Verksamhetsplan 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2022 | 2024 >>

Sammanfattning av verksamheten för året

En stor förändring i verksamheten i år är att olika mindre projekt slås samman för att öka synergieffekterna och innovationen. Detta är en del av omstruktureringen av föreningens verksamhet gentemot den nya strategin. Inom ramen för detta kommer ett flertal experimenterande insatser att ske och grunden läggs för större initiativ och/eller ansökningar för externa projektmedel.

De största resurserna som läggs under 2023 fokuserar på att säkerställa att flera av de stora initiativ som det har arbetats med under ett flertal år ska fortsätta utvecklas för att etableras på mer permanent basis. Det rör sig framförallt om att etablera föreningen som en Tematisk hubb för innehållspartnerskap och att lansera både talsyntes och talresursinsamlaren för Wikispeech. Andra stora insatser handlar om att öka vår närvaro i hela landet och organisera lokala volontärer, lanseringen av en digital utbildningsresurs och en kampanj med värvare. Föreningen påbörjade planeringen för dessa initiativ redan under 2020.

Fleråriga kampanjer såsom WikiGap, Wiki Loves m.m. kommer att behöva hitta nya former under året och detta arbete kommer att knytas samman med det långsiktiga arbetet vi kraftigt utökar för att engagera flera volontärer och medlemmar i Sverige.

Inledning

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att alla människor ska ha fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.

Bland annat bidrar vi med att hjälpa lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material och stödjer de frivilliga som gör Wikipedia bättre att kunna göra det enklare och med högre kvalitet. Att fler personer med olika bakgrund ska kunna delta och ta del av kunskapen är centralt för oss och vi jobbar aktivt med mångfald på olika sätt.

Vi arbetar framför allt tillsammans med andra, till exempel myndigheter, museer, andra föreningar och volontärer. Vår organisation förändrar samhället och att experimentera är centralt för oss då det inte finns en färdig mall.

Föreningen är en lokal, juridiskt obunden stödförening till Wikimedia Foundation, som driver några av världens största fria kunskapskällor, inklusive Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons. Målet med vårt arbete är att verka för att sprida upphovsrättsligt fri kunskap till så många människor som möjligt. Våra medlemmar styr vårt arbete.

Föreningen bidrar även till utvecklingen av mjukvaran bakom Wikipedia. Bland annat har vi utvecklat en talsyntes för Wikipedia så att du ska kunna lyssna på artiklarna. Vi bygger även olika verktyg och gör förbättringar för att volontärer och partnerorganisationer ska kunna bidra enklare.

Allt vårt arbete syftar till att uppnå vår vision: “Fri kunskap för en bättre värld. Att hjälpa människor och organisationer att skapa och bevara fri kunskap, och att göra den enkelt tillgänglig för alla.”

Verksamhetsplanen 2023 utgår från dessa prioriteringar och begränsningar. Dessutom beskrivs vad som krävs i form av stödjande resurser, system och arbetssätt för att nå dessa höga ambitioner. Nedan presenteras de mål, delmål och taktiska prioriteringar som kommer att styra arbetet under 2023. Verksamhetsplanen antogs av Wikimedia Sveriges styrelse i april 2023 och gäller för 2023.

Årets huvudinriktningar

Översiktlig sammanställning av årets huvudinriktningar
Strategiområde Årets huvudinriktningar Aktiviteter
Tillgång Experiment med den Tematiska hubben för innehållspartnerskap Olika experiment fortsätter runt fem olika initiativ i hubben under första delarna av året. Riktade experiment fortsätter under andra halvan av året och olika externa ansökningar som kompletterar arbetet utvecklas. Förberedelse med en framtida ansökan till Global Council om formellt erkännande som Tematisk hubb fortsätter
Användning Fler kan bidra till och nyttja Wikispeech Utveckla verktyg för taldatainsamling, tillägg av fler språk, tillägg av fler funktioner, insamlingsevenemang för taldata, undersökning om andra möjliga användningsområden, samt lanseringsevenemang för ökad kännedom om verktygen. Ett flertal samarbeten utvecklas och material tas fram för utbildning, träning och kommunikation
Gemenskap Ökat engagemang i hela landet Medlemsvärvning, lokala volontärgrupper, experiment för att nå underrepresenterade grupper, ökad synlighet och nytt utbildningsmaterial
Möjliggörande Insamlingsarbete och medlemsvärvning Genomarbetning av vår kommunikation, nya tekniska system, banners på föreningens webbplatser, större experiment med Face-to-Face-kampanj

Fortsatt utveckling av den Tematiska hubben för innehållspartnerskap (Content Partnerships Hub)

Arbetet för Wikimedia Sverige att etablera en Tematisk hubb för innehållspartnerskap fortsätter under året. Genom experiment kan vi etablera rutiner, visa på det verkliga värdet och få en realistisk uppskattning om kostnaderna samt knyta an andra organisationer och volontärer till arbetet.

Detta arbete har påbörjats för att bidra till att uppfylla de globala strategirekommendationerna för Wikimediarörelsen. Rekommendationerna togs fram mellan 2017 och 2020 och analyserade på djupet hur rörelsen skulle utvecklas till och med 2030. Ett av de viktigaste resultaten från processen var avsikten att utveckla olika hubbar över hela världen. Två typer av hubbar beskrevs: Regionala hubbar som stödjer organisationer och volontärer inom ett visst geografiskt område (till exempel en europeisk hubb), samt Tematiska hubbar som stödjer organisationer och volontärer inom ett visst expertisområde (till exempel en hubb för innehållspartnerskap).

Under framtagandet av 2030-rekommendationerna förespråkades idén om en hubb starkt av Wikimedia Sveriges representanter. Vi ser hubbar som en nyckel till att organisera Wikimediarörelsen, då de krävs för att kunna ta itu med många av de identifierade frågorna. Det är brådskande att hitta en struktur där ansvaret för att koordinera och guida arbete fördelas jämnare över Wikimediarörelsen. Wikimedia Sverige påbörjade arbetet med att etablera den nya organisationsstrukturen Tematiska hubbar direkt, och väntar nu delvis på att övriga rörelsen ska komma ifatt. Tematiska hubbar är tänkta att tillsammans med Regionala hubbar ta över en hel del av det koordinerande och strategiska arbetet från Wikimedia Foundation och tillsammans axla utmaningar från olika perspektiv. Besluten decentraliseras och flyttas närmare de olika gemenskaperna av volontärer och professionella inom rörelsen.

Wikimedia Sverige har arbetat för att utveckla en Tematisk hubb för innehållspartnerskap (Content Partnerships Hub) som kan stå för den infrastruktur som behövs för samarbeten med organisationer som har värdefullt material för utbildningssyfte som de vill dela med allmänheten genom Wikimediaplattformarna. Detta innefattar exempelvis museer, arkiv, bibliotek, akademin, myndigheter och FN-organ.

Förhoppningen är att vi, som en välorganiserad medelstor Wikimediaförening, genom den här banbrytande satsningen ska göra det billigare och enklare för andra föreningar att genomföra effektiva innehållspartnerskap. På detta sätt kan vi förbättra våra gemensamma insatser runt innehållspartnerskap. Arbetet inom hubben fokuserar uteslutande på aktiviteter internationellt som ska bidra till Wikimediarörelsen globalt, snarare än i Sverige. De prioriteringar som görs har detta som fokus och när det i vissa fall även gagnar arbetet i Sverige är det en positiv sidoeffekt och inte målet.

Under arbetet med att bli en hubb har vi varit fullt medvetna om att det inte finns en tydlig definition av vad en hubb egentligen består av och att den exakta omfattningen sannolikt kommer att ändras. Vi har också varit medvetna om att vi till slut kanske inte blir formellt utsedda till att vara en hubb. Det är därför viktigt att organisera arbetet så att reella värden kan skapas även genom experimenten.

Vi vill visa vår avsikt och vi vill göra ett seriöst försök att utveckla organisationen för att göra det möjligt för föreningen att ta ett ökat ansvar för den internationella koordineringen och bidra med en service för Wikimediarörelsen. Vi tror att vi kan fylla ett hål som för tillfället finns kring teknologi och kapacitetsbyggande i vår internationella rörelse. Det förberedande arbetet vi gjorde under 2019–2022 har givit oss ett bra utgångsläge för en framgångsrik organisationsutveckling de kommande åren.

Fokus under 2023

Arbetet under första halvan av året är en direkt fortsättning på arbetet under 2022. De medel vi har från det projektbidrag som säkrades under 2021 kommer att användas för att avrunda olika insatser och förbereda för externa ansökningar. Vi kommer under året att söka projektmedel från Wikimedia Foundation för att fortsätta arbetet med experimenterande kopplat till den Tematiska hubben. Dessa medel kommer att vara mycket mer begränsade än vad vi tidigare räknat med vilket kommer att påverka flera delar av verksamheten.

Vi kommer att behöva fokusera och begränsa arbetet då Wikimedia Foundation beslutat att endast bekosta mindre experiment. För att komplettera denna begränsning kommer resurser att sökas från externa finansiärer där delar av de nedanstående områdena inkluderas. Delar av arbetet kommer även att kunna inkluderas i vårt verksamhetsbidrag, vilket skiljer sig från den information vi fick 2021. Detta kommer att påverka inriktningen och omfattningen av de projekt som finansieras från verksamhetsstödet från Wikimedia Foundation. Exakt hur detta kommer att se ut är inte färdigställt till årsmötet. Detta då vi fick informationen om detta från Wikimedia Foundation först i mitten av april 2023.

