Projekt:Wikidata för auktoritetskontroll

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Visualisera nya data Mycket nya data har gjorts tillgänglig, men vad innehåller den egentligen? Vilka andra datamängder kan den kopplas samman med och vad för ny kunskap kan vi utvinna nu när den finns. Vi eftersöker visualiseringar eller tjänster som gör det lätt för användare att utforska materialet.
Berika tidigare uppladdat material Det finns sedan tidigare ett rikt material av uppladdad media (och i viss utsträckning data) från SHM och Nationalmuseum. Med Strukturerad data på Commons och den nya data som gjorts tillgänglig via det här projektet kan detta material berikas, göras mer sökbart och tydliggöra värdet av resultatet från projektet.
Återanvänd materialet på Wikimediaprojekten Inom ramen för projektet har nya datamängder skapats och mediafiler laddats upp. Hittar du en Wikipediaartikel som skulle berikas av en av dessa bilder? Kan denna data ligga till grund för en artikel som tidigare saknades på Wikipedia?
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med andre.costa(at)wikimedia.se


Kort projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera metoder för att länka museers auktoritetsdata till Wikidata, med det yttersta målet att göra det lättare för forskare och andra användare att hitta, förstå och analysera relevant information distribuerad över olika museisamlingar. Lärdomarna från detta projekt kommer att delas med andra GLAM-institutioner i Sverige för att visa fördelarna med länkade öppna data. Om det finansieras kan projektet ansöka om ytterligare bidrag för att förlänga arbetet, och Wikimedia Sverige kan ha en roll att spela även i framtida projekt.

Projektet är ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, Nationalmuseum, Statens historiska museer samt Digital humaniora på Uppsala universitet och Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet.

2021: Vi kommer att arbeta med Nationalmuseum och Historiska museet för att länka uppgifterna i deras auktoritetsdatabaser till Wikidata. Vi kommer att förse museerna med utbildning om Wikidata och OpenRefine för att förse dem med verktyg för att matcha sina databasinlägg till Wikidata-objekt. Visualiseringar kommer att skapas för att visa fördelarna med att inkludera museernas data i Wikimedias öppna kunskapsekosystem.

2022: Vi fortsätter stödja museerna i deras arbete med att matcha deras entiteter till Wikidataobjekt och ladda upp identifierarna till Wikidata. Förutom personposter omfattas i år även SHM:s geografiska tesaurus. Vi laddar upp data om Nationalmuseums teckningssamlingar till Wikidata samt digitaliserade teckningar till Wikimedia Commons. Vi stödjer Nationalmuseum i deras arbete med att berika deras konstverksposter med information om vilka som avbildas på konstverken samt överför denna till Wikidata. Ytterligare visualiseringar skapas för att vidare fördjupa och nyansera nyttan med att inkludera museernas data i Wikimedias öppna kunskapsekosystem. Ett seminarium för svensk GLAM-personal anordnas med syfte att uppmuntra dem till att genomföra liknande satsningar, möjligtvis som en del av detta projektet under 2023.

Tidplan

2021–2022

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikidata-for-authority-control-2021

Januari-febrauri Projektuppstart 1 André, med stöd av Alicia, Kalle, Eric Projektuppstartsmöte, initial planering och administration. Titta på hur gemenskapen kan involveras i projektet.
Februari 2021–januari 2022 Löpande möten med projektpartners 7 André (till april), Alicia, Kalle
Februari–april Utbilda projektgruppen om Wikidata 6 Alicia, med stöd av Josefine Utbildar personal i användandet av Wikidata, OpenRefine, samt andra verktyg för databearbetning
Februari–april Stöd vid modellering 5 André/Alicia Delta i datamodeleringsdisussioner med övriga projektdeltagare och bidra med insyn i hur närliggande modeller ser ut på Wikidata. Dokumentera på engelska och sprid/stäm av med gemenskapen.
Februari–april Initial dataanalys och explorativ visualisering 10 André/Alicia Sätta sig in i den GLAM data som finns samt utforska relevanta datamängder på Wikidata.

Titta på hur datauttag/-återförande rent praktiskt kan ske från GLAMens system.

Utifrån detta göra någon enklare visualisering av datat som stöd vid diskussioner om vad som är möjligt att koppla samman.

April–september Planering och skrivande av fortsättningsansökan 4 André, med stöd av Alicia, Kalle, John RAÄ behöver få in ansökan för ett fortsättningsprojekt i september.

En första Wikimediainternt brainstorming i april.

Gemensam idéspaning i maj–juni.

