Verksamhetsplan 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsplan 2021/en. Översättningen är till 100 % färdig och uppdaterad.
<< 2020 | 2022 >>

Wikimedia Sveriges verksamhetsplan 2021

För en översikt över program, strategier och mål, se Verksamhetsplan 2021/Tabell över program, strategi och mål

Kontext

Särskilda möjligheter och utmaningar i Sverige och i EU

Alla länder har påverkats av covid-19-pandemin. I Sverige har regeringens rekommendationer hittills gått ut på att undvika att arrangera fysiska evenemang samt att arbeta hemifrån om det är möjligt. Vi förväntar oss att dessa rekommendationer kommer att fortsätta att gälla under stora delar av 2021. Därför har vi anpassat hur vi arrangerar evenemang och aktiviteter. Det har en direkt effekt både på vår budget, våra ambitioner och på hur vi utformar årets projekt.

En av de få positiva förändringar som pandemin har lett till är den snabba anpassningen till digital teknik i samhället. Partnerorganisationer som förut har föredragit fysiska möten och inte haft särskilt god kunskap om digitala alternativ, har snabbt förändrat sin inställning. Nu diskuterar skolor onlinelärande och onlineverktyg, kulturarvsinstitutioner diskuterar hur människor kan ta del av deras material genom digitala plattformar och myndigheter arbetar hårt för att kommunicera med allmänheten digitalt. Detta skapar många tillfällen för samtal, diskussioner och möjligen en långsiktig beteendeförändring – om vi lyckas agera snabbt och målinriktat.

Vi har också sett en förändring i vilka möjligheter till finansiering som finns tillgängliga. År 2020 sköt många finansiärer upp sina tillfällen för ansökning och statliga myndigheter gjorde många projekt mindre omfattande när pandemin orsakade förseningar. Dessutom minskade donationerna från företag i hög utsträckning, och från allmänheten i viss utsträckning. Möjligheterna för 2021 ser dock lovande ut: Den svenska regeringen har en rekordstor budget för året, aktiemarknaden hade under slutet av 2020 återhämtat sig och finansiärer som inte använt alla medel under 2020 kommer rimligen att göra en ökning av medlen 2021. Vi förväntar oss därför att många av de möjligheter vi gick miste om 2020 återkommer.

Sverige är ett digitaliserat och teknikvänligt samhälle, vilket väsentligt sänker tröskeln för att engagera människor och organisationer i föreningens arbete. Landet har en mycket välutvecklad och effektiv välfärdsstat och statliga organisationer investerar stora summor för att digitalisera sitt material. Det finns dock inte alltid en tydlig plan för hur materialet kan tillgängliggöras till allmänheten så effektivt som möjligt. Wikimediarörelsen med dess plattformar har visat sig vara ett effektivt och banbrytande sätt att tillgängliggöra materialet, och intresset för att arbeta med rörelsen ökar stadigt.

Även om lönerna i Sverige är höga innebär det stora intresset att kostnaderna för Wikimediarörelsen kan begränsas. Det gör nämligen att föreningen kan fokusera på det sista steget av digitaliseringsarbetet, det vill säga insatser för att sprida materialet och göra det sammankopplat, istället för att lägga föreningens resurser på att digitalisera materialet.

Sveriges mål att vara en global ledare inom teknikområdet säkerställer att de erfarenheter och kunskaper som nås även sprids globalt av de organisationer föreningen arbetar med. Wikimedia Sverige kan därför ofta stödja snarare än leda det arbetet, men ändå uppnå hög synlighet för det vi gör.

I Sverige är arbetskraften högutbildad och det finns goda möjligheter att locka till sig talanger för att bygga ett starkt team, inte minst utvecklare som kan förbättra programvaran inom Wikimedia. Det här är en möjlighet föreningen vill utforska vidare i samarbete med Wikimedia Foundation. Att den nuvarande personalen talar engelska förenklar inkluderingen av internationell kompetens i teamet. Eftersom Sverige är ett EU-land, går det att anställa inom Europa utan större hinder.

Genom ett nytt EU-direktiv kommer all offentlig verksamhet i Europa från och med 23 september 2019 behöva säkerställa att alla digitala verktyg som organisationen använder är tillgängliga.[1] Det innebär att även om arbetet med Wikispeech vid en första anblick inte ser ut att ha en direkt påverkan på GLAM-sektorn[2] så kommer tillgänglighet att behövas för framtida verktyg i den offentliga sektorn. Att vi erbjuder detta tror vi kommer att bli en hörnsten för långsiktiga partnerskap. Vidare kommer den kompetens föreningen bygger upp i teamet under utvecklingen av MediaWiki-programvaran göra det möjligt för oss att längre fram effektivt integrera olika nya verktyg direkt i MediaWiki.

Internationella möjligheter och utmaningar

Det pågående arbetet med Wikimedia 2030-strategin​ har inspirerat föreningen till djärva initiativ med ett tydligt internationellt fokus. Rekommendationernas implementering, som planeras starta under 2021, kommer att påverka föreningens aktiviteter på ett flertal sätt. Ett stort och viktigt område är decentralisering och där hoppas Wikimedia Sverige kunna ha en ledande roll och utveckla konceptet med tematiska hubbar tillsammans med Wikimedia Foundation och rörelsen i stort (se nedan under rubriken Övergripande inriktning).

Våra strategidiskussioner har också givit oss insikter om vad en hubb inom Wikimediarörelsen kan och ska vara. Vi ser nu en tydligare väg framåt och ett starkare engagemang för förändring, även om det behövs mycket diskussion, experimenterande och investeringar för att förverkliga vissa av visionerna. Vi hyser gott hopp om att vi ska kunna hantera viktiga frågor som vi som rörelse har kämpat med i flera år. Tack vare att många av rörelsens beslutsfattare nu verkar tänka mer internationellt och planerar för samarbeten skapas många nya och intressanta möjligheter.

Vårt initiativ om innehållspartnerskap var planerat att starta i juli 2020 men sköts upp på grund av covid-19. Initiativets framtid är fortfarande osäker, vilket har orsakat en problematisk situation för föreningen. Det hindrar nämligen initiativ inom andra områden med externa projektbidrag. Anledningen är att vi vill vara beredda att sätta igång arbetet med innehållspartnerskap så fort som möjligt.

För att vår organisation ska bli mer attraktiv för partners och donatorer går en del av vårt arbete ut på att belysa det arbete vi gör och koppla det till större trender. Det gör vi bland annat genom vårt arbete med Globala målen som antogs av FN 2015. De har fått en stor påverkan i Sverige, inte minst för att det finns en positiv bild av FN-institutionerna i landet. Målen underlättar för näringsliv, det offentliga och civilsamhället att se vad som kommer att prioriteras politiskt, inte bara i närtid utan ända fram till 2030.

Att tydliggöra hur Wikimediarörelsen bidrar till att uppfylla målen är därför viktigt och genom vårt arbete med Wikimania 2019, där Globala målen var temat, har vi fått en flygande start. I linje med målen har Sverige en feministisk utrikespolitik, myndigheterna är ålagda att verka för ökad samverkan mellan varandra och med samhället i stort. Civilsamhället är mycket engagerat i genomförandet av Globala målen. Sverige är även en stor internationell biståndsgivare.

Vi bedömer att flera av dessa faktorer kan komma att få en positiv effekt på vårt arbete kommande år. Vi har aktivt kommunicerat om hur vårt arbete stödjer dessa stora initiativ, vilket har lett till att ett flertal internationella statliga organisationer vänt sig till oss för att diskutera möjliga partnerskap i framtiden. Särskilt vårt arbete med WikiGap-initiativet har skapat intresse.

Vi följer med spänning den viktiga utbyggnaden av ett globalt internet som sker genom olika satellitkonstellationer.[3]

Wikimediarörelsens verksamhet bygger på internettillgång, och om åtskilliga miljarder människor får tillgång till internet kommer det att påverka våra plattformar och vår verksamhet.

När det gäller Wikimedia Sverige skulle arbetet med att samla in kulturarv från hela världen förenklas betydligt med bättre internetuppkoppling, eftersom fler institutioner kan bidra med innehåll när uppkopplingen är stabil och därmed kan de inse hur värdefullt digitalisering är. Men även andra delar av vår verksamhet skulle påverkas rejält: vi skulle till exempel få bättre möjligheter att samla in data. Om det exempelvis blir lättare att samla in talinspelningar, skulle vi kunna utveckla bättre flerspråkiga verktyg. Sådana satsningar blir ännu mer betydande när fler användare behöver tekniska lösningar.

Övergripande inriktning

Under åren har Wikimedia Sverige utvecklat sin kompetens inom GLAM och utbildning, kring tekniska projekt, mångfald, politiskt påverkansarbete och kring hur föreningen kan vara ett stöd för Wikimedias volontärer och det bredare fria kunskapssamhället. Allt detta arbete bidrar till att stärka förtroendet, användningen och synligheten för Wikimediaplattformarna. En stor del av vårt arbete har också internationellt fokus.

