Ordlista/en

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Ordlista. Översättningen är till 18 % färdig och uppdaterad.

The page contains a list of terms which we use as part of our daily work at Wikimedia Sverige. It is more specific to Wikimedia and is more descriptive than the dictionary on Wikipedia but not as specific as the dictionary on Meta. The intention is that the dictionary can be useful to future interns, new employees and to our volunteers and members as well as the media when they write about our work.


A

 • ABM is an acronym which, in a Wikimedia context, stands for "Arkiv, Bibliotek, Museer", which is the Swedish version of GLAM, although galleries are not included.
 • User is a person who consumes the knowledge on our platforms. This can take the form of e.g. reading a Wikipedia article or using Wikidata to produce infographics.
 • Use is one of Wikimedia Sverige's four strategy pillars. It relates to work intended to encourage more people to use resources on our platforms and to gain knowledge about them. Is it also about facilitating contributions to the Wikimedia platforms, for example by how tools look and function.
 • APG financing refers to the financing through the APG programme, which is the Wikimedia movement's programme to finance organisations' annual plans. APG is an abbreviation for Annual Plan Grants.

D

 • Data set is a collection of structured data relating to a specific topic, where certain information is provided about each individual object. For example, a data set about Swedish nature reserves may include information about the area of each reserve, year of inauguration, geographical location etc. Data sets are published in different formats and are subject to various licences which determine how that data can be handled, see Open licences.

E

 • Edit-a-thon is primarily a meeting for those who already contribute written content on Wikipedia, where the aim is to expand the collection of articles. An edit-a-thon usually has a predetermined theme, e.g. female researchers, World War 1 or fashion. During an edit-a-thon, certain elements may entice participants to spend several hours dedicated to write articles (e.g. more available experts, literature, potentially a financial reward etc.). As they cover several parts as opposed to a simple workshop, they can be between 3-8 hours long. An edit-a-thon is usually followed by a workshop.

F

 • FDC financing refers to financing via FDC, a committee consisting of representatives from the Wikimedia movement who take decisions on financing via the APG programme. FDC is an abbreviation for the Funds Dissemination Committee.
 • Fri kunskap är den kunskap som var och en får ta del av och sprida vidare, utan kostnad. Wikipedia och andra kollaborativa kunskapskällor som OpenStreetMap är exempel på fri kunskap, likaså öppna lärresurser.
 • Fri kunskapsrörelsen omfattar alla aktörer som arbetar för fri kunskap. Utöver Wikimedia Sverige inkluderar det open source-rörelsen, open street map-rörelsen, förespråkare för fria licenser och tillgängligt kulturarv såsom museer eller arkiv. Denna rörelse har inga fasta ramar eller begränsningar utan är flytande.
 • Fotosafari är en tur där deltagarna tar bilder och sedan laddar upp dem på Wikimedia Commons. Fotosafarin kan vara tematiska och/eller geografiska.
 • FOSS står för Free and Open Source Software, som är fri programvara och programvara med öppen källkod.
 • Förädlad information är sådan information som har berikats eller omformats i förhållande till ursprungskällan, till exempel i syfte att göra den lättare att förstå eller belysa någon särskild aspekt.

G

 • Gemenskap är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Området handlar om att stöd ges till aktiva volontärer och att volontärgrupperna utökas och diversifieras. Det finns många olika gemenskaper, till exempel inom och mellan de olika Wikimediaplattformarna.
 • GLAM är en akronym (alltså en initialförkortning) som i Wikimediasammanhang står för Galleries, Libraries, Archives and Museums och vi använder den för att beskriva samarbeten med någon av dessa institutioner. Vi använder akronymen bland annat i våra jobbtitlar såsom Projektledare GLAM.

H

 • Hackathon är en typ av event som syftar till att föra samman utvecklare för att skapa fri programvara. Termen hackathon används även utanför Wikimedia, men i våra hackathons ska det finnas en koppling till utveckling av externa verktyg som våra projekt kan använda, eller som kan användas direkt av MediaWiki-programvaran.
 • Hubb för innehållspartnerskap är Wikimedia Sveriges tematiska arbete för samarbeten med större organisationer samt stöd till Wikimediarörelsen inom området.

I

 • Identifierare är en sträng – en följd av bokstäver eller/och siffror – som tillskrivs varje post i en datamängd, eller varje objekt i en katalog (såsom en museikatalog). Bra identifierare är unika – varje post har sin egen – och beständiga, det vill säga ändras inte när innehållet i posten ändras. Unika och beständiga identifierare är en förutsättning för länkat data.

K

 • Kulturarv är det vi människor har skapat genom generationer och som vi anser värt att bevara och föra vidare, som byggnader, konstverk och arkeologiska lämningar (materiellt kulturarv), men även traditioner, seder och kreativa uttryckssätt (immateriellt kulturarv). Kulturarv dokumenteras och vårdas av GLAM-institutioner.

L

 • Länkade data är ett begrepp för standarder och tekniker att länka samman och publicera digital information.

M

 • Maskinläsbar är information som är strukturerad på ett sådant sätt att en dator kan förstå och bearbeta den.
 • Medlem är en person eller organisation som genom ett aktivt ställningstagande har blivit medlem i Wikimedia Sverige. Detta aktiva ställningstagande är att årligen betala föreningens medlemsavgift.
 • Möjliggörande är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Området finns för att säkerställa att organisationens verksamhet fungerar bra och fortsätter att utvecklas inom ett antal områden.

