Verksamhetsplan 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2019 | 2021 >>
Pdf-dokument med Verksamhetsplanen för Wikimedia Sverige för år 2020.

Wikimedia Sveriges verksamhetsplan för 2020

För en översikt över program, strategier och mål, se Verksamhetsplan 2020/Tabell över program, strategi och mål

Introduktion

Sverige är ett digitaliserat och teknikvänligt samhälle, vilket väsentligt sänker tröskeln för att engagera människor och organisationer i föreningens arbete. Landet har en mycket välutvecklad och effektiv välfärdsstat och statliga organisationer investerar stora summor för att digitalisera sitt material. Det finns emellertid inte alltid en tydlig plan för hur materialet kan vidarebefordras till allmänheten så effektivt som möjligt. Wikimediarörelsen med dess plattformar har visat sig vara ett effektivt och banbrytande sätt att tillgängliggöra materialet, och intresset att arbeta med rörelsen ökar stadigt. Även om lönerna i Sverige är höga innebär det stora intresset att kostnaderna för Wikimediarörelsen kan begränsas. Det gör nämligen att föreningen kan fokusera på det sista steget av digitaliseringsarbetet, det vill säga insatser för att sprida material, i stället för att att lägga föreningens resurser på att digitalisera materialet. Sveriges mål att vara en global ledare inom teknikområdet säkerställer att de erfarenheter och kunskaper som nås även sprids globalt av de organisationer föreningen arbetar med. Vi följer med spänning den viktiga utbyggnaden av ett globalt internet som sker genom olika satellitkonstelationer. Wikimediarörelsens verksamhet bygger på internettillgång, och om åtskilliga miljarder människor får tillgång till internet kommer det att påverka våra plattformar och vår verksamhet.

I Sverige är arbetskraften högutbildad och det finns goda möjligheter att locka till sig talanger för att bygga ett starkt team, inte minst utvecklare som kan förbättra MediaWiki-programvaran. Det här är en möjlighet föreningen vill utforska vidare i samarbete med Wikimedia Foundation. Att den nuvarande personalen talar engelska förenklar inkluderingen av internationell kompetens i teamet. Eftersom Sverige är ett EU-land, går det att anställa inom Europa utan större hinder.

Genom ett nytt EU-direktiv kommer all offentlig verksamhet i Europa från slutet av 2019 vara tvungna att säkerställa att alla digitala verktyg som organisationen använder är tillgängliga.[1] Det innebär att även om arbetet med Wikispeech vid en första anblick inte ser ut att ha en direkt påverkan på GLAM-sektorn så kommer tillgänglighet att behövas för framtida verktyg. Att vi erbjuder detta tror vi kommer att bli en hörnsten för långsiktiga partnerskap. Vidare kommer den kompetens föreningen bygger upp i teamet när kring utveckling av MediaWiki-programvaran göra det möjligt för oss att längre fram effektivt integrera olika nya verktyg direkt i MediaWiki.

Globala målen som antogs av FN 2015 har fått en stor påverkan i Sverige, speciellt då det i landet finns en positiv bild av FN-institutionerna. Målen underlättar för näringsliv, det offentliga och civilsamhället att se vad som kommer att prioriteras politiskt, inte bara i närtid utan ända fram till 2030. Att tydliggöra hur Wikimediarörelsen bidrar till att uppfylla målen är därför viktigt och genom arbetet med Wikimania, där Globala målen var temat, har vi fått en flygande start. I linje med målen har Sverige en feministisk utrikespolitik, myndigheterna är ålagda att verka för ökad samverkan mellan varandra och med samhället i stort och civilsamhället är mycket engagerat i genomförandet. Sverige är även en stor internationell biståndsgivare. Vi bedömer att flera av dessa faktorer kan komma att få en positiv effekt på vårt arbete kommande år.

Wikimediarörelsen arbetar på att ta fram en ny global strategi och ett flertal arbetsgrupper har tagit fram rekommendationer under ett par års tid. Dessa kommer att implementeras under 2020 och detta kommer att påverka föreningens verksamhet på många olika sätt. Ett stort och viktigt område är decentralisering och Wikimedia Sverige hoppas här ta på sig en ledartröja och utveckla konceptet runt tematiska hubbar tillsammans med Wikimedia Foundation och rörelsen i stort (se nedan under rubriken Övergripande inriktning).

Övergripande inriktning

Under åren har Wikimedia Sverige utvecklat sin kompetens inom GLAM och utbildning, kring tekniska projekt, mångfald, politiskt påverkansarbete och hur föreningen kan fungera som ett stöd för volontärerna i Wikimedia och det bredare fria kunskapssamhället. Allt detta arbete hjälper till att stödja Wikimediaplattformarnas förtroende, användning och synlighet. En stor del av vårt arbete har också internationellt fokus.

Med ett växande team planerar föreningen att behålla ett starkt fokus på alla dessa områden under 2020. Våra program och projekt fortsätter och bygger på arbetet från tidigare år. Vi fortsätter att strategiskt rikta in vårt pågående arbete mot att stödja arbetet i den planerade tematiska hubben (se nedan). I linje med den riktning vårt arbete haft de senaste åren, kommer vi att utöka vårt internationella fokus. Vi har insett att sammansättningen i vårt team, och den kontext vi verkar i, ger oss möjlighet att ta en ledande roll i rörelsen och på ett effektivt sätt stötta andra Wikimediaföreningar. På detta sätt kan vi förbättra våra gemensamma insatser.

