Ordlista

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sidan listar en uppsättning ord som vi använder som en del av vårt dagliga arbete på Wikimedia Sveriges kansli. Den är mer Wikimediaspecifik och beskrivande än ordlistan på Wikipedia men inte lika specifik som ordlistan på Meta. Tanken är att ordlistan kan vara användbar för kommande praktikanter, för nyanställda, för våra volontärer och medlemmar samt för media när de beskriver vårt arbete.


A

 • ABM är en akronym (alltså en initialförkortning) som i Wikimediasammanhang står för Arkiv, Bibliotek, Museer. Det är en svensk version av GLAM där dock gallerier utelämnats.
 • Användare är en person som tar del av kunskapen på våra plattformar. Det kan alltså handla exempelvis om att läsa Wikipediaartiklar eller använda Wikidata för att skapa infografik.
 • Användning är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Det syftar på verksamhet inom det område där arbete sker för att få fler människor att använda materialet på våra plattformar, och få kunskap om det. Det kan också handla om att göra det enklare att bidra på Wikimediaplattformarna, till exempel genom hur verktyg ser ut och fungerar.
 • APG-finansiering innebär finansiering via APG-programmet, som är Wikimediarörelsens program för att finansiera organisationers övergripande årsplan. APG är en förkortning för Annual Plan Grants.

D

 • Datamängd är en samling strukturerat data om ett specifikt ämne, där viss information uppges om varje enskilt objekt. Till exempel kan en datamängd av svenska naturreservat innehålla information om varje reservats area, invigningsår, geografisk belägenhet och så vidare. Datamängder publiceras i olika format och omfattas av olika licenser vilka avgör vad man kan göra med datan, se öppna licenser.

E

F

 • FDC-finansiering innebär finansiering via FDC, den kommitté bestående av representanter för Wikimediarörelsen som beslutar om finansiering via APG-programmet. FDC är en förkortning för Funds Dissemination Committee.
 • Fri kunskap är den kunskap som var och en får ta del av och sprida vidare, utan kostnad. Wikipedia och andra kollaborativa kunskapskällor som OpenStreetMap är exempel på fri kunskap, likaså öppna lärresurser.
 • Fri kunskapsrörelsen omfattar alla aktörer som arbetar för fri kunskap. Utöver Wikimedia Sverige inkluderar det open source-rörelsen, open street map-rörelsen, förespråkare för fria licenser och tillgängligt kulturarv såsom museer eller arkiv. Denna rörelse har inga fasta ramar eller begränsningar utan är flytande.
 • Fotosafari är en tur där deltagarna tar bilder och sedan laddar upp dem på Wikimedia Commons. Fotosafarin kan vara tematiska och/eller geografiska.
 • FOSS står för Free and Open Source Software, som är fri programvara och programvara med öppen källkod.
 • Förädlad information är sådan information som har berikats eller omformats i förhållande till ursprungskällan, till exempel i syfte att göra den lättare att förstå eller belysa någon särskild aspekt.

G

 • Gemenskap är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Området handlar om att stöd ges till aktiva volontärer och att volontärgrupperna utökas och diversifieras. Det finns många olika gemenskaper, till exempel inom och mellan de olika Wikimediaplattformarna.
 • GLAM är en akronym (alltså en initialförkortning) som i Wikimediasammanhang står för Galleries, Libraries, Archives and Museums och vi använder den för att beskriva samarbeten med någon av dessa institutioner. Vi använder akronymen bland annat i våra jobbtitlar såsom Projektledare GLAM.

H

 • Hackathon är en typ av event som syftar till att föra samman utvecklare för att skapa fri programvara. Termen hackathon används även utanför Wikimedia, men i våra hackathons ska det finnas en koppling till utveckling av externa verktyg som våra projekt kan använda, eller som kan användas direkt av MediaWiki-programvaran.
 • Hubb för innehållspartnerskap är Wikimedia Sveriges tematiska arbete för samarbeten med större organisationer samt stöd till Wikimediarörelsen inom området.

I

 • Identifierare är en sträng – en följd av bokstäver eller/och siffror – som tillskrivs varje post i en datamängd, eller varje objekt i en katalog (såsom en museikatalog). Bra identifierare är unika – varje post har sin egen – och beständiga, det vill säga ändras inte när innehållet i posten ändras. Unika och beständiga identifierare är en förutsättning för länkat data.

K

 • Kulturarv är det vi människor har skapat genom generationer och som vi anser värt att bevara och föra vidare, som byggnader, konstverk och arkeologiska lämningar (materiellt kulturarv), men även traditioner, seder och kreativa uttryckssätt (immateriellt kulturarv). Kulturarv dokumenteras och vårdas av GLAM-institutioner.

L

 • Länkade data är ett begrepp för standarder och tekniker att länka samman och publicera digital information.

M

 • Maskinläsbar är information som är strukturerad på ett sådant sätt att en dator kan förstå och bearbeta den.
 • Medlem är en person eller organisation som genom ett aktivt ställningstagande har blivit medlem i Wikimedia Sverige. Detta aktiva ställningstagande är att årligen betala föreningens medlemsavgift.
 • Möjliggörande är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Området finns för att säkerställa att organisationens verksamhet fungerar bra och fortsätter att utvecklas inom ett antal områden.

P

 • Plattformar är i Wikimediasammanhang de olika kollaborativa hemsidor som Wikimedia Foundation förvaltar och som har som mål att samla mänsklighetens kunskap i dess olika uttryck. Wikipedia är den mest kända plattformen och de andra benämns i bland som dess syskonprojekt. Till dessa räknas bland annat mediadatabasen Wikimedia Commons, databasen för strukturerat data Wikidata, ordboken Wiktionary med mera.

