Annual plan 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är en översatt version av sidan Verksamhetsplan 2023. Översättningen är till 68 % färdig och uppdaterad.
Föråldrade översättningar markeras på det här sättet.

Summary of the year's operations

En stor förändring i verksamheten i år är att olika mindre projekt slås samman för att öka synergieffekterna och innovationen. Detta är en del av omstruktureringen av föreningens verksamhet gentemot den nya strategin. Inom ramen för detta kommer ett flertal experimenterande insatser att ske och grunden läggs för större initiativ och/eller ansökningar för externa projektmedel.

In 2023, the majority of resources invested in our work focus on ensuring that several of the major initiatives that we've been working on for several years can continue to be developed to be established on a more permanent basis. This mainly concerns establishing Wikimedia Sverige as a Thematic Hub for Content Partnerships and launching both the speech synthesis and the speech data collector for Wikispeech. Other major blocks of work involve increasing our presence across the country and organizing local volunteers, the launch of a digital educational resource and a campaign with member recruiters. We have been planning for these initiatives since 2020.

Multi-year campaigns such as WikiGap, Wiki Loves, etc. will have to find new forms during the year and this work will be linked with the long-term work we are significantly expanding to involve more volunteers and members in Sweden.

Introduction

Wikimedia Sverige is a non-profit association working to ensure that all people have free access to humanity's collected knowledge.

Among other things, we contribute by helping teachers and librarians to use Wikipedia, as well as archives and museums to reach out with their material. We also support the volunteers who improve Wikipedia to be able to do it more easily and with higher quality. As it is of central importance to us that more people with different backgrounds are able to participate and share knowledge, we work actively with diversity in several ways.

Above all, we work together with others, for example public agencies, museums, other associations and volunteers. Our organization changes society; experimenting is central to us as there is no ready-made template.

The association is a local, legally independent chapter of the Wikimedia Foundation, which runs some of the world's largest knowledge repositories, including Wikipedia, Wikidata and Wikimedia Commons. The goal of our work is to work to spread copyright-free knowledge to as many people as possible. Our members direct our work.

The association also contributes to the development of the software behind Wikipedia. Among other things, we have developed a speech synthesizer for Wikipedia so that you can listen to the articles. We are also building and improving various tools to make it easier for volunteers and partner organizations to contribute.

All our work aims to achieve our vision: “Free knowledge for a better world. To help people and organizations create and support free knowledge, and make it easily accessible for all.”

Verksamhetsplanen 2023 utgår från dessa prioriteringar och begränsningar. Dessutom beskrivs vad som krävs i form av stödjande resurser, system och arbetssätt för att nå dessa höga ambitioner. Nedan presenteras de mål, delmål och taktiska prioriteringar som kommer att styra arbetet under 2023. Verksamhetsplanen antogs av Wikimedia Sveriges styrelse i april 2023 och gäller för 2023.

The year's main objectives

Overview of the year's main objectives
Strategic area The year's main objectives Activities
Access Experiments with the Thematic Hub for Content Partnerships Olika experiment fortsätter runt fem olika initiativ i hubben under första delarna av året. Riktade experiment fortsätter under andra halvan av året och olika externa ansökningar som kompletterar arbetet utvecklas. Förberedelse med en framtida ansökan till Global Council om formellt erkännande som Tematisk hubb fortsätter
Use More people can contribute to and use Wikispeech Utveckla verktyg för taldatainsamling, tillägg av fler språk, tillägg av fler funktioner, insamlingsevenemang för taldata, undersökning om andra möjliga användningsområden, samt lanseringsevenemang för ökad kännedom om verktygen. Ett flertal samarbeten utvecklas och material tas fram för utbildning, träning och kommunikation
Community Increased involvement in the entire country Recruitment of new members, local volunteer groups, experiments to reach underrepresented groups, increased visibility and new educational materials
Enabling Fundraising and member recruitment Revamping of our communication, new technical systems, banners on Wikimedia Sverige's websites, larger experiments with a Face-to-Face campaign

Continued development of the Content Partnerships Hub

Arbetet för Wikimedia Sverige att etablera en Tematisk hubb för innehållspartnerskap fortsätter under året. Genom experiment kan vi etablera rutiner, visa på det verkliga värdet och få en realistisk uppskattning om kostnaderna samt knyta an andra organisationer och volontärer till arbetet.

Detta arbete har påbörjats för att bidra till att uppfylla de globala strategirekommendationerna för Wikimediarörelsen. Rekommendationerna togs fram mellan 2017 och 2020 och analyserade på djupet hur rörelsen skulle utvecklas till och med 2030. Ett av de viktigaste resultaten från processen var avsikten att utveckla olika hubbar över hela världen. Två typer av hubbar beskrevs: Regionala hubbar som stödjer organisationer och volontärer inom ett visst geografiskt område (till exempel en europeisk hubb), samt Tematiska hubbar som stödjer organisationer och volontärer inom ett visst expertisområde (till exempel en hubb för innehållspartnerskap).

Under framtagandet av 2030-rekommendationerna förespråkades idén om en hubb starkt av Wikimedia Sveriges representanter. Vi ser hubbar som en nyckel till att organisera Wikimediarörelsen, då de krävs för att kunna ta itu med många av de identifierade frågorna. Det är brådskande att hitta en struktur där ansvaret för att koordinera och guida arbete fördelas jämnare över Wikimediarörelsen. Wikimedia Sverige påbörjade arbetet med att etablera den nya organisationsstrukturen Tematiska hubbar direkt, och väntar nu delvis på att övriga rörelsen ska komma ifatt. Tematiska hubbar är tänkta att tillsammans med Regionala hubbar ta över en hel del av det koordinerande och strategiska arbetet från Wikimedia Foundation och tillsammans axla utmaningar från olika perspektiv. Besluten decentraliseras och flyttas närmare de olika gemenskaperna av volontärer och professionella inom rörelsen.

Wikimedia Sverige har arbetat för att utveckla en Tematisk hubb för innehållspartnerskap (Content Partnerships Hub) som kan stå för den infrastruktur som behövs för samarbeten med organisationer som har värdefullt material för utbildningssyfte som de vill dela med allmänheten genom Wikimediaplattformarna. Detta innefattar exempelvis museer, arkiv, bibliotek, akademin, myndigheter och FN-organ.

Förhoppningen är att vi, som en välorganiserad medelstor Wikimediaförening, genom den här banbrytande satsningen ska göra det billigare och enklare för andra föreningar att genomföra effektiva innehållspartnerskap. På detta sätt kan vi förbättra våra gemensamma insatser runt innehållspartnerskap. The work within the hub focuses exclusively on international activities that will contribute to the Wikimedia movement globally, rather than in Sweden. The priorities we've made have this as their main focus; while in some cases the work also benefits the work in Sweden, it is a positive side effect and not the goal.

Under arbetet med att bli en hubb har vi varit fullt medvetna om att det inte finns en tydlig definition av vad en hubb egentligen består av och att den exakta omfattningen sannolikt kommer att ändras. Vi har också varit medvetna om att vi till slut kanske inte blir formellt utsedda till att vara en hubb. Det är därför viktigt att organisera arbetet så att reella värden kan skapas även genom experimenten.

Vi vill visa vår avsikt och vi vill göra ett seriöst försök att utveckla organisationen för att göra det möjligt för föreningen att ta ett ökat ansvar för den internationella koordineringen och bidra med en service för Wikimediarörelsen. Vi tror att vi kan fylla ett hål som för tillfället finns kring teknologi och kapacitetsbyggande i vår internationella rörelse. Det förberedande arbetet vi gjorde under 2019–2022 har givit oss ett bra utgångsläge för en framgångsrik organisationsutveckling de kommande åren.

Focus in 2023

Arbetet under första halvan av året är en direkt fortsättning på arbetet under 2022. De medel vi har från det projektbidrag som säkrades under 2021 kommer att användas för att avrunda olika insatser och förbereda för externa ansökningar. Vi kommer under året att söka projektmedel från Wikimedia Foundation för att fortsätta arbetet med experimenterande kopplat till den Tematiska hubben. Dessa medel kommer att vara mycket mer begränsade än vad vi tidigare räknat med vilket kommer att påverka flera delar av verksamheten.