Med ett växande team planerar föreningen att behålla ett starkt fokus på alla dessa områden under 2021. Överlag fortsätter våra program och projekt och bygger vidare på arbetet från tidigare år. Vi fortsätter dock att strategiskt rikta in vårt arbete mot att stödja arbetet i den planerade tematiska hubben (se nedan). I linje med den riktning vårt arbete haft de senaste åren, kommer vi att utöka vårt internationella fokus. Vi har insett att vårt teams sammansättning, och den kontext vi verkar i, ger oss möjlighet att ta en ledande roll i rörelsen och på ett effektivt sätt stötta andra Wikimediaföreningar. På detta sätt kan vi förbättra våra gemensamma insatser.

Vi lanserar vår nya fyraåriga strategi under 2021 och förväntar oss att det kommer att fungera väl tack vare vårt idoga förberedande arbete under 2020. Genom den uppdaterade strategin kan vi belysa hur arbetet i Sverige kan kopplas samman med implementationen av de globala strategirekommendationerna.

Wikimedia Sverige som en möjlig framtida tematisk hubb

Likt de flesta internationella rörelser har Wikimediarörelsen flitigt diskuterat hur vi kan säkerställa olika mål och normer som ibland kan vara motstridiga. Ett sådant är exempel är "effektivitet, mångfald och kompatibilitet mellan olika aktörer".

Ibland hamnar dessa mål i konflikt med varandra. Vissa gånger beror det på att målen faktiskt står i konflikt till varandra, men ofta beror det på olika tidshorisonter. Exempelvis kan en centraliserad organisation passa bra för att uppnå effektivitet kortsiktigt sett, men på längre sikt kan en större mångfald av organisationer förstärka effektiviteten ytterligare. Vad som är rätt och fungerar förändras över tid, och därför bör vi ständigt hålla igång diskussioner om hur vi bäst uppnår vår gemensamma vision.

De globala strategirekommendationerna för Wikimediarörelsen togs fram mellan 2017 och 2020 och analyserade på djupet hur rörelsen skulle utvecklas till och med 2030. Ett av de viktigaste resultaten från processen var avsikten att utveckla olika hubbar över hela världen. Två typer av hubbar beskrevs: regionala hubbar som stödjer organisationer och volontärer inom ett visst geografiskt område (till exempel en europeisk hub), samt tematiska hubbar som stödjer organisationer och volontärer inom ett visst expertisområde (till exempel en hubb om innehållspartnerskap).

Under framtagandet av 2030-rekommendationerna förespråkades idén om en hubb starkt av Wikimedia Sveriges representanter. Vi ser hubbar som en nyckel till att organisera Wikimediarörelsen, med tanke på att det är brådskande att hitta en struktur där makt fördelas jämnare över Wikimediarörelsen. Det krävs för att kunna ta itu med många identifierade frågor. Av den anledningen var vi också intresserade av att börja experimentera så tidigt som möjligt, för att kunna se hur idén om hubbar skulle kunna organiseras i Wikimediarörelsen.

Förhoppningen var att vi, en välorganiserad medelstor Wikimediaförening, med den här banbrytande satsningen skulle minska kostnaderna och komplexiteten för andra föreningar och underlätta för dem att göra nödvändiga anpassningar.

Under arbetet med att bli en hubb har vi varit fullt medvetna om att det inte finns en tydlig definition av vad en hubb egentligen består av och att den exakta omfattningen sannolikt kommer att ändras. Vi har också varit medvetna om att vi till slut kanske inte blir formellt utsedda till att vara en hubb. För oss är det okej, om vi åtminstone fått saker att gå åt rätt håll och lyckats uppnå mer fri kunskap på vägen.

Vi vill visa vår avsikt och vi vill göra ett seriöst försök att starta en övergångsprocess och en organisationsförändring som kan göra det möjligt för föreningen att arbeta med det här internationella ansvarsområdet.

Vi tror att vi kan fylla ett hål som för tillfället finns kring teknologi och kapacitetsbyggande i vår internationella rörelse. Tillsammans med Wikimedia Foundation utvecklar vi vårt internationella arbete: vi hoppas kunna utveckla vår organisation till en tematisk hubb med fokus på innehållspartnerskap. Det förberedande arbetet vi gjorde under 2019 och 2020 har givit oss ett bra utgångsläge för en framgångsrik organisationsövergång under 2021–2022.

Med stöd från Wikimedia Foundation har Wikimedia Sverige arbetat med att ta fram en vitbok om arbetet med att förbereda organisationen för en större internationell roll. Vitboken tar upp många möjligheter och utmaningar som behöver hanteras under en så pass radikal förändringsprocess, samt det kommande arbete som har identifierats. Målet är att andra Wikimediaföreningar, som planerar att ta fram nya hubbar, med hjälp av vitboken ska kunna lära sig om de här banbrytande satsningarna och inte behöva uppfinna hjulet eller falla i samma fällor. Förhoppningsvis kan dokumentet också vara värdefullt för Wikimedia Foundation, som är huvudfinansiär för projektet, och senare för det Globala rådet för att kunna bedöma vilka vägar som är bäst att gå när det gäller hubbar i Wikimediarörelsen.

Baserat på de insikter vi gjort under vårt arbete de senaste två åren fokuserade vårt arbete under den första halvan av 2021 huvudsakligen på:

 1. Öka Wikimedia Sveriges organisatoriska kapacitet att växa betydande och snabbt. Det inkluderar:
  1. Juridiska förberedelser och HR-förberedelser inför att teamet internationaliseras och breddas;
  2. Ytterligare finjusteringar av tekniska verktyg och plattformar;
  3. Framtagande av policyer och riktlinjer;
  4. Översättning av central dokumentation för organisationen.
 2. Överenskommelse om en första teknisk inriktning av arbetet. Där inkluderas de initiativ som Wikimedia Sverige redan arbetar med, till exempel:
  1. Särskilda verktyg för arbete med samarbeten med kulturarvssektorn;
  2. Utbyggnaden av Wikispeech;
  3. Hur underhåll och support ska uppnås över tid;
  4. Hur vi kan ge stöd till andra Wikimediaföreningar och volontärer när de utvecklar verktyg som har att göra med innehållspartnerskap.
 3. Ta fram en modell för att kontinuerligt identifiera, undersöka, bevaka och sammanställa de behov som våra partner har av verktyg, och matcha det mot existerande verktyg för att identifiera vilka verktyg vi ska fokusera på att utveckla. Detta kommer att ge oss kunskap om vilken teknisk utveckling de framtida planerna bör fokusera på.

För arbete under den andra halvan av året, och under den första halvan av 2022, har vi fått ett betydande bidrag från Wikimedia Foundation. Bidraget är på 400 000 USD (cirka 3 332 000 SEK) där cirka hälften av medlen är budgeterade att användas 2021 och den andra hälften under första halvåret 2022. Arbetet kommer att fokusera på:

 1. Stödja utvecklingen av ett antal centrala tekniska verktyg. Vi börjar med några lågt hängande frukter för att stresstesta organisationen och visa initiativets potential.
 2. Ta fram en metod för att utbilda om och visa på värdet av de lösningar vi utvecklar för intressenter och beslutsfattare. Detta inkluderar aktörer inom fri kunskap som kan sprida informationen och kunskapen vidare, externa partner som har behov av lösningarna och nyckelaktörer som kan se till att verktygen prioriteras och att institutioner samarbetar med oss. Det här arbetet är särskilt viktigt i länder som ännu inte har en aktiv Wikimediaförening eller användargrupp som kan säkerställa mångfald. En stor del av det här arbetet kommer att fokusera på strukturerad data på Wikimedia Commons samt på Wikidata.
 3. Utveckla konceptet om tematiska hubbar för Wikimediarörelsen, till exempel:
  1. Att dela med oss av det vi redan har lärt oss;
  2. Att fortsätta experimentera kring vad en tematisk hub om innehållspartnerskap kan fokuseras på. Detta görs tillsammans med team från Wikimedia Foundation och andra Wikimediaföreningar;
  3. Att på hög nivå delta i diskussioner om styrningsmodeller av hubbar.
 4. Säkerställa att initiativet har stöd från Wikimediarörelsen och andra nyckelaktörer, genom kontinuerligt samarbete och diskussioner med intressenter.
 5. När efterfrågan finns stödja andra Wikimediaföreningar med icketeknisk expertis om att organisera framgångsrika innehållspartnerskap.
 6. Ta fram en prototyp för ett utbytesprogram mellan Wikimediaföreningar. Arbetstitel för detta är "The Grand Tour of Europe". Där kommer personal och volontärer att besöka olika Wikimediaföreningar för att lära av deras arbete, dela sin kunskap och bygga starka band mellan organisationerna.
 7. Utveckla ett innehållspartnerskap mellan FN och Wikimedia som fokuserar på hälsa, kön och nödlägen. Arbetstitel för detta är "Sharing is Caring". Vi kommer att formalisera samarbeten med olika internationella organisationer om att dela deras information via Wikimediaplattformarna. Detta program kommer att nyttja den årliga WikiGap-kampanjen, som Wikimedia Sverige anordnar, som ett sätt att öppna dörrar.
 8. Säkerställa hållbarhet genom lokal insamling för långsiktig förändring. Arbetstitel för detta är "Funding the fun" (se nedan för detaljer om det planerade insamlingsarbetet).
 9. Aktivt stödja andra Wikimediaorganisationer med att föra över innehåll från partners till Wikimediaplattformarna genom massuppladdningar med mera. Vi kallar detta en "Helpdesk". Helpdesken kommer att stödjas av en internationell kommitté som hjälper oss att bestämma vad vi ska prioritera.

