Verksamhetsplan 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2021 | 2023 >>

Kontextuell påverkan

Här beskriver vi den kontext vi verkar i och större händelser i världen som vi bedömer kan få en påverkan på vårt arbete och våra prioriteringar.

Möjligheter och utmaningar i Sverige och Europa

Pandemins påverkan på verksamheten

Under 2022 förväntas covid-19-pandemin fortsatt ha effekt på de initiativ som anordnas av Wikimedia Sverige, men i mer begränsad skala än under 2020 och 2021. En framgångsrik vaccinationskampanj, i kombination med att en stor del av befolkningen också har genomgått infektionen, gör att vår bedömning är att antalet restriktioner på föreningens verksamhet kommer att minska under 2022. Detta kommer att göra det möjligt för fler fysiska evenemang av olika storlekar att organiseras och för personalen att återgå till kontorsarbete som bedöms lämpligt av ledningen.

Vi har den 1 april flyttat till ett nytt kontor i Stockholm, på Norrsken House coworking space, där delar av personalen har börjat arbeta. Flera i personalstyrkan kommer dock att fortsätta jobba på distans då deras hemförhållanden har ändrats under pandemin. Minskade restriktioner kommer också att möjliggöra insamlingskampanjer där personer informeras direkt av vår personal, så kallad Face2Face-insamling (F2F).

Vi förväntar oss också att resor till evenemang inom Europa kommer att vara möjliga. Arrangörer kommer att behöva lite tid för att utveckla programmen för fysiska evenemang, men under andra halvåret förväntar vi oss att personal och volontärer ska resa igen. Vi förväntar oss dock inget betydande antal resor till länder utanför Europa. Möjligheterna och begränsningarna för evenemangen och det internationella utbytet kommer att ha en direkt effekt på både vår budget, våra ambitioner och hur vi utformar projekten för året.

Nya varianter av viruset kan dock komma att leda till ytterligare begränsningar och utmaningar och vi behöver ha en kontinuerlig planering för detta.

Snabbare hastighet av den digitala omställningen i samhället

Digital transformation är en ostoppbar flodvåg och pandemin har ökat hastigheten ytterligare. Hastigheten på digitalisering av olika verksamheter har ökat väldigt mycket under pandemin och undersökningar uppskattar att den implementering av digitala lösningar som skedde enbart under 2020 motsvarande upp till sju års förändring.[1] Eftersom vi investerar avsevärt för att utveckla föreningen till en nationell rörelse med stark lokal närvaro kommer denna förändring att ge betydande fart. Som en i grunden digital rörelse är Wikimediarörelsen bättre lämpad än de flesta att dra nytta av detta, för att göra det lättare för fler att engagera sig i verksamheten och erbjuda spännande och tillfredsställande volontärmöjligheter.

Partnerorganisationer som tidigare insisterade på fysiska möten och som inte hade stark kunskap om, eller något djupt tänkande kring, digital teknik har snabbt förändrats. Skolor diskuterar nu onlineutbildning och lämpliga verktyg för detta, kulturarvsinstitutioner diskuterar hur de kan engagera människor i sitt material genom digitala plattformar, statliga myndigheter arbetar hårt med att interagera och engagera sig med allmänheten genom digitala medel. Många personalgrupper som tidigare var ovana användare av digitala lösningar använder nu lösningarna frekvent. Grupper som tidigare varit underrepresenterade på nätet, till exempel äldre, har ökat sitt digitala deltagande enormt. Allt detta skapar många möjligheter till samtal, diskussioner och eventuellt en långvarig beteendeförändring – om vi lyckas agera snabbt och beslutsamt. Wikimedia Sverige har också utvecklats under pandemin och vi kan dra nytta av det nu.

Sverige har legat i framkant i många internationella jämförelser kring digitalisering av samhället och satsningarna på digital humaniora.[2] För att innehåll ska läggas till på Wikimedias plattformar måste det digitaliseras och i Sverige ökar mängden tillgängligt innehåll långt snabbare än föreningen kan bearbeta det. Det gör att vi kan prioritera hårt för att fokusera på den viktigaste kunskapen som ska tillföras och även välja selektivt och fokusera på insatser där vårt arbete kan hel- eller delfinansieras.

Intressant är att vi tycker oss se en stark utveckling globalt mot att prioritera digitala aktiviteter för att nå ut till allmänheten. Föreningen har börjat arbeta allt mer med olika mellanstatliga organisationer (IGO) samt internationella icke-statliga organisationer (INGO). De har allt mer aktivt börjat arbeta med att digitalisera sitt material och försöka finna nya sätt att nå ut. Styrdokument, metoder och prioriteringar håller dock ännu på att utvecklas och de söker aktivt efter partnerskap för att konkretisera sin digitala närvaro.

Även små organisationer som tidigare haft en begränsad digital närvaro har under de år då pandemin förhindrat fysiska besök tagit de första stapplande stegen mot att arbeta digitalt. Vi ser därför att spännande möjligheter har öppnats och vill undersöka hur vi kan arbeta tillsammans.