Wikimedia Sverige som en tematisk hubb

Vi tror att vi kan fylla ett hål som för tillfället finns kring teknologi och kapacitetsbyggande i vår internationella rörelse. Tillsammans med Wikimedia Foundation arbetar vi för att bli en tematisk hubb fokuserad på att stötta tillgången på material från partnerorganisationer från hela världen.

Under 2020 kommer arbetet fokusera på följande:

 1. Säkerställa att Wikimedia Sverige har en organisation som klarar av att växa snabbt.
 2. Utveckla en inriktning för teknisk utveckling. Inriktningen ska inkludera det arbete som Wikimedia Sverige redan gör, till exempel mindre verktyg och Wikispeech.
 3. Utveckla konceptet för tematiska hubbar inom Wikimediarörelsen.
 4. Säkerställa att initiativet har stöd från Wikimediarörelsen och andra nyckelaktörer.
 5. Ta fram en modell för att kontinuerligt identifiera, undersöka, bevaka och sammanställa de behov som våra partner har av verktyg, och matcha det mot existerande verktyg för att identifiera vilka verktyg vi ska fokusera på att utveckla. Inledningsvis kommer fokus ligga på GLAM-institutioner.
 6. Identifiera en väg mot långsiktig hållbarhet.
 7. Inleda utvecklingen av ett antal efterfrågade tekniska lösningar. Vi börjar med några lågt hängande frukter för att stresstesta organisationen och visa initiativets potential.
 8. Ta fram en metod för att utbilda om och visa på värdet av de lösningar vi utvecklar för intressenter och beslutsfattare. Detta inkluderar aktörer inom fri kunskap som kan sprida informationen och kunskapen vidare, externa partner som har behov av lösningarna och nyckelaktörer som kan se till att verktygen prioriteras och att institutioner samarbetar med oss. Det här arbetet är särskilt viktigt i länder som ännu inte har en aktiv Wikimediaförening eller användargrupp som kan säkerställa mångfald.

För hubben kommer det förberedande arbetet för punkt 1–6 och delar av punkt 8, att ske under första halvan av 2020. Punkt 7 och implementeringen av punkt 1–6 och 8 kommer att ske under årets andra hälft.

Arbetet är menat att stötta partnerskap med aktörer världen över, särskilt för mindre Wikimediagemenskaper. Vi kommer därför att utveckla starka partnerskap både inom Wikimediarörelsen och med externa partner. Vi kommer att fördjupa vårt samarbete med andra föreningar och användargrupper i rörelsen. Beroende på en Wikimediagemenskaps storlek och geografiska läge, kommer olika samarbeten ha olika nytta och långsiktiga mål. Med de större organisationerna i rörelsen, till exempel Wikimedia Deutschland och Wikimedia Foundation, kan vi dela med oss av vad vi lärt oss och förbättra vår tekniska kapacitet. Genom arbetet med hubben kommer vi att hitta sätt att kontinuerligt involvera och samarbeta med andra aktörer inom fri kunskap världen över. Under första halvan av 2020 kommer de externa organisationerna främst att vara nordiska GLAM-institutioner och stora mellanstatliga institutioner, som Europeana, Unesco, ICOM, IFLA, CLIR samt andra nätverk på EU-nivå där vi har etablerade kontakter. När vi går in i andra halvan av året kommer vi att ha en plan för hur vi ska engagera GLAM-institutioner och andra aktörer över hela världen, i nära samarbete med Community Program-teamet hos Wikimedia Foundation.

Hur vårt övriga arbete knyter an till hubben

För att effektivt kunna engagera externa partner i utvecklingen av hubben behöver vi engagera dem i arbetet med fri kunskap och övertyga dem om fördelarna och de värderingar som ligger till grund för vårt arbete.

Vi kommer därför att fortsätta investera i utbildningar, workshoppar, seminarier och andra typer av utåtriktade och utbildande aktiviteter. Genom att antal planerade projekt (se nedan under rubriken Projekt) kommer vi att utöka vår kapacitet och antalet aktiviteter. En strategisk förändring är att de utbildningar som hålls av personalen kommer att inriktas på att utöka engagemang och partnerskap, till exempel genom att erbjuda olika aktiviteter och utbildningar för professionell utveckling. Detta kommer att innebära att personal inte längre fokuserar på att organisera enstaka evenemang inriktade på att producera innehåll. Vi kommer istället att engagera volontärer för att organisera dessa evenemang. Personalens tid kommer att läggas på att stötta volontärerna med koordinering och logistik, och på att kontinuerligt utbilda dem så att de utvecklas och stärks i sin roll. Denna strategiska förändring kommer också att påverka arbetet med utbildningssektorn, där personalen kommer att fokusera mer på open access och öppna lärresurser och på hur hubben kan stödja arbetet med att lägga till sådant material på Wikimedias plattformar, samt på att stötta nätverk och inbördes utbyte av kunskap i olika områden.

Under 2020 kommer vi också att fortsätta arbete med att göra Wikimedia till den ”essentiella infrastrukturen i ekosystemet för fri kunskap”, alltså arbete som organisationer i hela världen kan dra nytta av och bygga vidare på. Vårt bidrag till detta är i huvudsak tvåfaldigt: (1) utveckla verktyg för taldatainsamling som är kopplade till Wikispeech-tillägget, eftersom detta kommer att skapa ett värdefullt dataset med talinspelningar och annoteringar som behövs för att ta fram free and open source software (FOSS)-lösningar kring text-till-tal och tal-till-text-lösningar; och (2) fortsätta arbetet med att skapa en unik fritt licensierad resurs över världens GLAM-institutioner på Wikidata, genom FindingGLAMs-projektet. Vi kommer att arbeta för att både bidragen ska stötta hubben: tillgänglighet är att krav för verktyg i Europa och detta kommer att hjälpa oss att positionera oss bland kommersiella aktörer. Datan om GLAM-institutioner kommer att hjälpa oss nå ett betydande antal potentiella partner som vi hoppas kunna inleda samarbete med, samtidigt som vi upprättar partnerskap med andra Wikimediaföreningar och användargrupper.