Vi kommer också att förbereda en ny ansökan för att formellt utses till att bli en hubb under 2022.

Arbetet är menat att stötta partnerskap med aktörer världen över, särskilt för mindre Wikimediagemenskaper. Vi kommer därför att utveckla starka partnerskap både inom Wikimediarörelsen och med externa partner. Vi kommer att fördjupa vårt samarbete med andra föreningar och användargrupper i rörelsen. Beroende på en Wikimediagemenskaps storlek och geografiska läge, kommer olika samarbeten ha olika nytta och långsiktiga mål. Med framförallt Wikimedia Deutschland och Wikimedia Foundation kan vi fortsätta kunskapsutbytet runt teknisk utveckling vi började med 2019–2020.

Genom arbetet med hubben kommer vi att hitta sätt att kontinuerligt involvera och samarbeta med andra aktörer inom fri kunskap världen över. Under första halvan av 2021 kommer de externa organisationerna främst att vara nordiska GLAM-institutioner och stora mellanstatliga institutioner, som Europeana, Unesco, ICOM, IFLA, ​CLIR samt andra nätverk på EU-nivå där vi har etablerade kontakter. När vi går in i årets andra halva kommer vi att ha en plan för hur vi ska engagera GLAM-institutioner och andra aktörer över hela världen. Vår avsikt är att detta ska ske i nära samarbete med Community Program- och Partnerships-teamet hos Wikimedia Foundation samt lokala volontärer och Wikimediaorganisationer.

Hur vårt övriga arbete knyter an till de internationella satsningarna

För att effektivt kunna engagera externa partner i utvecklingen av hubben behöver vi engagera dem i arbetet med fri kunskap och övertyga dem om fördelarna och de värderingar som ligger till grund för vårt arbete. Vi kommer därför att fortsätta investera i utbildningar, workshoppar, seminarier och andra typer av utåtriktade och utbildande aktiviteter. Genom att antal planerade projekt (se nedan under rubriken Projekt) kommer vi att utöka vår kapacitet och antalet aktiviteter.

En strategisk förändring är att de utbildningar som hålls av personalen kommer att inriktas på att utöka engagemanget hos våra partner över tid, till exempel genom att ge dem redskap att själva kunna organisera aktiviteter (som att lära sin personal hur de kan organisera skrivstugor). Det innebär att vår personal inte fokuserar på att organisera enstaka evenemang med syftet att producera innehåll. För sådana evenemang och för introduktioner till Wikimedia planerar vi att i stället engagera volontärer. Personalens tid kommer att läggas på att stötta volontärerna med koordinering och logistik och på att kontinuerligt ge dem utbildning så att de utvecklas och stärks i sin roll. Den här förändringen kommer på sikt att göra det möjligt för oss att skala upp arbetet betydligt, utan geografiska begränsningar.

Den strategiska förändringen kommer också att påverka arbetet med utbildningssektorn. Wikimedia Sveriges personal kommer att fokusera mindre på att stödja enskilda lärare att ta fram material för sin undervisning. För den typen av arbete kommer vi i stället stödja volontärer och branschorganisationer att stå för dessa aktiviteter. Personalen kommer att fokusera mer på öppen tillgång och öppna lärresurser och på hur hubben kan stödja arbetet med att lägga till sådant material på Wikimedias plattformar, samt på att stötta nätverk och inbördes utbyte av kunskap inom olika områden. Vi tror att den här förändringen kommer ge oss möjlighet att stödja innehållspartnerskap både i Sverige och i andra länder.

Under 2021 kommer vi också att fortsätta arbetet med att göra Wikimedia till den ”essentiella infrastrukturen i ekosystemet för fri kunskap”, alltså arbete som organisationer i hela världen kan dra nytta av och bygga vidare på. Vårt bidrag till detta består i huvudsak av två delar: (1) utveckla verktyg för taldatainsamling som är kopplade till Wikispeech-tillägget[4], eftersom detta kommer att skapa ett värdefullt dataset med talinspelningar och annoteringar som behövs för att ta fram free and open source software (FOSS)-lösningar kring text-till-tal och tal-till-text-lösningar; och (2) fortsätta arbetet med att skapa en unik fritt licensierad resurs över världens GLAM-institutioner på Wikidata, genom FindingGLAMs-projektet. Vi kommer att arbeta för att båda dessa initiativ ska stödja hubben: tillgänglighet är att krav för intranät och extranät (till exempel en institution som bestämmer sig för att använda en egen MediaWiki-installation) som används i Europa och Wikispeech kommer att hjälpa oss att positionera oss bland kommersiella aktörer. Datan om GLAM-institutioner kommer att hjälpa oss nå ett betydande antal potentiella partner som Wikimediarörelsen hoppas kunna inleda samarbete med, samtidigt som vi upprättar partnerskap med andra Wikimediaföreningar och användargrupper.

Wikimedia är inget utan gemenskapen. Att säkerställa fortsatt stöd från aktiva volontärer och engagera fler nya volontärer är därför en strategisk prioritering för föreningen, inte minst för att förbättra mångfalden. Vi kommer att utöka stödet till våra online- och offlinevolontärer, och arbeta för att volontärgemenskapen ska växa. Arbetet med att volontärengagemang kommer att hjälpa oss att få extra förstärkning både när det gäller hubben och de projekt vi driver i Sverige.

Under 2021 planerar vi att öka våra insatser för att engagera offlinevolontärer, med fokus på att kraftigt öka föreningens utåtriktade verksamhet. Detta kommer att vara i linje med den volontärstrategi vi kommer att anta där grupper av volontärer ges möjlighet att organisera sig och leda och utveckla ett antal områden (med kontinuerligt och omfattande stöd från föreningens personal). Volontärer från den globala rörelsen kommer att ges tydligare ingångar för engagemang i de projekt som drivs av kansliet, bland annat i arbetet med flera internationella kampanjer (till exempel WikiGap-kampanjen) och med att stötta internationella evenemang som vi bidrar till, samt arbeta med oss vid evenemang och utbildningar med internationella partner som exempelvis FN-organ.

Onlinevolontärerna kommer att uppmuntras att aktivt engagera sig i det material vi tillgängliggör genom våra innehållspartnerskap. Vi kommer att ge dem stöd på ett flertal sätt, bland annat genom att ta hänsyn till de tekniska behov som finns. Andra exempel på stöd är bidrag och att hålla i utbildningsprogram där volontärer kan bygga på sina kunskaper.

Vi planerar att fortsätta stödja rörelsens mångfald genom aktiviteter som har syftet att öka deltagandet av underrepresenterade grupper. Ett av de sätt vi kommer att arbeta med detta under 2021 är genom aktiviteter som ska engagera fler kvinnliga och ickebinära volontärer online och offline (till exempel genom WikiGap som vi koordinerar globalt). Vi ser stora möjligheter att nå ut bättre genom att engagera civilsamhällets organisationer och deras nätverk i vårt arbete, samt tillgängliggöra deras unika material på Wikimediaplattformarna. Vi stödjer också mångfalden i rörelsen genom vårt fortsatta arbete med Wikispeech, som kan göra det lättare för volontärer med exempelvis synnedsättning eller neurologiska funktionsnedsättningar att bidra till Wikimediaplattformarna.

Arbetet när det gäller föreningens långsiktiga ekonomiska och organisatoriska hållbarhet fortsätter. I takt med att våra projekt blir större och riktas mer mot att bli en del av den digitala infrastrukturen, blir det allt viktigare att projekten är ekonomiskt hållbara på sikt. Infrastruktur får ju inte sluta fungera. Sverige är ett rikt land med betydande möjligheter att säkra finansiering för både nationellt och internationellt arbete. Vi anser att lokalt insamlingsamlingsarbete i ett rikt land är ett ansvar, där vi kan bygga upp de resurser som finns tillgängliga för den globala gemenskapen. Ett sådant arbete kan också bidra till att minska riskerna med att majoriteten av rörelsens finansiering kommer från det lilla teamet på Wikimedia Foundation. Med det sagt är detta en förändring som kommer att ta tid att genomföra fullt ut, och stöd från Wikimedia Foundation är avgörande för att en sådan förändring ska kunna ske.