P

 • Plattformar är i Wikimediasammanhang de olika kollaborativa hemsidor som Wikimedia Foundation förvaltar och som har som mål att samla mänsklighetens kunskap i dess olika uttryck. Wikipedia är den mest kända plattformen och de andra benämns i bland som dess syskonprojekt. Till dessa räknas bland annat mediadatabasen Wikimedia Commons, databasen för strukturerat data Wikidata, ordboken Wiktionary med mera.

R

 • Rörelse är det samlande namnet för alla inblandade i de olika Wikimediaprojekten, men även för närliggande områden som fri kunskap, fria licenser, öppen data och fri mjukvara.

S

 • Skrivstugor är främst träffar för dem som redan kan skriva på Wikipedia, där målet är att utöka artikelsamlingen. En skrivstuga har vanligen ett i förväg bestämt tema, t.ex. kvinnliga forskare, första världskriget eller mode. Under en skrivstuga är det lite mer sidogrejer som kan locka deltagarna till att ägna ett flertal timmar åt att skriva artiklar (med tillgängliga experter, litteratur, kanske ett pris etc.). Tack vare att de innehåller fler delar än en enkel workshop så kan de vara 3–8 timmar långa. Skrivstugan är ofta en naturlig följd på en workshop.
 • Strategi är för Wikimedia Sverige ett långsiktigt arbetsdokument, vanligen gällande för fyra år i taget. Dokumentet pekar ut den långsiktiga riktningen för föreningen och antas av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Strategins syfte är att konkretisera visionen på en övergripande nivå.

T

 • Tillgång är ett av Wikimedia Sveriges fyra strategiområden. Inom detta område görs mer material tillgängligt för Wikimediaplattformarna. Det kan till exempel handla om att vi hjälper andra organisationer med att ladda upp deras material.

V

 • Volontär kan betyda två saker.
  • Dels är det en person som bidrar till Wikimediarörelsens plattformar. Det kan handla om att lägga till Wikidataobjekt, fota bilder till Wiki Loves Earth och ladda upp dem i tävlingen på Wikimedia Commons, korrekturläsa Wikisourcetexter eller att skriva en Wikipediaartikel.
  • Dels kan en volontär vara en person som gör en insats för föreningen Wikimedia Sverige, där insatsen inte är direkt kopplad till plattformarna utan till verksamhet. Det kan handla om att vara lägerledare eller hålla i en utbildning, till exempel.

W

 • Wikifika är ett socialt möte där deltagarna träffas på ett kafé eller motsvarande och fikar tillsammans och diskuterar Wikipedia, fri kunskap och annat intressant.
 • Wiki Loves Earth (ofta förkortat WLE) är en internationell fototävling som fokuserar på skyddad natur – som i Sverige innebär nationalparker, naturreservat och naturminnen.
 • Wiki Loves Monuments (ofta förkortat WLM) är en internationell fototävling som fokuserar på äldre monument. I Sverige inkluderar detta både byggnader, fartyg och fornminnen. Monument syftar helt enkelt till kulturskatter eller minnen ifrån äldre tider. Tävlingen är federativ och exakt vilka typer av "monument" som inkluderas varierar mellan de olika deltagande länderna.
 • Wiki Loves Public Art (ofta förkortat WLPA) är en internationell fototävling som fokuserar på offentlig konst. Detta kan inkludera konst som finns utomhus i parker och på torg, men även den konst som finns i museisamlingar. Vad de olika deltagande länderna fokuserar på beror på flera faktorer såsom exempelvis koppling till verksamhetsmål samt vilka samarbeten man tror kan gynnas bäst genom tävlingen.
 • Wikimedia Foundation (WMF) är en internationell icke vinstdrivande stiftelse, som driver Wikipedia och dess systerprojekt. Stiftelsen har lokala stödföreningar i ett växande antal länder. Wikimedia Sverige är en sådan stödförening. WMF finansierar många av de projekt som Wikimediaföreningar och Wikimediavolontärer organiserar.
 • Wikimediarörelsen är ett flytande begrepp som innefattar alla de människor som är engagerade i projekt eller verksamheter kopplade till Wikimedia. Det kan vara Wikimedia Foundation och deras anställda, Wikidata och dess gemenskap, eller medlemmarna i ett nationellt Wikimediachapter.
 • Wikipub är ett socialt möte där deltagarna träffas på en pub och tar någonting att dricka tillsammans medan de diskuterar Wikipedia, fri kunskap och annat intressant.
 • Wikispeech är en talsyntes för Wikipediaartiklar, som Wikimedia Sverige har lett utvecklingen av.
 • WiR används ibland som förkortning för Wikipedian in Residence.
 • WMSE är en förkortning för Wikimedia Sverige som används en del inom Wikimediarörelsen.
 • Workshops är utbildningstillfällen för att lära de som inte har bidragit på Wikipedia eller något annat av våra projekt att bidra (alltså en föreläsning). Under en workshop produceras det inte nödvändigtvis så mycket text. Workshoppar sker med fördel i samarbete med en annan organisation som ser till att deltagarna kommer dit, exempelvis ett museum eller ett bibliotek. Workshopparna är ofta runt 3 timmar långa.

Ö

 • Öppen mjukvara, se FOSS
 • Öppen licens är ett dokument där skaparen av en resurs, som en text, en bild eller en mjukvara, berättar att var och en får ta del av, sprida och återanvända resursen utan kostnad eller de begränsningar som normalt framgår av upphovsrätten. Wikipedia är publicerad under en öppen licens.
 • Öppna data är strukturerad digital information som var och en får ta del av, sprida och återanvända utan kostnad eller licensmässiga inskränkningar. En del myndigheter, kommuner med mera publicerar öppna data för att öka allmänhetens insyn i sitt arbete.

Se även