Wikimedia är inget utan gemenskapen. Att säkerställa fortsatt stöd från aktiva volontärer och engagera fler nya volontärer, inte minst för att förbättra mångfalden, är därför en strategisk prioritering för föreningen. Vi kommer att utöka stödet till våra online- och offlinevolontärer, och arbeta för att volontärgemenskapen ska växa. Volontärer kommer att engageras för att bidra till insatser offline med ett fokus på att kraftigt öka föreningens utåtriktade verksamhet. Detta kommer att vara i linje med den volontärstrategi vi kommer att anta där grupper av volontärer ges möjlighet att organiserar sig och leda och utveckla ett antal områden (med kontinuerligt och omfattande stöd från föreningens personal). Volontärer från den globala rörelsen kommer att ges tydligare ingångar för engagemang i de projekt som drivs av kansliet, bl.a. i arbetet med flera internationella kampanjer (till exempel WikiGap-kampanjen) och med att stötta internationella evenemang vi bidrar till samt till det arbete som kommer att ske i den Tematiska hubben. Onlinevolontärerna kommer att stöttas genom att vi hjälper dem med tekniska behov och genom en utökning av andra typer av stöd (bidrag, utbildning etc.).

Målet är att volontärengagemang kommer att förstärka alla delar av föreningens verksamhet.

Wikimedia Sverige kommer fortsätta arbetet med att säkerställa den ekonomiska och organisationella stabiliteten för att möjliggöra ett långsiktigt arbete. Föreningen har nu en agil organisation där APG-finansieringen från Wikimedia Foundation till stor del används för att dra in ytterligare externa bidrag och säkerställa andra inkomstkällor. Vi planerar att fortsätta arbeta på samma sätt även under 2020. Vi kommer att arbeta för att öka mängden långsiktiga bidrag och finansiering, samt att öka antalet volontärer, medlemmar och synlighet. Detta uppnås genom att organisera djärva projekt som flyttar fram gränsen för vad Wikimediaföreningar historiskt har strävat efter att uppnå. De ansökningar om projektbidrag som tas fram är avsiktligt designade för att vara agila och kunna inkludera nya möjligheter under projektets gång. Föreningen har genom åren bevisat sin effektivitet på att dra in pengar till rörelsen, men föreningen är fortfarande till stor del beroende av APG-finansieringen. Under 2020 kommer vi fortsätta arbetet för att förändra detta. Vi har uppdaterat vår finansieringsplan för 2020 och har identifierat 10 sätt att fortsätta förbättra föreningens finansiella situation. Vi kommer dock inte att följa upp alla 10 sätt under 2020. Vi tror att följande tre vägar är de viktigaste för att säkerställa stabilitet:

 1. Utveckla ett långsiktigt strategiskt partnerskap med Wikimedia Foundation kring den tematiska hubben, med fokus på att stötta partners med att tillgängliggöra material.
 2. Ansöka om att bli förmånstagare hos stora bidragsgivare i Sverige. I ett första steg kommer vi att kontakta Svenska Postkodlotteriet. Vi har förberett oss för ansökan under 2019, och väntar oss att få besked i mitten av 2020.
 3. Öka inkomsten från donationer och medlemsavgifter genom kampanjer. Vi kommer att använda vår nya webbplats och nyhetsbrevet och arbeta för att aktivera ett nytt donationssystem. Ett beslut om vilken mjukvara vi kommer att använda för donationssystemet kommer att fattas efter diskussioner med Wikimedia Foundations insamlingsteam samt Wikimedia Schweiz och Wikimedia Frankrike, vilka båda själva undersöker vilket donationssystem de ska använda.

För att dela erfarenheterna av att arbeta med olika finansiärer deltar en anställd i arbetsgruppen för resursfördelning, som arbetar med att ta fram en ny global strategi för Wikimediarörelsen. Arbetet med strategin avslutas under första halvan av 2020.

Vi kommer att fortsätta arbetet med att öka mångfalden i rörelsen, genom aktiviteter riktade till att öka antalet deltagare från underrepresenterade grupper och till att öka deras synlighet på Wikimedias plattformar genom att tillgängliggöra innehåll. Under 2020 planerar vi aktiviteter för att engagera fler kvinnliga och ickebinära volontärer (till exempel genom WikiGap). Vi kommer också att arbeta för att göra det möjligt för personer med till exempel visuella eller neurologiska funktionsnedsättningar att bidra (till exempel via Wikispeech).  

För att säkerställa projektens långsiktighet kommer vi fortsätta satsa på ökad medvetenhet hos allmänheten och på lobbyingarbete. Eftersom Sverige är medlem i EU, kan lobbyingarbete riktat mot svenska politiker ge globala effekter. Vi tror att den positiva synen på Wikipedia kommer att vara till vår fördel när vi arbetar för att övertyga den svenska riksdagen och regeringen om att stödja fri kunskap på olika sätt, inte minst gällande Panoramafrihet och arbetet kring Upphovsrättsdirektivet.