Gemensam skrivande av ansökan augusti-september.

Maj–oktober Uppladdnings- och matchningsstöd 35 Alicia (och Kalle) Persondata i museernas respektive system laddas upp och länkas samman med Wikidata.
Oktober–december Visualisering 12,5 Alicia/Kalle Ett flertal (5 eller fler) olika visualiseringar tas fram för att illustrera de uppladdade datamängderna samt den nya kunskap som kan utvinnas från deras sammanlänkning.
December–januari 2022 Projektavslutning, utvärdering och resultatspridning 6 Alicia/Kalle, avstämning med Tore (för projekt GLAM 2021) samt med Eric och Josefine för bredare kommunikation Rapportskrivning.

Möjligen upprepa Wikidata/OpenRefine utbildningarna för en större GLAM-grupp med NM/SHM som ger intro om hur dessa nyttjades i projektet (NM/SHM bjuder in).

Undersök möjlighet till kommunikation mot icke-GLAM organisationer (t.ex. myndigheter). Undersök även hur visualiseringarna kan spridas till en bredare publik.

2022–2023

Datum Aktivitet Tidsåtgång (dagar) Ansvarig Kommentar Phabricator

WMSE-Wikidata-for-authority-control-2021

Maj 2022 Uppladdning av nya bilder T318664
September - November 2022 Visualisering Stöd och feedback till extern utvecklare som tar fram nya visualiseringar för att nyansera och fördjupa samspelet mellan Wikidata och museernas data.
November 2022 Seminarium för GLAM-personal Presentation av projektets framskridande samt praktisk introduktion till arbete med kulturarvsdata i OpenRefine. T318664


Samarbetspartners

 • Nationalmuseum
 • Statens historiska museer

Se även

Projektdata

Projekt nr. 213123 Ansvarig André
Projektstart 2021-01-01 Projektslut 2023
Finansiär Budget
Riksantikvarieämbetet (2021) 205 121 kr 
Riksantikvarieämbetet (2022) 204 898 kr
Interna mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 2/25 nya resurser.
 • T.1.2 - 10/150 identifierade ämnesexperter bidrar. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2022-09-26 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Arbete med att ladda upp auktoritetsdata fortsätter. Museernas personal arbetar självständigt med OpenRefine och vi bidrar med stöd när det behövs.
 • Nationalmuseums personal arbetar internt med att lägga till information om vilka personer och platser som avbildas på tavlorna, vilket vi sedan överför till Wikidata.
 • Statens Historiska Museers egenskap på Wikidata har utvidgats för att stödja andra typer av entiteter än personer, så som platser och händelser. SHM:s personal arbetar just nu med att lägga till sina identifierare till Wikidataobjekt som representerar föremål och platser.
 • Vi skapade Wikidataobjekt för ett antal objekt i SHM:s samlingar som avbildas på foton som laddats upp för flera år sedan, för att kunna länka till dem från fotona (Structured Data on Commons).
 • I samband med Nationalmuseums stundande flytt till ett nytt databassystem framförde vi våra synpunkter på vilka funktioner som skulle öka dess kompatibilitet med Wikidata.
 • Projektet presenterades på konferensen Linked Data and International Standards for Cultural Heritage som vände sig till GLAM-personal.
 • Över 500 högupplösta digitaliserade konstverk från Nationalmuseums samlingar laddades upp till Wikimedia Commons.
 • Albin Larsson har anlitats för att ta fram visualiseringar även i år. Flera idéer har presenterats och diskuterats i projektgruppen.
 • T.1.1 - Projekten har berikats med 3 nya resurser.
 • T.1.2 - 2 identifierade ämnesexperter har bidragit.

Projektet har även bidragit till att uppnå följande verksamhetsmål:

 • T.2.2a - Deltagande på/anordnade av minst 1 nya evenemang
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Ansökan om medel för projektår 3 skall skickas in till RAÄ av Nationalmuseum i slutet av september.
 • Ett seminarium för GLAM-personal som skall genomföras i november förbereds. Dess syfte är dels att presentera projektets framfart, dels att uppmuntra deltagarna att engagera sig i liknande satsningar på sina respektive organisationer. På detta sätt vill vi attrahera andra GLAMs att engagera sig under projektets tredje och sista år.
 • Vi undersöker möjligheterna att engagera projektgruppen i utvecklingen av ISA Tool (ett verktyg för att berika filer på Wikimedia Commons med strukturerade data) som just nu håller på att utvidgas med stöd för maskininlärning.
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021.
Kommentar från verksamhetschefen