På ett sätt har vi redan nått stor framgång med vårt lokala insamlingsarbete, eftersom Wikimedia Sverige nu har en väl fungerande organisation där ett stort fokus med APG-finansieringen[5] är att främja externa bidrag och andra inkomstkällor. Vi planerar att använda APG-finansieringen på samma sätt under 2021. Vi kommer att utöka källorna till långsiktiga bidrag, öka antalet volontärer och medlemmar samt öka synligheten. Det sker genom våra djärva projekt, som tänjer på gränserna för vad Wikimediaföreningar tidigare har strävat efter. De projektbidrag vi ansöker om har vi medvetet lagt upp så att det går att forma om dem utifrån nya förutsättningar under projektet. Vi har visat att vi är effektiva när det gäller att få finansiering för rörelsen (med 44 framgångsrika ansökningar mellan 2013 och 2020, exklusive ansökningar till Wikimedia Foundation). Vår förening är dock fortfarande i hög grad beroende av APG. Under 2021 tänker vi fortsätta arbeta för att förändra detta. Vi har uppdaterat vår ekonomiska plan för 2021 och har identifierat 10 områden att arbeta inom för att föreningens ekonomiska situation ska fortsätta bli allt bättre. Allt detta kommer dock inte uppnås under 2021, utan vi tror att följande tre områden är de viktigaste att börja fokusera på för att uppnå hållbarhet på lång sikt:

 1. Särskilda resurser för kunskapsinsamling och förberedelser för att föreningen ska kunna bli en tematisk hubb med fokus på innehållspartnerskap.​ Vi är säkra på att vi kan bidra med en unik service till den internationella Wikimediagemenskapen och stärka andra Wikimediaorganisationers arbete med sina innehållspartnerskap. Vi har förberett för ett utökat internationellt ansvar sedan 2017, genom ett antal internationellt orienterade projekt. För att vi ska bli bättre förberedda har vi också fått särskilda ekonomiska medel från avdelningen "Product" på Wikimedia Foundation sedan 2019. Vi hoppas att en långsiktig överenskommelse med Wikimedia Foundation kommer att finnas på plats vid mitten av 2021, en överenskommelse om att experimentera med ett antal aktiviteter som kan utveckla Wikimedia Sverige till en tematisk hubb. Det skulle i sin tur ge oss möjlighet att säkra andra finansieringsformer, som vi tidigare har varit för små eller okända för.
 2. Ansöka om att bli förmånstagare hos stora bidragsgivare i Sverige. I ett första steg kommer vi att kontakta Svenska Postkodlotteriet. De erbjuder en betydande möjlighet till finansiering för organisationer i civilsamhället, med stöd från 5 000 000 kronor och uppåt per år i verksamhetsstöd. Det som gör detta unikt är att verksamhetsstödet ökar i relation till vår budget (det vill säga: om arbetet med hubben ger större finansiering för rörelsen kommer också projektbidraget att bli större!). Några större organisationer i civilsamhället mottar 20 000 000 kronor per år. Givetvis är det många organisationer som konkurrerar om finansiering. När vi gjorde vår första ansökan 2020 fick vi inte någon finansiering, men vid ett uppföljningsmöte med Svenska Postkodlotteriet klargjorde de att de är väldigt intresserade och gav oss instruktioner för hur vi ansöka framgångsrikt. Vad vi behöver åstadkomma är en bättre närvaro över hela Sverige och en betydligt bättre varumärkeskännedom av Wikimedia Sverige. Vi har en god idé om hur vi ska uppnå detta och är hoppfulla när det gäller finansiering för 2023, om rätt pilotfinansiering för arbetet kan säkras.
 3. Öka inkomsten från donationer och medlemsavgifter genom svenska insamlingskampanjer. Under 2020 har vi arbetat med Wikimedia Foundations insamlingsteam och har etablerat grundläggande kapacitet för effektiv och professionell lokal insamling. Mycket arbete pågår fortfarande, men vi hoppas sätta igång en aktiv kampanj under 2021 – om vi får finansiering för ett pilotprojekt. Det här arbetet kommer i sig stödja arbetet att få finansiering från Svenska Postkodlotteriet (som nämnt ovan), eftersom insamlingskampanjer kommer att leda till bättre varumärkeskännedom.

Under 2021 förväntar vi oss att utvecklingen med Wikispeech – Talresursinsamlaren kommer att nå så pass långt att gemenskapen kan engageras och börja bidra med taldata. Det gör det möjligt för oss att förbättra Wikispeech-tillägget, men det kommer också att förbättra lexikografisk data på Wikidata[6] och lägga till information om uttal till Wikipediaartiklar[7]. Vi samordnar detta arbete med andra organisationers initiativ som har kompletterande mål och gemenskaper, som till exempel Lingua Libre[8] och Mozillas Common Voice[9]. Dessutom kan Wikispeech – Talresursinsamlaren lägga grunden för en särskild uppsättning verktyg, som är nödvändiga för att samla in och strukturera muntliga citat. Detta är något som Wikimediagemenskapen har diskuterat åtminstone sedan 2012[10], men ännu inte kommit framåt med. Wikimedia Sverige avser inte att leda arbetet med muntliga citat, men under 2021 hoppas vi kunna inleda diskussioner med andra Wikimediaföreningar och förhoppningsvis kunna bidra med en del av de tekniska lösningarna som behövs.

För att säkerställa projektens långsiktighet kommer vi fortsätta satsa på ökad medvetenhet hos allmänheten och på lobbyingarbete. Eftersom Sverige är medlem i EU, kan lobbyingarbete riktat mot svenska politiker ge globala effekter. Vi tror att den positiva synen på Wikipedia kommer att vara till vår fördel när vi arbetar för att övertyga den svenska riksdagen och regeringen om att stödja fri kunskap på olika sätt, inte minst när det gäller panoramafrihet[11], öppna data och implementeringen av Upphovsrättsdirektivet. Vi kommer också fortsätta diskutera med andra europeiska Wikimediaföreningar om möjligheterna att utforma en regional europeisk hubb i Belgien.

Program

Wikimedia Sverige antog under 2021 en ny strategisk inriktning. I den nya strategin behölls våra fyra program:

PROGRAM Tillgång Användning Gemenskap Möjliggörande
BESKRIVNING Där mer material görs tillgängligt för Wikimediaplattformarna Där arbete sker för att få fler människor att använda materialet och få kunskap om det Där stöd ges till aktiva volontärer och volontärgruppen utökas och diversifieras Där organisationens verksamhet fungerar bra och fortsätter att utvecklas inom ett antal områden

Strategi

Wikimedia Sveriges fyraåriga strategi antogs på årsmötet den 24 april 2021. Arbetet i föreningen har sedan dess skiftat till att uppfylla den nya strategiska inriktningen.

Tillgång Användning
Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm. Föreningen ska ge volontärer och användare verktyg och möjligheter att bidra till och säkerställa kvalitativ information. Föreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar. Föreningen ska arbeta för att alla volontärer har jämlika möjligheter att bidra till Wikimediarörelsens plattformar.
Gemenskap Möjliggörande
Föreningen ska stötta existerande gemenskaper. Föreningen ska hjälpa till att skapa nya gemenskaper. Föreningens arbete ska vara operativt hållbart. Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart. Föreningen ska samarbeta med nya partner och aktörer. Föreningens arbete ska bygga på och bidra till lärande och omvärldsbevakning.

Mål

Måltal för Wikimedia Foundation

Program Deltagare Nyligen registrerade användare Innehållssidor Kommentarer
Access 1,000 250 275,000 Vi förväntar oss att antalet deltagare och nyregistrerade kommer att vara desamma som 2020. Nästa år planerar vi för att öka aktiviteterna igen, då vi ser ett ökat intresse för våra utbildningar från folkhögskolor i Sverige. Vi kan också nå många deltagare på en gång genom onlineevenemang. I första hand kommer vi dock ägna året (som vi fortfarande tror kommer att påverkas negativt av covid-19) åt att göra klart vårt strategiska skifte när det det gäller hur vi arrangerar evenemang och aktiviteter. Därför kommer effekterna på kort sikt inte att öka så mycket under det kommande året.

Målet för innehållssidor är elva gånger högre än 2020, vilket beror på de projekt som vi har säkrat finansiering för. Nästan alla redigeringar kommer att göras på Wikidata och Wikimedia Commons genom massredigeringar.

Användning 500 50 500 Eftersom Wikispeech inte blev aktiverat 2020 som vi hade hoppats, nådde inte antalet deltagare och nyregistrerade upp till målet. Vi behåller samma antal för 2021 eftersom vår förhoppning är en lansering under året. Deltagarna kommer att få ta del av presentationer av Wikispeech och Kunskap i krissituationer. Ett av evenemangen kommer att fokusera på att lägga till innehåll.
Gemenskap 1,000 300 20,000 På grund av covid-19 förväntar vi oss att färre evenemang kommer att arrangeras under 2021. Vi förväntar oss också att antalet deltagare kommer att öka för varje evenemang, varför målet från 2020 är kvar oförändrat. När det gäller antalet nyregistrerade förväntar vi oss dock att det kommer att minska något (från 500 år 2020). Vi ökar målet för antalet skapade innehållssidor jämfört med 2020 (15 000 under 2020), baserat på förväntade uppladdningar och nya initiativ kring Wiki Loves och WikiGap.
Möjliggörande 100 - 25 Vi förväntar oss att vårt arbete med Föreningsengagemang 2021 och Organisationsutveckling 2021 (kring implementeringen av Wikimedia Sveriges nya fyraåriga strategi) kommer att göra att antalet deltagare ökar. Vi förväntar oss inga nyregistrerade inom detta program.