Upphovsrätt, öppna lärresurser och öppen forskning på den politiska dagordningen

I flera år har föreningen arbetat med att påverka den nya upphovsrättslagstiftningen. Det så kallade Upphovsrättsdirektivet kommer, efter förseningar, att implementeras i svensk lagstiftning under 2022. Den nya lagstiftningen förväntas skapa både nya möjligheter och begränsningar i uppfyllandet av föreningens vision. Under året kommer det också att pågå större diskussioner om öppna lärresurser samt om öppen forskning i olika forum. Att föra fram Wikimediaplattformarnas och de standardiserade Creative Commons-licensernas roll i detta kan komma att skapa många möjligheter framöver. Vi har sett en ökad vilja från olika organisationer att koordinera arbetet med att lyfta fram perspektiv till de tjänstemän och folkvalda som arbetar med detta.

Det pågår även ett aktivt arbete i den europeiska delen av Wikimediarörelsen om en mer omfattande och aktiv koordinering. En regional hub, Wikimedia Europe, planeras att etableras i Bryssel under 2022. Ett par större externa bidrag har säkrats och diskussionerna mellan Wikimediaföreningarna pågår för fullt. Genom arbetet med den tematiska hubben ökar föreningens aktiviteter och synlighet internationellt, och en ökad omvärldsbevakning blir då allt viktigare. Wikimedia Sveriges styrelse har beslutat att föreningen aktivt ska bidra till att etablera Wikimedia Europe.

Krig i Ukraina och förföljda Wikimedianer

Det pågående kriget i Ukraina förväntas påverka föreningens verksamhet på ett flertal olika sätt. Wikimedia Sverige har under flera år haft ett gott samarbete med den lokala Wikimediaföreningen i Ukraina, Wikimedia Ukraina, och har bland annat samarbetat kring de internationella initiativen WikiGap och Wiki Loves Earth. Wikimedia Ukraina förväntas få svårt att genomföra en del av sina aktiviteter och Wikimedia Sverige har erbjudit dem praktiskt stöd för att organisera Wiki Loves Earth under året. Föreningen planerar även andra aktiviteter kopplade till den pågående konflikten.

Samtidigt ser vi allt mer aktiva inskränkningar av yttrandefriheten och civilsamhället i Ryssland och i Belarus. En wikipediavolontär i Belarus har redan frihetsberövats på grund av sitt arbete på plattformen,[3] och fler personer kan komma att drabbas. Det finns också en risk att Wikipedia helt kan komma att blockeras i Ryssland. Wikimedia Sverige behöver planera för dessa risker.

Val i Sverige

Den 11 september är det val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Sverige. I samband med val ökar mängden försök att påverka material om de politiska partierna, företrädare för partierna eller viktiga valfrågor på Wikipedia och de andra Wikimediaplattformarna. Vid val både i Frankrike[4] och Tyskland har det avslöjats koordinerade kampanjer för att påverka Wikipediaartiklar, och risken är att detta kan ske även i Sverige.

I samband med valet blir även material kopplat till folkvalda aktuellt och kan komma att inkluderas i olika samarbeten och aktiviteter. Det skulle exempelvis kunna handla om att förbättra artiklar, fotografera kandidater och nyvalda, skapa Wikidataobjekt utifrån vallistor eller utbilda partier i hur de kan använda våra plattformar utan att hamna i intressekonflikt.

Tekniska trender

Stora landvinningar för artificiell intelligens

Wikimediarörelsens arbete runt artificiell intelligens har historiskt varit relativt begränsat. Utvecklingen av system för talsynteser samt röst- och bildigenkänning går dock väldigt fort och kan komplettera och underlätta det arbete som sker med hjälp av crowdsourcing. T.ex. för att berika metadata för de bildsamlingar vi laddar upp från innehållspartner eller för att ta fram bättre röster för Wikispeech. Föreningen har utvecklat sitt kontaktnät inom akademin och näringslivet de senaste åren, och undersöker deltagande i flera olika initiativ.

Global tillgång till internet via satellit

Det pågår flera initiativ för att inom de närmsta åren börja erbjuda internet i stora delar av världen via satellit. Exempelvis har det amerikanska företaget SpaceX lanserat sitt satellitsystem Starlink i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Oceanien.[5] Täckningen globalt och servicens hastighet kommer att öka successivt de närmaste åren.

När de delar av världens befolkning som tidigare haft begränsad eller icke-existerande tillgång till Internet nu på kort tid får den möjligheten, genom satellitinternet, kan intressanta möjligheter för exempelvis den tematiska hubbens arbete skapas. Vårt arbete med att samla in kunskap från innehållsägare över hela världen förenklas betydligt när dessa har bättre internetuppkoppling. Fler institutioner kan bidra med innehåll när uppkopplingen är stabil och även tydligare kan se hur värdefullt digitalisering är då en större del av världens befolkning kan nyttja materialet.

Även andra delar av vår verksamhet kan påverkas positivt av utvecklingen. Vi skulle till exempel få bättre möjligheter att samla in taldata vilket skulle göra det möjligt för oss att utveckla Wikispeech snabbare. Föreningen kommer att behöva diskutera, planera och utveckla strategier runt detta.

Implementering av de strategiska rekommendationerna i Wikimediarörelsen

Arbetet med Wikimedia 2030-strategin​ har inspirerat föreningen till att initiera djärva initiativ med ett tydligt internationellt fokus. Implementeringen av de strategiska rekommendationerna kommer att påverka föreningens aktiviteter på ett flertal sätt. Ett stort och viktigt område är decentralisering och där hoppas Wikimedia Sverige kunna ha en ledande roll och arbeta på att utveckla konceptet med så kallade tematiska hubbar.