Målet med det internationellt orienterade arbete vi vill utföra är fokuserat på att skapa engagemang och delaktighet i arbetet, utforska vad som faktiskt krävs för att genomföra sådana initiativ så att vi kan budgetera för dem på ett vettigt sätt samt testa olika sätt att lägga upp arbetet. De fem områdena vi helt eller delvis fortsätter arbeta inom är:

 1. Ge praktiskt stöd till andra Wikimediaorganisationer och volontärer med innehållspartnerskap. Vi har lanserat en servicefunktion som vi kallar för en Helpdesk, där ansökningar kan göras för hjälp med personaltid för att genomföra framgångsrika innehållspartnerskap. Helpdesken stöds av en internationell kommitté som ger guidning och hjälper oss att bestämma vad vi ska prioritera.
 2. Utveckla material för att möjliggöra kapacitetsbyggande gällande innehållspartnerskap. Vi bygger en starkare rörelse genom att utveckla och sammanställa resurser som stödjer Wikimediagemenskaper, särskilt de som är nya och fortfarande utvecklas. En digital lärplattform utvecklas och likaså möjligheten att strukturerat sammanställa existerande material.
 3. Stödja utvecklingen av ett antal centrala tekniska verktyg. Genom bättre verktyg kan vi arbeta mer effektivt med innehållspartner. Detta innefattar att stödja befintliga verktyg med tid för utvecklare, lösa långsiktiga problem och hjälpa till med underhåll.
 4. Utveckla innehållspartnerskap med FN-organ och andra mellanstatliga organisationer. Vi stödjer globalt samarbete och innehållspartnerskap med internationella organisationer, som till exempel FN. Många av organisationerna har enorma mängder innehåll och kunskap med mycket högt värde. Vi väljer att fokusera på så kallade high impact topics för att skapa intresse och kopplar arbetet till uppfyllnaden av Globala målen: biologisk mångfald, kön och kriser. En viktig del av arbetet kommer att vara att hitta formerna för hur så kallade Wikimedian in Residences kan organiseras vid FN-organen.
 5. Genomföra strategiska datauppladdningar. Vi utvecklar samarbeten och sänker trösklar för att dela data som gör det enklare och bättre att skapa eller underhålla innehållspartnerskap. Av särskilt strategiskt värde är data som möjliggör för rörelsen att globalt upptäcka kulturarv och GLAM-institutioner som de kan arbeta med samt insatser som visar hur bildmaterial kan göras mer sökbart genom strukturerad data.

Vi kommer också att fortsätta det förberedande arbetet för att skapa stöd och bibehålla det engagemang som behövs för att vi ska kunna etablera en hubb i framtiden. Förutsättningarna för att bli en tematisk hubb är fortfarande oklara. Det är i dagsläget osäkert om långtidsfinansiering kommer att tillhandahållas och hur sådan finansiering kan säkras då processerna ännu saknas.

Fler kan bidra till och använda Wikispeech

Det arbete som ursprungligen planerades för Wikispeech under 2022 sköts framåt då inga externa medel säkrades under året. Under 2023 kommer vi att fortsätta arbetet med att göra Wikimedia till den ”essentiella infrastrukturen i ekosystemet för fri kunskap”, alltså att tillhandahålla verktyg, tjänster och material som organisationer i hela världen kan dra nytta av och bygga vidare på. Vårt bidrag till detta består till stor del av att vidareutveckla verktyg för taldatainsamling som är kopplade till Wikispeech-tillägget[1], eftersom detta kommer att skapa ett värdefullt dataset med talinspelningar och annoteringar som behövs för att ta fram free and open source software (FOSS)-lösningar kring text-till-tal och tal-till-text-lösningar.

Myndigheterna i Europa måste enligt lag säkerställa tillgänglighet på de intranät och extranät de använder, och Wikispeech kommer att hjälpa oss att erbjuda ett alternativ till kommersiella lösningar (till exempel en institution som bestämmer sig för att använda en egen MediaWiki-installation).

Dessutom kan Wikispeech – Talresursinsamlaren lägga grunden för en särskild uppsättning verktyg, som är nödvändiga för att samla in och strukturera muntliga citat. Detta är något som Wikimediagemenskapen har diskuterat åtminstone sedan 2012[2], men ännu inte kommit framåt med. Wikimedia Sverige avser inte att leda arbetet med muntliga citat, men under 2023 hoppas vi kunna inleda diskussioner med andra Wikimediaföreningar och förhoppningsvis kunna bidra med en del av de tekniska lösningarna som behövs.

Genom att arbeta med Lexeme som en grund för lexikala resurser kan initiativet även komma att knytas mot Wikimedia Foundations nya plattform Abstract Wikipedia.

Fokus under 2023

Under 2023 planerar vi att fortsätta utveckla talsyntesen så att den fungerar på fler delar av Wikipedia än brödtexten, att den kan aktiveras på fler språk och blir både mer användarvänlig och resurseffektiv. Utvecklingen med Wikispeech – Talresursinsamlaren kommer att fortsätta för att gemenskapen ska kunna engageras och börja bidra med taldata under 2024. Det gör det möjligt för oss att förbättra Wikispeech-tillägget, men det kommer också att förbättra lexikografisk data på Wikidata[3] och lägga till information om uttal till Wikipediaartiklar[4].

Vi kommer under året att samordna med ett flertal organisationers initiativ, vilka har kompletterande mål och gemenskaper. Detta inkluderar till exempel Lingua Libre, Mozillas Common Voice, Språkbanken Tal som arbetar med att samla in språkdata i Sverige huvudsakligen för forskning och Europeiska kommissionen som är intresserade av språkdata för sina interna översättnings- och tolkprojekt. Vi har i samarbete med Wikimedia Foundation även påbörjat diskussioner med Google om att släppa talresurser som kan bidra till Wikispeech. Därtill kommer samarbeten med exempelvis olika intresseorganisationer för personer med funktionsvariationer och kulturföreningar att etableras. Vi kommer att diskutera möjligheter och prioriteringar gällande utvecklingen med Wikimedia Foundations produktteam, som har uttryckt intresse för att anta en stödjande roll runt mjukvaruutveckling.

När verktygen är aktiverade kommer vi att genomföra evenemang där taldatainsamling sker samt ta fram en verktygslåda så att andra Wikimediaföreningar kan genomföra liknande evenemang. Under 2023 kommer fokus vara att förbereda inför detta genom att utveckla vårt nätverk och ta fram dokumentation och utbildningsmaterial.

Observera att huvuddelen av detta initiativ bygger på finansiering från en projektansökan som ännu inte är bekräftad. Fokuset för året kan komma att ändras baserat på kraven från finansiären.

På väg mot att etablera en folkrörelse

Wikimedia Sverige strävar efter att bli en folkrörelse. En folkrörelse byggs av medlemmar och består i deras engagemang. Den byggs underifrån, och möjliggör engagemang oavsett vem man är. Wikimedia Sverige ska vara en folkrörelse både digitalt och fysiskt, med en gemenskap som skänker mening åt de inblandade. Det ska vara lätt att komma in, och kul att stanna kvar. Föreningen kommer att arbeta aktivt för att förbättra sin kommunikation och organisera olika engagemangsskapande aktiviteter för medlemmar samt med att rekrytera nya medlemmar. Detta arbete kommer att leda till en ökad synlighet i samhället och att föreningen blir mer välkänd bland allmänheten.

Wikimediarörelsen är inget utan volontärgemenskaperna. Att säkerställa fortsatt stöd till och från aktiva volontärer på Wikimediaplattformarna (onlinevolontärer) och i föreningen (offlinevolontärer) samt att engagera fler nya volontärer online och offline är därför en strategisk prioritering för föreningen, inte minst för en större mångfald. Vi kommer att utöka stödet till våra online- och offlinevolontärer, och arbeta för att volontärgemenskaperna ska växa. Arbetet med att öka volontärengagemanget kommer att hjälpa oss att få extra förstärkning både när det gäller hubben och de projekt vi driver i Sverige.

Arbetet med att utveckla föreningen mot en folkrörelse kräver insatser runt hur vi rekryterar medlemmar, engagerar dem och skapar möjligheter för dem att utvecklas och berikar deras tillvaro så att de väljer att stanna kvar i föreningen och engagera sig för fri kunskap. Vi behöver hitta sätt att skapa mervärde för de initiativ vi redan driver, såväl som öppna upp för nya innovativa idéer och initiativ från medlemmarna.

Wikimediarörelsen är i sin natur internationellt orienterad och kretsar runt gränslösa, ofta språkbaserade plattformar för fri kunskap. Därför är det viktigt att de steg vi tar mot en folkrörelse också möjliggör och understödjer ett internationellt engagemang. Dessa steg har även chansen att öka vår förmåga att skapa intresse och engagemang hos invandrargrupper, vilka i dagsläget är underrepresenterade i föreningen.

Fokus under 2023

Trots ett intensivt arbete under 2022 saknar föreningen i dagsläget en hel del av den organisationella kapacitet och mognad som behövs för att hantera en större grupp medlemmar på ett bra sätt. Vi fortsätter aktivt det arbetet i år och strävar efter att finna formerna för hur vi etablerar, stödjer och underhåller lokalt engagemang i olika delar av landet såväl som internationellt.