Vi kommer att behöva fokusera och begränsa arbetet då Wikimedia Foundation beslutat att endast bekosta mindre experiment. För att komplettera denna begränsning kommer resurser att sökas från externa finansiärer där delar av de nedanstående områdena inkluderas. Delar av arbetet kommer även att kunna inkluderas i vårt verksamhetsbidrag, vilket skiljer sig från den information vi fick 2021. Detta kommer att påverka inriktningen och omfattningen av de projekt som finansieras från verksamhetsstödet från Wikimedia Foundation. Exakt hur detta kommer att se ut är inte färdigställt till årsmötet. Detta då vi fick informationen om detta från Wikimedia Foundation först i mitten av april 2023.

Målet med det internationellt orienterade arbete vi vill utföra är fokuserat på att skapa engagemang och delaktighet i arbetet, utforska vad som faktiskt krävs för att genomföra sådana initiativ så att vi kan budgetera för dem på ett vettigt sätt samt testa olika sätt att lägga upp arbetet. De fem områdena vi helt eller delvis fortsätter arbeta inom är:

 1. Provide practical support with content partnerships to other Wikimedia organizations and volunteers. Vi har lanserat en servicefunktion som vi kallar för en Helpdesk, där ansökningar kan göras för hjälp med personaltid för att genomföra framgångsrika innehållspartnerskap. Helpdesken stöds av en internationell kommitté som ger guidning och hjälper oss att bestämma vad vi ska prioritera.
 2. Utveckla material för att möjliggöra kapacitetsbyggande gällande innehållspartnerskap. Vi bygger en starkare rörelse genom att utveckla och sammanställa resurser som stödjer Wikimediagemenskaper, särskilt de som är nya och fortfarande utvecklas. En digital lärplattform utvecklas och likaså möjligheten att strukturerat sammanställa existerande material.
 3. Support the development of several central technical tools. Through better tools we can work more efficiently with content partners. This includes supporting existing tools with developer time to solve long term problems and help with maintenance.
 4. Develop content partnerships with UN agencies and other intergovernmental organizations. Vi stödjer globalt samarbete och innehållspartnerskap med internationella organisationer, som till exempel FN. Många av organisationerna har enorma mängder innehåll och kunskap med mycket högt värde. Vi väljer att fokusera på så kallade high impact topics för att skapa intresse och kopplar arbetet till uppfyllnaden av Globala målen: biologisk mångfald, kön och kriser. En viktig del av arbetet kommer att vara att hitta formerna för hur så kallade Wikimedian in Residences kan organiseras vid FN-organen.
 5. Genomföra strategiska datauppladdningar. Vi utvecklar samarbeten och sänker trösklar för att dela data som gör det enklare och bättre att skapa eller underhålla innehållspartnerskap. Av särskilt strategiskt värde är data som möjliggör för rörelsen att globalt upptäcka kulturarv och GLAM-institutioner som de kan arbeta med samt insatser som visar hur bildmaterial kan göras mer sökbart genom strukturerad data.

Vi kommer också att fortsätta det förberedande arbetet för att skapa stöd och bibehålla det engagemang som behövs för att vi ska kunna etablera en hubb i framtiden. Förutsättningarna för att bli en tematisk hubb är fortfarande oklara. Det är i dagsläget osäkert om långtidsfinansiering kommer att tillhandahållas och hur sådan finansiering kan säkras då processerna ännu saknas.

More people can contribute to and use Wikispeech

Det arbete som ursprungligen planerades för Wikispeech under 2022 sköts framåt då inga externa medel säkrades under året. Under 2023 kommer vi att fortsätta arbetet med att göra Wikimedia till den ”essentiella infrastrukturen i ekosystemet för fri kunskap”, alltså att tillhandahålla verktyg, tjänster och material som organisationer i hela världen kan dra nytta av och bygga vidare på. Vårt bidrag till detta består till stor del av att vidareutveckla verktyg för taldatainsamling som är kopplade till Wikispeech-tillägget[1], eftersom detta kommer att skapa ett värdefullt dataset med talinspelningar och annoteringar som behövs för att ta fram free and open source software (FOSS)-lösningar kring text-till-tal och tal-till-text-lösningar.

Myndigheterna i Europa måste enligt lag säkerställa tillgänglighet på de intranät och extranät de använder, och Wikispeech kommer att hjälpa oss att erbjuda ett alternativ till kommersiella lösningar (till exempel en institution som bestämmer sig för att använda en egen MediaWiki-installation).

Dessutom kan Wikispeech – Talresursinsamlaren lägga grunden för en särskild uppsättning verktyg, som är nödvändiga för att samla in och strukturera muntliga citat. Detta är något som Wikimediagemenskapen har diskuterat åtminstone sedan 2012[2], men ännu inte kommit framåt med. Wikimedia Sverige avser inte att leda arbetet med muntliga citat, men under 2023 hoppas vi kunna inleda diskussioner med andra Wikimediaföreningar och förhoppningsvis kunna bidra med en del av de tekniska lösningarna som behövs.

By working with Lexemes as a basis for lexical resources, the initiative can also be linked to the Wikimedia Foundation's new platform Abstract Wikipedia.

Focus in 2023

Under 2023 planerar vi att fortsätta utveckla talsyntesen så att den fungerar på fler delar av Wikipedia än brödtexten, att den kan aktiveras på fler språk och blir både mer användarvänlig och resurseffektiv. Utvecklingen med Wikispeech – Talresursinsamlaren kommer att fortsätta för att gemenskapen ska kunna engageras och börja bidra med taldata under 2024. Det gör det möjligt för oss att förbättra Wikispeech-tillägget, men det kommer också att förbättra lexikografisk data på Wikidata[3] och lägga till information om uttal till Wikipediaartiklar[4].

Vi kommer under året att samordna med ett flertal organisationers initiativ, vilka har kompletterande mål och gemenskaper. Detta inkluderar till exempel Lingua Libre, Mozillas Common Voice, Språkbanken Tal som arbetar med att samla in språkdata i Sverige huvudsakligen för forskning och Europeiska kommissionen som är intresserade av språkdata för sina interna översättnings- och tolkprojekt. Vi har i samarbete med Wikimedia Foundation även påbörjat diskussioner med Google om att släppa talresurser som kan bidra till Wikispeech. Därtill kommer samarbeten med exempelvis olika intresseorganisationer för personer med funktionsvariationer och kulturföreningar att etableras. Vi kommer att diskutera möjligheter och prioriteringar gällande utvecklingen med Wikimedia Foundations produktteam, som har uttryckt intresse för att anta en stödjande roll runt mjukvaruutveckling.

När verktygen är aktiverade kommer vi att genomföra evenemang där taldatainsamling sker samt ta fram en verktygslåda så att andra Wikimediaföreningar kan genomföra liknande evenemang. Under 2023 kommer fokus vara att förbereda inför detta genom att utveckla vårt nätverk och ta fram dokumentation och utbildningsmaterial.

Observera att huvuddelen av detta initiativ bygger på finansiering från en projektansökan som ännu inte är bekräftad. Fokuset för året kan komma att ändras baserat på kraven från finansiären.

Towards becoming a people's movement

Wikimedia Sweden strives to become a people's movement. Such a movement is created by our members and builds on their commitment. It is developed from the bottom up, and enables engagement regardless of who you are. Wikimedia Sverige shall be a people's movement both digitally and physically, with a community that gives meaning to those involved. It should be easy to get in, and fun to stay. Föreningen kommer att arbeta aktivt för att förbättra sin kommunikation och organisera olika engagemangsskapande aktiviteter för medlemmar samt med att rekrytera nya medlemmar. Detta arbete kommer att leda till en ökad synlighet i samhället och att föreningen blir mer välkänd bland allmänheten.

The Wikimedia movement is nothing without its volunteer communities. Ensuring continued support to and from active volunteers on the Wikimedia platforms (online volunteers) and in the association (offline volunteers), as well as engaging more new volunteers online and offline is therefore a strategic priority for us, not least in order to achieve better diversity. We are going to increase support for our online and offline volunteers, as well as work to grow the volunteer communities. The work to increase volunteer engagement will help us get extra reinforcement both in terms of the hub and the projects we run in Sweden.

Arbetet med att utveckla föreningen mot en folkrörelse kräver insatser runt hur vi rekryterar medlemmar, engagerar dem och skapar möjligheter för dem att utvecklas och berikar deras tillvaro så att de väljer att stanna kvar i föreningen och engagera sig för fri kunskap. Vi behöver hitta sätt att skapa mervärde för de initiativ vi redan driver, såväl som öppna upp för nya innovativa idéer och initiativ från medlemmarna.