Tematiska hubbar är en ny typ av organisationsstruktur inom Wikimediarörelsen som syftar till att inom ett visst tematiskt ämnesområde bidra till att uppfylla de strategiska rekommendationerna. Vi arbetar aktivt med att experimentera med olika initiativ kopplat till en framtida tematisk hubb för innehållspartnerskap[6]. Förhoppningen är att vi ska kunna erbjuda en viktig och välfungerande service runt innehållspartnerskap till den globala Wikimediarörelsen.

Processen för att formellt utses till en tematisk hubb, detaljer om vad den rollen kommer att innebära, samt etablering av processer för finansieringen av hubbar, är kraftigt försenad. Vår bedömning, i april 2022, är att processerna troligtvis inte kommer att vara på plats förrän under 2023. Det innebär att föreningens initiativ behöver planeras på ett sådant sätt att arbetet kan fortsätta under hela 2022, samt att de utformas på ett sådant sätt att aktiviteterna kan pausas eller avslutas utifall att erkännande och finansiering dröjer längre än förväntat eller blir av begränsad natur.

Vi räknar med att vi då kommer att behöva ta fram en ansökan för att bli en tematisk hubb och att en viktig del av detta är att visa att det i Wikimediarörelsen finns både ett behov av och ett aktivt stöd för initiativet. Det är därför viktigt att försöka avgöra vad de faktiska kostnaderna för olika initiativ skulle vara och hur dessa skulle kunna finansieras, vilka andra aktörer i Wikimediarörelsen som skulle vilja delta och hur rollerna inom rörelsen kan komma att överlappa och komplettera varandra.

Strategidiskussioner inom Wikimediarörelsen fortsätter därför att vara viktiga att delta i. Vi ser nu en tydligare väg framåt och ett starkare engagemang för förändring, även om det behövs mycket diskussion, experimenterande och investeringar för att förverkliga vissa av visionerna. Vi hyser gott hopp om att vi ska kunna hantera viktiga frågor som vi som rörelse har kämpat med i flera år. Då många av rörelsens beslutsfattare tycks tänka allt mer internationellt och planerar för samarbeten skapas många nya och intressanta möjligheter.

För att vår organisation ska bli mer attraktiv för partner och donatorer globalt arbetar vi med att belysa det viktiga arbete vi gör och koppla det till större trender. Det gör vi bland annat genom att förklara hur vårt arbete bidrar till uppfyllandet av Globala målen, vilka antogs av FN 2015, och för att prioritera mellan olika möjligheter. Den ökade kommunikation vi har haft runt detta har redan lett till att ett flertal internationella mellanstatliga organisationer vänt sig till oss för att diskutera möjliga partnerskap i framtiden. Särskilt vårt arbete med WikiGap-initiativet har skapat intresse.

Årets inriktningar

Under åren har Wikimedia Sverige utvecklat sin kompetens inom GLAM (akronym för Galleries, Libraries, Archives and Museums) och utbildning, kring tekniska projekt, mångfald, politiskt påverkansarbete och kring hur föreningen kan vara ett stöd för Wikimedias volontärer och det bredare fria kunskapssamhället. Allt detta arbete bidrar till att stärka förtroendet, användningen och synligheten för Wikimediaplattformarna. En stor del av vårt arbete har också internationellt fokus.

Föreningen planerar att behålla ett starkt fokus på alla dessa områden under 2022. Överlag fortsätter våra program och projekt och bygger vidare på arbetet från tidigare år. Inom varje programmatiskt område har vi dock också ett större initiativ som påverkar vad vi gör inom respektive projekt.

Översiktlig sammanställning av årets inriktningar
Tematiskt område Årets inriktning Aktiviteter
Tillgång Experiment med en tematisk hubb för innehållspartnerskap Experiment runt sex olika initiativ i hubben, stöd till tekniska volontärer, förberedelse inför ansökan till Global Council
Användning Fler kan bidra och nyttja Wikispeech Utveckla verktyg för taldatainsamling, tillägg av fler språk, tillägg av fler funktioner, insamlingsevenemang för taldata, undersökning om andra möjliga användningsområden
Gemenskap Ökat engagemang i hela landet Medlemsvärvning, lokala volontärgrupper, ökad synlighet och nytt utbildningsmaterial
Möjliggörande Insamlingsarbete i Sverige Genomarbetning av vår kommunikation, nya tekniska system, större experiment med en face2face-insamling

Experiment med en tematisk hubb för innehållspartnerskap

Den största satsningen under året är det fortsatta arbetet för Wikimedia Sverige att etablera en tematisk hubb för innehållspartnerskap genom sex olika experimentella initiativ. Genom experimenten kan vi etablera rutiner, visa på det verkliga värdet och få en realistisk uppskattning om kostnaderna samt knyta an andra organisationer och volontärer till arbetet.

Detta arbete har påbörjats för att bidra till att uppfylla de globala strategirekommendationerna för Wikimediarörelsen. Rekommendationerna togs fram mellan 2017 och 2020 och analyserade på djupet hur rörelsen skulle utvecklas till och med 2030. Ett av de viktigaste resultaten från processen var avsikten att utveckla olika hubbar över hela världen. Två typer av hubbar beskrevs: regionala hubbar som stödjer organisationer och volontärer inom ett visst geografiskt område (till exempel en europeisk hubb), samt tematiska hubbar som stödjer organisationer och volontärer inom ett visst expertisområde (till exempel en hubb för innehållspartnerskap).