R

 • Rörelse är det samlande namnet för alla inblandade i de olika Wikimediaprojekten, men även för närliggande områden som fri kunskap, fria licenser, öppen data och fri mjukvara.

S

 • Skrivstugor är främst träffar för dem som redan kan skriva på Wikipedia, där målet är att utöka artikelsamlingen. En skrivstuga har vanligen ett i förväg bestämt tema, t.ex. kvinnliga forskare, första världskriget eller mode. Under en skrivstuga är det lite mer sidogrejer som kan locka deltagarna till att ägna ett flertal timmar åt att skriva artiklar (med tillgängliga experter, litteratur, kanske ett pris etc.). Tack vare att de innehåller fler delar än en enkel workshop så kan de vara 3–8 timmar långa. Skrivstugan är ofta en naturlig följd på en workshop.
 • Strategi är för Wikimedia Sverige ett långsiktigt arbetsdokument, vanligen gällande för fyra år i taget. Dokumentet pekar ut den långsiktiga riktningen för föreningen och antas av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Strategins syfte är att konkretisera visionen på en övergripande nivå.

T

 • Tillgång är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Inom detta område görs mer material tillgängligt för Wikimediaplattformarna. Det kan till exempel handla om att vi hjälper andra organisationer med att ladda upp deras material.

V

 • Volontär kan betyda två saker.
  • Dels är det en person som bidrar till Wikimediarörelsens plattformar. Det kan handla om att lägga till Wikidataobjekt, fota bilder till Wiki Loves Earth och ladda upp dem i tävlingen på Wikimedia Commons, korrekturläsa Wikisourcetexter eller att skriva en Wikipediaartikel.
  • Dels kan en volontär vara en person som gör en insats för föreningen Wikimedia Sverige, där insatsen inte är direkt kopplad till plattformarna utan till verksamhet. Det kan handla om att vara lägerledare eller hålla i en utbildning, till exempel.

W

 • Wikifika är ett socialt möte där deltagarna träffas på ett kafé eller motsvarande och fikar tillsammans och diskuterar Wikipedia, fri kunskap och annat intressant.
 • Wiki Loves Earth (ofta förkortat WLE) är en internationell fototävling som fokuserar på skyddad natur – som i Sverige innebär nationalparker, naturreservat och naturminnen.
 • Wiki Loves Monuments (ofta förkortat WLM) är en internationell fototävling som fokuserar på äldre monument. I Sverige inkluderar detta både byggnader, fartyg och fornminnen. Monument syftar helt enkelt till kulturskatter eller minnen ifrån äldre tider. Tävlingen är federativ och exakt vilka typer av "monument" som inkluderas varierar mellan de olika deltagande länderna.
 • Wiki Loves Public Art (ofta förkortat WLPA) är en internationell fototävling som fokuserar på offentlig konst. Detta kan inkludera konst som finns utomhus i parker och på torg, men även den konst som finns i museisamlingar. Vad de olika deltagande länderna fokuserar på beror på flera faktorer såsom exempelvis koppling till verksamhetsmål samt vilka samarbeten man tror kan gynnas bäst genom tävlingen.
 • Wikimedia Foundation (WMF) är en internationell icke vinstdrivande stiftelse, som driver Wikipedia och dess systerprojekt. Stiftelsen har lokala stödföreningar i ett växande antal länder. Wikimedia Sverige är en sådan stödförening. WMF finansierar många av de projekt som Wikimediaföreningar och Wikimediavolontärer organiserar.
 • Wikimediarörelsen är ett flytande begrepp som innefattar alla de människor som är engagerade i projekt eller verksamheter kopplade till Wikimedia. Det kan vara Wikimedia Foundation och deras anställda, Wikidata och dess gemenskap, eller medlemmarna i ett nationellt Wikimediachapter.
 • Wikipub är ett socialt möte där deltagarna träffas på en pub och tar någonting att dricka tillsammans medan de diskuterar Wikipedia, fri kunskap och annat intressant.
 • Wikispeech är en talsyntes för Wikipediaartiklar, som Wikimedia Sverige har lett utvecklingen av.
 • WiR används ibland som förkortning för Wikipedian in Residence.
 • WMSE är en förkortning för Wikimedia Sverige som används en del inom Wikimediarörelsen.
 • Workshops är utbildningstillfällen för att lära de som inte har bidragit på Wikipedia eller något annat av våra projekt att bidra (alltså en föreläsning). Under en workshop produceras det inte nödvändigtvis så mycket text. Workshoppar sker med fördel i samarbete med en annan organisation som ser till att deltagarna kommer dit, exempelvis ett museum eller ett bibliotek. Workshopparna är ofta runt 3 timmar långa.

Ö

 • Öppen mjukvara, se FOSS
 • Öppen licens är ett dokument där skaparen av en resurs, som en text, en bild eller en mjukvara, berättar att var och en får ta del av, sprida och återanvända resursen utan kostnad eller de begränsningar som normalt framgår av upphovsrätten. Wikipedia är publicerad under en öppen licens.
 • Öppna data är strukturerad digital information som var och en får ta del av, sprida och återanvända utan kostnad eller licensmässiga inskränkningar. En del myndigheter, kommuner med mera publicerar öppna data för att öka allmänhetens insyn i sitt arbete.

Se även