The Wikimedia movement is by its nature internationally oriented and revolves around borderless, often language-based free knowledge platforms. Therefore, it is important that the steps we take towards becoming a people's movement also enable and support international involvement. These steps also have the chance to increase our ability to create interest and commitment among immigrant groups, who are currently underrepresented in our association.

Focus in 2023

Despite intensive work in 2022, the association currently lacks a great deal of the organizational capacity and maturity needed to handle a larger member base well. We are actively continuing to work on this in 2023 and strive to find the forms for how we establish, support and maintain local engagement, both in different parts of the country and internationally.

If we want to achieve this, having a Customer Relationship Management (CRM) solution in place, with information about our members, donors and volunteers, is an important piece of the puzzle. It will ensure that we can communicate effectively and reach the right people.

För att framgångsrikt öka både antalet medlemmar och donationer de kommande åren planerar vi en riktad satsning med start i mitten av 2023. Om framgångsrik kan arbetet komma att förlängas även under andra halvan av året. Detta arbete kommer att gagnas av en ökad synlighet och vi kommer att investera mer resurser i våra kommunikationsinsatser. Detta innefattar både en deltidsanställd kommunikatör såväl som inledande arbete med att etablera en öppenhetscertifiering.

During the year, we are going to work on investigating and defining which groups are underrepresented in our association. Based on the available data we have, we will continuously adapt our work to increase the participation of underrepresented groups. These insights are important for the priorities we make during the year.

A strategic change is that the training held by the staff will focus on supporting volunteers and members, so that they can develop and become stronger in their roles. Extensive work on establishing a digital modular education program will be prioritized during the year. Extensive resources will be invested with several projects contributing working time and expertise. It will be possible to combine the module to suit different types of volunteer involvement in the association (both offline and online) as well as for training the staff and elected representatives. The first modules were launched at the end of 2022.

Under 2023 planerar vi att öka våra insatser för att engagera volontärer i framförallt fyra stycken län i Sverige. Arbetet kommer att organiseras i linje med de nya riktlinjer för föreningsengagemang som kommer att antas under året. Vi ser stora möjligheter att nå ut bättre genom att engagera civilsamhällets organisationer och deras nätverk i vårt arbete, samt tillgängliggöra deras unika material på Wikimediaplattformarna.

Volontärer kommer att ges möjlighet att organisera sig och leda och utveckla ett antal områden (med kontinuerligt och omfattande stöd från föreningens personal). Volontärer från den globala rörelsen kommer att ges tydligare ingångar för engagemang i de projekt som drivs av kansliet, bland annat i arbetet med flera internationella kampanjer samt arbeta med oss vid evenemang och utbildningar med internationella partner som exempelvis FN-organ.

Onlinevolontärerna kommer att uppmuntras att aktivt engagera sig i det material vi tillgängliggör genom våra innehållspartnerskap. Vi kommer att ge dem stöd på ett flertal sätt, bland annat genom att ta hänsyn till de tekniska behov som finns. Vi kommer även att utveckla olika strategier, metoder och organisatoriska strukturer för att ge stöd till de volontärer som bidrar med mjukvaruutveckling.

Fundraising and member recruitment in Sweden

We're continuing our work with the association's long-term financial and organizational sustainability. As our projects get more ambitious and are directed more towards becoming part of the digital infrastructure, it becomes increasingly important that the they are financially sustainable in the long term. Infrastructure cannot be allowed to fail.

Sweden is a prosperous country with great opportunities to secure funding for both national and international work. Therefore, national fundraising work has great potential both for operations in Sweden and as support for Wikimedia organizations internationally. Having said that, this is a change that will take time to fully implement, and support from the Wikimedia Foundation and other Wikimedia organizations is essential for it to happen.

Föreningens finansieringsplan uppdateras två gånger per år. Vi har där identifierat tio stycken huvudområden att arbeta inom, för att föreningens ekonomiska situation ska fortsätta bli allt bättre. Wikimedia Sverige har under flera år använt en del av finansieringen från Wikimedia Foundation för att söka projektbidrag och genomföra experimentella aktiviteter runt insamling.

Medlemsvärvning är inte huvudsakligen fokuserat på de ekonomiska aspekterna på kort sikt, utan på att etablera en folkrörelse. På längre sikt är dock bedömningen att en stor och engagerad medlemsbas kommer att öppna upp nya möjligheter och även leda till fler och större donationer.

Focus in 2023

The fundraising work is governed by the financing plan that the office and the board update twice a year.

Föreningen fortsätter sitt historiskt sett mycket framgångsrika arbete med att söka projektmedel från olika större fonder. Ett utökat fokus är här på internationella projekt där en stor del av medlen kanaliseras till Wikimediaföreningar i andra länder. Vi kommer även att titta på möjligheterna att söka medel från internationella finansiärer.

Konsultarbete kommer att erbjudas i begränsad omfattning. Uppdrag accepteras enbart om de också hjälper oss uppfylla andra delar av vår strategi.

Under 2023 avsätts ytterligare resurser för medlemsvärvning. För medlemsvärvningen kommer vi både att genomföra en sex veckor lång kampanj där vi informerar folk på stan om vad föreningen arbetar med och om medlemskapet (en s.k. Face-to-Face-kampanj, "F2F") samt med digitala verktyg där vi kommer att bättre dra nytta av de webbplatser och sociala medieplattformar vi har till vårt förfogande. Ytterligare Face-to-Face-kampanjer kan ske senare under året om den blir framgångsrik. Förväntningen på detta arbete är långsiktigt, och vi räknar med ett netto-negativt ekonomiskt resultat för året.

Vi undersöker hur insamling via våra webbplatser bäst kan genomföras och experimenterar med insamlingsbanners på våra webbplatser och med hur våra sociala medieplattformar kan nyttjas. Insamlingsarbetet koordineras med andra Wikimediaföreningar för att minska kostnaderna och förenkla samarbeten och kunskapsöverföring.

Program

Wikimedia Sverige has adopted a new strategic direction in 2021, which spans over the period from 2021 to 2024. Our four programs were kept intact in this new strategy:

PROGRAM Access Use Community Enabling
DESCRIPTION Where more material is being shared on the Wikimedia platforms Where we work to get more people to use the material and to know about it Where we support our active volunteers and grow and diversify the group Where we ensure that our association is working well and keep developing in a number of areas

Strategy

Wikimedia Sverigeʼs four-year strategy was adopted at the Annual General Assembly on 24 April 2021 and the chapter's work has since shifted towards fulfilling the new strategic direction. The programs are divided into 11 strategic areas. Hur mycket fokus respektive strategiområde får kommer att variera mellan verksamhetsåren och styrs bland annat av hur de olika strategiområdena bidrar och bygger på varandra; vilka ekonomiska resurser som säkrats; vilken kompetens som finns på kansliet, i styrelsen och bland volontärer och medlemmar; vilka partnerskap som finns etablerade m.m. Planen är att successivt utöka arbetet till fler områden varje år.

Access Use
The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. The chapter shall work towards a societal change, where increased access to free knowledge is facilitated by practical means and thus becomes the norm. The chapter shall provide volunteers and users with tools and opportunities to contribute to and ensure qualitative information. The chapter shall contribute to improving the user experience on the Wikimedia platforms. The chapter shall work towards giving all volunteers equal opportunities to contribute to the Wikimedia platforms.
Community Enabling
The chapter shall support existing communities. The chapter shall help create new communities. The chapter's work shall be operationally sustainable. The chapter's work shall be financially sustainable. The chapter shall collaborate with new partners and actors. The chapters's work shall be based on and contribute to learning and monitoring what's happening in the world.

Goals

Mål som rapporteras inom Wikimediarörelsen

Program Participants Contributors Organizers Content pages Comments
Access 1,255 215 175 Wikipedia: 275

Wikimedia Commons: 325,100

Wikidata: 32,700

Via de olika internationella aktiviteterna förväntar vi oss att en stor mängd SDC-redigeringar samt uppladdningar till Wikimedia Commons sker. Merparten av resterande redigeringar förväntas komma via Wikidata för auktoritetskontroll och Nordiska museet där den första av dessa även står för merparten av Wikidatabidragen.

