett translate-a-thon). Föreningen kommer att utnyttja Wikimania i Stockholm för att engagera nya volontärer i översättningsinsatserna.

Wikispeech 2019 Projektet syftar till att utveckla en prototyp av en talsynteslösning för Wikimediaplattformarna. Det centrala funktionerna är att den ska vara serverbaserad (för att inte kräva mycket av läsarens enhet), modulär (så att nya språk kan läggas till med befintliga lösningar för öppen källkod) och det är möjligt för läsare att förbättra uttalet och bidra med inspelningar av ord och meningar genom crowdsourcing.

2019: Projektet fortsätter att lösa identifierade problem som identifierade vid kodgranskningen, förbereda en tydligare rollfördelning (det vill säga färdigheter som behöver läggas till i teamet) och förbereda för andra större externt finansierade projekt som stöder Wikispeech-utveckling. Dessutom kommer förberedelse ske för att anställa fler utvecklare som arbetar med Wikispeech om ytterligare finansiering säkras.

Kunskap i krissituationer 2019 Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.

2019: Fokus kommer att ligga på (1) framtagande av grundläggande material för hur biståndsorganisationer kan använda Wikimedia- samt fria kartresurser i deras arbete, (2) organisera eller ta del i några evenemang för att stärka föreningens nätverk och för att övertyga dem om värdet av att släppa eget material under fri licens, (3) anordnande av evenemang för att identifiera kopplingen mellan Wikimedia/fri kunskap och globala målen. Arbetet ligger till grund för ansökan för projekt under 2020. Arbetet knyter an till projektet EU-ansökan för HOT 2015.

Finansierade via externa ansökningar

Föreningen kommer därtill att arbeta med följande projekt som är finansierade genom ansökningar för externa projektmedel.

ANVÄNDNING KOMMENTARER
Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 Det huvudsakliga målet med Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 är att vidareutveckla MediaWiki-tillägget Wikispeech så att det går att samla in fritt licensierad taldata genom crowdsourcing. Det kan användas för att förbättra kvaliteten på text-till-tal-programvaran och att utvidga detta till fler språk i framtiden. Därtill blir det en resurs och service för hela FOSS-mjukvaruvärlden. Projektet fortsätter till 2021.

2019: Inledande arkitektur för verktyget kommer att färdigställas med hjälp av Wikimedia Deutschland som också kommer att vara inblandad i kodgranskning och teknisk återkoppling under hela projektet. Under 2019 förväntas utvecklingen av talresursinsamlaren ske i parallell med kontinuerliga förbättringar av den text-till-tal-lösning som utvecklats i det ursprungliga Wikispeech-projektet så att det kan lanseras som Beta på svenska, engelska och arabiska.

Möjliggörande

Finansierade via FDC

Föreningen kommer att fortsätta med följande FDC-finansierade projekt från 2018.

MÖJLIGGÖRANDE KOMMENTARER
Organisationsutveckling 2019 Projektet syftar till att förbättra organisationens verksamhet och effektiviteten i arbetet. Detta sker genom riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar.

2019: Inom projektet kommer arbete ske för att förbättra, klargöra och uppdatera föreningens existerande policies samt börja förbereda några få som har identifierats som saknade. Kansliet kommer att undersöka hur strukturerna behöver se ut för att kunna förbättra anställningsprocessen för utvecklare och skala upp hastigheten för nyanställningar. Därtill kommer tekniska system för donationer på föreningens hemsida att utredas. Efter att en noggrann plan tagits fram kommer en kommunikationsbyrå att anlitas för att genomföra medlemskaps- och donationskampanjer. Detta för att bredda finansieringen och under 2019 kan föreningen dra nytta av Wikimedia Foundations arbete runt detta inför Wikimania (då de kommer att anlita en byrå). Möjlighet till pro-bonoarbete kommer också att undersökas.

Erfarenhetsutbyte 2019 Projektet finns för att säkerställa att föreningen delar erfarenheter och inhämtar lärdomar från andra Wikimediaorganisationer genom olika evenemang och plattformar.

2019: Representanter från föreningen kommer att delta i internationella Wikimediaevenemang för att bygga upp kapacitet och även vara aktivt engagerade i det framväxande samarbetet i norra Europa. Föreningen planerar att skicka en stor delegation till Wikimedia Northern Europe Meeting 2019 om evenemanget anordnas. Wikimania 2019 är också ett intresse av detta projekt.

Föreningsengagemang 2019 Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer som engagerar sig i föreningens arbete och att hitta de arbetsuppgifter och det stöd som krävs för att säkerställa att deras engagemang blir långsiktigt.

2019: Organisera Wikipediadagen, Årsmötet och Medlemsmötet. Engagera medlemmar genom förbättrade kommunikationsverktyg, t.ex. nyhetsbrev. Utnyttja Wikimania i Stockholm som ett tillfälle att skaffa fler medlemmar och stimulera volontärengagemanget.

FOSS för föreningen 2019 I projektet undersöks vilka FOSS-alternativ som kan ersätta den proprietära programvara som används av organisationen eller där ganska små problem hindrar FOSS från att uppfylla föreningens behov. Genom projektet kommer konsulter att engageras för att lösa de specifika problemen så att föreningen kan byta till FOSS-alternativ utan att minska effektiviteten och bibehålla en god arbetsmiljö.

2019: Eftersom föreningen kommer att lansera en ny webbplats, byggd på WordPress, fokuseras utvecklingen på ett fritt licensierat tema eller saknade plugins.

Övrigt

Ett antal av årets projekt[10] som finansieras av Wikimedia Foundation kommer att fokusera på Wikimania-konferensen för att dra nytta av evenemanget.

 1. För direktivet: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN För genomförandet i Sverige: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/06/genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet/
 2. Ett fokus som beskrivs här: https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Direction#Our_strategic_direction:_Service_and_Equity
 3. https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG
 4. Wikimedia Foundation definierar det som “The number of people who attend your events, programs or activities, either in person or virtually. This definition does not include people organizing activities, social media followers, donors, or others not participating directly.”
 5. Wikimedia Foundation definierar det som “The number of participants that create new accounts on a Wikimedia project. These include users who register up to two weeks before the start of the event.”
 6. Wikimedia Foundation definierar det som “A content page is an article on Wikipedia, an item on Wikidata, a content page on Wikisource, an entry on Wiktionary, and a media file on Commons, etc. This metric captures the total number of content pages created or improved across all Wikimedia projects.”
 7. Den kan komma att justeras under året bl.a. p.g.a. fördröjningar av anställningar då medel istället kommer att flyttas till 2020.
 8. Baserat på snittet av nuvarande personals löner.
 9. FDC står för Fund Dissemination Committee, https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:APG/Funds_Dissemination_Committee
 10. GLAM 2019, Stöd till gemenskapen 2019, En gemenskap för alla 2019, Förtroende 2019, Synlighet 2019, Kunskap i krissituationer 2019, Organisationsutveckling 2019, Erfarenhetsutbyte 2019, Föreningsengagemang 2019