Vi kommer att förbättra sidor på Outreach och Meta, särskilt för att dela med oss av lärdomar från vårt arbete med internationalisering och innehållspartnerskap.

TOTALT FÖR ALLA PROGRAM 1,600 600 295,525

Egna måltal

Mångfald: Antalet unika deltagare och/eller arrangörer av aktiviteter som utförs eller stöds av Wikimedia Sverige, som tillhör underrepresenterade kön i Wikimediarörelsen i Sverige. Dessa grupper definieras som kvinnor och personer som identifierar sig som något annat än man eller kvinna.

Publik på externa evenemang (ej anordnade av Wikimediarörelsen): Antalet personer som är i publiken vid en presentation eller föreläsning om ett ämne som är relevant för Wikimedia och som ges på ett externt (det vill säga ej anordnat av Wikimediarörelsen) evenemang. Detta används som en proxy för räckvidd/medvetenhet.

Program Mångfald Publik på externa evenemang (ej anordnade av Wikimediarörelsen):
Tillgång 800 2,830
Användning 35 60
Gemenskap 225 940
Möjliggörande 140 170
TOTALT FÖR ALLA PROGRAM 1,200 4,000

Mål

Wikimedia Sveriges nya strategi antogs 24 april 2021 och för närvarande behålls de nuvarande målen oförändrade.[12]

Med det sagt kommer vissa av måltalen att behöva revideras. Det beror på betydande organisationsförändringar, men också på hur stor omfattningen av covid-19-pandemin blir under 2021. Ett mål som påverkas av det sistnämnda är målet om deltagande i fem internationella Wikimediaevenemang under året.

Projekt

Vi planerar att i hög utsträckning fortsätta arbeta med samma projekt under 2021 som under 2020. Vi kommer att fortsätta arbetet vi har påbörjat med att anpassa projekten till internationella satsningar, för att bli en ledare inom rörelsen och en tematisk hubb för innehållspartnerskap. Wikimedia Sveriges nya strategi, som är under arbete och förväntas godkännas i april 2021, kommer innebära att vissa av våra projekt behöver justeras för att passa strategin. Vi planerar att genomföra de nödvändiga förändringarna under maj 2021.

I programmet Tillgång kommer vi att fortsätta med samtliga projekt som vi arbetade med under 2020. Vi har nyligen fått ett stort projektbidrag, som fortsätter under första halvan av 2021: projektet Fri musik på Wikipedia. Vi planerar att söka två externt finansierade projekt kopplade till bibliotekssektorn under andra halvan av året. Dessutom kommer några mindre projektbidrag att slutföras och vi förväntar oss en del skräddarsydda uppdrag för GLAM- och utbildningsparners. Från Wikimedia Foundation planerar vi att söka ett par olika projektbidrag som hör samman med implementeringen av strategirekommendationerna för 2030 och som kommer att öka tillgången på innehåll. Dessa ansökningar samlas under parablybenämningen "Implementation av de Globala strategirekommendationerna 2021".

I programmet Användning kommer vi fortsätta med samtliga projekt från 2020. De två Wikispeech-relaterade projekten som vi har fått finansiering för utifrån fortsätter under 2021. Vi planerar ett projekt om underhåll av Wikispeech-utbyggnaden, med finansiering från APG-programmet[13]. Vi har också börjat planera för ett större projektbidrag för att förstärka synligheten för det arbete vi gör inom Sverige.

I programmet Gemenskap kommer vi att fortsätta med samtliga projekt från 2020. Tillsammans med andra Wikimediaföreningar gör vi externa ansökningar för att kunna skala upp WikiGap-kampanjen.

Programmet Möjliggörande kommer att minskas jämfört med förra året, eftersom arbetet med den tematiska hubben nu organiseras under programmet Tillgång. Nuvarande finanisering för Verktyg för partnerskap 2020 gäller dock till 30 juni 2021.

Budget och ansökningar

För en komplett budget för 2021, se https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u7_E3R0Qjpz95f0sKeirw05AoHfrlJ2mYgwLK-bgTaI/edit#gid=0​. Notera att budgeten kan förändras betydande, beroende på utformningen av överenskommelsen med Wikimedia Foundation om den tematiska hubben.

Wikimedia Sverige söker 3 038 500 SEK från ​APG-programmet​ för 2021 (​FDC-finansiering[14]).

Projekt

Vi kommer att fortsätta med följande FDC-finansierade projekt från 2020:

TILLGÅNG KOMMENTARER
Wikipedia i utbildning 2021 Projektets mål är att engagera utbildningssektorn i att bidra till fri kunskap och att utveckla metoder för oss att arbeta tillsammans.

2021: Då tidigare arbete har gett oss en stark grund med många etablerade partnerskap och god kunskap om Wikimedia bland lärare kommer projektet att byta fokus. Arbetet kommer att inriktas på att skapa långsiktiga, konkreta partnerskap, påverka policyer, nå insikter genom forskning samt på att skapa möjligheter för andra aktörer (personer utanför föreningens personal) att arbeta med lärare över hela landet.

Ett område som vi vill fortsätta utvidga är vårt arbete runt Öppna lärresurser (OER) och open access i Sverige. Vi kommer att fortsätta arbetet inom vårt nya nätverk Mötesplats OER, vilket eventuellt även innefattar att anordna en digital konferens om OER. Vi kommer också att försöka få fler att engagera sig i nätverket, öka vår uppsökande verksamhet samt fortsätta arbetet med att implementera UNESCO:s OER-rekommendation på både strategisk och operativ nivå i Sverige.

Dessutom kommer vi att fortsätta att stödja lärare att genomföra Wikipediabaserade uppgifter där eleverna förbättrar Wikipedia som en del av sina läroaktiviteter. Vi kommer aktivt att lyfta fram och kommunicera om hur Wikipedia används i klassrum. Personalens fokus kommer att flyttas från att stödja utbildare att organisera evenemang, till att i stället stödja peer-to-peer-lärande och att ge lärare, volontärer, studenter och så kallade Wikimedians in Residence möjlighet att arbeta med kurserna.

En viktig del av projektet är utvecklingen av ett modulärt digitalt utbildningspaket där basmaterialet är detsamma, men där tillägg kan göras till olika målgrupper. Ett antal projekt kommer i år att inkludera finansiering för att täcka kostnaderna för en modul för den specifika publiken eller det användningsfälle som projektet försöker nå eller uppnå. Dessa målgrupper inkluderar till exempel den intresserade allmänheten, olika expertgrupper, pedagoger, volontärer och personal.

För att öka räckvidden kommer vi att utbilda universitetslärare och folkhögskolelärare som en del av deras officiella utbildningsprogram (där vi har väl etablerad kontakter).

GLAM 2021 Projektet upprätthåller kontinuerlig interaktion med GLAM-partners och arbetar för nya samarbeten. Det fungerar också som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner.

2021: Personalen kommer att fortsätta att stödja våra befintliga partners och söka upp nya potentiella partners. Under året kommer vi att göra en nysatsning på arbetet med strategiska partnerskap med centrala och strategiska aktörer. Vi kommer att undersöka hur länkade öppna data (LOD)[15] och Wikibase kan skapa intresse. Vi kommer att utveckla en serie utbildningsaktiviteter för GLAM-personal över hela Sverige.

Situationen med pandemin har flyttat vårt fokus till att nyttja digitala lösningar för vår kommunikation med svenska GLAM-institutioner, snarare än fysiska evenemang. Vi kommer att fortsätta utveckla det digitala utbildningsmaterialet vi påbörjade 2020 för att möjliggöra asynkrona förberedelser för deltagarna. Vi planerar för utbildning med till exempel bibliotekspersonal, arbetslivsmuseer och de stora museerna i Sverige. Som en del av detta projekt kommer särskilda moduler riktade till dessa målgrupper att skapas och kopplas till utbildningspaketet (detta beskrivs under projektet Wikipedia i utbildning 2021).

Några olika volontärgrupper kommer att organiseras för att stödja arbetet. Det kommer till exempel handla om att identifiera viktiga samlingar för massuppladdning, onlineengagemang av materialet, utbildning för GLAM-personal etc.

Vi kommer att bjuda in våra partners att delta i arbetet med den tematiska hubben som experter och intressenter. Vi kommer också att börja arbetet med att skapa material som kan internationaliseras för att stimulera GLAM-aktiviteter utomlands.

Föreläsningar 2021 I projektet ingår olika föreläsningar av WMSE:s personal, som betalas av en extern organisation. Projektet finns för att förenkla beskattningen av de konsultuppdrag som kansliet genomför.