En viktig pusselbit för detta är att en Customer Relationship Management-lösning (CRM) finns på plats med information om våra medlemmar, givare och volontärer. Detta för att vi ska kunna kommunicera effektivt och nå rätt personer.

För att framgångsrikt öka både antalet medlemmar och donationer de kommande åren planerar vi en riktad satsning med start i mitten av 2023. Om framgångsrik kan arbetet komma att förlängas även under andra halvan av året. Detta arbete kommer att gagnas av en ökad synlighet och vi kommer att investera mer resurser i våra kommunikationsinsatser. Detta innefattar både en deltidsanställd kommunikatör såväl som inledande arbete med att etablera en öppenhetscertifiering.

Vi kommer under året att arbeta med att undersöka och definiera vilka grupper som är underrepresenterade i föreningen. Baserat på den tillgängliga data vi har så kommer vi kontinuerligt anpassa vår verksamhet för att öka underrepresenterade gruppers deltagande. Dessa insikter är viktiga för vilka prioriteringar vi gör under året.

En strategisk förändring är att de utbildningar som hålls av personalen kommer att inriktas på att stötta volontärer och medlemmar med utbildning, så att de utvecklas och stärks i sina roller. Ett omfattande arbete med att etablera ett digitalt modulärt utbildningsprogram kommer att prioriteras under året. Omfattande resurser kommer att investeras där flera projekt bidrar med arbetstid och kompetens. Modulerna kommer att kunna kombineras för att passa olika typer av volontärengagemang i föreningen (både offline och online) samt för utbildning av personalen och förtroendevalda. De första modulerna lanserades i slutet av 2022.

Under 2023 planerar vi att öka våra insatser för att engagera volontärer i framförallt fyra stycken län i Sverige. Arbetet kommer att organiseras i linje med de nya riktlinjer för föreningsengagemang som kommer att antas under året. Vi ser stora möjligheter att nå ut bättre genom att engagera civilsamhällets organisationer och deras nätverk i vårt arbete, samt tillgängliggöra deras unika material på Wikimediaplattformarna.

Volontärer kommer att ges möjlighet att organisera sig och leda och utveckla ett antal områden (med kontinuerligt och omfattande stöd från föreningens personal). Volontärer från den globala rörelsen kommer att ges tydligare ingångar för engagemang i de projekt som drivs av kansliet, bland annat i arbetet med flera internationella kampanjer samt arbeta med oss vid evenemang och utbildningar med internationella partner som exempelvis FN-organ.

Onlinevolontärerna kommer att uppmuntras att aktivt engagera sig i det material vi tillgängliggör genom våra innehållspartnerskap. Vi kommer att ge dem stöd på ett flertal sätt, bland annat genom att ta hänsyn till de tekniska behov som finns. Vi kommer även att utveckla olika strategier, metoder och organisatoriska strukturer för att ge stöd till de volontärer som bidrar med mjukvaruutveckling.

Insamlingsarbete och medlemsvärvning i Sverige

Arbetet med föreningens långsiktiga ekonomiska och organisatoriska hållbarhet fortsätter. I takt med att våra projekt blir mer ambitiösa och riktas mer mot att bli en del av den digitala infrastrukturen, blir det allt viktigare att projekten är ekonomiskt hållbara på sikt. Infrastruktur får inte sluta fungera.

Sverige är ett rikt land med betydande möjligheter att säkra finansiering för både nationellt och internationellt arbete. Nationellt insamlingsarbete har därför en stor potential både för verksamheten i Sverige såväl som stöd för Wikimediaföreningar internationellt. Med det sagt är detta en förändring som kommer att ta tid att genomföra fullt ut, och stöd från Wikimedia Foundation och andra Wikimediaföreningar är viktigt för att en sådan förändring ska kunna ske.

Föreningens finansieringsplan uppdateras två gånger per år. Vi har där identifierat tio stycken huvudområden att arbeta inom, för att föreningens ekonomiska situation ska fortsätta bli allt bättre. Wikimedia Sverige har under flera år använt en del av finansieringen från Wikimedia Foundation för att söka projektbidrag och genomföra experimentella aktiviteter runt insamling.

Medlemsvärvning är inte huvudsakligen fokuserat på de ekonomiska aspekterna på kort sikt, utan på att etablera en folkrörelse. På längre sikt är dock bedömningen att en stor och engagerad medlemsbas kommer att öppna upp nya möjligheter och även leda till fler och större donationer.

Fokus under 2023

Arbetet med insamling styrs av den finansieringsplan som kansliet och styrelsen uppdaterar två gånger per år.

Föreningen fortsätter sitt historiskt sett mycket framgångsrika arbete med att söka projektmedel från olika större fonder. Ett utökat fokus är här på internationella projekt där en stor del av medlen kanaliseras till Wikimediaföreningar i andra länder. Vi kommer även att titta på möjligheterna att söka medel från internationella finansiärer.

Konsultarbete kommer att erbjudas i begränsad omfattning. Uppdrag accepteras enbart om de också hjälper oss uppfylla andra delar av vår strategi.

Under 2023 avsätts ytterligare resurser för medlemsvärvning. För medlemsvärvningen kommer vi både att genomföra en sex veckor lång kampanj där vi informerar folk på stan om vad föreningen arbetar med och om medlemskapet (en s.k. Face-to-Face-kampanj, "F2F") samt med digitala verktyg där vi kommer att bättre dra nytta av de webbplatser och sociala medieplattformar vi har till vårt förfogande. Ytterligare Face-to-Face-kampanjer kan ske senare under året om den blir framgångsrik. Förväntningen på detta arbete är långsiktigt, och vi räknar med ett netto-negativt ekonomiskt resultat för året.

Vi undersöker hur insamling via våra webbplatser bäst kan genomföras och experimenterar med insamlingsbanners på våra webbplatser och med hur våra sociala medieplattformar kan nyttjas. Insamlingsarbetet koordineras med andra Wikimediaföreningar för att minska kostnaderna och förenkla samarbeten och kunskapsöverföring.

Program

Wikimedia Sverige antog under 2021 en ny strategisk inriktning för perioden 2021–2024. I den nya strategin behålls våra fyra program:

PROGRAM Tillgång Användning Gemenskap Möjliggörande
BESKRIVNING Där mer material görs tillgängligt för Wikimediaplattformarna Där arbete sker för att få fler människor att använda materialet och få kunskap om det Där stöd ges till aktiva volontärer och volontärgruppen utökas och diversifieras Där organisationens verksamhet och förmågor bibehålls och fortsätter att utvecklas inom ett antal områden

Strategi

Wikimedia Sveriges fyraåriga strategi antogs på årsmötet den 24 april 2021. Arbetet i föreningen har sedan dess skiftat till att uppfylla den nya strategiska inriktningen. Programmen är uppdelade i 11 stycken strategiområden. Hur mycket fokus respektive strategiområde får kommer att variera mellan verksamhetsåren och styrs bland annat av hur de olika strategiområdena bidrar och bygger på varandra; vilka ekonomiska resurser som säkrats; vilken kompetens som finns på kansliet, i styrelsen och bland volontärer och medlemmar; vilka partnerskap som finns etablerade m.m. Planen är att successivt utöka arbetet till fler områden varje år.

Tillgång Användning
Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm. Föreningen ska ge volontärer och användare verktyg och möjligheter att bidra till och säkerställa kvalitativ information. Föreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar. Föreningen ska arbeta för att alla volontärer har jämlika möjligheter att bidra till Wikimediarörelsens plattformar.
Gemenskap Möjliggörande
Föreningen ska stötta existerande gemenskaper. Föreningen ska hjälpa till att skapa nya gemenskaper. Föreningens arbete ska vara operativt hållbart. Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart. Föreningen ska samarbeta med nya partner och aktörer. Föreningens arbete ska bygga på och bidra till lärande och omvärldsbevakning.

Mål

Mål som rapporteras inom Wikimediarörelsen

Program Deltagare Bidragsgivare Organisatörer Innehållssidor Kommentarer
Tillgång 1 255 215 175 Wikipedia: 275

Wikimedia Commons: 325 100

Wikidata: 32 700

Via de olika internationella aktiviteterna förväntar vi oss att en stor mängd SDC-redigeringar samt uppladdningar till Wikimedia Commons sker. Merparten av resterande redigeringar förväntas komma via Wikidata för auktoritetskontroll och Nordiska museet där den första av dessa även står för merparten av Wikidatabidragen.

Deltagare nås både genom utbildningsinsatser, presentationer, påverkansinitiativ och evenemang med syfte att berika innehåll som tillgängliggjorts av en innehållspartner.

Användning 130 10 50 Wikipedia: 0

Wikimedia Commons: 0

Wikidata: 0

Inget av projekten inom användning har i år ett fokus på innehållsproduktion.

En förväntad senareläggning av starten på Wikispeech-projektet innebär att evenemang för taldatainsamling sker först 2024.