Under framtagandet av 2030-rekommendationerna förespråkades idén om en hubb starkt av Wikimedia Sveriges representanter. Vi ser hubbar som en nyckel till att organisera Wikimediarörelsen, med tanke på att det är brådskande att hitta en struktur där makt fördelas jämnare över Wikimediarörelsen. Det krävs för att kunna ta itu med många identifierade frågor. Av den anledningen var vi också intresserade av att börja experimentera så tidigt som möjligt, för att kunna se hur idén om hubbar skulle kunna organiseras i Wikimediarörelsen. Förhoppningen är att experimenten ska hjälpa till att skynda på konceptutvecklingen av olika hubbar i Wikimediarörelsen.

Förhoppningen var att vi, som en välorganiserad medelstor Wikimediaförening, genom den här banbrytande satsningen skulle göra det billigare och enklare för andra föreningar att genomföra effektiva innehållspartnerskap. På detta sätt kan vi förbättra våra gemensamma insatser runt innehållspartnerskap.

Under arbetet med att bli en hubb har vi varit fullt medvetna om att det inte finns en tydlig definition av vad en hubb egentligen består av och att den exakta omfattningen sannolikt kommer att ändras. Vi har också varit medvetna om att vi till slut kanske inte blir formellt utsedda till att vara en hubb. Det är därför viktigt att organisera arbetet så att reella värden kan skapas även genom experimenten.

Vi vill visa vår avsikt och vi vill göra ett seriöst försök att utveckla organisationen för att göra det möjligt för föreningen att ta ett ökat ansvar för den internationella koordineringen och bidra med en service för Wikimediarörelsen. Vi tror att vi kan fylla ett hål som för tillfället finns kring teknologi och kapacitetsbyggande i vår internationella rörelse. Det förberedande arbetet vi gjorde under 2019–2021 har givit oss ett bra utgångsläge för en framgångsrik organisationsutveckling de kommande åren.

Arbete under 2022

Vi har fått ett betydande bidrag från Wikimedia Foundation för att arbeta med att utveckla hubben. Bidraget vi mottog i mitten på 2021 är på 400 000 USD (cirka 3 332 000 SEK) där cirka hälften av medlen är budgeterade att användas 2021 och den andra hälften fram till mitten av 2023. Arbetet kommer att fokusera på att inleda experiment inom sex stycken olika områden. Målet är att vi ska skapa engagemang och delaktighet i arbetet, utforska vad som faktiskt krävs för att genomföra sådana initiativ så att vi kan budgetera för dem på ett vettigt sätt samt testa olika sätt att lägga upp arbetet. De sex områdena är:

 1. Bättre förstå rörelsens behov och bygga ett kontaktnät. Vi genomför enklare intervjuer över videomöten med Wikimediaföreningar från hela världen för att bättre förstå deras möjligheter och utmaningar runt innehållspartnerskap och vilket stöd de helst skulle se. Genom dessa samtal bygger vi även upp ett globalt kontaktnät. De svar vi får påverkar hur vi utformar och prioriterar mellan de övriga aktiviteterna.
 2. Ge praktiskt stöd till andra Wikimediaorganisationer och volontärer med innehållspartnerskap. Vi lanserar en servicefunktion som vi kallar för en Helpdesk, där ansökningar kan göras för hjälp med personaltid för att genomföra framgångsrika innehållspartnerskap. Helpdesken kommer att stödjas av en internationell kommitté som hjälper oss att bestämma vad vi ska prioritera och ger guidning. De första förfrågningarna har kommit in.
 3. Utveckla material för att möjliggöra kapacitetsbyggande gällande innehållspartnerskap. Vi bygger en starkare rörelse genom att utveckla och sammanställa resurser som stödjer Wikimediagemenskaper, särskilt de som är nya och fortfarande utvecklas. Ett inledande fokus är på strukturerad data på Wikimedia Commons samt på Wikidata. Det inkluderar även att ta fram en prototyp för ett utbytesprogram mellan Wikimediaföreningar. Arbetstitel för detta är The Grand Tour of Wikimedia. Genom utbytet kommer personal och volontärer att besöka olika Wikimediaföreningar för att lära av deras arbete, dela sin kunskap och bygga starka band mellan organisationerna.
 4. Stödja utvecklingen av ett antal centrala tekniska verktyg. Genom bättre verktyg kan vi arbeta mer effektivt med innehållspartner. Hubben kommer stödja befintliga verktyg med tid för utvecklare, lösa långsiktiga problem och hjälpa till med underhåll. Vi har påbörjat arbetet med några lågt hängande frukter för att stresstesta organisationen och visa initiativets potential. Inledningsvis har vi fokuserat på att bidra till Pattypan, OpenRefine och ISA Tool. Vi kommer under året att arbeta för att ta fram strukturer som behövs för att säkerställa långsiktigt underhåll och utveckling av verktygen, vilket inkluderar både praktisk hjälp från personal samt möjliga finansieringslösningar. Vi kommer eventuellt även att börja titta på Wikibase-utveckling tillsammans med Wikimedia Deutschland.
 5. Utveckla innehållspartnerskap mellan FN-organ och Wikimediarörelsen som fokuserar på biologisk mångfald, genus och kriser. Vi stödjer globalt samarbete och innehållspartnerskap med internationella organisationer, som till exempel FN. Många av organisationerna har enorma mängder innehåll och kunskap med mycket högt värde. Vi väljer att fokusera på så kallade high impact topics för att skapa intresse och kopplar arbetet till uppfyllnaden av Globala målen. Vi kommer att nyttja den årliga WikiGap-kampanjen, som Wikimedia Sverige anordnar, som ett sätt att skapa intresse och öppna dörrar. En viktig del av arbetet kommer att vara att hitta formerna för hur så kallade Wikimedian in Residences kan organiseras till FN-organen, då flera av dem har efterfrågat detta. Vår avsikt är att arbetet med FN-organen ska ske i nära samarbete med Community Program- och Partnerships-teamet hos Wikimedia Foundation samt lokala volontärer och Wikimediaorganisationer.
 6. Genomföra strategiska datauppladdningar. Vi utvecklar samarbeten och sänker trösklar för att dela viktig data på Wikidata. Wikimediarörelsen bygger en global databas med öppet kulturarv och en databas om GLAM-institutioner över hela världen samt bidrar med Strukturerad data på Commons (SDC) för att göra fotografierna från fototävlingar och innehållspartnerskap enklare att hitta igen. Vi lägger ett stort fokus på att samarbeta med andra Wikimediaföreningar och organisatörerna av fototävlingar.