2021: Vi kommer att öka våra ansträngningar för att skapa föreläsningspaket som är lämpliga för olika intressenter inom våra olika kompetensområden, samt proaktivt kontakta dem om det. Kontakten sker exempelvis genom våra nätverk, genom inlägg på sociala medier eller när vi kontaktar till exempel företag om att stödja vårt arbete.

Påverkansarbete 2021 Genom det här projektet ser vi till att internetanvändarnas perspektiv och fri kunskap-perspektiven finns med i lagstiftningsprocessen och för politiker. För att hålla projektet åtskilt från FDC-finansieringen finansieras det genom donationer och medlemsavgifter.

2021: Under första halvåret av 2021 kommer vårt fokus att vara på implementeringen av Europeiska unionens upphovsrättsdirektiv i svensk lagstiftning. Där försvarar vi användarperspektivet i implementeringen, samt strävar efter att panoramafrihet ska inkluderas. Som ett positivt långsiktigt resultat av detta arbete strävar vi efter att skapa ett nätverk av svenska organisationer som är engagerade i dessa frågor där vi kan arbeta tillsammans. Upphovsrättsföreningarna är redan mycket samordnade och en liknande samordning mellan försvarare av ett användarperspektiv skulle vara viktigt på lång sikt. Vidare kommer införandet av UNESCO:s OER-rekommendation i svensk lagstiftning att noggrant övervakas och beslutsfattare kommer att kontaktas vid behov.

Utöver det kommer vi att stötta arbetet som personal gör i Bryssel, dels finansiellt, men också genom att dela med oss av insikter och erfarenheter. Vi kommer att sträva efter att stödja koordineringen av policyarbetet i kulturarvssektorn i frågor som är relevanta för båda parter. För tillfället saknas koordinering, vilket begränsar arbetets effektivitet. Om vi lyckas skapa en framgångsrik modell, kommer den vara värdefull att skala upp för användning i andra länder som en del av arbetet med den tematiska hubben.

ANVÄNDNING KOMMENTARER
Förtroende 2021 Vi kommer att fortsätta att samla in data om förtroendet för Wikimediaprojekten i allmänhet och för Wikipedia i synnerhet. Det gäller både förtroendet hos allmänheten och hos specifika målgrupper.

2021: Vi kommer att titta på tre olika sätt att organisera arbetet:

 1. Vi kommer att samordna oss med teamet på Internetstiftelsen som kommer att skriva nästa årsrapport om “​Svenskarna och Internet​”.
 2. Vi kommer att undersöka vårt deltagande i ​SOM-undersökningar som Göteborgs universitet genomför, för att inhämta information om allmänhetens förtroende för Wikipedia och relaterade ämnen. Detta kan skapa värdefulla insikter som kommer att leda till en god räckvidd och synlighet. Att genomgöra rapporten har dock en relativt hög kostnad, och kommer därför endast att prioriteras om föreningens ekonomi tillåter det.
 3. Vi kommer att etablera en process för hur vi kan arbeta med universitetssektorn och engagera deras forskare och studenter för att undersöka Wikimediarörelsens och projektens förtroende.
Synlighet 2021 Arbetet syftar till att koordinera vårt kommunikationsarbete och bygga upp de plattformar vi använder. Mycket av de faktiska kommunikationsinsatserna (inlägg i sociala medier, bloggposter och pressmeddelanden) tar vi fram inom det projekt de beskriver. Det här projektet koordinerar publiceringen av materialet och säkerställer att det har en konsekvent kvalitet och design.

2021: Vi kommer att hålla våra konton för blogg och sociala medier aktiva med allmän kommunikation för att säkerställa medvetenhet om vårt arbete. Det inkluderar att öka mängden människor vi når via våra kanaler samt att rapportera i enlighet med riktlinjerna för rapportering om digital kommunikation. Innehållet på våra webbplatser kommer att uppdateras regelbundet genom arbetet i detta projekt. Vi kommer att arbeta mer proaktivt i våra digitala kanaler där hela personalstyrkan engageras. Vi kommer därför att ha ett särskilt fokus på att säkerställa att synlighet är en integrerad del av de andra projekten, där detta projekt samordnar arbetet över hela organisationen.

Genom att uppdatera och ge vår portal wikipedia.se en ny design med närmare koppling till föreningen, inklusive länkar till projekt, donationer, medlemskap och sociala mediekanaler, strävar vi efter att öka synligheten och medvetenheten bland besökare som går in på Wikipedia via portalen.

Ett av de områden där vi kommer att fokusera kommunikationen är 20-årsjubileet för Wikipedia. Med hjälp av detta vill vi belysa volontärernas inverkan. Vi kommer också att fokusera på att kommunicera om vad Wikimedia är, öka kunskapen hos allmänheten om vilka vi är och vad vi gör för att få fler medlemmar och givare.

Buggrapportering och översättning 2021 Huvudsyftet med detta projekt är att minska antalet fel i programvaran som används på Wikimediaplattformarna genom att rapportera buggar och fel samt korrigera felaktiga översättningar i programvaran.

2021: Vårt huvudfokus kvarstår med kontinuerlig buggrapportering, inklusive att rapportera in buggar som deltagare stöter på under våra evenemang. Särskilda utbildningsresurser kring detta kommer att utvecklas och kopplas till utbildningspaketet (vilket beskrivs under projektet Wikipedia i utbildning 2021).

Vi kommer att utveckla ett koncept för ett translate-a-thon på olika evenemang som anordnats av fri kunskapsrörelsen eller på GLAM-evenemang. Detta för att internationalisera programvaran vi bygger som en del av den tematiska hubben.

Kunskap i krissituationer 2021 Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Det handlar både om att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även att förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I projektet läggs grunden för att ändra på detta. Vikten av detta projekt har ytterligare belysts av den pågående covid-19-pandemin.

2021: Fokus kommer att vara på:

 • Att upprätthålla och utveckla relationer med relevanta aktörer inom den internationella humanitära biståndssektorn.
 • Att utveckla och förbättra grundmaterial om hur hjälporganisationer kan använda Wikimedia och fritt licensierade resurser i sitt arbete.
 • Att organisera eller delta i evenemang för att stärka vårt nätverk och för att övertyga hjälporganisationer om värdet av att släppa eget material under en gratis licens och att bidra med sin expertis.
 • Att organisera evenemang för att producera innehåll tillsammans med respektive hjälporganisation, genom att använda de utvecklade processerna och metoderna.
 • Att undersöka hur vi kan arbeta med forskare inom detta område.
Wikispeech – Underhåll och support 2021 Huvudsyftet med detta projekt är att underhålla och stödja Wikispeech-programvaran och verktyg som har utvecklats med extern finansiering. Projektet kommer att säkerställa att programvaran fungerar, att säkerhetsproblem hanteras och att återkoppling från gemenskapen ges utrymme. Detta sker med egna medel och är därmed inte beroende på att extern finansiering säkras.

2021: Huvudfokus kommer att vara att agera på återkoppling från WMF i samband med lanseringen av Wikispeech som ett tillägg till MediaWiki, samt feedback från gemenskapen om den första versionen. Om vi ser att grundläggande funktioner saknas sker även utvecklingen av dessa inom ramen för detta projekt, om ingen extern finansiering täcker det.

GEMENSKAP KOMMENTARER
Stöd till gemenskapen 2021 Det här projektet riktas direkt till den svenska Wikimediagemenskapen, för att stödja deras arbete och idéer.

2021: Vårt arbete inkluderar stöd till den del av Wikimediagemenskapen som är baserad i Sverige, med de initiativ och projekt de driver. Stödet innebär att:

 • förse gemenskapen med hårdvara och utrustning, till exempel kameror, för att bättre uppnå sina mål.
 • identifiera sätt att underlätta för nybörjare att ta del av stödet.
 • stödja organiseringen av Wikimedialäger, som hjälper till att bygga upp volontärkapacitet.
 • ge fortsatt stöd för aktiviteter såsom wikifika och wikipub.
 • ge fortsatt stöd i form möjligheter att ansöka om bidrag, pengar för inköp av böcker, stöd att få fotograferingsackreditering på evenemang.

Vi kommer att experimentera med hur man kommunicerar ut om dessa möjligheter för att skapa intresse och engagemang, samt hur volontärer kan engagera sig i att hitta nya personer som vill utnyttja de möjligheter vi erbjuder.

Som en del av detta projekt kommer särskilda utbildningsmoduler att sättas samman. Dessa kommer till exempel att handla om hur personer i gemenskapen kan bli bättre fotografer och använda kamerautrustningen. Utbildningsmaterialet kommer att skapas och kopplas till utbildningspaketet (vilket beskrivs under projektet Wikipedia i utbildning 2021).

Utvecklingsstöd 2021 Projektet fokuserar på att ge utvecklingsstöd till den svenska volontärgemenskapen genom att lösa tekniska problem som de specifikt har bett föreningen att arbeta med. Från 2021 och framåt kommer projektet också att äga alla de verktyg som tidigare har utvecklats inom nu avslutade projekt.