Gemenskap 1 100 600 110 Wikipedia: 4 400

Wikimedia Commons: 6 000

Wikidata: 6 800

WikiGap har tidigare år utgjort en stor del av mätetalen för Gemenskap,  oklarheter kring initiativets framtid gör att vi sänker våra förväntningar för 2023 signifikant. Wikipedia för hela Sverige kom igång under 2022 och vi förväntar oss därför en ökning av både innehållsskapande och övriga evenemang. Befintliga gemenskaper ändrar fokus något för att lägga större vikt vid att fler ska få stöd, något vi räknar med är på bekostnad av ett minskat innehållsskapande.
Möjliggörande 200 0 20 Wikipedia: 0

Wikimedia Commons: 0

Wikidata: 0

Detta program har inte som mål att producera innehåll. Deltagarna engageras dels genom presentationer för övriga fri kunskapsrörelsen dels i samband med föreningsutvecklande evenemang.
TOTAL FÖR ALLA PROGRAM 2 685 825 355 Wikipedia: 4 675

Wikimedia Commons: 331 100

Wikidata: 39 500

Verksamhetsmål

Föreningens strategi för 2021–2025 fastslår fyra programmatiska områden. Dessa är uppdelade i 11 strategiområden som har 45 stycken “Detta uppnår vi genom att”-satser. Baserat på detta kommer styrelsen att anta ett antal verksamhetsmål. Det är viktigt att målen uppfyller flera kriterier. De ska:

 • Tydligt guida arbetet för alla inblandade;
 • Vara ambitiösa, men inte omöjliga att uppnå.
 • Vara förståeliga för förtroendevalda, personal, medlemmar och volontärer;
 • Vara möjliga att rapportera gentemot och jämförbara över tid.

Arbetet med att utveckla verksamhetsmålen har innefattat idégenerering på medlemsmöten samt ett stort antal diskussioner. Den stora förändring om finansiering för hubbinitiativ, som Wikimedia Foundation kommunicerade först i mitten av april, har medfört att verksamhetsmålen inte kunnat fastställas inför årsmötet. Ytterligare diskussioner och förankringsarbete krävs om prioriteringar för året, och slutliga formuleringar behöver fastslås. Vi förväntar oss att fastslagna formuleringar färdigställs i maj.

Projekt

Nedan beskrivs de projekt som planeras att genomföras under året. De har grupperats efter program och det (eller de) strategiska mål de huvudsakligen bidrar till, självfallet kan projekten även bidra till andra strategiska mål, inklusive mål inom andra program.

Observera att några av projekten som presenteras bygger på finansiering från en projektansökan som ännu inte är bekräftad. Fokuset för dessa projekt kan därför komma att ändras baserat på kraven från finansiären eller utebli helt om de ej får finansiering.

Nya projekt kan också tillkomma om finansieringsmöjligheter uppstår och kapacitet för att ta sig an dem finns.

Tillgång

I programmet Tillgång ingår under 2023 tretton stycken olika projekt. I mars 2023 är nio stycken av projekten finansierade och fyra stycken har ansökningar vi arbetar på. I tre av projekten anlitas föreningen som konsult. Detta är vårt största programmatiska område både vad gäller budget (totalt över 2,7 miljoner) och antalet projekt.

Flera av projekten fokuserar helt eller delvis på att stödja ökad tillgång till fri kunskap internationellt. Dessa har grupperats separat.

T.1 Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas.

Innehållspartner 2023

Den huvudsakliga målgruppen i projektet är innehållspartner i Sverige, det vill säga de organisationer som har exempelvis data, mediafiler, dokument eller liknande, med vilka vi arbetar för att tillsammans tillgängliggöra material och göra det användbart. Arbete med data är ett huvudfokus för året. Detta inkluderar exempelvis museer, arkiv och bibliotek, vilka vi ofta kallar för GLAM-institutioner. Projektet inkluderar även mindre konsultprojekt finansierade av enskilda GLAM-institutioner, där de vill ha hjälp med en viss uppgift inom en begränsad tidsperiod.

Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projekten GLAM 2022 och Wikipedia i utbildning 2022.

För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Innehållspartner 2023.

Nordiska museet

Nordiska museet och Wikimedia Sverige bedriver tillsammans projektet 100 000 Bildminnen. Inom ramen för detta projekt digitaliserar Nordiska museet en större samling av fotografier. Syftet med Wikimedia Sveriges del av projektet är att öka effekten av digitaliseringsprocessen samt göra Nordiska museets samlingar mer användbara och tillgängliga för allmänheten. Genom att vara med redan under digitaliseringsprocessen identifierar vi tillsammans tidiga insatser som underlättar för tillgängliggörandet och berikar digitaliseringsinsatsen. Det gör det även möjligt att redan från början lägga grunden för att kunna hämta tillbaka tillagd information från Wikimediaprojekten och återintegrera dem med materialet i Nordiska museets samlingar.

Detta är ett konsultprojekt som inleddes 2022. För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Nordiska museet.

Wikidata för auktoritetskontroll

Projektet är ett samarbete med Nationalmuseum och Statens historiska museer med finansiering från Riksantikvarieämbetet. Projektet syftar till att utveckla och utvärdera metoder för att länka museers auktoritetsdata till Wikidata, med det yttersta målet att göra det lättare för forskare och andra användare att hitta, förstå och analysera relevant information distribuerad över olika museisamlingar. Lärdomarna från detta projekt kommer att delas med andra GLAM-institutioner i Sverige för att visa fördelarna med länkade öppna data.

Projektet inleddes 2021. För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll.

T.2 Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm.

Beslutsfattare 2023

De huvudsakliga målgrupperna för projektet är de personer som kan påverka att en organisation släpper material under en fri licens samt de opinionsbildare som kan påverka uppfattningen om fri kunskap i samhället.

Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projektet Wikipedia i utbildning 2022.

För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Beslutsfattare 2023.

Politiska beslutsfattare 2023

Den huvudsakliga målgruppen är politiker. Denna målgrupp har särskiljts från övriga beslutsfattare då vi inte får arbeta mot denna målgrupp med finansiering från Wikimedia Foundation. Projektet finansieras helt av medlemsavgifter och donationer.

Projektet är en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes under Påverkansarbete 2022.

För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Politiska beslutsfattare 2023.

Internationell upphovsrätt

Under ledning av American University, med finansiering från Arcadia Fund, syftar detta projekt till att stärka undantagen och begränsningarna i upphovsrätten, både i svensk och internationell lagstiftning. Projektet genomförs i samarbete med andra Wikimedia- och organisationer för fri kunskap i Europa.

Projektet inleddes 2021. För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Internationell upphovsrätt.

Rätten till kunskap i Sverige

Under ledning av IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), med finansiering från Arcadia Fund, syftar detta projekt till att skapa nationella nätverk för att främja rätten till kunskap. Detta sker genom lobbying samt aktiviteter för att öka allmänhetens medvetenhet och intresse för upphovsrättsfrågor. Föreningens roll blir att ta ledning för att utveckla nätverket i Sverige samt titta på möjligheten att ta fram utbildningsmaterial och organisera nationella event.

Detta projekt har ännu inte beviljats finansiering. Vid finansiering löper projektet in i 2024.

Ökad tillgång till fri kunskap internationellt

Projekten under denna rubrik fokuserar på att stödja ökad tillgång till fri kunskap internationellt. De bidrar huvudsakligen till att uppfylla ett eller båda de strategiska målen i programmet Tillgång.

Stöd för innehållspartnerskap

Projektet syftar till att stödja implementationen av Wikimedias strategiska rekommendationer 2030 genom att experimentera med hur olika aspekter av en framtida Tematisk hubb skulle kunna organiseras. Detta görs inom ramen för de fem områden som beskrivits tidigare.

Projektet inleddes 2021. För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Stöd för innehållspartnerskap.

Pattypan

Syftet med projektet är att göra massuppladdningsverktyget Pattypan enklare att installera på datorer som kör Windows. Utvecklingsinsatsen efterfrågades för att kunna utöka användandet av mjukvaran bland universitetsbiblioteken i Frankrike.

Detta är ett konsultprojekt som inleddes 2022.

Nya funktionaliteter för OpenRefine

Syftet här är att utveckla ny funktionalitet, samt underhålla existerande funktionalitet, för den del av OpenRefine som främst används av Wikimediarörelsen.

Detta är ett planerat konsultprojekt vars slutliga form ännu inte slagits fast helt.

Internationella innehållspartner 2023

Inom ramen för projektet kommer delar av arbetet med några av de fem programmatiska områdena för den tematiska hubben att vidareutvecklas. Det kommer framförallt att inkludera insatser runt arbetet med internationella partnerskap, Helpdesken och strategiska datauppladdningar. Arbetet kommer att fortsätta insatserna som skett inom ramen för projektet Stöd för innehållspartnerskap och komplettera det arbete som sker inom projektet Experiment för Tematisk hubb för innehållspartnerskap 2023.

Experiment för Tematisk hubb för innehållspartnerskap 2023

Projektet syftar till att fortsätta med delar av de experiment, som inletts inom ramen för Stöd för innehållspartner, kring hur olika aspekter av en framtida Tematisk hubb skulle kunna organiseras. Arbetet sker huvudsakligen inom ramen för spåret “Utveckla material för att möjliggöra kapacitetsbyggande gällande innehållspartnerskap”.

Under andra kvartalet kommer vi att utveckla en ny ansökan som fokuserar på kapacitetsbyggande, eventuellt med en koppling till Helpdesken. Förhoppningen är att kunna dra nytta av de erfarenheter vi redan fått från de andra spåren vi arbetat med för att prioritera vilket material som ska tas fram. Vi vill även försöka knyta kapacitetsbyggandet till de andra spår vi arbetat med inom ramen för hubben (som nu helt eller delvis kommer att inkluderas i de projekt som finansierats av verksamhetsstödet från Wikimedia Foundation.