Vi kommer också att förbereda en ny ansökan för att formellt utses till att bli en hubb under andra halvan av 2022, men på grund av förseningar sker detta mest troligt först under 2023. Förutsättningarna för att bli en tematisk hubb är fortfarande oklara. Det är i dagsläget osäkert om långtidsfinansiering kommer att tillhandahållas och hur sådan finansiering kan säkras då processerna ännu saknas.

Fler kan bidra till och använda Wikispeech

Under 2022 kommer vi också att fortsätta arbetet med att göra Wikimedia till den ”essentiella infrastrukturen i ekosystemet för fri kunskap”, alltså arbete som organisationer i hela världen kan dra nytta av och bygga vidare på. Vårt bidrag till detta består till stor del av att vidareutveckla verktyg för taldatainsamling som är kopplade till Wikispeech-tillägget[7], eftersom detta kommer att skapa ett värdefullt dataset med talinspelningar och annoteringar som behövs för att ta fram free and open source software (FOSS)-lösningar kring text-till-tal och tal-till-text-lösningar.

Tillgänglighet är att krav för intranät och extranät (till exempel en institution som bestämmer sig för att använda en egen MediaWiki-installation) som används i Europa och Wikispeech kommer att hjälpa oss att erbjuda ett alternativ till kommersiella lösningar. Under andra halvan av 2022 förväntar vi oss att utvecklingen med Wikispeech – Talresursinsamlaren kommer att nå så pass långt att gemenskapen kan engageras och börja bidra med taldata. Det gör det möjligt för oss att förbättra Wikispeech-tillägget, men det kommer också att förbättra lexikografisk data på Wikidata[8] och lägga till information om uttal till Wikipediaartiklar[9]. Vi samordnar detta arbete med andra organisationers initiativ som har kompletterande mål och gemenskaper, som till exempel Lingua Libre och Mozillas Common Voice. Vi har i samarbete med Wikimedia Foundation även påbörjat diskussioner med Google om att släppa talresurser som kan bidra till Wikispeech. När verktygen är aktiverade kommer vi att genomföra evenemang där taldatainsamling sker samt ta fram en verktygslåda så att andra Wikimediaföreningar kan genomföra liknande evenemang.

Dessutom kan Wikispeech – Talresursinsamlaren lägga grunden för en särskild uppsättning verktyg, som är nödvändiga för att samla in och strukturera muntliga citat. Detta är något som Wikimediagemenskapen har diskuterat åtminstone sedan 2012[10], men ännu inte kommit framåt med. Wikimedia Sverige avser inte att leda arbetet med muntliga citat, men under 2022 hoppas vi kunna inleda diskussioner med andra Wikimediaföreningar och förhoppningsvis kunna bidra med en del av de tekniska lösningarna som behövs.

Ökat volontärengagemang och medlemmar i hela landet

Wikimedia Sverige strävar efter att bli en folkrörelse. En folkrörelse byggs av medlemmar och består i deras engagemang. Den byggs underifrån, och möjliggör engagemang oavsett vem man är. Wikimedia Sverige ska vara en folkrörelse både digitalt och fysiskt, med en gemenskap som skänker mening åt de inblandade. Det ska vara lätt att komma in, och kul att stanna kvar. Föreningen kommer att arbeta aktivt för att förbättra sin kommunikation och organisera olika engagemangsskapande aktiviteter för medlemmar samt med att rekrytera nya medlemmar. Detta arbete kommer att leda till en ökad synlighet i samhället och att föreningen blir mer välkänd bland allmänheten.