2021: Eftersom gemenskapens engagemang om våra önskelistor har varit begränsat kommer vi i år att undersöka andra sätt att identifiera vilka tekniska behov gemenskapen har. Den rutin för underhåll av mjukvara som utarbetades år 2020 kommer också att utökas för att ge en tydligare översikt (som kontinuerligt kan utvecklas) över vilka verktyg vi för närvarande stödjer, inklusive hur länge och på vilken nivå. Dessa insatser kommer på ett direkt sätt att gynna utvecklingen av en tematiskt hubb.

Wiki Loves 2021 Projektet syftar till att samordna Wiki Loves-kampanjerna under 2021.


2021: Vi planerar att organisera Wiki Loves Earth och Wiki Loves Monuments 2021, med ett fokus på att undanröja hinder för deltagande i båda tävlingarna. Vi strävar också efter att stödja gemenskapen till att hantera mer av planeringen och genomförandet av tävlingarna själva, så att vi kan fokusera mer på teknisk utveckling och uppsökande åtgärder gentemot partnerorganisationer. Vi strävar också efter att experimentera med en ”Wiki Loves Hembygd”-kampanj, som ska fokusera på att arbeta med organisationer för lokalhistoria och att de kan dela sitt material på Wikimediaplattformarna.

En gemenskap för alla 2021 Detta projekt fokuserar på att öka mångfalden på Wikimediarörelsens evenemang och plattformar.

2021: Vi kommer att koordinera den internationella kampanjen WikiGap för fjärde gången. På grund av covid-19-pandemin strävar vi efter att utveckla en engagerande kampanj, med låga trösklar för att delta och i ett övervägande digitalt format. Vi strävar efter att fortsätta att engagera internationella partners i organiseringen av WikiGap, till exempel biståndsorganisationer och FN-organ. Vi kommer att engagera volontärer för att stödja WikiGap-evenemangen.

MÖJLIGGÖRANDE KOMMENTARER
Organisationsutveckling 2021 Projektet syftar till att förbättra organisationens verksamhet och effektiviteten i arbetet. Detta sker genom riktade aktiviteter mot identifierade flaskhalsar.


2021: Vi kommer att undersöka tekniska system för donationer på vår webbplats för att minska den tid som krävs för att bearbeta givardata när vi utökar våra insamlingskampanjer. Implementeringen av nästa fyraåriga strategi för Wikimedia Sverige inkluderas i det befintliga arbetet.


Projektet kommer att säkerställa att personal- och styrelseutbildning är välorganiserade och att olika teambuildingaktiviteter planeras och genomförs.


Vi kommer att upprätta ett praktikantprogram för föreningen.

Erfarenhetsutbyte 2021 Projektet finns för att säkerställa att föreningen delar erfarenheter och inhämtar lärdomar från andra Wikimediaföreningar och användargrupper genom olika evenemang och plattformar.


2021: Om några relevanta internationella Wikimediaevenemang anordnas 2021 kommer vi att delta för erfarenhetsutbyte, kunskapsutbyte och för att få tillfällen att samordna och planera med andra.

Vi har för avsikt att vara engagerade i att stödja det framväxande Wikimedia Northern Europe-samarbetet, och kommer att undersöka digitala lösningar för att göra det.

Föreningsengagemang 2021 Projektet syftar till att öka antalet medlemmar och volontärer, att identifiera insatser som behövs och vilket stöd som krävs för att säkerställa att medlemmars och volontärers engagemang blir långsiktigt. Projektet syftar också till att utveckla ett nytt medlemshanteringssystem.


2021: Organisera Wikipediadagen, årsmötet och medlemsmötet. Vi kommer under året att färdigställa en volontärstrategi som syftar till att vi ska behålla nuvarande volontärer och engagera nya. Vi kommer att fortsätta att engagera medlemmarna via förbättrad kommunikation, som vårt nyhetsbrev.

Vi kommer att identifiera och kommunicera olika typer av mikrouppgifter via våra sociala mediekanaler för att visa upp de många möjligheter till engagemang som plattformarna erbjuder.

Vi kommer att definiera de behovskriterier vi har för ett tekniskt system att sammanställa data om organisationens alla volontärer i. Därtill kommer vi att ta de första stegen mot implementeringen. Detta är särskilt viktigt då föreningen har en växande pool av volontärer, både i Sverige och internationellt, som engagerar sig i arbetet.

Vi kommer att beskriva hur allt vårt arbete visar på möjligheten att bli medlem i föreningen, samt ta fram en omfattande uppsättning åtgärder för att förbättra vår kommunikation. Vi samlar kunskap från andra Wikimediaorganisationer om hur de har arbetat med detta.

FOSS för föreningen 2021 I projektet tittar vi på hur vi kan stödja utvecklingen av de FOSS-verktyg[16] som vi som organisation använder. I projektet kommer vi att anlita konsulter för att lösa specifika problem så att vi kan förbättra FOSS-alternativen.


2021: 2020 identifierade vi flera behov, särskilt relaterade till vår nya webbplats (i WordPress). För 2021 är vårt mål att engagera utvecklare att (vidare-)utveckla identifierade plugins som sen kan släppas för andra aktörer att använda.

Projekt som i huvudsak finansieras genom externa ansökningar

Vi kommer att arbeta med följande projekt, som är finansierade av externa projektmedel.

TILLGÅNG KOMMENTARER
Fri musik på Wikipedia 2019 För att göra Sveriges historiska musikskatt tillgänglig fokuserar arbetet på att inkludera strukturerad information om musik- och ljudfiler på Wikimediaplattformarna. Det inkluderar också att tillgängliggöra samlingar som innehåller digitaliserat material med utslocknad upphovsrätt, eller högkvalitativa nyinspelningar med professionella musiker som släppt materialet. Projektet har förlängts till 30 juni 2021.


2021: Fokus kommer att ligga på att beskriva och analysera de erfarenheter vi har fått genom arbetet med olika processer för att tillgängliggöra musik på Wikimedias plattformar. Vi fokuserar också på hur vi kan engagera nya volontärer i arbetet och hur vi kan förbättra sökbarheten och koppla ihop olika typer av material kopplat till musik. Möjligheten att anordna en onlinetävling, Wiki Loves Audio and Music, kommer att undersökas.

Som en del av detta projekt kommer särskilda utbildningsmoduler riktade till musiker att skapas och kopplas till det utbildningspaket som håller på att tas fram för föreningen (detta beskrivs under projektet Wikipedia i utbildning 2021).

Wikidata för auktoritetskontroll 2021 Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera metoder för att länka museers auktoritetsdata till Wikidata, med det yttersta målet att göra det lättare för forskare och andra användare att hitta, förstå och analysera relevant information som finns distribuerad över olika museisamlingar. För att visa fördelarna med länkade öppna data kommer vi att dela lärdomarna från projektet med andra GLAM-institutioner i Sverige. Om vi får finansiering kan projektet ansöka om ytterligare bidrag för att förlänga arbetet. Wikimedia Sverige kan också spela en roll även i framtida projekt.


Projektet är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Nationalmuseum, Historiska museet och Digital humaniora på Uppsala universitet samt Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet.

2021: Vi kommer att arbeta med Nationalmuseum och Statens historiska museer för att länka uppgifterna i deras auktoritetsdatabaser till Wikidata. För att ge museerna verktyg att matcha sina databasinlägg till Wikidata-objekt kommer vi att förse dem med utbildning om Wikidata och OpenRefine. Vi kommer att skapa visualiseringar som kan visa fördelarna med att inkludera museernas data i Wikimedias öppna ekosystem för kunskap.

GLAM 2021 (externfinansierat) Förutom de syften för GLAM 2021-projektet som vi beskriver ovan, fungerar det som ett paraplyprojekt för mindre projekt som finansieras av enskilda GLAM-institutioner. Institutionerna vill då ha hjälp med en specifik uppgift som de har definierat. Arbetet sker inom en begränsad period.


Dessa projekt syftar vanligtvis till att göra en viss samling av bilder eller data tillgängliga via Wikimediaplattformarna eller till att öka Wikimediakompetensen hos en institution. Det görs genom att koppla en Wikimedian till institutionen under en viss period eller genom att bygga skräddarsydda verktyg för att underlätta interaktionen (eller analysen av den) mellan GLAM-institutionen och Wikimedia.

2021: Vi kommer att fortsätta erbjuda möjligheten av sådana här projekt, men deras exakta utformning beror på vilka behov som finns hos enskilda GLAM-institutioner. Svenska GLAM-institutioner som vi har identifierat som mycket troliga kandidater är Riksarkivet och Statens historiska museer. Vi är också involverade i en ansökan om EU-finansiering där vi, om vi får finansiering, kommer att fungera som underleverantör.

Vi planerar också ett samarbete med fyra museer i Göteborg. Vi kommer att utveckla läromedel som fokuserar på verktyg som underlättar stora uppladdningar av bildfiler med tillhörande metadata till Wikimedias plattformar. Det slutliga målet med detta projekt är att ge museerna verktyg och färdigheter för att själva bidra till Wikimediaplattformarna.

När vi arbetar med nya typer av samlingar eller med en ny typ av partner kommer vi att göra en fallstudie och dela lärdomarna med GLAMwiki-communityn.