Detta projekt har ännu inte beviljats finansiering. En ny ansökan tas just nu fram utifrån vår tidigare, mer ambitiösa, ansökan som går att se på Meta-wiki: Content Partnerships Hub experimentation.

Hotat kulturarv och crowdsourcing

Projektet syftar till att utforska hur Wikimediarörelsen kan arbeta tillsammans för att samla kunskap, dela insikter och iterativt utforska olika sätt genom vilka allmänheten kan engageras, genom crowdsourcing, till att dokumentera och beskriva hotat kulturarv i centrala och östra Europa. Finansiering söks från Svenska institutet för projekt för att därigenom även fördjupa samarbeten med Wikimediaorganisationer i Östeuropa och den planerade Regionala hubben CEE Hub.

Detta projekt har ännu inte beviljats finansiering.

Användning

I programmet Användning ingår under 2023 tre stycken olika projekt. I mars 2023 är ett av projekten finansierade, ett har en redan inskickad ansökan och ett har en ansökan vi arbetar på. Detta är vårt näst minsta program vad gäller budget (totalt lite över 1,2 miljoner).

A.2–A.3 Föreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar, samt Föreningen ska arbeta för att alla volontärer har jämlika möjligheter att bidra till Wikimediarörelsens plattformar.

Nya användare 2023

Den huvudsakliga målgruppen är personer som inte tidigare, eller endast i begränsad omfattning, konsumerat material på Wikimediaplattformarna. De verktyg som skapas i projektet för att förbättra användarupplevelsen fokuserar på att betjäna dessa utifrån antagandet att det som försvårar nyttjandet har en större effekt på de som i dagsläget inte är bekväma med Wikimediaplattformarna.

Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projekten Buggrapportering och översättning 2022, Wikispeech – Underhåll och support 2022 samt Förtroende 2022.

För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Nya användare 2023.

Ett Wikispeech för alla

Inom ramen för ett nytt projekt, för vilket finansiering söks från Allmänna arvsfonden, vill vi här ta vidare arbete med Wikispeech på flera fronter.

Wikispeech är aktiverat på svenskspråkiga Wikipedia vilket gör det möjligt för oss att under året testa prestandan, ta fram ett kostnadsunderlag för drift (och genomföra åtgärder för att minska dess) och för att samla in rapporter om buggar. När vi får nya medel för drift och ytterligare vidareutveckling vill vi öppna upp Wikispeech för fler användare, inklusive på fler språk, och samtidigt kommunicera ut om tjänsten till en bredare publik och genomföra evenemang för att skapa medvetenhet och engagemang.

Talresursinsamlaren kommer att färdigställas och funktionalitet kommer att utvecklas för att göra det möjligt att använda Wikispeech med alla delar av Wikipedia, så att även de som redigerar har full nytta av det. Vi kommer även att arbeta för att knyta insatsen närmare de initiativ som Wikimedia Foundation driver t.ex. Abstract Wikipedia, genom att insatser runt lexem sker, och Oral Citations (muntliga källor). Vi undersöker även hur vi kan bidra eller dra nytta av initiativ drivna av Google, Mozilla, KTH, Europeiska kommissionen m.fl. Ett stort antal samarbeten med andra organisationer, inte minst intresseorganisationer för personer med funktionsvariationer, kommer att initieras för att engagera volontärer i insamlingen av taldata.

Detta projekt har ännu inte beviljats finansiering och den exakta utformningen av projektet kommer att utvecklas allt eftersom ansökan skrivs. Vid finansiering löper projektet in i 2025.

DIILNOTE

Inom ramen för detta projekt, finansierat av Nordplus, undersöker vi hur användningen av öppen programvara kan förenklas genom att den finns tillgänglig på de nordiska språken. Arbetet sker tillsammans med ett antal universitetspartner inom ramen för ett nätverk som vill minska de digitala klyftorna i de nordiska länderna. Föreningens ingång är att översättningarna sker genom crowdsourcing, utbildningsmaterial kommer att tas fram och evenemang anordnas.

Detta projekt har ännu inte beviljats finansiering. Vid finansiering löper projektet in i 2025.

Gemenskap

I programmet Gemenskap ingår under 2023 fyra stycken olika projekt. I mars 2023 är alla fyra projekt finansierade varav ett redan har avslutats. Detta är vårt näst största programmatiska område vad gäller budget (totalt lite över 2,3 miljoner).

G.1 Föreningen ska stötta existerande gemenskaper.

Befintliga gemenskaper 2023

Den huvudsakliga målgruppen är den existerande Wikimediagemenskapen i Sverige. Genom projektet ges de stöd för att genomföra sina insatser och förverkliga sina idéer. Detta görs genom bidrag, praktiskt stöd, dokumentation samt genom att utveckla och stödja olika nätverk av personer i gemenskapen. Under 2022 stals en stor del av föreningens teknikpool, om utrustningen kommer att kunna ersättas är ännu oklart.

Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projekten Stöd till gemenskapen 2022, Utvecklingsstöd 2022 samt Wiki Loves 2022.

För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Befintliga gemenskaper 2023.

G.2 Föreningen ska hjälpa till att skapa nya gemenskaper.

Nya gemenskaper 2023

Den huvudsakliga målgruppen är grupper som idag är underrepresenterade på Wikimedias plattformar. Projektet syftar till att förbättra ett diversifierat deltagande i Wikimedias aktiviteter och på dess plattformar genom särskilda insatser mot underrepresenterade grupper för att sänka trösklarna för att de ska kunna och vilja involvera sig.

Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projektet En gemenskap för alla 2022.

För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Nya gemenskaper 2023.

Sänkta trösklar för WikiGap

Syftet med projektet var att tillsammans med användargruppen i Uganda identifiera behovet av, och utveckla materialet för, att sänka hinder för att börja delta på Wikimediaplattformarna. Fokuset är särskilt på att börja redigera Wikipedia med WikiGap som ingång.

Projektet inleddes 2021 och enbart den sammanställande delen av projektet genomförs under 2023. För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Sänkta trösklar för WikiGap.

Wikipedia för hela Sverige

Projektet finansieras av Postkodstiftelsen och syftar till att lägga grunden för att Wikimedia Sverige ska bedriva verksamhet i hela landet, öka vår synlighet och rekrytera fler medlemmar. Vi påbörjar verksamheten i fyra län (Skåne, Östergötland, Uppsala, Västerbotten) för att efter projektets slut kunna skala upp till hela landet.

Särskilda målgrupper i projektet är yngre, äldre och icke-män, eftersom dessa grupper är underrepresenterade både i föreningen och på Wikimedias plattformar. Projektet bygger mycket på nationella och lokala samarbeten med aktörer som samlar potentiella medlemmar.

Projektet inleddes 2022 och fortsätter in i 2024. För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Wikipedia för hela Sverige.

Möjliggörande

I programmet Möjliggörande ingår under 2023 två stycken olika projekt. I mars 2023 är båda projekten finansierade. Detta är vårt minsta programmatiska område både vad gäller budget (totalt 0,7 miljoner) och antalet projekt.

M.1–M.3 Föreningens arbete ska vara operativt hållbart, samt Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart, samt Föreningen ska samarbeta med nya partner och aktörer.

Föreningsutveckling 2023

Den huvudsakliga målgruppen är föreningen själv och de som engagerar sig i den som givare, medlem eller volontär. Projektet syftar till att utveckla och förbättra föreningens funktion, storlek, ekonomiska styrka, mångfald och innovationskraft. Detta görs dels genom att dess arbete effektiviseras genom insatser riktade mot identifierade flaskhalsar samt genom ökad transparens. Men även genom att öka antalet och engagemanget bland föreningens givare, medlemmar och volontärer samt genom att bredda de typer av samarbeten som föreningen deltar i. Inom projektet tittar vi även på nya tekniska lösningar såsom CRM och Wikibase för att strukturera vår interna kunskap.

Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projekten Organisationsutveckling 2022, Föreningsengagemang 2022, FOSS för föreningen 2022, Kunskap i krissituationer 2022, Stöd till den Europeiska hubben 2022 samt Experimentella partnerskap 2022.

För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Föreningsutveckling 2023.

M.4 Föreningens arbete ska bygga på och bidra till lärande och omvärldsbevakning.

Internationella fri kunskapsrörelsen 2023

Den huvudsakliga målgruppen är Wikimediaorganisationer och organisationer inom fri kunskapsrörelsen. Projektet syftar till att dela med oss av våra erfarenheter till, samt lära oss av, dessa organisationer genom att delta på event och bidra till olika samarbetsplattformar.

Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projektet Erfarenhetsutbyte 2022.

För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Internationella fri kunskapsrörelsen 2023.

Omvärldsanalys och hur det påverkar verksamheten

Samhällstrender samt förändringar i Wikimediarörelsen

Här beskriver vi den kontext vi verkar i och större händelser i världen som vi bedömer kan få en påverkan på vårt arbete och våra prioriteringar.