Deltagare nås både genom utbildningsinsatser, presentationer, påverkansinitiativ och evenemang med syfte att berika innehåll som tillgängliggjorts av en innehållspartner.

Use 130 10 50 Wikipedia: 0

Wikimedia Commons: 0

Wikidata: 0

None of the projects in this program have a focus on content production this year.

En förväntad senareläggning av starten på Wikispeech-projektet innebär att evenemang för taldatainsamling sker först 2024.

Community 1,100 600 110 Wikipedia: 4,400

Wikimedia Commons: 6,000

Wikidata: 6,800

In previous years, WikiGap made up a large part of the metrics for the Community program; uncertainties surrounding the future of the initiative mean that we have to significantly lower our expectations for 2023. The project Wikipedia for all of Sweden was launched in 2022, so we expect an increase of both content creation and the number of other events. The project Existing communities is changing focus slightly to put more emphasis on supporting more people, something we expect is at the expense of reduced content creation.
Enabling 200 0 20 Wikipedia: 0

Wikimedia Commons: 0

Wikidata: 0

This program does not aim to produce content. The participants are involved partly through presentations for the rest of the free knowledge movement and partly in connection with events developed by the association.
TOTAL FOR ALL PROGRAMS 2,685 825 355 Wikipedia: 4,675

Wikimedia Commons: 331,100

Wikidata: 39,500

Verksamhetsmål

Föreningens strategi för 2021–2025 fastslår fyra programmatiska områden. Dessa är uppdelade i 11 strategiområden som har 45 stycken “Detta uppnår vi genom att”-satser. Baserat på detta kommer styrelsen att anta ett antal verksamhetsmål. Det är viktigt att målen uppfyller flera kriterier. De ska:

 • Tydligt guida arbetet för alla inblandade;
 • Vara ambitiösa, men inte omöjliga att uppnå.
 • Vara förståeliga för förtroendevalda, personal, medlemmar och volontärer;
 • Vara möjliga att rapportera gentemot och jämförbara över tid.

Arbetet med att utveckla verksamhetsmålen har innefattat idégenerering på medlemsmöten samt ett stort antal diskussioner. However, further discussions and preparatory work are required and final formulations need to be determined

Projekt

The projects that we're planning to work on during the year are described below. They have been grouped by program and the strategic goal (or goals) they mainly contribute to. Naturally, a project can also contribute to other strategic goals, including goals within other programs.

Keep in mind that some of the projects outlined here are based on funding from a grant application that has not yet been confirmed. The focus of these projects may therefore change based on the requirements of the funder; they can also be cancelled altogether if they do not receive funding.

New projects may also be added if funding opportunities arise and we have the capacity to do them.

Access

I programmet Tillgång ingår under 2023 tretton stycken olika projekt. I mars 2023 är nio stycken av projekten finansierade och fyra stycken har ansökningar vi arbetar på. I tre av projekten anlitas föreningen som konsult. Detta är vårt största programmatiska område både vad gäller budget (totalt över 2,7 miljoner) och antalet projekt.

Several of the projects have as their full or partial focus supporting increased access to free knowledge internationally. These are grouped separately.

T.1 Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas.

Content partners 2023

Den huvudsakliga målgruppen i projektet är innehållspartner i Sverige, det vill säga de organisationer som har exempelvis data, mediafiler, dokument eller liknande, med vilka vi arbetar för att tillsammans tillgängliggöra material och göra det användbart. Arbete med data är ett huvudfokus för året. Detta inkluderar exempelvis museer, arkiv och bibliotek, vilka vi ofta kallar för GLAM-institutioner. Projektet inkluderar även mindre konsultprojekt finansierade av enskilda GLAM-institutioner, där de vill ha hjälp med en viss uppgift inom en begränsad tidsperiod.

This new project is, to some extent, a continuation of the work that was previously done within the framework of the projects GLAM 2022 and Wikipedia in education 2022.

You can read the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Innehållspartner 2023.

Nordic Museum

The Nordic Museum and Wikimedia Sverige are doing the project 100 000 Bildminnen in collaboration. Within the framework of this project, the Nordic Museum is digitizing a larger collection of photographs. The goal of Wikimedia Sverige's part of the project is to increase the effect of the digitization process and make the museums collections more useful and accessible to the public. By being involved already during the digitization process, we're working together to identify early efforts that make it easier to make it available and enrich the digitization work. It also makes it possible to lay the foundation right from the start to be able to retrieve added information from the Wikimedia platforms and reintegrate it with the material in the Nordic Museum's collections.

This is a project that we are doing as a contractor. It was launched in 2022. You can see the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Nordiska museet.

Wikidata for authority control

The project is a collaboration with the Nationalmuseum and the State Historical Museums, with funding from the Swedish National Heritage Board. The project aims to develop and evaluate methods for linking museums' authority data to Wikidata, with the ultimate goal of making it easier for researchers and other users to find, understand and analyze relevant information distributed across different museum collections. The lessons learned from this project will be shared with other GLAM institutions in Sweden to demonstrate the benefits of linked open data.

The project was launched in 2021. You can see the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll.

T.2 Föreningen ska verka för en samhällsförändring där ökad tillgång till fri kunskap praktiskt underlättas och därigenom blir norm.

Decision makers 2023

The main target groups for this project are people who can influence an organization to release material under a free license, as well as opinion leaders who can influence the perception of free knowledge in society.

This new project is to some extent a continuation of the work that was previously done within the framework of the project Wikipedia in education 2022.

You can read the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Beslutsfattare 2023.

Political decision makers 2023

The main target group for this project is politicians. We're distinguishing them from other decision makers as we are not allowed to work towards this target group with funding from the Wikimedia Foundation. The project is financed entirely by membership fees and donations.

Projektet är en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes under Påverkansarbete 2022.

You can read the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Politiska beslutsfattare 2023.

Under ledning av American University, med finansiering från Arcadia Fund, syftar detta projekt till att stärka undantagen och begränsningarna i upphovsrätten, både i svensk och internationell lagstiftning. Projektet genomförs i samarbete med andra Wikimedia- och organisationer för fri kunskap i Europa.

The project was launched in 2021. You can see the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Internationell upphovsrätt.

The right to knowledge in Sweden

Under ledning av IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), med finansiering från Arcadia Fund, syftar detta projekt till att skapa nationella nätverk för att främja rätten till kunskap. Detta sker genom lobbying samt aktiviteter för att öka allmänhetens medvetenhet och intresse för upphovsrättsfrågor. Föreningens roll blir att ta ledning för att utveckla nätverket i Sverige samt titta på möjligheten att ta fram utbildningsmaterial och organisera nationella event.

This project has not yet been granted funding. If funded, the project will run into 2024.

Ökad tillgång till fri kunskap internationellt

Projekten under denna rubrik fokuserar på att stödja ökad tillgång till fri kunskap internationellt. De bidrar huvudsakligen till att uppfylla ett eller båda de strategiska målen i programmet Tillgång.

Content partnerships support

The aim of this project is to support the implementation of the Wikimedia 2030 Movement Strategy Recommendations by experimenting with how different aspects of a future Thematic hub could be organized.

The project was launched in 2021. You can see the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Stöd för innehållspartnerskap.

Pattypan

The purpose of the project is to make the mass upload tool Pattypan easier to install on Windows machines. There's a demand for this improvement in order to expand the use of the software among university libraries in France.

Detta är ett konsultprojekt som inleddes 2022.

New functions in OpenRefine

The purpose of this project is to develop new functionalities, as well as to maintain existing functionalities, in the part of OpenRefine that is primarily used by the Wikimedia movement.

Detta är ett planerat konsultprojekt vars slutliga form ännu inte slagits fast helt.

Internationella innehållspartner 2023

Inom ramen för projektet kommer delar av arbetet med några av de fem programmatiska områdena för den tematiska hubben att vidareutvecklas. Det kommer framförallt att inkludera insatser runt arbetet med internationella partnerskap, Helpdesken och strategiska datauppladdningar. Arbetet kommer att fortsätta insatserna som skett inom ramen för projektet Stöd för innehållspartnerskap och komplettera det arbete som sker inom projektet Experiment för Tematisk hubb för innehållspartnerskap 2023.

Experiment for a Thematic hub for content partnerships 2023

Projektet syftar till att fortsätta med delar av de experiment, som inletts inom ramen för Stöd för innehållspartner, kring hur olika aspekter av en framtida Tematisk hubb skulle kunna organiseras. Arbetet sker huvudsakligen inom ramen för spåret “Utveckla material för att möjliggöra kapacitetsbyggande gällande innehållspartnerskap”.