Program

Föreningen kommer att fortsätta arbeta med våra fyra program:

PROGRAM Tillgång Användning Gemenskap Möjliggörande
BESKRIVNING Där mer material görs tillgängligt för Wikimediaplattformarna Där arbete sker för att få fler människor att använda materialet och få kunskap om det Där stöd ges till aktiva volontärer och gruppen utökas och diversifieras Där organisationens verksamhet fungerar bra och fortsätter att utvecklas inom ett antal områden

Strategi

Wikimedia Sveriges 4-årsstrategi slutar år 2020. De fyra programmatiska områdena har identifierade strategier som guidar arbetet.

Tillgång Användning
Föreningen ska öka kunskapen om fria licenser och öka tillgången till fritt material. Föreningen ska verka för ökad användning av fria licenser. Föreningen ska verka för ett högt förtroende för, och en ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap. Föreningen ska verka för att Wikimediaprojektens användbarhet ska vara hög.
Gemenskap Möjliggörande
Föreningen ska stödja aktiva användare med kompetens och andra resurser. Föreningen ska arbeta för ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya användare. Föreningen ska vara kompetent. Föreningens arbete ska vara transparent. Föreningen ska sträva efter organisatorisk stabilitet.

Mål

Måltal för Wikimedia Foundation

Program Deltagare Nyregistrerade Innehållssidor Kommentarer
Tillgång 1 000 250 25 000 Vi förväntar oss att antalet deltagare (1 500 år 2019) och antalet nyregistrerade (350 år 2019) kommer att sjunka jämfört med 2019. Vi kommer att börja utbilda bibliotekarier, vilket kommer att ge ett antal deltagare, men överlag byter vi fokus från evenemang inriktade på redigering till långsiktiga, strategiska partnerskap, något som inom ett par år kommer att ha en dramatisk positiv effekt på mängden innehållssidor vi bidrar till.

De flesta innehållssidor kommer att finnas på Wikidata och Wikimedia Commons, genom massuppladdningar. Beroende på storleken på dataseten och samlingarna kan antalet bli väsentligt annorlunda. Med anledning av typen av projekt som pågår under året har vi minskar antalet innehållssidor jämfört med 2019.

Användning 500 50 500 Antalen är samma som förra året. Deltagarna kommer att nås via presentationer om Wikispeech och Kunskap i krissituationer, samt med ett evenemang som fokuserar på att lägga till innehåll.
Gemenskap 1 000 500 15 000 Vi förväntar oss att antalet deltagare i WikiGap kommer att öka, men vi kommer inte att organisera Wikimania vilket totalt sett minskar antalet deltagare (3 000 år 2019).

Baserat på antalet nyregistrerade under WikiGap (2019 var målet 300) förväntar vi oss att antalet kommer att öka avsevärt. Vi har också en femtonfaldig ökning för antalet skapade innehållssidor jämfört med 2019, baserat på det förväntade resultatet av WikiGap.

Möjliggörande - - 25 Förbättrade instruktionssidor på Outreach och Meta, särskilt för att dela med oss av lärdomar från Wikimania och från forskning och undersökningar vi gjort.
TOTALT FÖR ALLA PROGRAM 2 500 800 40 525

Egna måltal

Mångfald: Antalet unika deltagare och/eller arrangörer av aktiviteter som utförs eller stöds av Wikimedia Sverige, som tillhör underrepresenterade kön i Wikimediarörelsen i Sverige. Dessa grupper definieras som kvinnor och personer som identifierar sig som något annat än man eller kvinna.

Publik på externa evenemang (ej anordnade av Wikimediarörelsen): Antalet personer som är i publiken vid en presentation eller föreläsning om ett ämne som är relevant för Wikimedia och som ges på ett externt (det vill säga ej anordnat av Wikimediarörelsen) evenemang. Detta används som en proxy för räckvidd/medvetenhet.

Verksamhetsmål

Vi planerar att behålla målen från 2019 utan några ändringar. För målen, se här.

Projekt

Under 2020 planerar vi att fortsätta arbete med ett flertal projekt från 2019. Vi kommer att se över fokus för samtliga projekt, för att se till att de stödjer vårt arbete med att bli en ledare inom rörelsen och en tematisk hubb för att tillgängliggöra material från partners.

Denna strategiska förändring av fokus kommer inte att bli färdig under året, men vi planerar att identifiera vägar framåt för samtliga projekt och att fatta beslut om och hur arbetet med dem ska se ut i framtiden. Det här arbetet kommer i sig självt att vara viktigt när vi under 2020 utvecklat en ny långsiktig strategi för föreningen.

I programmet Tillgång kommer vi fortsätta med samtliga projekt som vi arbetade med under 2019. Vi har fått flera stora projektbidrag för året, där det viktigaste är projektbidraget för arbetet med den tematiska hubben, och vi planerar att söka två externt finansierade projekt kopplade till bibliotekssektorn under andra halvan av året.

I programmet Användning kommer vi fortsätta med samtliga projekt från 2019. Vi har fått finansiering för Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019, där den största delen av arbetet kommer att ske under 2020.

I programmet Gemenskap kommer vi att fortsätta med samtliga projekt från 2019. Projektet En gemenskap för alla 2020 kommer att ha ett tydligt fokus på könsobalans.

Programmet Möjliggörande kommer att utökas kraftigt, med anledning av de inledande förberedelserna av den tematiska hubben. Vi kommer också att prioritera arbetet med ett förbättrat donationssystem och arbetet med att engagera medlemmar och nya volontärer. Vi kommer att fortsätta samarbetet med andra Wikimediaföreningar och användargrupper i norra Europa och med föreningar och användargrupper i hela världen, särskilt relaterat till GLAM-arbete.