Implementeringen av de strategiska rekommendationerna

De strategiska rekommendationerna för Wikimediarörelsen utarbetades 2017–2020. Under 2021 startade arbetet med att implementera dem, med förhoppningen om snabba och omfattande förändringar. Inte helt överraskande grusades förhoppningarna när de mötte verkligheten. Två år senare, 2023, med endast sju år kvar att implementera strategin, har få av de centrala strukturer som behövs för långsiktig förändring upprättats. Då Wikimedia Sverige snabbt ställde om stora delar av verksamheten för att bidra till implementeringen av de strategiska rekommendationerna kan det upplevas som att vi väntar in övriga rörelsen, men vi står inte stilla utan fortsätter förfina och vidareutveckla våra planer och strukturer och genomför ett stort antal experiment.

Wikimedia Foundation valde att prioritera en skyndsam utveckling och efterföljande implementering av den så kallade Universella uppförandekoden (Universal Code of Conduct – UCoC) för Wikimediarörelsen. Under 2022 fortsatte den att utvecklas och förtydligas och riktlinjer för tillämpning togs fram. I början av 2023 skedde en omröstning där riktlinjerna fastslogs med ⅔ majoritet. Bland annat kommer nu utbildningsmaterial att tas fram vilket behöver tas i beaktande vid upprättande av våra lärmoduler samt de styrdokument vi tar fram eller uppdaterar.

Arbetet med att fastslå ett styrdokument för Wikimediarörelsen där ansvarsområden m.m. tydliggörs har fortsatt och den så kallade Movement Charter Drafting Committee (MCDC) har börjat presentera olika delar av texten för diskussion. Det är viktigt att föreningen har en aktiv roll i arbetet och delger insikter som kommer via vårt arbete med att utveckla en så kallad Tematisk hubb, en ny organisationsstruktur i Wikimediarörelsen som kommer att koordinera arbetet globalt inom ett visst tema.

I början av 2023 hade det initierats arbete med 16 stycken Tematiska hubbar alternativt Regionala hubbar i Wikimediarörelsen. Av dessa är 11 stycken tematiska och 5 stycken är regionala. Som det ser ut nu kommer dock några att stanna på idéstadiet. Alla dessa är potentiellt relevanta för oss att interagera med då det kommer att finnas överlapp med intressen och arbete som behöver koordineras och fördelas. Det finns också goda skäl att dela erfarenheter och resurser för att skynda på arbetet med att etablera hubbar, samt att tala gemensamt med en röst i diskussioner med Wikimedia Foundation.

Minskade donationer och inflation

Under slutet av 2022 genomförde Wikimedia Foundation en större insamlingskampanj. De förväntade resultaten uteblev dock och den ekonomiska situationen har föranlett besparingar där utgifter kapats och viss kontraktsanställd personal har avpolletterats. Det innebär en minskad riskbenägenhet hos Wikimedia Foundation, vilket kan komma att sänka farten i en del mer experimentella insatser och implementeringen av de strategiska rekommendationerna. Därtill kommer en kostnadsökning, på grund av inflationen, vilket kräver finansiell disciplin.

För Wikimedia Sverige fick det en direkt effekt då den tidigare utlovade ökningen på verksamhetsbidraget halverades. Det kan även komma att innebära att andra större initiativ, exempelvis med den Tematiska hubben, kan komma att behöva minskas i omfattning eller helt ställas in. Detta innebär ett ökat behov av att föreningen satsar ytterligare på nationell insamling för att säkerställa den finansiella stabiliteten. Detta reflekteras i föreningens planerade initiativ för 2023.

Den ökade inflationen kommer främst att påverka föreningens ekonomi genom ökade personalkostnader. Priserna för våra lokaler m.m. har ännu inte påverkats. Det något ökade kostnaderna för föreningen vägs dock upp av den ökning av verksamhetsstöd vi säkrat från Wikimedia Foundation.

Ny lagstiftning

Det pågår för närvarande en större genomarbetning av upphovsrättslagstiftningen i Sverige och andra europeiska länder, då Upphovsrättsdirektivet ska implementeras i nationell lagstiftning. Upphovsrättsutredningen, där föreningen är den enda företrädare för civilsamhället, kommer att avslutas under 2023 och därefter ska våra folkvalda debattera nya lagförslag, inte minst runt panoramafrihet. Den nya lagstiftningen förväntas skapa både nya möjligheter och begränsningar i uppfyllandet av föreningens vision. Det förväntas även påverka hur våra olika innehållspartner arbetar och det finns ett uttalat behov av att informera dessa om den nya lagstiftningens påverkan. Föreningen har axlat en koordinerande roll i Sverige och bidrar även till internationella insatser.

Den Regionala hubben Wikimedia Europe har etablerats i Bryssel och det arbete som sker där kommer att vara av stor betydelse för vårt arbete. Sverige har under våren 2023 ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Föreningens arbete med påverkansarbete kan därigenom komma att få internationellt genomslag. Föreningens insatser runt påverkansarbete är i år mer omfattande än någonsin tidigare, och vi är bättre positionerade.

Det så kallade Trans-Atlantic Data Privacy Framework kommer troligtvis att ersätta det mycket omdebatterade Privacy Shield, som tidigare har varit grunden för att dela data mellan USA och EU. Om Trans-Atlantic Data Privacy Framework inte etableras som förväntat kan detta komma att få stor påverkan på föreningens verksamhet – vilket dock inte betyder att vi är positiva till det förslag som ligger. Detta kan komma att skapa diskussioner under året och föreningens kommunikationsinsatser bör reflektera detta.

Krig i närområdet, civilförsvar och hot

Det pågående kriget i Ukraina har fått stor påverkan på samhällsdebatten och påverkar föreningens verksamhet på ett flertal olika sätt. Wikimedia Sverige har under flera år haft ett gott samarbete med den lokala Wikimediaföreningen i Ukraina, Wikimedia Ukraina, och har bland annat samarbetat kring de internationella initiativen WikiGap och Wiki Loves Earth. Vi för aktiva diskussioner med dem om fördjupat samarbete runt hur kulturarv kan dokumenteras digitalt och den digitala kopian distribueras.

Föreningens strategi sätter fokuset på behovet av att arbeta med källkritik, vilket knyter väl an till det ökade fokuset på civil beredskap i samhället. Detta är ett område där vi behöver vara mer aktiva i att berätta om vårt arbete och utmaningar. Wikimediarörelsens framgång vad gäller innehållsmoderering behöver framhållas.

Diskussionerna om global uppvärmning fortsätter vara ett fokusområde för beslutsfattare och allmänheten. Föreningen tar aktiva steg för att minimera vår egen påverkan med en årlig analys av föreningens miljöpåverkan och genom antagandet av en ny miljöpolicy. Dessa kommer att bidra till att vidareutveckla våra egna riktlinjer och förebyggande insatser under året. Vårt fokus på detta reflekteras även i de samarbeten vi initierat där tillgängliggörandet av information kopplat till global uppvärmning och annan miljöpåverkan har prioriterats.

En ny regering

Sveriges nya regering har initierat en mängd förändringar som kommer att påverka verksamheten på olika sätt. En första större förändring var ett nytt utrikespolitiskt fokus som innebär att ett av föreningens mest framgångsrika initiativ, WikiGap, kommer att behöva byta fokus och hitta nya samarbetspartner. Utrikesdepartementet vill arbeta med föreningen även i framtiden och vi kommer att ta fram ett förslag på andra möjliga gemensamma insatser vi kan genomföra kommande år. Ett uttalat fokus på det östliga partnerskapet kan möjliggöra fördjupade samarbeten med CEE Hub och de olika nationella Wikimediaorganisationerna i Östeuropa.

Regeringens prioriteringar har även lett till att vissa myndigheter har fått, eller förväntas få, minskade bidrag. Detta kan komma att innefatta institutioner inom GLAM-sektorn, vilka därigenom kan begränsas i sina möjligheter att arbeta tillsammans med Wikimedia Sverige. Det kan dock leda till ökade möjligheter för föreningen att säkra konsultuppdrag, detta då nyanställningar försvåras i samband med budgetnedskärningar och konsultarbete kan komma att fylla luckorna som kan uppstå i verksamheten. Föreningen behöver även aktivt arbeta för att identifiera nya möjligheter som kommer i samband med förändrade politiska prioriteringar där vissa finansiärer, myndigheter m.m. kan komma att få ökade medel.

Tekniska trender

Här beskriver vi de tekniska landvinningar och begränsningar som vi bedömer kan få en påverkan på vårt arbete och våra prioriteringar under året.

Global tillgång till internet via satellit

Stora delar av världen kan nu få åtkomst till en snabb internetuppkoppling via satellit förhållandevis prisvärt. Exempelvis har satellitsystem Starlink på kort tid lanserats i över 50 länder och ökningen av dess täckning går mycket snabbt. Täckningen är global och servicens hastighet förväntas att öka successivt de närmaste åren. Därtill inkluderar flera nya smartphonemodeller hårdvara som möjliggör uppkoppling via satellit vilket möjliggör global täckning av telefoni, vilket skapar möjlighet för fri kunskap att spridas genom textmeddelanden, som komplement till surfning på Internet. När de delar av världens befolkning som tidigare haft begränsad eller icke-existerande tillgång till Internet nu på kort tid får den möjligheten, genom satellitinternet, kan intressanta möjligheter för exempelvis den Tematiska hubbens arbete skapas. Vårt arbete med att samla in kunskap från innehållsägare över hela världen förenklas betydligt när dessa har bättre internetuppkoppling. Fler institutioner kan bidra med innehåll när uppkopplingen är stabil och även tydligare kan se hur värdefullt digitalisering är då en större del av världens befolkning kan nyttja materialet.