Under andra kvartalet kommer vi att utveckla en ny ansökan som fokuserar på kapacitetsbyggande, eventuellt med en koppling till Helpdesken. Förhoppningen är att kunna dra nytta av de erfarenheter vi redan fått från de andra spåren vi arbetat med för att prioritera vilket material som ska tas fram. Vi vill även försöka knyta kapacitetsbyggandet till de andra spår vi arbetat med inom ramen för hubben (som nu helt eller delvis kommer att inkluderas i de projekt som finansierats av verksamhetsstödet från Wikimedia Foundation.

This project hasn't been granted financing yet. A new application is right now being prepared based on our previous, more ambitious, application which you can read on Meta-Wiki: Content Partnerships Hub experimentation.

Cultural heritage at risk and crowdsourcing

This project aims to explore how the Wikimedia movement can work together to collect knowledge, share insights and iteratively explore ways of engaging the public, through crowdsourcing, in documenting and describing endangered cultural heritage in Central and Eastern Europe. We're seeking funding from the Swedish Institute in order to also deepen our collaborations with Wikimedia organizations in Eastern Europe and the planned Regional hub CEE Hub.

This project hasn't been granted financing yet.

Use

I programmet Användning ingår under 2023 tre stycken olika projekt. I mars 2023 är ett av projekten finansierade, ett har en redan inskickad ansökan och ett har en ansökan vi arbetar på. Detta är vårt näst minsta program vad gäller budget (totalt lite över 1,2 miljoner).

A.2–A.3 Föreningen ska bidra till att förbättra användarupplevelsen på Wikimedias plattformar, samt Föreningen ska arbeta för att alla volontärer har jämlika möjligheter att bidra till Wikimediarörelsens plattformar.

New users 2023

The main target group is people who have not previously, or only to a limited extent, consumed content on the Wikimedia platforms. The user experience improving tools created in this project focus on serving those people based on the assumption that what makes it difficult to consume content has a more significant effect on those who are currently not comfortable with the Wikimedia platforms.

This new project is, to some extent, a continuation of the work that was previously done within the framework of the projects Bug reporting and translation 2022, Wikispeech maintenance and support 2022 and Trust-making 2022.

You can read the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Nya användare 2023.

A Wikispeech for all

Within the framework of a new project, for which we're seeking funding from the Swedish Inheritance Fund, we want to continue working with Wikispeech on several fronts.

Wikispeech has been activated on the Swedish-language Wikipedia, making it possible for us to test the performance during the year, estimate the costs of operating it (and implement measures to reduce it) and to collect bug reports. As we receive new funding for operating and further development of Wikispeech, we want to open up the tool to more users, including in more languages, while informing a wider audience about it and running events to build awareness and engagement.

The speech data collector will be finalized and functionalities will be developed to enable Wikispeech in all parts of Wikipedia, so that editors can fully benefit from it as well. We will also work to tie the effort closer to Wikimedia Foundation initiatives, such as Abstract Wikipedia, by working with lexemes and Oral Citations. We are also investigating how we can contribute to or benefit from initiatives run by Google, Mozilla, KTH, the European Commission and others. A large number of collaborations with other organizations, not least interest organizations for people with disabilities, are going to be launched to involve volunteers in the collection of speech data.

This project has not yet been granted funding and the exact design of the project will be developed as we're developing the application. If funded, the project will run into 2025.

DIILNOTE

Inom ramen för detta projekt, finansierat av Nordplus, undersöker vi hur användningen av öppen programvara kan förenklas genom att den finns tillgänglig på de nordiska språken. Arbetet sker tillsammans med ett antal universitetspartner inom ramen för ett nätverk som vill minska de digitala klyftorna i de nordiska länderna. Föreningens ingång är att översättningarna sker genom crowdsourcing, utbildningsmaterial kommer att tas fram och evenemang anordnas.

This project has not yet been granted funding. If funded, the project will run into 2025.

Community

I programmet Gemenskap ingår under 2023 fyra stycken olika projekt. I mars 2023 är alla fyra projekt finansierade varav ett redan har avslutats. Detta är vårt näst största programmatiska område vad gäller budget (totalt lite över 2,3 miljoner).

G.1 Föreningen ska stötta existerande gemenskaper.

Existing communities 2023

The main target group is the existing Sweden-based Wikimedia community. Within this project, they are provided support to do their work and realize their ideas. This is achieved through grants, practical support, documentation and by developing and supporting various networks of people in the community. In 2022, a large part of the association's technology pool was stolen and it is still unclear whether we will be able to replace the equipment.

This new project is, to some extent, a continuation of the work that was previously done within the framework of the projects Community support 2022, Development support 2022 and Wiki Loves 2022.

You can read the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Befintliga gemenskaper 2023.

G.2 Föreningen ska hjälpa till att skapa nya gemenskaper.

New communities 2023

The main target group is are currently under-represented demographics on the Wikimedia platforms. The project aims to improve a diversified participation in Wikimedia activities and on its platforms through special efforts towards under-represented groups to lower the thresholds for them to be able and willing to get involved.

This new project is, to some extent, a continuation of the work that was previously done within the framework of the project A community for everybody 2022.

You can read the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Nya gemenskaper 2023.

Lowering barriers for WikiGap

The aim of this project was to identify, together with the Uganda user group, the need for, and develop the material for, lowering barriers to start participating on the Wikimedia platforms. The focus is particularly on starting to edit Wikipedia using WikiGap as a springboard.

Projektet inleddes 2021 och enbart den sammanställande delen av projektet genomförs under 2023. För detaljer om projektet och för att kunna följa arbetet löpande se projektsidan på föreningswikin: Projekt:Sänkta trösklar för WikiGap.

Wikipedia for all of Sweden

Projektet finansieras av Postkodstiftelsen och syftar till att lägga grunden för att Wikimedia Sverige ska bedriva verksamhet i hela landet, öka vår synlighet och rekrytera fler medlemmar. Vi påbörjar verksamheten i fyra län (Skåne, Östergötland, Uppsala, Västerbotten) för att efter projektets slut kunna skala upp till hela landet.

The special target groups in this project are youngsters, senior citizens and non-men, as these groups are under-represented both as members of the association and on the Wikimedia platforms. The project relies heavily on national and local collaborations with actors where potential members gather.

The project was launched in 2022 and continues into 2024. You can see the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Wikipedia för hela Sverige.

Enabling

I programmet Möjliggörande ingår under 2023 två stycken olika projekt. I mars 2023 är båda projekten finansierade. Detta är vårt minsta programmatiska område både vad gäller budget (totalt 0,7 miljoner) och antalet projekt.

M.1–M.3 Föreningens arbete ska vara operativt hållbart, samt Föreningens arbete ska vara finansiellt hållbart, samt Föreningen ska samarbeta med nya partner och aktörer.

Development of the association 2023

Den huvudsakliga målgruppen är föreningen själv och de som engagerar sig i den som givare, medlem eller volontär. Projektet syftar till att utveckla och förbättra föreningens funktion, storlek, ekonomiska styrka, mångfald och innovationskraft. Detta görs dels genom att dess arbete effektiviseras genom insatser riktade mot identifierade flaskhalsar samt genom ökad transparens. Men även genom att öka antalet och engagemanget bland föreningens givare, medlemmar och volontärer samt genom att bredda de typer av samarbeten som föreningen deltar i. Inom projektet tittar vi även på nya tekniska lösningar såsom CRM och Wikibase för att strukturera vår interna kunskap.

Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projekten Organisationsutveckling 2022, Föreningsengagemang 2022, FOSS för föreningen 2022, Kunskap i krissituationer 2022, Stöd till den Europeiska hubben 2022 samt Experimentella partnerskap 2022.

You can read the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Föreningsutveckling 2023.

M.4 Föreningens arbete ska bygga på och bidra till lärande och omvärldsbevakning.

International free knowledge movement 2023

Den huvudsakliga målgruppen är Wikimediaorganisationer och organisationer inom fri kunskapsrörelsen. Projektet syftar till att dela med oss av våra erfarenheter till, samt lära oss av, dessa organisationer genom att delta på event och bidra till olika samarbetsplattformar.

Detta nya projekt är till viss del en fortsättning av det arbete som tidigare genomfördes inom ramen för projektet Erfarenhetsutbyte 2022.