Wikimediarörelsen är inget utan volontärgemenskaperna. Att säkerställa fortsatt stöd till och från aktiva volontärer på Wikimediaplattformarna (onlinevolontärer) och i föreningen (offlinevolontärer) samt att engagera fler nya volontärer online och offline är därför en strategisk prioritering för föreningen, inte minst för en större mångfald. Vi kommer att utöka stödet till våra online- och offlinevolontärer, och arbeta för att volontärgemenskaperna ska växa. Arbetet med att volontärengagemang kommer att hjälpa oss att få extra förstärkning både när det gäller hubben och de projekt vi driver i Sverige.

För att framgångsrikt öka både antalet medlemmar och volontärer de kommande åren planerar vi en riktad satsning med start i mitten av 2022 till slutet av 2023. Vi har mottagit finansiering av Postkodstiftelsen och arbetar med att ta fram en uppdaterad version av vår projektplan.

En strategisk förändring är att de utbildningar som hålls av personalen kommer att inriktas på att stötta volontärer och medlemmar med utbildning så att de utvecklas och stärks i sina roller. Ett omfattande utbildningsmaterial håller på att förberedas och de första modulerna kommer att lanseras under året. Den här förändringen kommer på sikt att göra det möjligt för oss att skala upp arbetet betydligt, utan geografiska begränsningar.

Under 2022 planerar vi att öka våra insatser för att engagera offlinevolontärer, med fokus på att kraftigt öka föreningens utåtriktade verksamhet. Detta kommer att vara i linje med de nya riktlinjer runt volontärengagemang som vi håller på att utveckla. Volontärer kommer att ges möjlighet att organisera sig och leda och utveckla ett antal områden (med kontinuerligt och omfattande stöd från föreningens personal). Volontärer från den globala rörelsen kommer att ges tydligare ingångar för engagemang i de projekt som drivs av kansliet, bland annat i arbetet med flera internationella kampanjer (till exempel WikiGap-kampanjen) och med att stötta internationella evenemang som vi bidrar till, samt arbeta med oss vid evenemang och utbildningar med internationella partner som exempelvis FN-organ.

Onlinevolontärerna kommer att uppmuntras att aktivt engagera sig i det material vi tillgängliggör genom våra innehållspartnerskap. Vi kommer att ge dem stöd på ett flertal sätt, bland annat genom att ta hänsyn till de tekniska behov som finns. Andra exempel på stöd är bidrag och att hålla i utbildningsprogram där volontärer kan bygga på sina kunskaper. Vi kommer även att utveckla olika strategier, metoder och organisationella strukturer för att ge stöd till de volontärer som bidrar med mjukvaruutveckling. En dedikerad tjänst för detta har publicerats och en kandidat har identifierats.

Vi planerar att fortsätta stödja rörelsens mångfald genom aktiviteter som har syftet att öka deltagandet av underrepresenterade grupper. Vi kommer att arbeta med att undersöka och definiera dessa grupper bättre. Vi har planer på aktiviteter som ska engagera fler kvinnliga och ickebinära volontärer online och offline. Ett exempel är WikiGap-initiativet som vi koordinerar globalt. Vi ser stora möjligheter att nå ut bättre genom att engagera civilsamhällets organisationer och deras nätverk i vårt arbete, samt tillgängliggöra deras unika material på Wikimediaplattformarna. Vi vill även börja titta på vilka möjligheter som kan finnas för att engagera barn och ungdomar i fri kunskapsrörelsen.

Vi stödjer också mångfalden i rörelsen genom vårt fortsatta arbete med Wikispeech, som kan göra det lättare för volontärer med exempelvis synnedsättning eller neurologiska funktionsnedsättningar att bidra till Wikimediaplattformarna.

Ett omfattande arbete med att etablera en digitalt modulärt utbildningsprogram kommer att prioriteras under året. Omfattande resurser kommer att investeras  där flera projekt bidrar med arbetstid och kompetens. Modulerna kommer att kunna kombineras för att passa olika typer av volontärengagemang i föreningen (både offline och online) samt för utbildning av personalen och förtroendevalda.

Insamlingsarbete i Sverige

Arbetet när det gäller föreningens långsiktiga ekonomiska och organisatoriska hållbarhet fortsätter. I takt med att våra projekt blir större och riktas mer mot att bli en del av den digitala infrastrukturen, blir det allt viktigare att projekten är ekonomiskt hållbara på sikt. Infrastruktur får inte sluta fungera. Sverige är ett rikt land med betydande möjligheter att säkra finansiering för både nationellt och internationellt arbete. Nationellt insamlingsarbete prioriteras då Sverige är ett rikt land och att generera mer resurser här gör att vi kan bygga upp de resurser som finns tillgängliga för den globala gemenskapen. Ett sådant arbete kan också bidra till att minska riskerna med att nästan hela rörelsens finansiering kommer från det lilla insamlingsteamet på Wikimedia Foundation. Med det sagt är detta en förändring som kommer att ta tid att genomföra fullt ut, och stöd från Wikimedia Foundation är avgörande för att en sådan förändring ska kunna ske.

Föreningens finansieringsplan uppdateras två gånger per år. Vi har identifierat 10 huvudområden att arbeta inom för att föreningens ekonomiska situation ska fortsätta bli allt bättre. Arbete planeras att ske inom 6 av de områdena under de kommande 12 månaderna. Wikimedia Sverige har under flera år använt en del av finansieringen från Wikimedia Foundation för att söka efter projektbidrag och genomföra experimentella aktiviteter runt insamling.