Även andra delar av vår verksamhet kan påverkas positivt av utvecklingen. Vi skulle till exempel få bättre möjligheter att samla in taldata på andra språk då vi når fler språkgrupper, vilket skulle göra det möjligt för oss att utveckla Wikispeech på fler språk snabbare. Föreningen kommer att behöva diskutera, planera och utveckla strategier runt detta.

Lagstiftningen i olika länder runt satellitinternet utreds, inklusive i Sverige, och kan komma att påverka spridningen av information. Föreningen behöver påbörja ett arbete med att analysera dessa förslag och vilken påverkan lagarna och tekniken kan komma att få på Wikimediarörelsens verksamhet. Detta är ett område där arbetet hos våra systerorganisationer för närvarande är mycket begränsat och vi kommer att försöka föra upp detta på agendan under året.

Artificiell intelligens är på allas läppar

De stora lanseringar av språkmodeller, såsom ChatGPT, har lett till att diskussionerna fullkomligt har exploderat om möjligheterna med maskininlärning, vad som vanligtvis menas när någon pratar om AI. Förståelse såväl som oro har ökat i samhället och detta är något som även intensivt debatteras i Wikimediarörelsen. Föreningen behöver tydliggöra sina ställningstaganden och även aktivt se vilka möjligheter vi har inom området. Diskussioner runt hur etiskt AI kan säkerställas och hur crowdsourcing kan bidra till detta är viktigt att initiera. Inte minst hur kvalitetskontroll och källhänvisningar kan förbättras i det AI-genererade materialet. Framförallt då föreningen aktivt utvecklar verktyg såsom Wikispeech, där taldata samlas in eller ISA Tool där maskininlärning för bildigenkänning blir en integrerad del.

Länkad öppen data experimenteras med hos myndigheter

Vi ser ett allt större intresse och förståelse för möjligheterna och svårigheterna runt länkad öppen data (LOD) hos svenska myndigheter och organisationer. De flesta är dock fortfarande i ett tidigt stadium där de experimenterar och funderar på vilka verktyg de ska använda eller utveckla. Wikimediarörelsens erfarenheter från Wikidata har därför blivit allt viktigare att dela. Det finns även stora samhällsvinster om myndigheterna, istället för att från grunden utveckla egna system, bidrar till vidareutvecklingen av Wikibase, eller andra öppna mjukvarulösningar.