Implementation av globala strategirekommendationer 2021 Projektet är en fortsättning på projektet Verktyg för partnerskap 2020. Fokus för projektet är att utveckla föreningen till en tematiskt hubb.

Arbetet inkluderar:

 • Teknisk utveckling av verktyg för innehållspartnerskap.
 • Stöd till lokala Wikimediaorganisationer att organisera olika innehållspartnerskap.
 • Utveckling av lokala insamlingsmöjligheter.
 • Ett internationellt utbytesprogram
 • Ett partnerskapsprogram för FN-organ och andra internationella innehållspartners.

Arbetet förväntas starta i juli 2021 och pågå under ett år, med hopp om att etablera en hubb år 2022 för att fortsätta arbetet.

Samsyn 2021 När det ursprungliga Samsyn-projektet upphör, kommer wikin att fortsätta underhållas av en av partnerna i projektet. Under de närmaste tre åren (eller tills ett nytt större projekt får finansiering) kommer vi att fortsätta vårt arbete med underhåll av materialet, utbildning av nya bidragsgivare samt andra mindre insatser.
ANVÄNDNING KOMMENTARER
Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 Det huvudsakliga målet är att vidareutveckla MediaWiki-tillägget Wikispeech så att det går att samla in fritt licensierad taldata genom crowdsourcing. Det kan användas för att förbättra kvaliteten på text-till-tal-programvaran och utvidga detta till fler språk i framtiden. Dessutom kommer det att utgöra en resurs och service för hela FOSS-mjukvaruvärlden (FOSS står för Free and Open Source Software). Projektet fortsätter till 2021.

2021: De sista komponenterna i verktyget kommer att byggas med hjälp av Wikimedia Deutschland, som också kommer att delta i kodgranskning och teknisk feedback under hela projektet.

År 2021 förväntar vi oss att ha en demo av Talresursinsamlaren klar och avsluta utvecklingen av den talsynteskomponent som utvecklades i det ursprungliga Wikispeech-projektet. Då kan den lanseras som en betafunktion på svenska, engelska och arabiska.

Vi kommer att lägga resurser på kommunikation om lanseringen av beta och på volontärengagemang inom projektet.

Vi kommer att använda våra lärdomar, och de processer vi har tagit fram i samarbetet med att utveckla detta MediaWiki-tillägg, till att främja arbetet med den tematiska hubben.

Wikispeech för AI 2020 Syftet med Wikispeech för AI 2020 är att fungera som en referens och pilot för ett större projekt. Det större projektet ska använda AI till att skapa en fri text-till-tal-röst som passar för längre texter.


2021: Vi kommer att titta på hur taldata som samlats in genom Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 kan användas för att träna AI att skapa en bättre röst och testa om en sådan röst förbättrar användarupplevelsen för Wikispeech. Under året kommer Wikimedia Sverige stödja projektet genom att dela insikter om det innehåll som har samlats in i Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019.

Wikidata för genealogi 2021 Syftet med detta projekt är att tillhandahålla konsulttjänster till Trackuback, ett svenskt startup-företag som utvecklar en tjänst för släktforskning (genealogi) med tonvikt på visualisering. Eftersom det är första gången föreningen arbetar tillsammans med ett startup-företag kommer vi att använda detta projekt som en möjlighet att utvärdera denna samarbetsform.

2021: Vi kommer att arbeta med Trackuback för att ansluta deras plattform till Wikidata, så att den kan förbättras med flerspråkig data om historiska administrativa områden, landmärken och andra objekt som är relevanta för släktforskare. Vi kommer också att ge utbildning om Wikimedia-rörelsen, plattformar och API:er[17].

GEMENSKAP KOMMENTARER
Partnerskap för WikiGap 2021 Syftet med projektet är att vidareutveckla WikiGap. Vi planerar att samarbeta med Wikimedia Ukraina för att utveckla nya innovativa sätt att samarbeta med partners om digitala och fysiska evenemang och kampanjer, som en del av WikiGap-initiativet. Mer specifikt strävar vi efter att genom projektet lägga till en HBTQI-aspekt till WikiGap-kampanjen, om projektet får finansiering.
Sänkta trösklar för WikiGap 2021 Projektets syfte är att vidareutveckla WikiGap. Tillsammans med användargruppen i Uganda kommer vi att identifiera behovet av och utveckla material som kan sänka trösklarna till att delta på Wikimediaplattformarna och börja redigera, särskilt på Wikipedia. Om det får finansiering kommer projektet att vara en integrerad del av WikiGap-kampanjen.
MÖJLIGGÖRANDE KOMMENTARER
Verktyg för partnerskap 2020 Detta är fortsättningen av projektet Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting. Projektet startar i juli 2020 och kommer att fortsätta att förbereda för hubben. Aktiveringen av hubben försenades på grund av covid-19 och dess effekt på WMF:s insamling av donationer.

2021: Projektet kommer att fokusera på att bygga rörelsens kapacitet när det gäller innehållsbidrag av hög kvalitet. WMSE kommer att illustrera möjligheterna med Structure Data on Commons (SDC) och agera som mentor för personer som vill arbeta med SDC, vilket resulterar i att 250 000 nya uttalanden läggs till. Detta arbete kommer att hjälpa oss med arbetet att uppdatera vår tekniska inriktning senast den 31 mars 2021, samt med att den 30 juni 2021 publicera en rapport om de bästa metoderna för massuppladdningar på Meta. Vi kommer också att aktivt samordna och stödja GLAMwiki-gemenskapen som en del av projektet, till exempel med stöd för kontinuerlig utveckling av statistikverktyget Cassandra.

Vi kommer också att hjälpa kulturarvsinstitutioner att anamma öppenhetspolicyer, och kommer att ta fram en verktygslåda för detta. Vi kommer att arbeta med lokala partners för att organisera workshoppar i 5 länder, med minst 50 deltagande institutioner.

Projektet kommer dessutom att möjliggöra för föreningen att utöka arbetet med insamling av donationer och gåvor. Det inkluderar både projektansökningar och att genomföra en Face2Face-insamlingskampanj baserat på de experiment och förberedelser vi gjorde under 2020.

För att förbereda oss för internationella anställningar kommer vi att förbättra, förtydliga och uppdatera vår dokumentation och policyer. Vi kommer också påbörja förberedelser för några nya policyer, som för närvarande saknas (till exempel ett ramverk för hur löner bör sättas vid internationella anställningar, samt policyer kring fjärrarbete) samt för policyer som behövs för att tillhandahålla ekonomisk stöd internationellt.

Vi kommer att göra en inventering av vilken dokumentation som ska översättas till engelska. Informationen på föreningens wiki kommer att granskas och utvärderas systematiskt för att lägga till information som saknas, öka sökbarhet, förbättra struktur och förbereda för översättningar.

Referenser

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
 2. GLAM är en förkortning för "Galleries, Libraries, Archives and Museums" (alltså gallerier, bibliotek, arkiv och museum) och används inom Wikimedia när vi samarbetar eller riktar projekt till sådana institutioner
 3. Exempelvis förväntas Starlink börja erbjuda tjänster i stora delar av världen under 2021, se till exempel https://www.zdnet.com/article/spacex-starlink-internet-from-space-new-60-satellite-launch-brings-expanded-beta-closer/.
 4. Wikispeech är en talsyntes för Wikipediaartiklar som vi har utvecklat.
 5. APG-finansiering innebär finansiering via APG-programmet, som är Wikimediarörelsens mekanism för att finansiera organisationers övergripande årsplan. APG är en förkortning för Annual Plan Grants.
 6. Se till exempel​ https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Lexicographical_data
 7. Till exempel genom ljudverktyget: ​https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Audio
 8. https://lingualibre.org/wiki/LinguaLibre:Main_Page
 9. https://commonvoice.mozilla.org/en
 10. Se till exempel ​https://cis-india.org/news/oral-citations-project-on-wikimedia
 11. Panoramafrihet är ett undantag från upphovsrätt som tillåter oss att visa upp, illustrera och diskutera det offentliga rummet runtom oss. Läs mer om Wikimedia och panoramafrihet här: https://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsber%C3%A4ttelse_2017/Story:_K%C3%A4mpar_f%C3%B6r_panoramafrihet
 12. Se ​https://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2021/en
 13. APG-programmet är Wikimediarörelsens mekanism för att finansiera organisationers övergripande årsplan. APG är en förkortning för Annual Plan Grants.
 14. FDC står för Funds Dissemination Committee, den kommitté bestående av representanter för Wikimediarörelsen som beslutar om finansiering via APG-programmet.
 15. Länkade öppna data är en standard för att publicera strukturerad data under öppna licenser, på ett sätt som gör det möjligt att följa kopplingar mellan informationsobjekt över flera källor. Du kan läsa mer i Wikipediaartikeln om länkade data: https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nkade_data
 16. FOSS-verktyg är verktyg med fri programvara och öppen källkod: Free and Open Source Software
 17. API är ett slags protokoll för att program ska kunna kommunicera med varandra, till exempel när appar hämtar information eller funktioner från andra appar eller program.