You can read the details of the project and follow the ongoing work on Wikimedia Sverige's wiki: Projekt:Internationella fri kunskapsrörelsen 2023.

External analysis and how it affects our work

Here, we describe the context in which we operate and major events in the world that we believe may have an impact on our work and our priorities.

Implementing the strategic recommendations

De strategiska rekommendationerna för Wikimediarörelsen utarbetades 2017–2020. Under 2021 startade arbetet med att implementera dem, med förhoppningen om snabba och omfattande förändringar. Inte helt överraskande grusades förhoppningarna när de mötte verkligheten. Två år senare, 2023, med endast sju år kvar att implementera strategin, har få av de centrala strukturer som behövs för långsiktig förändring upprättats. Då Wikimedia Sverige snabbt ställde om stora delar av verksamheten för att bidra till implementeringen av de strategiska rekommendationerna kan det upplevas som att vi väntar in övriga rörelsen, men vi står inte stilla utan fortsätter förfina och vidareutveckla våra planer och strukturer och genomför ett stort antal experiment.

Wikimedia Foundation valde att prioritera en skyndsam utveckling och efterföljande implementering av den så kallade Universella uppförandekoden (Universal Code of Conduct – UCoC) för Wikimediarörelsen. Under 2022 fortsatte den att utvecklas och förtydligas och riktlinjer för tillämpning togs fram. I början av 2023 skedde en omröstning där riktlinjerna fastslogs med ⅔ majoritet. Bland annat kommer nu utbildningsmaterial att tas fram vilket behöver tas i beaktande vid upprättande av våra lärmoduler samt de styrdokument vi tar fram eller uppdaterar.

The work of establishing a governing document for the Wikimedia movement where areas of responsibility, etc. are clarified has continued. The so-called Movement Charter Drafting Committee (MCDC) has begun to present various parts of the text for discussion. It is important that the association has an active role in this work and shares the insights we have gained in the process of developing a so-called Thematic hub, a new organizational structure in the Wikimedia movement with the aim of coordinating global work within a certain area.

I början av 2023 hade det initierats arbete med 16 stycken Tematiska hubbar alternativt Regionala hubbar i Wikimediarörelsen. Av dessa är 11 stycken tematiska och 5 stycken är regionala. Som det ser ut nu kommer dock några att stanna på idéstadiet. Alla dessa är potentiellt relevanta för oss att interagera med då det kommer att finnas överlapp med intressen och arbete som behöver koordineras och fördelas. There are also good reasons to share experiences and resources to speed up the work of establishing hubs, as well as to speak together with one voice in discussions with the Wikimedia Foundation.

Reduced donations and inflation

At the end of 2022, the Wikimedia Foundation ran a major fundraising campaign. However, its results did not match the expectations. The financial situation has required cost-saving measures: expenses have been cut and some contract staff have been let go. This means that the Wikimedia Foundation has a lower risk propensity, which might slow down some more experimental initiatives and the implementation of the strategic recommendations. In addition, there is an increase in costs due to inflation, which requires financial discipline.

För Wikimedia Sverige fick det en direkt effekt då den tidigare utlovade ökningen på verksamhetsbidraget halverades. Det kan även komma att innebära att andra större initiativ, exempelvis med den Tematiska hubben, kan komma att behöva minskas i omfattning eller helt ställas in. Detta innebär ett ökat behov av att föreningen satsar ytterligare på nationell insamling för att säkerställa den finansiella stabiliteten. Detta reflekteras i föreningens planerade initiativ för 2023.

The raising inflation will primarily affect our finances through increased staff costs. The costs of our office space etc. haven't been affected yet. However, our slightly increased costs are offset by the increased grant we have secured from the Wikimedia Foundation.

New legislation

The copyright legislation in Sweden and other European countries is currently undergoing major revisions, as the Directive on Copyright in the Digital Single Market is about to be implemented in national legislation. The Investigation on Copyright, where Wikimedia Sverige is the only civil society representative, will be completed in 2023; afterwards, our elected officials are going to discuss new law proposals, not least concerning the freedom of panorama. The new legislation is expected to create both new opportunities and limitations in how Wikimedia Sverige can reach its vision. It is also expected to affect the work of our various content partners, thus creating a pronounced need to inform them about the impact of the new legislation. The association has taken on a coordinating role in Sweden while also contributing to international efforts.

The Regional hub Wikimedia Europe has been launched in Brussels and the work that takes place there will be of major importance to our work. In spring 2023, Sweden is holding the presidency of the Council of the European Union, which makes it possible for the lobbying efforts of Wikimedia Sverige to gain international impact. The association's lobbying work is more extensive this year than ever before, and we have a stronger position.

The so-called Trans-Atlantic Data Privacy Framework is likely to replace the much-debated Privacy Shield, which has previously been the basis for sharing data between the US and the EU. If the Trans-Atlantic Data Privacy Framework is not launched as expected, this could have a major impact on our work – which does not mean, however, that we are positive about the proposal. This may lead to discussions during the year and the association's communication efforts should reflect this.

War close to us, civil defense and threats

The ongoing war in Ukraine has had a major impact on the social debate and affects the association's activities in a number of different ways. Wikimedia Sverige has for several years had a good collaboration with the Ukrainian Wikimedia chapter, Wikimedia Ukraine, and we have, for example, collaborated on the international initiatives WikiGap and Wiki Loves Earth. We are in active discussions with Wikimedia Ukraine about deeper collaborations around how cultural heritage could be documented digitally and how the digital copies could be spread.

The association's strategy focuses on the need to work with source criticism, which ties in well with the increased focus on civil preparedness in society. This is an area where we need to be more active in sharing information about our work and our challenges. The success of the Wikimedia movement in terms of content moderation needs to be highlighted.

Discussions about global warming continue to be an area of focus for both policy makers and the public. The association takes active steps to minimize our own impact with an annual analysis of our environmental impact and the adoption of a new environmental policy. These measures will help to develop our own guidelines and preventive efforts further during the year. Our focus on this is also reflected in the collaborations we have initiated where we prioritize making information linked to global warming and other aspects of environmental impact more available.

A new government

Sweden's new government has initiated a number of changes that will affect our work in various ways. A first major change was a new foreign policy focus, which means that one of the association's most successful initiatives, WikiGap, will have to change its focus and find new partners. The Ministry of Foreign Affairs wants to continue working with us in the future, and we are going to develop a proposal for other possible joint initiatives we can do in the coming years. A pronounced focus on partnerships in the East can enable deepened collaborations with the CEE Hub and the various national Wikimedia organizations in Eastern Europe.

The government's priorities have also led to certain public agencies receiving, or expecting to receive, less money. This may come to include many institutions within the GLAM sector, whose possibilities of working with Wikimedia Sverige could thus be limited. Det kan dock leda till ökade möjligheter för föreningen att säkra konsultuppdrag, detta då nyanställningar försvåras i samband med budgetnedskärningar och konsultarbete kan komma att fylla luckorna som kan uppstå i verksamheten. Föreningen behöver även aktivt arbeta för att identifiera nya möjligheter som kommer i samband med förändrade politiska prioriteringar där vissa finansiärer, myndigheter m.m. kan komma att få ökade medel.

Here, we describe the technical achievements and limitations that we believe may have an impact on our work and our priorities during the year.

Global access to satellite internet

Large parts of the world can now access a fast internet connection via satellite at a relatively affordable price. For example, the Starlink satellite system has been launched in over 50 countries in a short time, and is increasing its coverage rapidly. The coverage is global and the speed of the service is expected to increase gradually over the next few years. In addition, several recent smartphone models include hardware with satellite connection support, which enables global phone coverage, creating the opportunity for free knowledge to be spread through text messages, as a complement to surfing the Internet. When the parts of the world's population that previously had limited or non-existent Internet access now gain it in a short time, through satellite Internet, interesting opportunities for, for instance, the work of the Thematic Hub can be created. Our work of collecting knowledge from content owners all over the world will be made a great deal easier when those have better internet connections. More institutions can contribute content when the connection is stable and it's also easier for them to see the value of digitalization when larger parts of the world's population can use their material.

Other parts of our work can also be affected positively by this development. For example, we could get better opportunities of collecting speech data as we reach more language groups. This could make it possible for us to develop Wikispeech in more languages faster. The association will need to discuss, plan and develop strategies around this.