Bilaga 1: Översiktlig sammanställning av stora aktiviteter under 2023

# Initiativ Kort beskrivning Del av projektet Finansiär Matchning mot strategi (och program) Tidsåtgång (arbetsmånader)
0 Administration Grunddrift av föreningen i form av medlemshantering, administration, ekonomi, personalförvaltning, fortbildning och arbetsplatsträffar, m.m. N/A WCF (finansierad) 14,5
1 WCF-projekt och andra svårfinansierade aktiviteter Fortsatt drift av pågående WCF-finansierade insatser. Vilka insatser som fortsätter och vilka som stryks behöver diskuteras ytterligare. Dessa innefattar flera av våra traditionella initiativ, även om flera av de mindre projekten i år kombineras för att förenkla översikt, rapportering m.m. och för att skapa synergieffekter. N/A WCF (finansierad) Samtliga 13,5
2 Engagemang i digitaliseringsprojekt från starten Detta motsvarar grovt Nordiska museet-projektet 100 000 Bildminnen där vi är med och samarbetar runt digitaliseringen, tillgängliggörandet, återanvändning samt återförandet av förädlad information till Nordiska museet. Utöver att deltagandet innebär en stor mängd värdefullt material och intäkter för föreningen är det centralt att deltagandet ger oss bättre kunskap och förståelse runt alla processer och val som sker runt en större digitaliseringsinsats. Tidsåtgången är baserat på de resurser som finns kvar i projektbudgeten. Nordiska museet Nordiska museet (finansierad) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 1,5
3 Politiskt påverkansarbete i Sverige och internationellt Utöver egenfinansiering för arbete med påverkansarbete mot politiker i Sverige har föreningen säkrat deltagande i två externa projekt. Vi fokuserar på att arbeta med upphovsrättsfrågor i Sverige och internationellt, framförallt runt öppna data, öppen tillgång, OER samt olika undantag till upphovsrätten, inte minst kopplat till forskningsinformation. Nätverk byggs i Sverige och internationellt och insatser sker runt opinionsbildning. En i personalen deltar även som expert i utredningen om undantag i upphovsrätten. Internationell upphovsrätt American University (finansierad), IFLA (finansierad) och insamlade medel Tillgång 2: Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm. 5
4 Sammanlänkning av databaser med Wikidata och Wikibase-användande i GLAM-sektorn Fokuset är att experimentera med hur Wikidata kan inkluderas i museers samlingssystem samt vilket värde som kan skapas om de delar material från sina samlingar på Wikimediaplattformarna så att deras samlingar därigenom binds samman och nya insikter nås genom visualiseringar m.m. Piloten syftar även till att sänka tröskeln för att få fler GLAM-organisationer att ta liknande steg i framtiden. Tidsåtgången är baserad på de resurser som finns kvar i projektbudgeten för Wikidata för auktoritetskontroll. Wikidata för auktoritetskontroll RAÄ (finansierad) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 2,5
5 Översättning av mjukvara Inom ramen för ett externfinansierat projekt börjar vi under året undersöka hur användningen av öppen programvara kan förenklas genom att den finns tillgänglig på de nordiska språken. Arbetet sker tillsammans med ett antal universitetspartner. Översättningarna sker genom crowdsourcing och utbildningsmaterial tas fram och evenemang ordnas. DILLNOTE Nordiska rådet (projektbidrag söks) Användning 3: Föreningen ska arbeta för att alla volontärer har jämlika möjligheter att bidra till Wikimediarörelsens plattformar. 1,5
6 Hotat kulturarv Projektet utforskar hur Wikimediarörelsen kan samarbeta för att samla in lärdomar, dela insikter och iterativt utforska sätt att engagera allmänheten, genom crowdsourcing, för att dokumentera och beskriva ett riskfyllt kulturarv i Central- och Östeuropa. Hotat kulturarv och crowdsourcing Svenska institutet (projektbidrag söks) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 1,5
7 Konsultarbete runt massuppladdningar Detta innefattar de mindre externfinansierade GLAM-projekten samt föreläsningarna vi genomför åt våra partner. Som en självfinansierad del av detta tas en lista med “paket” över vad vi kan erbjuda fram i början av året. Där tydliggörs vårt värdeerbjudande samt våra kompetenser och erfarenheter. Detta kommuniceras aktivt till partnerorganisationer. N/A Genom konsultuppdragen Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 1,5
8 CRM-implementering En Customer relationship management-lösning (CRM) väljs i början av 2023. Implementeringen sker under 2023. Detta inkluderar arbete med implementationspartner, överföring av data från existerande system, intern lansering för kansli och vid behov styrelse, framtagande av dokumentationsmaterial, upprättande av material för återkoppling till givare, medlemmar och volontärer. Föreningsutveckling 2023 WCF (finansierad) Möjliggörande 1: Föreningens arbete ska vara operativt hållbart. 2
9 Wikipedia.se Under 2023 fokuserar arbetet på att förfina och lansera den nya webbplatsen samt de uppdaterade sidorna på wikimedia.se som den länkar till. Föreningsutveckling 2023 WCF (finansierad) Möjliggörande 2: Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart. 1
10 Insamlingsarbete, bl.a. med F2F En uttalad del i Wikipedia för hela Sverige-projektet. Anställning av värvare, insamlingsutbildning för värvare, framtagande av övrigt värvningsmaterial (t.ex. videor, grafiskt material), framtagande av insamlingskit (material att ge ut vid värvningen). Material att ge ut vid värvning och vid övriga aktiviteter där insamling också kan ske, men inte nödvändigtvis är huvudfokus. Wikipedia för hela Sverige Postkodstiftelsen (finansierad) och WCF (finansierad) Möjliggörande 2: Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart. 8
11 Medlemsvärvning på sociala medier En dedikerad kampanj på sociala medier för att värva medlemmar. Det sker med insikter från värvarna. Wikipedia för hela Sverige Postkodstiftelsen (finansierad) Möjliggörande 2: Föreningen ska hjälpa till att skapa nya gemenskaper. 0,5
12 Utvecklande och lansering av öppenhets-certifiering En uttalad del i Wikipedia för hela Sverige-projektet. Experimentellt för att se om ökad synlighet kan nås genom att certifiera organisationer som bedriver ett öppenhetsarbete. I arbetet ingår metodutveckling, framtagande av utbildningsmaterial, en mindre pilot samt kommunikation om möjligheten. Wikipedia för hela Sverige Postkodstiftelsen (finansierad) Möjliggörande 2: Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart. 0,5
13 Utveckla innehållsplan för Learn.wiki samt ta fram lärmoduler En uttalad del i Wikipedia för hela Sverige-projektet. Vidareutveckling av nya lärmoduler sker under 2023 och uppdateringar av de som togs fram 2022 sker baserat på feedback. Kommunikation för att öka användningen av kurserna. Wikipedia för hela Sverige Postkodstiftelsen (finansierad) Gemenskap 2: Föreningen ska hjälpa till att skapa nya gemenskaper. 2
14 Föreningsengagemang  i fyra län En uttalad del i Wikipedia för hela Sverige-projektet. Fokuset är att skapa synlighet och engagemang för föreningens verksamhet i Skåne, Östergötland, Uppsala, Västerbotten. Ett stort antal lokala evenemang och återkommande verksamhet såsom träffar och sociala aktiviteter, samt nya partnerskap förväntas etableras. Därtill sker ett omfattande arbete runt synlighet. Wikipedia för hela Sverige Postkodstiftelsen (finansierad) Gemenskap 2: Föreningen ska hjälpa till att skapa nya gemenskaper. 8
15 Wikibase-tester och lansering Som en del av kapacitetsbyggandet i hubben tittar föreningen på experiment med hur Wikibase kan användas för att strukturera information om vårt och rörelsens arbete. Insatsen går in i nästa steg med praktikant. En analys och utvärdering av arbetet ger oss ett underlag för en större ansökan för arbete under andra halvan av 2023 och framåt. Nya hubbprojektet WCF (finansierad) Möjliggörande 1: Föreningens arbete ska vara operativt hållbart. 0,5
16 Grand Tour of Wikimedia förbereds och lanseras Som en del av kapacitetsbyggandet i hubben sker det inledande arbetet med att etablera Grand Tour of Wikimedia. Detta sker som en del av framtagandet av en ansökan till Erasmus+ som planeras att användas för att bekosta de direkta kostnaderna för att genomföra Grand Tour of Wikimedia. Det praktiska arbetet förväntas huvudsakligen ske först under 2024. Nya hubbprojektet WCF (finansierad) Gemenskap 1: Föreningen ska stötta existerande gemenskaper. 0,5
17 Kapacitetsbyggande för innehållspartnerskap genom dokumentation och lärresurser Som en del av kapacitetsbyggandet i hubben tittar vi på den nuvarande situationen runt dokumentation och lärresurser för de olika verktyg och metoder som används vid innehållspartnerskap. Vi vet att den ofta är bristfällig men saknar kunskap om hur mycket resurser det skulle krävas för att förbättra situationen och hur mycket underhåll som därefter skulle krävas årligen och behöver därför inventera och undersöka statusen. Arbete behöver fastslås med Wikimedia Foundation men kommer troligen att kopplas till arbete med att ta fram lärmoduler till learn.wiki, där insikter och prioriteringar styrs av förfrågningar till Helpdesken. Lärdomarna dokumenteras och delas med Wikimediarörelsen. Nya hubbprojektet WMF (projektbidrag söks) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 6
18 Etablering av struktur för underhåll av verktyg Som en del av mjukvaruarbetet i hubben tittar vi på den nuvarande situationen runt underhåll av de olika verktyg som används vid innehållspartnerskap. Tillsammans med andra Wikimediaorganisationer avgör vi vad som ska underhållas och i vilken omfattning och arbetar här för att hitta formen för detta. En plan för hur beslut om underhåll tas och när beslutet ska återbesökas tas fram samt rollfördelningen i Wikimediarörelsen. Stöd för innehållspartnerskap WMF (finansierad) Tillgång 2: Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm. 0,5
19 Underhåll av utvalda verktyg Som en del av mjukvaruarbetet i hubben tittar vi på den nuvarande situationen runt underhåll av de olika verktyg som används vid innehållspartnerskap. Under pilotarbetet 2023 sker underhåll och utvecklingen av nya funktioner av Wikimedia Sverige, med stöd från Wikimedia Foundation och andra Wikimediaföreningar. Insikterna från piloterna hjälper oss att budgetera för större insatser under andra halvan av 2023 och framåt. Arbetet är inledningsvis avgränsat till 2023. Stöd för innehållspartnerskap WMF (finansierad) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 0,5
20 OpenRefine-utveckling Syftet här är att utveckla ny funktionalitet, samt underhålla existerande funktionalitet, för den del av OpenRefine som främst används av Wikimediarörelsen. Detta är ett konsultprojekt. Nya funktionaliteter för OpenRefine WMF (projektbidrag söks) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 1
21 Aktiva samarbeten med FN-organ Vi har påbörjat samarbeten med ett 10-tal olika FN-organ och kommer att välja ut ett antal att fortsätta med under 2023 för att experimentera på olika sätt. Vi fokuserar på material med koppling till genus, klimatförändringen och biologisk mångfald samt hälsa. Arbetet avrundas och planering sker för olika externfinansierade möjligheter. Stöd för innehållspartnerskap WMF (finansierad) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 0,5
22 WiR för IGO:er Vi har fått ett stort antal förfrågningar från FN-organ och andra IGO:er om möjligheten att kunna anställa en Wikimedian in Residence för att ge deras team stöd internt. Potentiellt kan detta leda till att miljontals kronor investeras i att knyta sig närmare Wikimediarörelsen och att Wikimediaorganisationer från flera delar av världen får ökade ekonomiska resurser. En sammanställning av kandidater sker och en plan för utveckling av kursmaterial tas fram. Detta sker i samarbete med andra Wikimediaföreningar. För vissa strategiskt viktiga IGO:er kan det även vara aktuellt med att personal från Wikimedia Sverige agerar WiR. Stöd för innehållspartnerskap WMF (finansierad) Tillgång 2: Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm. 0,5
23 Arbetsgrupper för Helpdesken Vi etablerar arbetsgrupper för Helpdeskförfrågningar och utvärderar det arbetet. Diskussioner sker med andra Wikimediaföreningar om att stödja arbetsgrupperna med deras GLAMwiki-personal. Detta är alltså inte arbetet från vår personal i arbetsgrupperna utan för att etablera stödfunktionen för andras deltagande. Ytterligare arbete runt Helpdesken planeras att ske inom andra projekt. Stöd för innehållspartnerskap WMF (finansierad) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 0,5
24 Stöd till expertkommittén och arbete med Helpdeskförfrågningar Det innefattar vårt arbete i arbetsgrupperna där stöd både ges runt att identifiera resurser, hitta rätt personer i rörelsen såväl som tekniskt stöd (ex. massuppladdningar). Det handlar även om att sammanställa information om vilka resurser som behöver tas fram i framtiden som en del av kapacitetsbyggandet och utveckla processer runt detta. Vid varje stöd behöver en aktiv kommunikationsinsats ske för att informera om möjligheten och det arbete som sker. Ytterligare arbete runt Helpdesken planeras att ske inom andra projekt. Stöd för innehållspartnerskap WMF (finansierad) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 1,5
25 Strategiska uppladdningar av SDC och kulturarvs-data Vi kommer att genom botar lägga till SDC-information på det material som laddats upp inom ramen för tidigare innehållspartnerskap samt strukturerad information om kulturarv. Stöd för innehållspartnerskap WMF (finansierad) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 0,5
26 Officiell Wikispeech-lansering Wikispeech är aktiverat på svenskspråkiga Wikipedia vilket gör det möjligt för oss att under året testa prestandan, räkna ut kostnaderna per månad för drift (och genomföra åtgärder för att minska dessa) och för att samla in rapporter om buggar. När vi vet att vi har medel för drift och ytterligare vidareutveckling vill vi kommunicera ut om tjänsten till en bredare publik och genomföra evenemang för att skapa medvetenhet och engagemang. Wikispeech – Taldatainsamlaren 2023 Allmänna arvsfonden (projektbidrag söks) Användning 2: Föreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar. 1
27 Wikispeech vidareutvecklas Vi räknar här med att vi får finansiering från en extern finansiär. Under året färdigställs talresursinsamlaren och arbete sker för att göra det möjligt att få Wikispeech att fungera på alla delar av WP, inte bara brödtext (så att det går att redigera). Wikispeech ska fungera på fler språk. Vi arbetar även för att knyta insatsen närmare olika initiativ Wikimedia Foundation driver, t.ex. Abstract Wikipedia genom att insatser runt lexeme sker och oral citations samt undersöker hur vi kan bidra eller dra nytta av initiativ drivna av Google, Mozilla, KTH, Europeiska kommissionen m.m. Planering sker runt hur engagemang kan byggas runt crowdsourcing av taldata. Wikispeech – Taldatainsamlaren 2023 Allmänna arvsfonden (projektbidrag söks) Användning 2: Föreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar. 8
28 Förbättringsarbetet genomförs De åtgärder som listas i föreningens förbättringsarbete (och som inte täcks in i andra punkter ovan) genomförs. Detta inkluderar arbete med policyer och riktlinjer såväl som att ett urval av de åtgärder som identifierats i riskanalysen åtgärdas. Riktlinjer för föreningsengagemang färdigställs och tillämpas. Mångfalds- och klimatpåverkansrapporter sammanställs och vidareutvecklas efter diskussion med styrelsen. Föreningsutveckling 2023 WCF (finansierad) Möjliggörande 1: Föreningens arbete ska vara operativt hållbart. 2,5

Noter

 1. Wikispeech är en talsyntes för Wikipediaartiklar som vi har utvecklat.
 2. Se till exempel https://cis-india.org/news/oral-citations-project-on-wikimedia
 3. Se till exempel Wikidata:Lexicographical data
 4. Till exempel genom ljudverktyget: ​Template:Audio