Kulturskatter på nätet/Ordlista

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den här ordlistan är inte komplett, men den förklarar i alla fall de oftast förekommande termerna inom ämnet upphovsrätt på nätet.

Betalvägg

Betalväggar är en sorts teknisk lösning för att utkräva ekonomisk ersättning för tillgång till material som annars inte är tillgängligt (på internet).

CC BY

CC BY är en förkortning för Creative Commons, Attribution, som är en av Creative Commons upphovsrättslicenser. Man får sprida materialet, och måste då kreditera rättighetsinnehavaren. Mer information om Creative Commons BY.

CC BY-NC-ND

CC BY-NC-ND är en förkortning för Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Non-Derivative, som är den mest restriktiva av Creative Commons upphovsrättslicenser. Man får sprida, men inte bearbeta, och inte sälja materialet, och måste då kreditera rättighetsinnehavaren. Mer information om Creative Commons BY-NC-ND.

CC BY-NC

CC BY-ND är en förkortning för Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, som är en av Creative Commons upphovsrättslicenser. Man får sprida, men inte sälja materialet och måste då kreditera rättighetsinnehavaren. Mer information om Creative Commons BY-NC.

CC BY-ND

CC BY-ND är en förkortning för Creative Commons, Attribution, Non-Derivative, som är en av Creative Commons upphovsrättslicenser. Man får sprida materialet, men inte bearbeta materialet och måste då kreditera rättighetsinnehavaren. Mer information om Creative Commons BY-ND

CC BY-SA

CC BY-SA är en förkortning för Creative Commons, Attribution, Share alike, en av Creative Commons licenser. Man får sprida, bearbeta, och sälja materialet, men måste då kreditera rättighetsinnehavaren och licensiera verket på samma sätt. Mer information om Creative Commons BY-SA.

CC BY-NC-SA

CC BY-NC-SA är en förkortning för Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share alike, en av Creative Commons licenser. Man får sprida och bearbeta, men inte sälja materialet, och måste då kreditera rättighetsinnehavaren och licensiera verket på samma sätt. Mer information om Creative Commons BY-NC-SA.

CC0

CC0, eller CC Zero, är en Creative Commons-licens som motsvarar att man överger alla rättigheter till verket, något som motsvarar public domain. CC0 sägs ibland som "no rights reserved". Mer information om CC0.

Creative Commons

Creative Commons är en internationell organisation som skrivit upphovsrättsliga licenser vars texter är tänkta för allmänheten (snarare än för jurister). Creative Commons Sverige är ansvariga för de svenska licenstexterna. Mer information om vad Creative Commons innebär (film).

Digisam

Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, eller i dagligt tal Digisam. Under perioden 2011-2014 fokuserade Digisam på att "kompetensuppbyggnad och för kunskapsinhämtning och samordna arbeten som de deltagande myndigheterna och institutionerna gemensamt bedriver inom digitaliseringsområdet."

Digisam huseras sedan 2017 av Riksantikvarieämbetet (fram till 2017 var Riksarkivet värdorganisation). Mer information om Digisam.

Digitalisering

Digitalisering kan betyda många olika saker, från att förse allmänheten med internetuppkoppling till att göra böcker mm tillgängliga via internet. På den här webbplatsen använder vi digitalisering i betydelsen att göra material tillgängligt via internet. Att scanna eller fotografera material så att det finns i digital form är alltså inte tillräckligt, eftersom materialet inte ännu är tillgängligt för allmänheten.

Europeana

Europeana är en portalsajt för digitaliserat material från hundratals europeiska kulturminnesinstitutioner.

Fotografisk bild

Skillnaden mellan å ena sidan fotografisk bild och fotografiskt verk å andra sidan är hur länge de omfattas av upphovsrätten. En fotografisk bild lyder under Upphovsrättslagen i 50 år efter första publicering. Fotografiska bilder som tagits före 1969 är fria. Det finns inga konstnärliga krav på fotografiska bilder, förutom att de ska uppnå verkshöjd.

Fotografiskt verk

Skillnaden mellan å ena sidan fotografiskt verk och fotografisk bild å andra sidan är hur länge de omfattas av upphovsrätten. Ett fotografiskt verk lyder under Upphovsrättslagen i 70 år efter skaparens död. För att räknas som fotografiskt verk ska bilden uppnå ett visst konstnärligt värde.