Budget och ansökningar

För en komplett budget för 2020, se budgetdokument (kalkylark på Google Drive). Det kan bli större ändringar i budgeten. Dessa förändringar är dels beroende av hur överenskommelsen med Wikimedia Foundation om satsningen på tematiska hubbar utformas, dels av om Wikimedia Sverige blir förmånstagare hos Svenska Postkodlotteriet.

Wikimedia Sverige söker 2 950 000 från APG-programmet för 2020 (FDC-finansiering).

Projektbeskrivningar

Vi kommer att fortsätta med följande FDC-finansierade projekt från 2019.

TILLGÅNG KOMMENTARER
Wikipedia i utbildning 2020 Projektets mål är att engagera utbildningssektorn i att bidra till fri kunskap och att utveckla metoder för oss att arbeta tillsammans.

2020: Då tidigare arbete har gett oss en stark grund med många etablerade partnerskap och god kunskap om Wikimedia bland lärare kommer projektet att byta fokus. Arbetet kommer att inriktas på att skapa långsiktiga, konkreta partnerskap, påverka policyer, nå insikter genom forskning samt på att skapa möjligheter för andra aktörer (personer utanför föreningens personal) att arbeta med lärare över hela landet.

Projektet kommer specifikt att inriktas på arbete runt Öppna lärresurser (OER) och open access i Sverige. Vi kommer att börja planera för ett nationellt OER-möte för att engagera det svenska OER-nätverket och lyfta fram värdet av open access samt arbeta för att mer vetenskaplig material och vetenskapliga källor ska inkluderas på Wikimediaplattformarna. Genom hubben kan relevanta verktyg komma att utvecklas.

Dessutom kommer vi att fortsätta ge stöd till lärare med att arbeta med Wikipediabaserade uppgifter, där elever och studenter förbättrar Wikipedia som en del av sin läroplan. Vi kommer aktivt att lyfta och kommunicera Wikipedia i skolan. Mindre personaltid kommer att läggas på att stötta lärare för att organisera evenemang. Fokus kommer istället att ligga på att ge stöd till inbördes utbyte av kunskap i olika grupper och på att stötta och stärka volontärer, studenter och Wikipedians in Residence i deras arbete med lärare.

GLAM 2020 Projektet upprätthåller kontinuerlig interaktion med GLAM-partners och arbetar för nya samarbeten. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner.

2020: Personalen kommer att fortsätta stödja befintliga partner och arbeta för att nå nya potentiella partner. Under året kommer vi att göra en nysatsning på arbetet med strategiska partnerskap med centrala och strategiska aktörer och tillhandahålla GLAM-personal i hela Sverige en rad utbildningsaktiviteter. Vi kommer att bjuda in våra partner att vara en del av den tematiska hubben som experter och intressenter. Vi kommer också att påbörja arbetet med att skapa material som kan internationaliseras för att inspirera till GLAM-aktiviteter i andra länder.

Föreläsningar 2020 I projektet ingår olika föreläsningar av WMSE:s personal, som betalas av en extern organisation. Projektet finns för att förenkla beskattningen av de konsultuppdrag som kansliet genomför.

2020: Ingen skillnad från förra året.

Påverkansarbete 2020 Genom det här projektet ser vi till att Internet-användarnas perspektiv och fri kunskaps-perspektiven är närvarande i lagstiftningsprocessen och för politiker. Projektet finansieras genom donationer och medlemsavgifter för att hålla det åtskilt från FDC-finansieringen.  

2020: Fokus ligger på att förbättra kunskapen bland beslutsfattare om Panoramafrihet och hur Upphovsrättsdirektivet kan påverka Wikipedia. Föreningen kommer att sträva efter att skapa ett nätverk av nationella organisationer som har intresse för dessa frågor som kan arbeta tillsammans. Utöver det kommer vi att stötta arbetet som personal gör i Bryssel, dels finansiellt, men också genom att dela med oss av insikter från den svenska implementeringen och genom att dela det material vi skapar (Sverige har enligt uppgift kommit längre i implementeringsprocessen än de många andra länder i EU). Vi kommer att sträva mot att stödja koordineringen av policyarbetet i kulturarvssektorn i frågor som är relevanta för båda parter. För tillfället saknas koordinering, vilket begränsar arbetets effektivitet. Om vi lyckas skapa en framgångsrik modell, kommer den vara värdefull att skala upp för användning i andra länder som en del av arbetet med den tematiska hubben.

ANVÄNDNING KOMMENTARER
Förtroende 2020 Vi kommer att ge stöd till elever, studenter och fakulteter att undersöka attityder och förtroende för Wikipedia i olika grupper i samhället (ett särskilt fokus kommer att ligga på föreningens egna medlemmar).

2020: Vi kommer att ta fram en process för arbete med universitetssektorn. Vi kommer att koordinera arbetet med teamet på Internetstiftelsen som skriver den årliga rapporten Svenskarna och Internet.

Synlighet 2020 Arbetet syftar till att handha vårt kommunikationsarbete och bygga upp de plattformar vi använder. Stora delar av de faktiska kommunikationsinsatserna (inlägg i sociala medier, bloggposter och pressmeddelanden) tas fram inom det projekt de beskriver. Det här projektet koordinerar publiceringen av materialet och säkerställer att det har en konsekvent kvalitet och design.

2020: Vi kommer att utveckla ett rapportformat med måltal för vårt kommunikationsarbete. Vi kommer att hålla vår blogg och våra konton i sociala medier aktiva med övergripande kommunikation för att sprida medvetenhet om vårt arbete. Vår webbplats kommer att uppdateras kontinuerligt som en del av arbetet inom projektet.