Under 2022 avsätts ännu mer resurser för insamlingsarbete. Vi kommer bland annat att utöka källorna till långsiktiga bidrag, öka antalet volontärer och medlemmar samt genomföra face2face-insamling och informera om möjligheten att testamentera medel till föreningen samt undersöka hur insamling via våra webbplatser bäst kan genomföras. För att underlätta och förbättra hanteringen av givare och medlemmar kommer vi att införskaffa nya mjukvarulösningar. Detta arbete koordineras med andra Wikimediaföreningar för att minska kostnaderna och förenkla samarbeten och kunskapsöverföring.

Program

Wikimedia Sverige antog under 2021 en ny strategisk inriktning för perioden 2021-2024. I den nya strategin behölls våra fyra program:

PROGRAM Tillgång Användning Gemenskap Möjliggörande
BESKRIVNING Där mer material görs tillgängligt för Wikimediaplattformarna Där arbete sker för att få fler människor att använda materialet och få kunskap om det Där stöd ges till aktiva volontärer och volontärgruppen utökas och diversifieras Där organisationens verksamhet och förmågor bibehålls och fortsätter att utvecklas inom ett antal områden

Strategi

Wikimedia Sveriges fyraåriga strategi antogs på årsmötet den 24 april 2021. Arbetet i föreningen har sedan dess skiftat till att uppfylla den nya strategiska inriktningen. Programmen är uppdelade i 11 stycken strategiområden. Hur mycket fokus respektive strategiområde får kommer att variera mellan verksamhetsåren och styrs bland annat av hur de olika strategiområdena bidrar och bygger på varandra; vilka ekonomiska resurser som säkrats; vilken kompetens som finns på kansliet, i styrelsen och bland volontärer och medlemmar; vilka partnerskap som finns etablerade m.m. Planen är att successivt utöka arbetet till fler områden varje år.

Tillgång Användning
Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm. Föreningen ska ge volontärer och användare verktyg och möjligheter att bidra till och säkerställa kvalitativ information. Föreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar. Föreningen ska arbeta för att alla volontärer har jämlika möjligheter att bidra till Wikimediarörelsens plattformar.
Gemenskap Möjliggörande
Föreningen ska stötta existerande gemenskaper. Föreningen ska hjälpa till att skapa nya gemenskaper. Föreningens arbete ska vara operativt hållbart. Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart. Föreningen ska samarbeta med nya partner och aktörer. Föreningens arbete ska bygga på och bidra till lärande och omvärldsbevakning.

Mål

Mål som rapporteras inom Wikimediarörelsen

För att kunna jämföra olika Wikimediaföreningars arbete och lära från varandra rapporterar alla Wikimediaföreningar ett antal måltal till Wikimedia Foundation varje år. Dessa måltal kallas för Core Metrics och är nya för i år, även om de delvis bygger på tidigare använda mätetal.

Program Deltagare Bidragsgivare Organisatörer Innehållssidor Kommentarer
Tillgång 2 350 345 150 Wikipedia: 200

Wikimedia Commons: 495 000

Wikidata: 29 500

Via Stöd för innehållspartnerskap förväntar vi oss att en stor mängd SDC- och Wikidataredigeringar samt uppladdningar till Wikimedia Commons. Merparten av de resterande redigeringarna förväntas komma via GLAM 2022-projektet (Wikimedia Commons) och Wikidata för auktoritetskontroll (Wikidata).
Användning 100 5 15 Wikipedia: 0

Wikimedia Commons: 50

Wikidata: 0

Eftersom Wikispeech endast lanserades som en opt-in-gadget kommer uttalsredigeringar inte att räknas in i dessa mätvärden. Deltagarna kommer att delta i presentationer på Wikispeech och mot slutet av året planerar vi för ett mindre pilotevenemang kring talinspelningar som kommer att generera en del innehåll.
Gemenskap 2 150 550 100 Wikipedia: 14 800

Wikimedia Commons: 4 950

Wikidata: 500

Vi förväntar oss att covid-19 kommer att leda till en minskning av antalet evenemang som anordnas under 2022. Med vårt Wikipedia för Hela Sverige-projektet räknar vi med att se ett ökat antal deltagare och redaktörer.

Wiki Loves och WikiGap förväntas bidra till antalet förbättringar på innehållssidorna.

Möjliggörande 400 0 35 Wikipedia: 0

Wikimedia Commons: 0

Wikidata: 0

Detta program har inte som mål att producera innehåll. Deltagare och organisatörer engageras främst via Föreningsengagemang.
TOTAL FÖR ALLA PROGRAM 5 000 900 300 Wikipedia: 15 000

Wikimedia Commons: 500 000

Wikidata: 30 000

Verksamhetsmål

Föreningens strategi för 2021–2025 fastslår fyra programmatiska områden. Dessa är uppdelade i 11 strategiområden som har 45 stycken “Detta uppnår vi genom att”-satser. Baserat på detta kommer styrelsen att anta ett antal verksamhetsmål. Det är viktigt att målen uppfyller flera kriterier. De ska:

 • Tydligt guida arbetet för alla inblandade;
 • Vara ambitiösa, men inte omöjliga att uppnå.
 • Vara förståeliga för förtroendevalda, personal, medlemmar och volontärer;
 • De ska vara möjliga att rapportera gentemot och jämförbara över tid.