Satellite internet legislation is being investigated in several countries, including in Sweden, and may affect how information is disseminated. The association needs to start working on analyzing these proposals and the impact that laws and technology may have on the work of the Wikimedia movement. This is an area where the work of our sibling organizations is currently very limited and we will try to put this on the agenda during the year.

Everyone's talking about artificial intelligence

The big launches of language models, such as ChatGPT, have led to an absolute explosion of discussions about the possibilities of machine learning – which is what people usually mean when they talk about AI. The levels of both understanding and concern have increased in society; the topic is also being intensively debated in the Wikimedia movement. The association needs to clarify its position, as well as actively research the opportunities we have in this area. It's important to start discussions about how an ethical AI can be ensured and how crowdsourcing can contribute to this. Not least about how quality control and references in the AI-generated material can be improved. Especially considering that we're actively developing tools such as Wikispeech, where speech data is collected, or the ISA Tool, where machine learning for image recognition is an integral part.

Public agencies are experimenting with linked open data

We see an increasing interest and understanding of the opportunities and challenges of Linked Open Data (LOD) among Swedish public agencies and organizations. However, most are still at an early stage where they are experimenting and thinking about which tools to use or develop. Wikimediarörelsens erfarenheter från Wikidata har därför blivit allt viktigare att dela. Det finns även stora samhällsvinster om myndigheterna, istället för att från grunden utveckla egna system, bidrar till vidareutvecklingen av Wikibase, eller andra öppna mjukvarulösningar.