Föräldralösa verk

Föräldralösa verk, eller orfana verk, kallas sådant material som man inte med säkerhet kan ange skapare eller rättighetsinnehavare till. Till exempel kan en bild som hittas i ett arkiv, utan tillräckliga kringliggande material, vara svårt att avgöra ålder och därmed upphovsrättslig status på. För mer information, se Kulturskatter på nätet/Föräldralösa verk

Metadata

Metadata är information om ett material, till exempel skapare, tillkomstår, rättighetsinnehavare, "taggar", etc. Utan metadata är det svårt att hitta bilden, och omöjligt att avgöra dess upphovsrättsliga status. För den typen av frågor, se #Föräldralösa verk

Open access

Open access är vetenskapliga uppsatser som publiceras på nätet utan betalväggar. Det är en del av den tredje uppgiften hos universitet.

Orfana verk

Se #Föräldralösa verk

PSI

PSI är en förkortning för Public sector information, som i sin tur är en lag på EU-nivå för att öka transparens och göra det enklare för medborgarna att kunna använda material som skapats i den offentliga sektorn.

Public domain

När ett verk har överskridit gränsen för när skyddet från upphovsrättslagen upphör, sägs det ibland hamna i public domain. Då får vem som helst göra vad som helst med verket (i stort sett, se URL § 51, "Klassikerskydd"). I svensk lagstiftning finns dock begreppet inte i juridisk mening. För att markera att ett alster ligger i public domain kan man sätta ett public domain mark på det.

Den 1 januari varje år firas "Public domain day" när upphovsmän som dog 70 år tidigare inte längre omfattas av upphovsrätten och deras verk faller i public domain.

PUL

Personuppgiftslagen, eller allmänt PUL ("Personuppgiftslag (1998:204)") syftar till "skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter." För kulturminnesinstitutioner kan PUL innebära att material som annars är fritt att tillgängliggöra inte går att lägga ut på nätet.

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen, eller egentligen "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk" är en svensk lag som reglerar hur material får återanvändas. Upphovsrättslagen finns på regeringskansliets rättsdatabaser respektive på Lagen.nu. En utförlig kommenterad version av upphovsrättslagen finns i Olsson, Henry. Upphovsrättslagstiftningen. En kommentar. 3. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2009. ISBN 978-91-39-01492-8.

Verkshöjd

För att en bild, exempelvis, ska omfattas av upphovsrätten, måste den uppnå verkshöjd. För att något ska ha Verkshöjd "ska [det] vara resultat av en intellektuell skapande verksamhet som har sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna prestera exakt samma resultat" (enligt Lagen.nu)

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons är ett systerprojekt till Wikipedia, där alla uppladdade filer (bilder, ljudfiler, filmer, kartor, etc) är fria från upphovsrätt på grund av ålder eller fria licenser. Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org

Wikimedia Sverige

Den ideella föreningen Wikimedia Sverige har som mål att göra kunskap fritt tillgänglig. Föreningen anordnar exempelvis utbildningar och fototävlingar, samt medverkar på mässor och i media för att sprida kunskap om Wikipedia och andra fria projekt.

Läs mer på http://wikimedia.se. Kontakta gärna oss via info@wikimedia.se.

Wikipedia

Wikipedia är ett uppslagsverk på nätet, som vem som helst kan hjälpa till att bygga upp. Wikipedia finns i drygt 280 olika språkversioner, alla med varsin community. Wikipedia: http://wikipedia.org

Wikipedian

De som bidrar till Wikipedia med text, bilder eller annat kallas ibland wikipedianer. Ibland används också uttrycket Wikipedia-gemenskapen, eller Wikipedia-communityt. I Sverige har wikipedianer bildat den ideella föreningen Wikimedia Sverige.

Wikipedian in residence

Wikipedian in residence eller "gäst-wikipedian" är ett samarbete med en kulturminnesinstitution där en person som har stor insyn i Wikipedia fungerar som en samordnare mellan institutionen och wikipedianerna. Den första Wikipedian in residence var Liam Wyatt som var placerad på British Museum.

Öppna data

Öppna data är en rörelse för att få fler offentliga institutioner att släppa data och metadata, som senare kan vidareanvändas för att skapa till exempel appar eller webbplatser, antingen enskilda eller tillsammans med andra dataset.