Buggrapportering och översättning 2020 Huvudsyftet med detta projekt är att minska antalet fel i programvaran som används på Wikimediaplattformarna genom att rapportera buggar och fel samt korrigera felaktiga översättningar i programvaran.

2020: Huvudfokuset kvarstår med kontinuerlig buggrapportering, inklusive att rapportera in buggar som deltagare stöter på under våra evenemang. Under året kommer vi att titta på olika sätt för vår tekniska personal att stötta hela personalstyrkan i buggrapportering. Vi kommer att utveckla ett koncept för translate-a-thons (översättningssprint) som en del av olika evenemang för fri kunskap eller GLAM-evenemang. Detta med ett fokus på att internationalisera den programvara som byggs som en del av den tematiska hubben.

Kunskap i krissituationer 2020 Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.

2020: Fokus kommer att ligga på: (1) Framtagande av grundläggande material för hur biståndsorganisationer kan använda Wikimedia samt fria kartresurser i sitt arbete; (2) Organisera eller ta del i evenemang för att stärka föreningens nätverk och för att övertyga biståndsorganisationer om värdet av att släppa eget material under fri licens; (3) Anordnande av evenemang för att identifiera kopplingen mellan Wikimedia/fri kunskap och Globala målen; samt (4) Undersöka hur vi kan ta samarbeta med forskare inom området.

GEMENSKAP KOMMENTARER
Stöd till gemenskapen 2020 Projektet riktar sig direkt till det svenska Wikimediagemenskapen och består av en teknikpool, möjlighet att söka bidrag, pengar för inköp av böcker, sponsring för fotografackreditering till evenemang etc.

2020: Stötta arrangerandet av Wikimedialäger, vilket kommer att hjälpa till att bygga upp volontärkapaciteten. Fortsatt stöd till evenemang som kräver små insatser från personalen, som wikifika och wikipub. Fortsatt stöd med teknik, bidrag till böcker och projekt och ackreditering till fotografer.

Utvecklingsstöd 2020 Projektet fokuserar på att ge utvecklingsstöd till den svenska volontärgemenskapen genom att lösa tekniska problem som de specifikt har bett föreningen att arbeta med.

2020: Det här är det tredje året som vi arbetar med gemenskapens önskelista. I år kommer vi att fokusera på att färdigställa och vidga det utvecklingsarbete som påbörjats, och utveckla en struktur och rutin för att säkerställa att det som utvecklats underhålls. Underhållsrutinen kommer också att bidra i utvecklingsarbetet i den tematiska hubben. Mot slutet av året kan en ny önskelista skapas, beroende på övriga behov och resurser.

Wiki Loves 2020 Projektet syftar till att anordna Wiki Loves Earth 2019 och Wiki Loves Monuments 2020.

2020: Projektet strävar efter att stödja gemenskapen för att de ska kunna hantera mer av planeringen och genomförandet av tävlingarna, så att personalen kan fokusera mer på att engagera partnerorganisationer.

En gemenskap för alla 2020 Detta projekt fokuserar på att öka mångfalden vid Wikimediarörelsens evenemang och på dess plattformar.

2020: Vi kommer att koordinera den internationella kampanjen WikiGap för tredje gången. I år siktar vi på att engagera fler internationella partner i att arrangera kampanjen, till exempel biståndsorganisationer och FN-organ. Vi kommer att stötta ett antal lokala WikiGap-event tillsammans med partner på universitet. Vi kommer att engagera de volontärer som hjälpte till under Wikimania för att stötta WikiGap-evenemangen.

MÖJLIGGÖRANDE KOMMENTARER
Organisationsutveckling 2020 Projektet syftar till att förbättra organisationens verksamhet och effektiviteten i arbetet. Detta sker genom riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar.

2020: Vi kommer att arbeta med att förbättra, klargöra och uppdatera föreningens existerande policyer, samt börja förbereda några som har identifierats som saknade. Vi kommer att titta på lösningar för donationer på vår webbplats för att förenkla hanteringen av donationsinformation inför att vi skalar upp våra insamlingskampanjer. Målet är att bredda finansieringen. Vi kommer också att fortsätta arbetet med att förenkla vår IT-miljö för att göra den mer hanterbar. Som en del av det här projektet kommer vi också att utveckla nästa 4-årsstrategi för Wikimedia Sverige.

Erfarenhetsutbyte 2020 Projektet finns för att säkerställa att föreningen delar erfarenheter och inhämtar lärdomar från andra Wikimediaföreningar och användargrupper genom olika evenemang och plattformar.

2020: Vi kommer att delta i internationella Wikimediaevenemang för att bygga upp kapacitet och vara aktivt engagerade i det framväxande arbetet i norra Europa. Som en del av projektet kommer vi också att undersöka hur ett utbytesprogram för Wikimedias föreningar och användargrupper kan se ut. Arbetet för att förbättra dokumentation och stödmaterial till Wikimania kommer att göras som en del av det här projektet.

Föreningsengagemang 2020 Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer och att identifiera uppgifter och vilket stöd som krävs för att säkerställa att deras engagemang blir långsiktigt, och att utveckla ett nytt medlemshanteringssystem.

2020: Organisera Wikipediadagen, årsmötet och medlemsmötet. Vi kommer under året att ta fram en volontärstrategi som syftar till att vi ska behålla nuvarande volontärer och engagera nya. Vi kommer att fortsätta att engagera medlemmarna via förbättrad kommunikation, som vårt nyhetsbrev.