Bilaga 1: Översiktlig sammanställning av stora aktiviteter under 2023

# Initiative Short description Included in project Funder Matchning mot strategi (och program) Time required (months of work)
0 Administration Day-to-day running of the association: member management, administration, finances, staff management, weekly staff meetings and further training, etc. N/A WCF (financed) 14.5
1 WCF projects and other hard-to-finance activities Fortsatt drift av pågående WCF-finansierade insatser. Vilka insatser som fortsätter och vilka som stryks behöver diskuteras ytterligare. Dessa innefattar flera av våra traditionella initiativ, även om flera av de mindre projekten i år kombineras för att förenkla översikt, rapportering m.m. och för att skapa synergieffekter. N/A WCF (financed) All 13.5
2 Engagemang i digitaliseringsprojekt från starten Detta motsvarar grovt Nordiska museet-projektet 100 000 Bildminnen där vi är med och samarbetar runt digitaliseringen, tillgängliggörandet, återanvändning samt återförandet av förädlad information till Nordiska museet. Utöver att deltagandet innebär en stor mängd värdefullt material och intäkter för föreningen är det centralt att deltagandet ger oss bättre kunskap och förståelse runt alla processer och val som sker runt en större digitaliseringsinsats. Tidsåtgången är baserat på de resurser som finns kvar i projektbudgeten. Nordic Museum Nordic Museum (financed) Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 1.5
3 Political lobbying in Sweden and internationally Utöver egenfinansiering för arbete med påverkansarbete mot politiker i Sverige har föreningen säkrat deltagande i två externa projekt. Vi fokuserar på att arbeta med upphovsrättsfrågor i Sverige och internationellt, framförallt runt öppna data, öppen tillgång, OER samt olika undantag till upphovsrätten, inte minst kopplat till forskningsinformation. Nätverk byggs i Sverige och internationellt och insatser sker runt opinionsbildning. En i personalen deltar även som expert i utredningen om undantag i upphovsrätten. International copyright American University (financed), IFLA (financed) and fundraising Access 2: The chapter shall work towards a societal change, where increased access to free knowledge is facilitated by practical means and thus becomes the norm. 5
4 Interlinking of databases with Wikidata and the use of Wikibase in the GLAM sector The focus here is to experiment with how Wikidata can be included in museums' collection systems. We look into what value can be created if they share material from their collections on the Wikimedia platforms, so that their collections are linked together and new insights are gained through visualizations, etc. The pilot also aims to lower the thresholds to get more GLAM organizations to take similar steps in the future. The time commitment is based on the resources remaining in the budget of the project Wikidata for authority control. Wikidata for authority control Swedish National Heritage Board (financed) Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 2.5
5 Software translation Inom ramen för ett externfinansierat projekt börjar vi under året undersöka hur användningen av öppen programvara kan förenklas genom att den finns tillgänglig på de nordiska språken. Arbetet sker tillsammans med ett antal universitetspartner. Översättningarna sker genom crowdsourcing och utbildningsmaterial tas fram och evenemang ordnas. DILLNOTE Nordic Council (seeking project financing) Use 3: The chapter shall work towards giving all volunteers equal opportunities to contribute to the Wikimedia platforms. 1.5
6 Cultural heritage at risk and crowdsourcing The project explores how the Wikimedia movement can collaborate in order to collect learnings, share insights and iteratively explore ways to engage the public, through crowdsourcing, in documenting and describing cultural heritage at risk in Central and Eastern Europe. Cultural heritage at risk and crowdsourcing Swedish Institute (seeking project financing) Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 1.5
7 Batch upload work on contract basis Detta innefattar de mindre externfinansierade GLAM-projekten samt föreläsningarna vi genomför åt våra partner. Som en självfinansierad del av detta tas en lista med “paket” över vad vi kan erbjuda fram i början av året. Där tydliggörs vårt värdeerbjudande samt våra kompetenser och erfarenheter. Detta kommuniceras aktivt till partnerorganisationer. N/A Via the contractor assignments Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 1.5
8 CRM implementation A Customer Relationship Management solution (CRM) is chosen at the beginning of 2023. It gets implemented in 2023. This includes work with implementation partners, transfer of data from existing systems, internal launch for the office and, if necessary, the board, development of documentation, preparation of material for feedback to donors, members and volunteers. Development of the association 2023 WCF (financed) Enabling 1: The chapter's work shall be operationally sustainable. 2
9 Wikipedia.se In 2023, the work focuses on improving and launching the new website as well as the updated pages on wikimedia.se to which it links. Development of the association 2023 WCF (financed) Enabling 2: The chapter's work shall be financially sustainable. 1
10 Fundraising, incl. F2F En uttalad del i Wikipedia för hela Sverige-projektet. Anställning av värvare, insamlingsutbildning för värvare, framtagande av övrigt värvningsmaterial (t.ex. videor, grafiskt material), framtagande av insamlingskit (material att ge ut vid värvningen). Material att ge ut vid värvning och vid övriga aktiviteter där insamling också kan ske, men inte nödvändigtvis är huvudfokus. Wikipedia for all of Sweden Swedish Postcode Foundation (financed) and WCF (financed) Enabling 2: The chapter's work shall be financially sustainable. 8
11 Member recruitment in social media A dedicated social media campaign to recruit new members. Will be done using insights from the member recruiters. Wikipedia for all of Sweden Swedish Postcode Foundation (financed) Enabling 2: The chapter's work shall be financially sustainable. 0.5
12 Development and launch of a certificate of openness En uttalad del i Wikipedia för hela Sverige-projektet. Experimentellt för att se om ökad synlighet kan nås genom att certifiera organisationer som bedriver ett öppenhetsarbete. I arbetet ingår metodutveckling, framtagande av utbildningsmaterial, en mindre pilot samt kommunikation om möjligheten. Wikipedia for all of Sweden Swedish Postcode Foundation (financed) Enabling 2: The chapter's work shall be financially sustainable. 0.5
13 Develop a content plan for Learn.wiki and develop educational modules En uttalad del i Wikipedia för hela Sverige-projektet. Vidareutveckling av nya lärmoduler sker under 2023 och uppdateringar av de som togs fram 2022 sker baserat på feedback. Kommunikation för att öka användningen av kurserna. Wikipedia for all of Sweden Swedish Postcode Foundation (financed) Community 2: The chapter shall help create new communities. 2
14 Association involvement in four regions En uttalad del i Wikipedia för hela Sverige-projektet. Fokuset är att skapa synlighet och engagemang för föreningens verksamhet i Skåne, Östergötland, Uppsala, Västerbotten. Ett stort antal lokala evenemang och återkommande verksamhet såsom träffar och sociala aktiviteter, samt nya partnerskap förväntas etableras. Därtill sker ett omfattande arbete runt synlighet. Wikipedia for all of Sweden Swedish Postcode Foundation (financed) Community 2: The chapter shall help create new communities. 8
15 Tests and launch of Wikibase Som en del av kapacitetsbyggandet i hubben tittar föreningen på experiment med hur Wikibase kan användas för att strukturera information om vårt och rörelsens arbete. Insatsen går in i nästa steg med praktikant. En analys och utvärdering av arbetet ger oss ett underlag för en större ansökan för arbete under andra halvan av 2023 och framåt. The new hub project WCF (financed) Enabling 1: The chapter's work shall be operationally sustainable. 0.5
16 Preparations and launch of the Grand Tour of Wikimedia Som en del av kapacitetsbyggandet i hubben sker det inledande arbetet med att etablera Grand Tour of Wikimedia. Detta sker som en del av framtagandet av en ansökan till Erasmus+ som planeras att användas för att bekosta de direkta kostnaderna för att genomföra Grand Tour of Wikimedia. Det praktiska arbetet förväntas huvudsakligen ske först under 2024. The new hub project WCF (financed) Community 1: The chapter shall support existing communities. 0.5
17 Capacity building for content partnerships through documentation and learning resources Som en del av kapacitetsbyggandet i hubben tittar vi på den nuvarande situationen runt dokumentation och lärresurser för de olika verktyg och metoder som används vid innehållspartnerskap. Vi vet att den ofta är bristfällig men saknar kunskap om hur mycket resurser det skulle krävas för att förbättra situationen och hur mycket underhåll som därefter skulle krävas årligen och behöver därför inventera och undersöka statusen. Arbete behöver fastslås med Wikimedia Foundation men kommer troligen att kopplas till arbete med att ta fram lärmoduler till learn.wiki, där insikter och prioriteringar styrs av förfrågningar till Helpdesken. Lärdomarna dokumenteras och delas med Wikimediarörelsen. The new hub project WMF (seeking project financing) Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 6
18 Establishing a structure for tool maintenance Som en del av mjukvaruarbetet i hubben tittar vi på den nuvarande situationen runt underhåll av de olika verktyg som används vid innehållspartnerskap. Tillsammans med andra Wikimediaorganisationer avgör vi vad som ska underhållas och i vilken omfattning och arbetar här för att hitta formen för detta. En plan för hur beslut om underhåll tas och när beslutet ska återbesökas tas fram samt rollfördelningen i Wikimediarörelsen. Content partnerships support WMF (financed) Access 2: The chapter shall work towards a societal change, where increased access to free knowledge is facilitated by practical means and thus becomes the norm. 0.5
19 Maintenance of selected tools Som en del av mjukvaruarbetet i hubben tittar vi på den nuvarande situationen runt underhåll av de olika verktyg som används vid innehållspartnerskap. Under pilotarbetet 2023 sker underhåll och utvecklingen av nya funktioner av Wikimedia Sverige, med stöd från Wikimedia Foundation och andra Wikimediaföreningar. Insikterna från piloterna hjälper oss att budgetera för större insatser under andra halvan av 2023 och framåt. Arbetet är inledningsvis avgränsat till 2023. Content partnerships support WMF (financed) Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 0.5
20 OpenRefine-utveckling Syftet här är att utveckla ny funktionalitet, samt underhålla existerande funktionalitet, för den del av OpenRefine som främst används av Wikimediarörelsen. Detta är ett konsultprojekt. Nya funktionaliteter för OpenRefine WMF (projektbidrag söks) Tillgång 1: Föreningen ska verka för att information som är av brett intresse görs öppen och lättillgänglig, knyts samman och förädlas. 1
21 Active collaborations with UN agencies We have started collaborations with about 10 different UN agencies and will select a number of them to continue with in 2023 in order to experiment in different ways. We focus on material related to gender, climate change and biodiversity as well as health. The work is rounded off and planning is conducted to support various externally financed opportunities. Content partnerships support WMF (financed) Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 0.5
22 WiR for IGOs Vi har fått ett stort antal förfrågningar från FN-organ och andra IGO:er om möjligheten att kunna anställa en Wikimedian in Residence för att ge deras team stöd internt. Potentiellt kan detta leda till att miljontals kronor investeras i att knyta sig närmare Wikimediarörelsen och att Wikimediaorganisationer från flera delar av världen får ökade ekonomiska resurser. En sammanställning av kandidater sker och en plan för utveckling av kursmaterial tas fram. Detta sker i samarbete med andra Wikimediaföreningar. För vissa strategiskt viktiga IGO:er kan det även vara aktuellt med att personal från Wikimedia Sverige agerar WiR. Content partnerships support WMF (financed) Access 2: The chapter shall work towards a societal change, where increased access to free knowledge is facilitated by practical means and thus becomes the norm. 0.5
23 Working groups for the Helpdesk Vi etablerar arbetsgrupper för Helpdeskförfrågningar och utvärderar det arbetet. Diskussioner sker med andra Wikimediaföreningar om att stödja arbetsgrupperna med deras GLAMwiki-personal. Detta är alltså inte arbetet från vår personal i arbetsgrupperna utan för att etablera stödfunktionen för andras deltagande. Ytterligare arbete runt Helpdesken planeras att ske inom andra projekt. Content partnerships support WMF (financed) Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 0.5
24 Support for the expert committee and work with Helpdesk requests Det innefattar vårt arbete i arbetsgrupperna där stöd både ges runt att identifiera resurser, hitta rätt personer i rörelsen såväl som tekniskt stöd (ex. massuppladdningar). Det handlar även om att sammanställa information om vilka resurser som behöver tas fram i framtiden som en del av kapacitetsbyggandet och utveckla processer runt detta. Vid varje stöd behöver en aktiv kommunikationsinsats ske för att informera om möjligheten och det arbete som sker. Ytterligare arbete runt Helpdesken planeras att ske inom andra projekt. Content partnerships support WMF (financed) Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 1.5
25 Strategiska uppladdningar av SDC och kulturarvs-data Vi kommer att genom botar lägga till SDC-information på det material som laddats upp inom ramen för tidigare innehållspartnerskap samt strukturerad information om kulturarv. Content partnerships support WMF (financed) Access 1: The chapter shall work to ensure that information that is of broad interest is made open and easily accessible, linked together and refined. 0.5
26 Official launch of Wikispeech Wikispeech is activated on Wikipedia in Swedish, which enables us to test the performance during the year, calculate the monthly operation costs (and implement measures to reduce these) and to collect bug reports. Once we know we have the funds for running the tool and further development, we want to inform a wider audience about it and run events to build awareness and engagement. Wikispeech – Speech Data Collector 2023 Swedish Inheritance Fund (seeking project financing) Use 2: The chapter shall contribute to improving the user experience on the Wikimedia platforms. 1
27 Further development of Wikispeech Vi räknar här med att vi får finansiering från en extern finansiär. Under året färdigställs talresursinsamlaren och arbete sker för att göra det möjligt att få Wikispeech att fungera på alla delar av WP, inte bara brödtext (så att det går att redigera). Wikispeech ska fungera på fler språk. Vi arbetar även för att knyta insatsen närmare olika initiativ Wikimedia Foundation driver, t.ex. Abstract Wikipedia genom att insatser runt lexeme sker och oral citations samt undersöker hur vi kan bidra eller dra nytta av initiativ drivna av Google, Mozilla, KTH, Europeiska kommissionen m.m. Planering sker runt hur engagemang kan byggas runt crowdsourcing av taldata. Wikispeech – Speech Data Collector 2023 Swedish Inheritance Fund (seeking project financing) Use 2: The chapter shall contribute to improving the user experience on the Wikimedia platforms. 8
28 Förbättringsarbetet genomförs De åtgärder som listas i föreningens förbättringsarbete (och som inte täcks in i andra punkter ovan) genomförs. Detta inkluderar arbete med policyer och riktlinjer såväl som att ett urval av de åtgärder som identifierats i riskanalysen åtgärdas. Riktlinjer för föreningsengagemang färdigställs och tillämpas. Mångfalds- och klimatpåverkansrapporter sammanställs och vidareutvecklas efter diskussion med styrelsen. Development of the association 2023 WCF (financed) Enabling 1: The chapter's work shall be operationally sustainable. 2.5

Notes

 1. Wikispeech är en talsyntes för Wikipediaartiklar som vi har utvecklat.
 2. Se till exempel https://cis-india.org/news/oral-citations-project-on-wikimedia
 3. Se till exempel Wikidata:Lexicographical data
 4. Till exempel genom ljudverktyget: ​Template:Audio