Arbetet med att utveckla verksamhetsmålen har innefattat idégenerering på medlemsmöten samt ett stort antal diskussioner. Ytterligare diskussioner och förankringsarbete krävs dock och slutliga formuleringar behöver fastslås. Arbetet med målen har dock kraftigt fördröjts på grund av föräldraledighet, vård av barn och sjukdom. Processen med att fastslå verksamhetsmålen kommer att fortsätta till mitten av 2022.

Projekt

Vi avser att fortsätta arbeta med många av samma projekt under 2022 som vi har gjort under 2021. Vi kommer att fortsätta det arbete vi påbörjat med att anpassa projekten till internationellt inriktade insatser för att bli en drivande kraft i Wikimediarörelsen och en tematisk hubb för innehållspartnerskap. Baserat på den nya strategin omprioriterar vi aktiviteter i de olika projekten.

Det totala antalet projekt behålls oförändrat mellan 2021 och 2022. Sex stycken projekt avslutades dock under 2021 och sex stycken nya förväntas initieras under 2022.

Alla projekt föreningen driver har en projektsida på föreningswikin. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla projektbeskrivning, tidplan och sätt att engagera sig för de olika projekten. Alla åren projekt återfinns i följande kategori.

Projekt under programmet Tillgång

I programmet Tillgång fortsätter alla de projekt som finansieras av Wikimedia Foundation. Det vill säga GLAM 2022 (som delvis finansieras genom konsultarbete), Stöd för innehållspartnerskap 2021 samt Wikipedia i utbildning 2022.

Även flera av de externfinansierade projekten förväntas få förlängning eller spänner över de två åren. Detta inkluderar Kalmar läns museum 2022, Wikidata för auktoritetskontroll 2021 och det nya Wikidata för auktoritetskontroll 2022, Samsyn 2022 och Internationell upphovsrätt 2021 och det nya Internationell upphovsrätt 2022.

De två projekten Föreläsningar 2022 och Påverkansarbete 2022 förväntas finansieras genom donationer eller konsultarbete.

Projektet Kunskap i krissituationer 2022 sorteras i år in under programmet Tillgång istället för som tidigare under programmet Användning. Detta då projektet ändrar inriktning och fokuserar på att få in nytt material.

Projekt under programmet Användning

I programmet Användning fortsätter de fyra projekt som finansieras av Wikimedia Foundation. Det vill säga Synlighet 2022, Buggrapportering och översättning 2022, Förtroende 2022 och Wikispeech – Underhåll och support 2022.

Projektet Wikispeech för AI 2020 fortsätter under året och ett fortsättningsprojekt för att vidareutveckla talresursinsamlaren håller på att utvecklas. Wikispeech – Taldatainsamlaren 2022 är ännu ofinansierat och vi söker aktivt efter finansieringsmöjligheter.

Projekt under programmet Gemenskap

I programmet Gemenskap fortsätter de fyra projekt som finansieras av Wikimedia Foundation. Det vill säga Stöd till gemenskapen 2022, Utvecklingsstöd 2022, Wiki Loves 2022 och En gemenskap för alla 2022.

Projektet Sänkta trösklar för WikiGap 2021 är externfinansierat och startade formellt under 2021, men nästan all verksamhet sker under 2022.

Vi hoppas även att senare under året kunna färdigställa den ansökan om projektmedel som vi arbetat på tillsammans med Wikimedia Ukraina, detta för att kunna genomföra projektet Partnerskap för WikiGap 2022.

Det stora projektet Wikipedia för hela Sverige 2022 har fått finansiering och förväntas starta i mitten av året efter att de slutliga revideringarna av projektplanen godkänts av finansiären.

Projekt under programmet Möjliggörande

I programmet Möjliggörande fortsätter de fyra projekt som finansieras av Wikimedia Foundation. Det vill säga Organisationsutveckling 2022, Föreningsengagemang 2022, FOSS för föreningen 2022 och Erfarenhetsutbyte 2022.

Baserat på den nya strategin kommer vi även att utveckla ett nytt projekt kallat Experimentella partnerskap 2022, vilket finansieras med egna medel.

Projektet Stöd till den Europeiska hubben 2022 kommer att stärka vårt arbete med politisk påverkan och kommer att bekostas med medel som samlats in i Sverige.

Noter

 1. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
 2. Se exempelvis den här jämförelsen av EU:s medlemsländer: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/8060
 3. https://www.theverge.com/2022/3/11/22973293/wikipedia-editor-russia-belarus-ukraine
 4. https://www.wikimedia.fr/tentative-de-manipulation-de-wikipedia-par-lequipe-deric-zemmour/
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink#Availability_by_country
 6. Med innehållspartnerskap åsyftas samarbeten mellan Wikimediarörelsen och en organisation som har material som är relevant att dela på Wikimediaplattformarna. Genom partnerskapet bidrar vi till att viktigt innehåll görs tillgängligt för fler.
 7. Wikispeech är en talsyntes för Wikipediaartiklar som vi har utvecklat.
 8. Se till exempel​ https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Lexicographical_data
 9. Till exempel genom ljudverktyget: https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Audio
 10. Se till exempel ​https://cis-india.org/news/oral-citations-project-on-wikimedia