FOSS för föreningen 2020 I projektet tittar vi på hur vi kan stödja utvecklingen av de FOSS-verktyg som vi som organisation använder. I projektet kommer vi att anlita konsulter för att lösa specifika problem så att vi kan förbättra FOSS-alternativen.

2020: Föreningen har lanserat en ny webbplats, byggd på Wordpress, och kommer att fortsätta stötta utvecklingen av det fritt licensierade temat och saknade tillägg. Under 2020 lanserar vi en ny plattform för donationer, vilket kan bli en FOSS-lösning. Om så är fallet, kommer vi att titta på hur den kan förbättras.

Projekt som i huvudsak finansieras genom externa ansökningar

Vi kommer att arbeta med följande projekt, som är finansierade av externa projektmedel.

TILLGÅNG KOMMENTARER
Samsyn 2018 Föreningen arbetar med sex universitet i ett treårigt externt finansierat projekt som heter Samsyn. Målet är att skapa en wiki med svenska nomenklaturen för universitet tillgänglig för alla universitet och högskolor i Sverige. Wikimedia Sverige har satt upp wikin, som är det centrala verktyget för hela projektet, samt tillhandahåller utbildning för personal vid partneruniversiteten om hur en wiki fungerar. I slutet av projektet kommer lämpliga delar att inkluderas på Wikimediaplattformarna.

2020: Projektet har gått in i en mer utåtriktad fas, och Wikimedia Sveriges roll är att fortsätta underlätta innehållsskapande och återkoppling från partner och att ta material vidare till Wikimedias plattformar.

FindingGLAMs 2018 Detta är ett stort globalt externt finansierat projekt som syftar till att lägga till information om GLAM-institutioner från hela världen och de samlingar de har till Wikidata, Wikipedia och Wikimedia Commons. Databasen kommer att vara den första av sin typ och kommer att tillhandahålla en tjänst för både GLAM-sektorn, för organisationer som arbetar under krissituationer och för Wikimediaföreningar och användargrupper att hitta potentiella partners. Fallstudier avseende massuppladdningar och andra aktiviteter med olika typer av GLAM-institutioner kommer att tas fram. Där kommer lärdomarna att sammanfattas och effekten av arbetet analyseras och framtida möjligheter beskrivas.

2020: Projektet startade i augusti 2018 och fortsätter till februari 2020 (ursprungligen var slutdatumet i november 2019, men projektet har förlängts). Under året kommer vi att fokusera på att organisera en kampanj för att samla in data om GLAM-institutioner, organisera ett evenemang för Unesco för att identifiera nya och existerande dataset, ladda upp några återstående dataset om GLAM-institutioner och skriva fallstudier samt förbättra vår dokumentation baserat på detta.

Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata

2019

En fortsättning på projektet från 2019 (genomförs från augusti 2019 till augusti 2020) som syftar till att ytterligare förbättra sammankopplingen mellan öppna biblioteksdata och data på Wikimediaplattformarna.

2020: Förutom att vidareutveckla idéer och verktyg som prototypades i det tidigare projektet – som att ladda upp mer öppen biblioteksdata till Wikidata och att titta på hur den kan uppdateras och underhåller automatiskt – kommer vi också att sträva efter att öka användningen av datan på Wikipedia. Det kommer vi att göra genom att engagera gemenskapen och utveckla verktyg och lösningar som passar deras arbetssätt. Vi kommer också att involvera personal på Kungliga biblioteket genom att ge dem stöd kring Wikimedias plattformar och genom att ge Kungliga biblioteket stöd för att de ska kunna förbättra sina interna verktyg genom att dra nytta av den ökade sammanlänkningen med Wikidata. Minst ett hack-a-thon kommer att anordnas för att ta fram en idéer för framtida utveckling inom området.

Strategisk inkludering av biblioteksdata på Wikidata 2020 En möjlig fortsättning på projektet från 2019 (som avslutas i augusti 2020).

Den här omgången av projektet skulle fokusera på att skapa starkare band mellan Kungliga biblioteket och Wikimedias plattformar, genom att titta på hur Kungliga biblioteket kan dra nytta av Wikimedias plattformar när de fattar beslut om att digitalisera sitt material.

Biblioteksdataprojektet är särskilt intressant i kontexten tematisk hubb, eftersom projektet ger oss möjlighet att studera vilket stöd ett nationellt bibliotek behöver för att dela sitt material. Deras intresse för att involvera Wikimedias plattformar i sitt arbete ger oss en möjlighet att samla erfarenheter och utveckla arbetsflöden som både andra GLAM-institutioner och Wikimediaföreningen och användargrupper kan lära från och bygga på.

Wikipedia i biblioteken 2019 I projektet utbildar vi bibliotekarier i hur de kan bidra till Wikimediaplattformarna. Vi förbereder digitalt utbildningsmaterial för folkbibliotekarierna i Sverige, som de ska använda för att öka sin digitala kompetens. Utbildningsmaterialet kommer att inkluderas på en lärplattform skapad av Kungliga biblioteket. Därtill kommer fortbildning att anordnas, olika evenemang och utbildningar på bibliotek i hela Sverige genomföras samt två riktade kampanjer för att bibliotekspersonalen ska bidra direkt till  Wikimediaplattformarna.

2020: När lärplattformen lanserats i slutet av 2019 och den inledande utbildningen av ett stort antal bibliotekarier har genomförts, kommer ett antal utbildningar att hållas på plats. Under utbildningarna kommer bibliotekarierna få de färdigheter som behövs för att de ska kunna organisera lokala aktiviteter på sina bibliotek runt om i landet.

Wikipedia i biblioteken 2020 Det här är en möjlig fortsättning på projektet Wikipedia i biblioteken 2019, om vi får fortsatt finansiering.

2020: Projektet kommer att starta under andra halvan av året och fokusera på att föra ut resultatet av arbetet med att utbilda bibliotekarierna över hela landet.

Fri musik på Wikipedia 2019 För att göra Sveriges historiska musikskatt tillgänglig fokuserar arbetet på att inkludera strukturerad information om musik- och ljudfiler på Wikimediaplattformarna. Detta inkluderar tillgängliggörande av samlingar som innehåller digitaliserat material med utslocknad upphovsrätt, eller högkvalitativa nyinspelningar framförda av professionella musiker som släppt materialet.

2020: Vi kommer att ladda upp en samling och skriva en rapport om arbetet och hur MediaWiki-mjukvaran och tillägg kan förbättras i framtiden.

GLAM 2020 (externfinansierat) Utöver målen för GLAM 2020 som beskrivits ovan, fungerar det som ett paraplyprojekt för insatser som finansieras av enskilda GLAM-institutioner där de vill ha hjälp med en uppgift de definierat och att arbetet sker inom en viss tidsperiod.

Dessa projekt syftar vanligtvis till att göra en viss samling av bilder eller data tillgängliga via Wikimediaplattformarna, att öka

Wikimediakompetensen hos en institution genom att ha en Wikimedian inbäddad vid institutionen under en viss tidsperiod eller genom att bygga skräddarsydda verktyg för att underlätta interaktionen, eller analysen av dessa, mellan GLAM-institutionen och Wikimedia.

2020: Vi kommer att fortsätta erbjuda möjligheten att genomföra dessa initiativ, exakt hur de ser ut beror på behoven hos den individuella GLAM-institutionen. Riksantikvarieämbetet, Tekniska museet, Nordiska museet och Statens historiska museer är svenska GLAM-institutioner som identifieras som mycket sannolika kandidater.

Tematisk hubb 2020 Det här är fortsättningen på projektet Tematisk hubb 2019 - Blueprinting. Projektet startar i juli 2020 och exakt fokus för det kommer att utarbetas under arbetet med projektet Tematisk hubb 2019 – Blueprinting (se nedan).
ANVÄNDNING KOMMENTARER
Wikipedia och Globala målen 2019 Projektet arbetar för att engagera fler i Wikimedias arbete för Globala målen. Majoriteten av arbetet kommer att genomföras i slutet av 2019.

2020: Vi arbetar med de sista delarna av kommunikationskampanjen och skriver en rapport om arbetet.

Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 Det huvudsakliga målet är att vidareutveckla MediaWiki-tillägget Wikispeech så att det går att samla in fritt licensierad taldata genom crowdsourcing. Det kan användas för att förbättra kvaliteten på text-till-tal-programvaran och att utvidga detta till fler språk i framtiden. Därtill blir det en resurs och service för hela FOSS-mjukvaruvärlden. Projektet fortsätter till 2021.

2020: Inledande arkitektur för verktyget kommer att färdigställas med hjälp av Wikimedia Deutschland som också kommer att vara inblandad i kodgranskning och teknisk återkoppling under hela projektet. Under 2019 förväntas utvecklingen av talresursinsamlaren ske i parallell med kontinuerliga förbättringar av den text-till-tal-lösning som utvecklats i det ursprungliga Wikispeech-projektet så att det kan lanseras som betaversion på svenska, engelska och arabiska. De erfarenheter vi fått och de processer vi utvecklat under det gemensamma arbetet med att utveckla det här MediaWiki-tillägget kommer att användas i arbetet med den tematiska hubben.

Wikispeech för AI 2020 Syftet med Wikispeech för AI 2020 är att fungera som en referens och pilot för ett större projekt som vill använda AI för att skapa en fri text-till-tal-röst som passar för att läsa längre texter.

2020: Vi kommer att titta på hur taldata som samlats in genom Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 kan användas för att träna AI att skapa en bättre röst och testa om en sådan röst förbättrar användarupplevelsen för Wikispeech. Under året kommer Wikimedia Sverige stödja projektet genom att dela insikter om innehållet som samlats in i Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019.

MÖJLIGGÖRANDE KOMMENTARER
Tematisk hubb 2019 – Blueprinting Projektet ska utreda hur Wikimedia Sverige kan bli en tematisk hubb, och förbereda organisationen för att växa i enlighet med det. Vår förväntning är att projektet kommer att fortsätta med Tematisk hubb 2020 med start i juli 2020, efter att en överenskommelse nåtts med Wikimedia Foundation.

2020: Vi kommer att anlita en organisationskonsult för att stötta organisationsförändringen. Vi kommer att titta på hur vi kan förbättra anställningsprocessen för utvecklare och skala upp hastigheten för nyanställningar. Vi kommer också att anlita en HR-konsult för att kunna skala upp teamet på ett snabbt och hållbart sätt. Det är möjligt att den växande organisationen gör att vi behöver byta kontor. Vi kommer också att anlita jurister för att titta på några kvarstående frågor om kontrakt etc. I projektet kommer vi att delta vid ett antal Wikimediaevenemang och evenemang inriktade på GLAM-sektorn. Vi kommer att ta fram en vitbok som beskriver de kommande stegen för hubben, vilket inkluderar hållbarhet, styrning, intressenters deltagande, forskningsresultat, teknisk riktning med mera.

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016L2102